Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10394

Projektin nimi: Osake - Opetushenkilöstön ja työelämän viestintäosaamisen kehittäminen monimuotoisissa ympäristöissä

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 30.9.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Joukahaisenkatu 3

Puhelinnumero: 02 263 350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.turkuamk.fi

Projektin kotisivun osoite: suunvuoro.com

Vastuuhenkilön nimi: Minna Scheinin

Asema: Kilelikoulutuskeskuksen päällikkö

Sähköposti: minna.scheinin(at)turkuamk.fi

Puhelinnumero: 0505985375

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Laitila, Kaarina, Lieto, Turku, Raisio, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. yritysten henkilöstö, pääpaino pk-yrityksissä

Pilotointiin osallistuu yhteensä n 20 yritystä, joista n 8-10 henkilöä/yritys.
2008 0 koulutuspilotointia
2009 8 koulutuspilotointia
2010 8 koulutuspilotointia
2011 4 koulutuspilotointia

3.3 Välilliset kohderyhmät

1. ammattikorkeakoulu- ja ammatti-instituuttisektorin opiskelijat sekä aikuisopiskelijat
2. viestinnänopettajat valtakunnallisesti

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 275, joista naisia 135

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin lähtökohtana on koulutuksen kehittämisen tarve vastaamaan sitä osaamista, jota yrityksissäoletetaan tulevien työntekijöiden hallitsevan. Tämä kehittämistarve on todettu aiemmassa ESR-projektissa VILKKU (Yritysten kansainvälinen viestintäsalkku) yritysten kanssa yhteistyössä tehdyissä osaamiskartoituksissa. Lisäksi havaittiin, etteivät myöskään yritysten valmiudet olleet riittäviä kehittämään omaa henkilöstökoulutustaan yrityksen arvojen ja liiketoimintamallien mukaisesti. Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen henkilöstökoulutuksessa on vielä yksinkertaisella tasolla, jossa ei osata huomioida koulutusten pedagogisia näkökulmia eikä myöskään koulutusten mahdollisuuksia valmentaa elinikäiseen oppimiseen. Koulutuksessa on otettava huomioon uudet työnmuodot. Liikkuva työ, varsinkin monikansallisissa yrityksissä voi hyödyntää teknologiaa koulutustarkoituksiin täysin uudella tavalla. Yrityksillä ei kuitenkaan itsellään ole riittävästi tietoteknisiä valmiuksia eikä verkkopedagogista näkemystä siitä, miten koulutusta voitaisiin tulevaisuudessa tehokkaasti järjestää. Tärkeäksi nousee myös työn luonteen kehityssuuntaukset ja ennakointi, jota pitää tarkastella nyt vireillä olevan projektin puitteissa esim. tulevaisuudentutkimuksen asiantuntijoiden kanssa.
Tästä seuraa, että projektin tavoitteena on parantaa koulutussektorin ja
yritysten viestintäkoulutuksen työelämävastaavuutta. Kehittämällä
koulutuksen opetussuunnitelmia ja sisältöjä sekä opettajien valmiuksia
helpotetaan opiskelijoiden koulutuksesta työelämään siirtymistä. Opettajat
vievät asiantuntijuuttaan yrityksiin toimimalla esim. viestintä- ja
henkilöstötehtävissä. Projektin aikana toteutetaan ns. tandem-oppimista,
jossa kummatkin osapuolet oppivat toisiltaan uusia asiantuntijuusalueita.
Toisaalta työpaikalla tapahtuvan oppimisen menetelmiä on kehitettävä
hyödyntämään nykyisiä oppimisympäristöjä ja tvt-mahdollisuuksia.

