Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10395

Projektin nimi: Monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtaminen ja kohtaaminen - Meet Me!

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.8.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutus

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Torikatu 23

Puhelinnumero: 010 27 21070

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oamk.fi/tako

Projektin kotisivun osoite: www.oamk.fi/tako/hankkeet/kaynnissa/meetme/

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Silvén

Asema: Yksikönjohtaja

Sähköposti: pekka.silven(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 010 27 23195

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Muhos, Liminka, Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Hailuoto, Oulu, Lumijoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden teemojen parissa työskentelevien organisaatioiden
johto/esimiehet
- Monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden teemojen parissa työskentelevien organisaatioiden henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Toimialueen monikulttuuritaustaiset henkilöt
- Toimialueen muut organisaatiot
- Osallistuvien organisaatioiden yhteistyökumppanit ja asiakkaat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32, joista naisia 30

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälistyminen ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kasvu ovat keskeisiä nykyajan työelämän
muutoksia. Kulttuurillisesti ja kansallisesti monimuotoisissa työyhteisöissä esimiehiltä ja koko henkilöstöltä vaaditaan kulttuurien välisen työn valmiuksia. Yhteisen kielen puute, syvemmät maailmankatsomukselliset erot sekä erilaiset työn tekemisen tavat voivat aiheuttaa ristiriitoja arjen työssä. Maahanmuuttajista toivotaan helpotusta ennustettuun työvoimapulaan. Eri kulttuureista tulevien työntekijöiden sopeutuminen työyhteisöön sekä yhteistyön rakentuminen valtaväestön välille on jokaisen yksilön yhteinen haaste. Hankkeen avulla halutaan turvata henkilöstön valmius kohdata ja työskennellä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten asiakkaiden kanssa.

Hankkeen kohderyhmän muodostavat monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden teemojen parissa työskentelevien organisaatioiden johto/esimiehet sekä ko. organisaatioiden henkilöstö

Hankkeen toteutusalue on Oulun seutukunta ja halinnoinnista vastaa Oamk:n Täydennyskoulutusyksikkö. Hanke käynnistyy elokuussa 2008 ja päättyy elokuussa 2010.

Hankkeen tavoitteet ja konkreettiset toimet:
- Yhteiskunnan monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden mukanaan tuomiin rakenteellisiin muutoksiin vastaaminen; muutosvalmiuksien edistäminen organisaatioissa
- Seutukunnallisen perehdyttämissuunnitelman muodostaminen mamu-taustaisille työntekijöille
- Tiedon lisääminen organisaatioissa monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtamisesta ja
kohtaamisesta; tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperspektiivin edistäminen
- Organisaatioiden osaamiskartoitusten soveltaminen monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden
viitekehykseen
- Monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtamisen ja kohtaamisen tukeminen henkilöstölle (10-15 henkilöä) ja esimiehille (10-15 henkilöä) suunnatun koulutusohjelman avulla; toimintakulttuurin,
motivaation ja työhyvinvoinnin kehittäminen
- Monikulttuurisuus- ja monimuotoisuusmentorien kouluttaminen/valmentaminen työyhteisöihin (10-15
henkilöä)
- Koulutusohjelmaan kuuluvien kehittämistehtävien avulla organisaatioiden monikulttuurisuuden ja
monimuotoisuuden johtamisen/kohtaamisen kehittäminen
- Toimintamallien kehittäminen monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtamiseen ja kohtaamiseen organisaatiossa
- Edellä mainittujen toimintamallien pilotointi, arviointi ja kehittäminen
- Verkkokonsultaatiotoiminnan tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen työvälineenä
- Suomi toisena kielenä; opetuksen toteuttaminen ja systematisointi työyksiköissä
- Menetelmien löytäminen mamu-taustaisen henkilön vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen

Syntyvät tuotteet/menetelmät:
-Tuotteistaminen: Mamu-taustaisten henkil. työhön ja työyhteisöön perehdytykseen opastava DVD, mahdollinen nettiportaali ja opaskirja
- Suomi toisena kielenä toteutussuunnitelman laatiminen osallistuville organisaatioille
- Seutukunnallisen monikulttuurisuus ja monimuotoisuus yhteistyö- ja keskustelufoorumin luominen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rahoituksen varmistuttua hankkeelle laaditaan Oamk:n viestintäpalvelujen ja rahoittajan ohjeistuksen mukainen viestintäsuunnitelma, josta selviävät hankkeen aikana ja sen jälkeen toteutettavat viestintätoimet, niiden ajoitus, vastuuhenkilöt sekä kustannukset.

Lopullisen osallistujakokoonpanon määrittämiseksi hankkeen alkuvaiheessa toteutetaan toimialueen organisaatioihin hankeinfoja, henkilökohtaisia yhteiden ottoja, internet-sivut, esite- ja esittelymateriaalia (paperi- ja sähköiset versiot), käyntikortit.

