Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10393

Projektin nimi: AKTIIVI - Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -koordinointihanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.5.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia / Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2109309-0

Osoite: Lumikontie 2

Puhelinnumero: 010 38350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tokem.fi

Projektin kotisivun osoite: www.aktiivi.info

Vastuuhenkilön nimi: Hannele Keränen

Asema: vs. vararehtori

Sähköposti: hannele.keranen(at)tokem.fi

Puhelinnumero: 050 3146428

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat niiden projektien toimijat, jotka ovat saaneet rahoitusta Avoimet oppimisympäristöt aktiiviseksi kansalaiseksi ohjelmasta, ohjelman ohjausryhmä ja rahoittaja sekä projektien kautta opetustoimi, vapaa sivistystyö, aikuisopetus, kirjasto, kulttuuritoimi ja näiden henkilöstö, kansalaisjärjestöt sekä alueiden työelämän organisaatiot.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Rahoitettujen projektin yhteistyökumppanit ja sidosryhmät.

Kohderyhmien asiakkaat ja yhteistyökumppanit - erityisesti erilaiset oppijat. Esim. yritykset osallistuvat tähän hankkeeseen pilottiprojektien kautta. Lisäksi yritysten edustajia kutsutaan asiantuntijaryhmään.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 164, joista naisia 128

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

AKTIIVI - Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -koordinaatiohanke
(1.5.2008-31.3.2012)
Koordinoija:Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, yhteistyössä Tampereen yliopisto (INFIM) ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Koordinaatiohankkeella varmistetaan avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -rahoitusohjelmasta rahoitettujen hankkeiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Verkostoitumisella ja kumppanuuksilla tuetaan avointa ja poikkihallinnollista yhteisöllistä työskentelyä, projektien tuloksien läpinäkyvyyttä ja luodaan hankkeiden välisiä synergiaetuja. Koordinaatiohankkeen tuottamaa ennakointi-, arviointi- ja tukimustietoa hyödynnetään projekteissa. Ennakointi-, arviointi ja tutkimustietoon perustuen kootaan parhaita käytänteitä, kehitetään niitä edelleen ja rakennetaan yhteisöllisiä avoimia työskentelymalleja. Hankkeen avulla projektien tuloksista tiedotetaan eri kanavilla sekä medioilla. kansallisesti ja kansainvälisesti.

Koordinointia toteutetaan neljällä toimenpiteellä:
1. Verkostoituminen ja kumppanuuksien rakentaminen
2. Ennakointi ja osallistava tutkimus ja arviointi
3. Projektien tuloksien levittäminen ja hyvien käytänteiden soveltaminen käytäntöön
4. Koulutus ja ohjaus - painottuen toimintakulttuurien kehittämiseen

Projektien eteneminen tehdään läpinäkyviksi hyödyntäen työskentelyssä sosiaalista mediaa, millä varmistetaan projekteissa syntyvien tuloksien ja tuotoksien leviäminen jo toteutusprosessin aikana.

Projektin kohderyhmänä ovat kaikki projektit ja projektien toimijat, jotka ovat saaneet rahoitusta ohjelmasta, ohjelman ohjausryhmä ja rahoittaja sekä projektien kautta opetustoimi, vapaa sivistystyö, aikuisopetus, kirjasto, kulttuuritoimi ja näiden henkilöstö, kansalaisjärjestöt sekä alueiden työelämän organisaatiot ja edellisten sidosryhmät.

Tulokset
1. Poikkihallinnollisia verkostoja ja kumppanuuksia.
2. Asiantuntijaverkostoja, jotka jatkavat yhteistyötä vielä projektien jälkeenkin.
3. Ymmärrystä siitä, miten avoimet verkkoyhteisöt toimivat kehittämisprojekteissa.
4. Relevanttia ennakointitietoa, jota on hyödynnetty projekteissa tavoitteiden saavuttamiseksi.
5. Kohderyhmittäin skenaarioita tulevaisuuden suuntauksista ja työkaluja tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen
6. Tutkimustietoja eri kohderyhmien toimintatavoista avoimissa ympäristöissä.
7. Itsearviointimenetelmiä pilottiprojekteille
8. Hyvä käytäntöjä ja toimintatapoja
9. Yhteenkoottua ja jäsenneltyä tietoa ohjelman eri projekteista.
10. Seurantatietoa projektien kattavuudesta verrattuna kehittämisohjelman tavoitteisiin
11. Runsaasti eri medioiden kautta jaettavaa ja osittain edelleen kehittyvää materiaalia hankkeiden tuloksista ja hyvistä käytänteistä.
12. Toimintamalleja, joissa avoimia osallistavia menetelmiä hyödynnetään kehittämisprojekteissa.
13. Testattuja toimintatapoja laadukkaan avoimen sisällön tuottamiseen
14. Osaamista, joka lisää aktiivista kansalaisuutta