Projektin tulokset:


1. uusi koulutuksen tarjoajan ja yhteistoimintamalli
2. opinnäytetöitä, aiheena yritysten henkilöstön kehittämisvalmiudet
3. yrityksessä tapahtuu konkreettinen koulutuksen ja viestinnän toimintamallin muutos, jossa liiketoimintastrategiaan on nivottu yrityksen sisäinen koulutus uutta teknologiaa hyödyntäen, ja sitä voidaan hyödyntää laajalti yrityksen pohjoismaisissa yksiköissä
4. viestintäkoulutuksen uusi viestinnänopetuksen opetussuunnitelma, joka tukee yritysten henkilöstön kehittämistarpeita

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Turun AMK:n, Timalin ja Turun ammatti-instituutin sisäinen tiedote
Osallistuvien oppilaitosten www-sivut
Turun AMK:n kielikeskuksen asiakastiedote + Timalin ja ammatti-instituutin tiedotteet
Turun AMK:n viestintäyksikkö lähettää lehdistötiedotteita painetulle ja sähköiselle medialle.
Ammattikorkeakoulujen viestinnänopettajien valtakunnallinen foorumi
Kehittyvä kielenopetuskonferenssi vuonna 2009; mahdollisia muita seminaareja 2009-2011
Alueen korkeakoulujen viestinnän opettajien yhteistyöryhmä
Alueen korkeakouujen kielikeskusten yhteistyöryhmä
Potkurin ja V-S yrittäjien tiedotuskanavat
Markkinointi paikallisissa ja ammattillehdissä; yrittäjäjärjestöjen markkinointikanavat

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Osake-projektissa todettuja hyviä käytäntöjä levitetään seuraavasti:
vuosina 2009 (projektin keskivaiheilla) ja 2011 (projektin päättyessä) järjestetään hankkeessa mukana oleville ja kaikille yritysten henkilöstökoulutuksesta ja viestintäkoulutuksesta kiinnostuneille seminaari, jossa kerrotaan projektin edistymisestä. Tilaisuuksiin kutsutaan myös hankkeen ulkopuolisia luennoitsijoita.

Koko projektin keston aikana huomioidaan
- suunniteltu ja hyvin organisoitu projektista ja sen tuloksista tiedottaminen (Turun AMK koordinoi)). Tuloksista tiedotetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti eri yhteistyöfoorumeissa huomioiden sekä pk-yritykset ja oppilaitokset ja niiden viestintäkouluttajat.
- artikkelit eri medioissa
- tilaisuuksissa esiintyminen (projektin päällikkö ja oppilaitosten vastuuhenkilöt tuovat esille projektin etenemisen eri tilaisuuksissa, Yrittäjäjärjestöjen tapaamiset, sisäiset tapahtumat, koulutusalan konferenssit)
- opettajien omat tiimit ja kokoukset, opetussuunnitelmatyö

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 346 568

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 342 297

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 417 681

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 414 329

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Osake-projekti toteutettiin Turun AMK:n kielikoulutuskeskuksen, Timalin ja Turun ammatti-insituutin yhteistyönä 1.10.2008 - 30.9.2011.
Projektin lähtökohtana oli kehittää viestintäkoulutusta, joka vastaa työelämän muuttuneisiin osaamistarpeisiin.
Tämä kehittämistarve oli todettu aiemmassa VILKKU (Yritysten kansainvälinen viestintäsalkku) -ESR-projektissa sekä yritysten kanssa yhteistyössä tehdyissä osaamiskartoituksissa. Viestintäkouluttajat toivat esiin halunsa tuoda omaa ammattitaitoaan yritysten hyödynnettäväksi, esimerkiksi tekemällä kohdeyrityksessä töitä viestintä- tai henkilöstötehtävissä. Näin heillä olisi mahdollisuus tarkkailla yritysten
viestintäkulttuuria ja esittää kehitysehdotuksia. Yritykset puolestaan toivat esiin, ettei heillä ollut riittävästi valmiuksia toteuttaa henkilöstölle sellaista viestintäkoulutusta, joka olisi yrityksen omien arvojen ja liiketoimintamallien mukaista. Koulutuksessa on otettava huomioon esimerkiksi uudet työnmuodot. Liikkuva työ, varsinkin monikansallisissa yrityksissä, voi hyödyntää teknologiaa koulutustarkoituksiin täysin uudella tavalla. Yrityksillä ei kuitenkaan itsellään ole riittävästi tietoteknisiä valmiuksia eikä verkkopedagogista näkemystä siitä, miten koulutusta voitaisiin tulevaisuudessa tehokkaasti järjestää.