Hankeinfot toimialueen organis. jatkuvat koko hankkeen ajan.
Hankkeen ajankohtaisia tapahtumia, kuulumisia ja tavoitteita päivitetään säännöllisesti hankkeen internetsivuille.

Hankkeesta, sen etenmisestä ja tuloksista tiedotetaan kuntayht. ja Oamk:n julkaisuissa (OSEKK- ja
Oranssi-lehdet) sekä osallistujaorg. mahdollisissa julkaisuissa ja internet-/intranet-sivuilla
Hankkeesta, sen etenemisestä ja tuloksista tarjotaan toimialueen sanoma- ja alan ammattilehtiin
artikkeliaihioita. Hankkeesta tiedotetaan Oamk:n ja kuntayht. sisäisesti mm. intratnetissä, yksiköiden viestintävastaavien välityksellä sekä soveltuvissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa

Viestinnän vastuuhenk. toimii hankkeen projektipääll. yht.työssä muun hankeorg. ja hankkeen
asiantuntijoiden kanssa. Hanketiimin tukena viestinnässä toimii Oamk:n sisäinen viestintäyksikkö,
Viestintäpalvelut.

Kaikessa viestinnässä huomioidaan rakennerahastoviestinnän ohjeistukset.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Monikulttuurisuuden kohtaaminen ja johtaminen -valmennus:
* Menetelmät: hankeinfot, internet-sivut, Oamk:n yhteistyöverk., OSEKK- ja Oranssi-lehdet,
toimialueen sanoma- ja ammattilehdet, tiedotteet, mahdollinen yhteistyö hankkeeseen liittyvien muiden
projektien kanssa, osallistuvien organis. kanavat, kuten asiakaslehdet, internet- ja intranet-sivut
* Aikataulu: kevät 2009 ja syksy 2009
* Vastuuhenkilöt ja -tahot: projektipääll., muu proj.tiimi, Oamk:n viestintäpalv.

Tuotteistaminen ja sen tulokset:
* Menetelmät: hankeinfot, internet-sivut, Oamk:n yhteistyöverk., OSEKK- ja Oranssi-lehdet,
toimialueen sanoma- ja ammattilehdet, tiedotteet, mahdollinen yhteistyö hankkeeseen liittyvien muiden
projektien kanssa, osallistuvien organis. kanavat, kuten asiakaslehdet, internet- ja intranet-sivut
* Aikataulu: syksy 2009 ja kevät 2010
* Vastuuhenkilöt ja -tahot: projektipääll., muu proj.tiimi, Oamk:n viestintäpalv.

Seutukunnallinen yhteistyö- ja keskustelufoorumi:
* Menetelmät: ks. edellinen kohta
* Aikataulu: syksy 2008, kevät 2009, syksy 2009
* Vastuuhenkilöt ja -tahot: projektipääll., muu proj.tiimi, Oamk:n viestintäpalv.

Verkkokonsultaation hyödyntämisen tukeminen:
* Menetelmät: ks. edellinen kohta, lisäksi POSKE:n kanavat
* Aikataulu: kevät 2009 ja syksy 2008
* Vastuuhenk. ja -tahot: projektipääll., muu projektitiimi, Oamk:n viestintäpalvelut (VIP), POSKE:n
organis.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 123 321

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 100 172

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 213 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 161 893

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli vastata kansainvälistymisen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen kasvun mukanaan tuomiin työelämän muutoksiin. Kulttuurillisesti ja kansallisesti monimuotoisissa työyhteisöissä esimiehiltä ja koko henkilöstöltä vaaditaan kulttuurienvälisen työn valmiuksia. Projektin tavoitteena olikin kehittää seudun yritysten ja organisaatioiden henkilöstön ja esimiesten valmiuksia monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden johtamiseen ja kohtaamiseen.

Projetissa toteutettiin monimuotoisuuden johtamiseen ja kohtaamiseen valmentava koulutus työntekijöille, esimiehille ja mentoreille. Koulutusohjelmaan liittyvien kehittämistehtävien avulla kehitettiin organisaatioiden monikulttuurisuuden kohtaamista ja johtamista. Samalla projektissa pilotointiin, arviointiin ja kehitettiin uusia toimintamalleja, esim. verkkokonsultaation hyödyntämistä käytännön työvälineenä.

Projektin tuotteistamisen seurauksena laadittiin dvd:lle ja Internetiin julkaistu Monikulttuurinen perehdytysopas. Perehdytysopas on julkisesti kaikkien hyödynnettävissä osoitteessa www.ouka.fi/meetme. Se havainnollistaa animaatioiden avulla monikulttuurisen perehdytyksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Monikulttuurinen perehdytysopas tarjoaa myös muita työkaluja, esim. valmiita lomakepohjia hyödynnettäväksi perehdytyksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.