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Koordinaation alkuvaiheessa tehdään projektiryhmien kanssa tiedotussuunnitelma, jota tarkistetaan ja edelleen kehitetään aina uusien projektien tullessa mukaan ohjelmaan.
Projektitoimijoiden työskentelyfoorumina toimii avoimeen yhteisölliseen työskentelyyn perustuva AktiiviWiki, joka korvaa staattisen www-sivun. AktiiviWiki toimii samalla reaaliaikaisena tiedostuskanavana kohderyhmille (RSS-feedin avulla voi tilata palvelusta uutisvirran itselleen kohderyhmille). AktiiviWiki linkitetään mahdollisuuksien mukaan eri yhteistyötahojen sivustoille. Lisäksi eri kohderyhmien toimijoiden kanssa neuvotellaan mahdollisuudesta tiedottaa hankkeiden tuloksista heidän tilaisuuksissa, sivustoilla ja lehdissä. Osaprojekteista kerätään tiedotteita eri muodossa (esim teksteinä ja podcasteina) ja niitä julkaistaan eri kanavien kautta. Lisäksi sovitaan, että YLEn opettajaTV:n kautta saadaan laaja ohjelmasarja projektien tuotoksista ja koordinaatiohankkeen työpajoista.
Hankkeen aikaan syntynyttä tutkimustietoa julkaistaan tutkimusartikkeleiden muodossa
seminaareissa, konferensseissa ja kohderyhmien julkaisuissa. Suomen eOppimiskeskuksen lehden mukana julkaistaan projektin oma liite (suomen ja englanninkielinen) vuosina 2009 ja 2010 sekä julkaistaan yksi kirja tuloksista projektin loppuseminaarissa.
Lisäksi laaja toimija- ja asiantuntijaverkosto toimii omiin kohderyhmiinsä päin aktiivisena tiedon välittäjänä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2008
AktiiviWiki toimintaan
Synkroniset vuorovaikutusympäristöt käyttöön
Meneillään olevista projekteista tiedottaminen - lehdistötiedote
Raportti vuoden 2008 toiminnasta

Vuosi 2009
Viestintää AktiiviWikin välityksellä kustakin projektista ja koordinaatiohankkeesta. Julkaistaan myös betaversioita eli ei ainoastaan lopputuotteista vaan myös prosessin aikaisista kokemuksia ja tuloksia.
Kohderyhmien sivustoille ja lehtiin tiedotuksia ja artikkeleita projektien tuloksista ja kokemuksista
SeOppi-lehti maaliskuu 09 - artikkeli projektista suomenkielisenä ja lokakuussa englanninkielisessä julkaisussa.
ITK-päivät - workshopit, foorumiesitykset ja mahdollisimman monta paperia läpi esityksinä - ITK julkaisuun artikkeleita
Ylen Opettaja TV:n ohjelmia hankkeen tuloksista
Artikkeleita skenaariotyöskentelystä ja jaetusta asiantuntijuudesta verkostoissa
OnLine ITK:ssa koko viikon ajan oma tulosten esittelyaika

vuosi 2010
SeOppi suomenkielinen ja lokakuussa englanninkielinen liite
ITK-päivät, workshopeja, foorumiesityksiä ja keynote-puhe tuloksista sekä useita papereita läpi
artikkeleita ja raportteja eri teema-alueista
Ylen Opettaja TV:n ohjelmia hankkeen tuloksista
www-sivuja, wikejä ja blogeja
Matkaraportti ja mitä matkalla opittu (podcastit ja blogit)
OnLine ITK