Projektin tavoitteena oli:
1. tuottaa kuvaus viestintäkoulutuksen tarjoamisesta ja toteuttamisesta työelämässä.
2. opettajien ammatillinen kehittyminen osana henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa LifeLongLearning.
3. vaikuttaa viestintäkoulutuksen opetussuunnitelmaan, jossa huomioidaan tutkinto-opetuksen työelämävastaavuus.
4.kehittää yrityksille konkreettinen koulutuksen ja viestinnän toimintamalli, jossa liiketoimintastrategiaan on nivottu yrityksen sisäinen koulutus uutta teknologiaa hyödyntäen.
5. julkaista raportti yritysten henkilöstön kehittämisen mahdollisuuksista liiketoimintamallit, liikkuva työ ja uudet oppimisympäristöt huomioon ottaen
6. aikaansaada mahdollisia opinnäytetöitä, aiheena eri yritysten henkilöstön viestintävalmiudet

Projektissa 19 kouluttajaa vei omaa osaamistaan yritykseen kolmen toiminnon kautta:

1. Viestintäkouluttajan työelämäjakso kohdeyrityksessä:
Viestintäkouluttaja toi oman ammattitaitonsa yritykseen, samalla kouluttaja pääsi seuraamaan yrityksen viestintäkulttuuria ja esitti kehitysehdotuksia esimerkiksi uusiin viestinnän välineisiin liittyen. Kouluttaja kartoitti henkilökunnan viestintätaitoja ja ehdotti kartoituksen pohjalta koulutusta.

2. Pilottikoulutus:
Viestintäkouluttaja suunnitteli yrityksen henkilöstölle sopivan viestintäkoulutuksen valitulla kielellä. Pilottikoulutus perustui yrityksen tarpeisiin sekä huomioihin, joita viestintäkouluttaja oli tehnyt työelämäjakson aikana.

3. Työelämäjakson ja pilottikoulutuksen yhteenveto viestintämallin muodossa ja projektin tulosten levittäminen:
Viestintäkouluttaja ja lähettävän oppilaitoksen vastuuhenkilö sekä yrityksen vastuuhenkilö(t) tekivät yhteenvedon Osake-projektin toteutumisesta, vaikutuksista ja jatkotoimenpiteistä. Yritykselle luovutettiin projektin aikana suunniteltu malli, mikä jatkossa toimii tukena henkilöstön viestintätaitojen kehittämistoimissa. Viestintäkouluttajat päivittivät tutkintoon kuuluvien viestintäopintojen opetussuunnitelmia vastaamaan työelämän tarpeita.

Projektin tuloksena syntyi:
- 19 viestintäkoulutuksen loppuraporttia, joissa kuvataan viestintäkoulutuksen eteneminen ja tulokset yrityksessä.
- Suunvuoro-portaali (www.suunvuoro.com), jossa kolmivaiheinen koulutusmalli kaikkien yritysten käytössä (mahdollisuus kartoittaa viestintätaitoja online)
- Kouluttajan opas työelämälähtöisestä opettamisesta
- Mervi Varhelahden gradu teknologiatuetusta viestintäkoulutuksesta (ei muita opinnäytetöitä)
- Kuvauksia opettajien uusista näkökulmista ja tavoista opettaa viestintää
- Muutoksia osallistuneiden opettajien toteutussuunnitelmiin, mutta ei tavoitteeksi asetettuja OPS-muutoksia. Lähes kaikki asetetut tavoitteet siis saavutettiin. OPS-suunnitelmia ei toteutettu järjestelmällisesti, mutta muutokset näkyvät toteutussuunnitelmatasolla (AMK).

Projektin aikana yritysten henkilöstön viestintätaidot tai yrityksen viestintätoiminnot ovat kehittyneet. Kouluttajien työelämän ymmärrys on lisääntynyt, mikä ilmenee myös tutkinto-opetuksen sisällöissä ja metodeissa.