Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10392

Projektin nimi: Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007067-8

Osoite: Microkatu 1 C

Puhelinnumero: 017 255 6000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonia.fi

Projektin kotisivun osoite: blogi: mottu.wordpress.com

Vastuuhenkilön nimi: Maija Suhonen

Asema: Koulutuspäällikkö

Sähköposti: maija.suhonen(at)savonia.fi

Puhelinnumero: 044 785 6437

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Varkauden, Joensuun, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Iisalmi, Varkaus, Kuopio, Joensuu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelijat ja opettajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta laajennetaan pilotoinnin jälkeen molempien ammattikorkeakoulujen koko henkilöstöön ja myöhemmin kaikkiin Suomen korkeakouluihin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 291, joista naisia 160

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammattikorkeakoulujen ja opetusministeriön välisessä tavoitesopimuksessa vuosille 2007 - 2009 on yhdeksi opetuksen kehittämisen painopistealueeksi asetettu opintojen läpäisyn parantaminen ja opintojen keskeyttämisen ehkäisy. Opiskelijalle on taattava mahdollisuus henkilökohtaiseen opintojen ja uraohjaukseen koko opiskeluajan.

Etätuutorointi vaatii taakseen laadukkaan laitteiston ja hyvää ennakkosuunnittelua. Tuutorinkin kannalta on olennaista huomioida ohjausotteen pysyminen intensiivisenä. Välineiden valinnassa ja käytössä on kiinnitettävä erityisesti huomiota oppijoiden autonomisuuden takaamiseen ja riittävän vuorovaikutteisen dialogin toteutumiseen.

Projektin tavoittena on
- Perehtyä olemassa oleviin mobiiliteknologisiin ratkaisuihin
- Integroida mobiiliteknologiasovellus ammattikorkeakoulujen oppimisalustoihin
- Kouluttaa opettajia käyttämään mobiiliteknologiaa tuutoroinnissa
- Kehittää/pilotoida mobiliteknologiaa opiskelijoiden tuutoroinnin tukena
- Kehittää opiskelun etenemistä tukeva toimintamalli mobiilituutorointiin
- Arvioida mobilituutoroinnista saatavia hyötyjä opiskelijoiden ohjauksessa, opintojen keskeyttämisessä ja oppimisprosessin tukemisessa


Projektin kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelijat ja opettajat.

Projektin tuloksena syntyy:
1. Toimintamalli opiskelijan henkilökohtaisen oppimisprosessin tukemiseksi mobiiliteknologian avulla.
2. Arviointi mobiiliteknologiasovelluksen soveltumisesta opiskelijan ohjaamiseen ja oppimisprosessin tukemiseen.
3. Kehittyneempi mobiiliteknologiasovellus.

Projektin avulla tuetaan opiskelijoiden opintojen etenemistä ja ehkäistään opintojen keskeyttämistä tai keskeytymistä. Sen lisäksi vähennetään siirtoa toisiin ammattikorkeakouluihin ja/tai toisiin koulutusohjelmiin. Ammattikorkeakoulut hyötyvät tästä taloudellisesti, sillä opetusministeriöltä saatava rahoitus pohjautuu tällä hetkellä 70 % opiskelijamäärän mukaan ja 30 % tutkinnon suorittavien mukaan. Jatkossa painopiste siirtyy rahoitusjärjestelmässä tutkinnonsuorittavien määrään.

Opettajille tulee projektin ansiosta uusia työvälineitä opiskelijan tuutoroinnin avuksi. Näiden avulla opettaja pystyy tukemaan opiskelijan oppimisprosessia oikea aikaisesti. Tuutorointi on saavutettavissa mobiilitekniikan avulla ajasta ja paikasta riippumatta ja on aktiivinen vuorovaikutusprosessi. Opettaja voi näin löytää potentiaaliset keskeyttäjät ja voi suunnata tehostetun tuutoroinnin näihin opiskelijoihin.