Vuosi 2011
ITK
Muut seminaarit
Julkaisu
www-sivuja (wikipohjaisia), esityksiä, artikkeleita

Vuosi 2012
Loppuseminaari
www-sivuja (wikipohjaisia), esityksiä, artikkeleita

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 677 926

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 653 950

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 748 066

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 721 658

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi

9. Loppuraportin tiivistelmä

AKTIIVI-projektissa toimivat yhdessä Kemi-Tornion (projektin hallinnointi), Hämeen ammattikorkeakoulun (projektin sisällöllinen hallinnointi) ja Tampereen yliopiston (tutkimus) Avoimien oppimisympäristöjen osaajat.

Päävastuiden lisäksi kukin organisaatio osallistui kaikkiin projektin tehtäviin ja projektitiimi ja taustaorganisaatiot ovat venyneet moniin tilaisuuksiin yhteistyössä, niin että tavoitteisiin on päästy.

Projekti toteutettiin lokakuussa 2008 - toukokuussa 2012. Projektimme on koonnut yhteen Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi kehittämisohjelman projektit ja projekteissa toimijat ja edesauttanut poikkihallinnollista yhteistyötä ja tiedon jakamista projektien välillä. Tuloksena on syntynyt erilaisia verkostoja, joissa kokemuksia on vaihdettu ja uusia toimintamuotoja opiskeltu yhdessä.

Toimintamme tavoitteena oli:
- Edistää hankkeiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä.
- Tutkia avoimien oppimisympäristöjen merkitystä ja mahdollisuuksia aktiivista kansalaisuutta edistävänä ilmiönä.
- Ennakoida alan tulevaa kehitystä.
- Levittää hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja.
- Arvioida kehittämisohjelman tavoitteiden toteutumista sekä uusien toimintamallien toteutumista ja palveluiden laatua loppuasiakkaiden näkökulmasta.

Projekti on koonnut ennakointitietoa avointen oppimisympäristöjen rakentamisesta ja kansalaisten aktivoimisesta. Tutkimuksen avulla on kuvattu miten verkostot toimivat ja mitä ovat haasteet toimittaessa avoimissa oppimisympäristöissä.

Projektissa on tuotettu:

1. Poikkihallinnollisia verkostoja ja kumppanuuksia
2. Asiantuntijaverkostoja, jotka jatkavat yhteistyötä vielä projektien jälkeenkin
3. Ymmärrystä siitä, miten avoimet verkkoyhteisöt toimivat kehittämisprojekteissa
4. Relevanttia ennakointitietoa, jota on hyödynnetty projekteissa tavoitteiden saavuttamiseksi
5. Kohderyhmittäin skenaarioita tulevaisuuden suuntauksista ja työkaluja tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen
6. Tutkimustietoja eri kohderyhmien toimintatavoista avoimissa ympäristöissä
7. Itsearviointimenetelmiä pilottiprojekteille
8. Hyvä käytäntöjä ja toimintatapoja
9. Yhteenkoottua ja jäsenneltyä tietoa ohjelman eri projekteista
10. Seurantatietoa projektien kattavuudesta verrattuna kehittämisohjelman tavoitteisiin
11. Runsaasti eri medioiden kautta jaettavaa ja osittain edelleen kehittyvää materiaalia hankkeiden tuloksista ja hyvistä käytänteistä
12. Toimintamalleja, joissa avoimia osallistavia menetelmiä hyödynnetään kehittämisprojekteissa
13. Testattuja toimintatapoja laadukkaan avoimen sisällön tuottamiseen
14. Osaamista, joka lisää aktiivista kansalaisuutta

Sähköinen hankkeessa tuotettu materiaali on koottu www.aktiivi.info sivustoille.

AKTIIVI-hankkeessa on ollut mukana 6 yritystä, 70 organisaatiota ja 178 henkilöä.

Hanke on käyttänyt vuorovaikutteisia etätyökaluja ja kehittänyt uusia työmenetelmiä.

Hankkeen aikana julkaistuja tutkimuspapereita, raportteja ja julkaisuja löytyy osoitteesta: www.aktiivi.info