Projektin aikana opettajien tuutorointitaidot kehittyvät ja monipuolistuvat. Luotu etätuutorointimalli jää projektin jälkeen osaksi ammattikorkeakoulujen normaalia toimintaa.

Opiskelijat saavat henkilökohtaista opintojen ohjausta ja ohjaus voidaan kohdentaa ns. kriittisiin kohtiin. Yhteydenpito opettajaan helpottuu eikä ole aikaan ja paikkaan sidottua. Opiskelija saa ohjausta säännöllisemmin ja systemaattisemmin opintojen etenemisen tueksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan molemmissa organisaatioissa ja niissä projektiin osallistuvissa yksiköissä henkilöstökokouksissa. Projekti kirjataan ammattikorkeakoulujen hankerekisteriin.

Projektille avataan oma blogi, missä projektin vaiheista pidetään ajan tasalla olevaa tietoa.

Projektin tuloksista tiedotetaan kansallisissa ja kansainvälisissä alan konferensseissa ja julkaisuissa. Virtuaaliammattikorkeakouluverkoston kautta projekti tulee tunnetuksi kaikissa ammattikorkeakouluissa ja sitä esitellään Virtuaaliammattikorkeakoulu- ja Ammattikorkeakoulupäivillä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektista tiedotetaan seuraavan aikataulun mukaan:

2008
Tiedotus projektista molemmissa ammattikorkeakouluissa

2009
ITK09-päivät (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa)
AMK-päivät
Virtuaaliamk-päivät
ISOT (Itä-Suomalaista opetusteknologiaa)-päivät
OnLine Educa Berlin kansainvälinen konferenssi

2010
ITK10-päivät (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa)
Virtuaaliyliopisto-päivät
AMK-päivät
Virtuaaliamk-päivät
OnLine Educa Berlin kansainvälinen konferenssi

2011
Projektin päätösseminaari
Kansainvälinen konferenssi
ITK11-päivät (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa)
Julkaisu

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 384 472

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 378 870

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 424 843

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 418 148

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena- projektin tavoitteena on ollut kehittää ja löytää ratkaisuja opiskelijan oppimisprosessin ohjaamisen tukemiseksi mobiiliteknologian avulla. Projektissa tuotetun mobiilisovelluksen (mTuutori) ja etätuutoroinnin avulla tuetaan opiskelijoiden opintojen etenemistä ja ehkäistään pitemmällä aikavälillä opintojen keskeyttämistä tai keskeytymistä. Sen lisäksi pyritään vähentämään siirtoja toisiin ammattikorkeakouluihin ja/tai toisiin koulutusohjelmiin. Opettajille tulee projektin ansiosta uusia työvälineitä (mTuutori ja etätuutoroinnin prosessi-malli) opiskelijan etätuutoroinnin avuksi. Näiden avulla opettaja pystyy tukemaan opiskelijan oppimisprosessia oikea- aikaisesti ja systemaattisesti. Tuutorointi on saavutettavissa mobiiliteknologian avulla ajasta ja paikasta riippumatta. Opettaja voi näin löytää potentiaaliset keskeyttäjät ja voi suunnata tehostetun tuutoroinnin näihin opiskelijoihin. Lisäksi opettajien tuutorointitaidot kehittyvät ja monipuolistuvat ja opettajat näkevät mobiiliteknologia yhtenä mahdollisuutena opiskelijan ohjauksessa. Mobiiliteknologia ei tule korvaamaan henkilökohtaista, pien- tai suurryhmä ohjausta, vaan se on yksi uusi mahdollisuus ja lisä opiskelijan ohjaukseen.

Opiskelijat saavat myös etätuutoroinnilla henkilökohtaista opintojen ohjausta ja ohjausta voidaan kohdentaa ns. opiskelun kriittisiin siirtymäkohtiin. Yhteydenpito opettajan ja opiskelijan välillä helpottuu eikä ole aikaan ja paikkaan sidottua. Opiskelija saa ohjausta säännöllisemmin ja systemaattisemmin opintojen etenemisen tueksi opintojen eri vaiheessa.

Projektissa kehitettiin mobiilisovellus (mTuutori) joka on integroitu projektissa toimivien organisaatioiden Moodle- oppimisympäristöön. Opettajat voivat laatia mTuutoria käyttäen lyhyitä kyselyjä opiskelijoille ja lähettää kyselyn opiskelijoiden kännykkään. Kysymykset voivat olla vapaasana-, vaihtoehto- tai skaalakysymyksiä. Myös tekstiviestejä opettajat voivat lähettää opiskelijoille kännykkään käyttämällä Moodlessa olevaa mobiilisovellusta. Opiskelijat voivat vastat opettajan lähettämiin kyselyihin joko kännykästä tai Moodle- oppimisympäristön kautta. Opiskelija voi katsoa omat vastukset Moodlessa, myös opettaja saa raportin opiskelijanryhmän ja yksittäisen opiskelijan vastauksista ja vastausten perusteella opettaja voi suunnata ohjausta oikeille opiskelijoille oikeaan aikaan.

Projektissa mTuutoria pilotointiin opiskelijan opintopolun eri vaiheessa eri koulutusohjelmissa. Ohjauksen teemat pilotoinnissa vaihtelivat mm. henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisesta opiskelumotivaatioon ja opintojakson suunnitteluun. Myös tiedottamiseen liittyvien kuten tuntien perutukset, luentopaikkojen muutokset välitettiin mobiilisovelluksen kautta opiskelijoiden kännykkään.

Projektissa tuotettiin etätuutorointiprosessi- malli, josta toteutettiin Flash-animaatio ja tulostettava pdf- tiedosto, ne on tarkoitus sijoittaa Savonia- ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun verkkosivuilla ja näin ne ovat sieltä jokaisen käytettävissä. Etätuutorointiprosessissa kuvamme opiskelijan ohjausta opintojen eri vaiheessa. Prosessiin on koottu laajasti erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa etätuutorointia opiskelijan opintopolun eri vaiheessa. Etätuutorointi ei saa kuitenkaan olla irrallinen osa muusta opiskelijan ohjauksesta, ja näin ollen ohjauksen kokonaissuunnitelman työstäminen ammattikorkeakouluissa mutta etenkin jokaisessa koulutusohjelmassa on erittäin tärkeä. Näin opiskelijan ohjaus on suunniteltua, systemaattista ja tarkoituksenmukaista ja opiskelija saa ohjausta tarpeen mukaan ja oikeaan aikaan. Tällöin myös tuetaan opiskelijoita opiskelussa, opiskelujen suunnittelussa ja opintojen oikea-aikaisessa etenemisessä ja opintojen valmistumisessa.

Projektissa arviointiin mobiilituutoroinnista saatavia hyötyjä opiskelijoiden ohjauksessa, opintojen keskeyttämisessä ja oppimisprosessin tukemisessa. Tutkimuksessa käytettiin tiedonkeruumenetelminä strukturoitua kysely-lomaketta ja teemahaastattelua, tutkimuksen kohderyhmä oli pilotoinnissa mukana olevat opiskelijat ja opettajat.

Projektin tuotoksia:
1. mTuutori- mobiilisovellus, joka on integroitu Moodle-oppimisympäristöön
2. Etätuutorointiprosessi-mallin Flash- animaation ja etätuutorointiprosessi- mallin matriisi tulostettavana pdf- tiedostona. Prosessi-malli opiskelijan henkilökohtaisen oppimisprosessin tukemiseksi mobiiliteknologian avulla.

Projektin tuloksi ja kokemuksia on koottu artikkelijulkaisuun, joka julkaistaan Savonia -ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa, D4/2/2011. Julkaisu: Kokemuksia mobiiliohjauksesta ammattikorkeakoulussa; Mottu-projekti, Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena - projekti.