Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10397

Projektin nimi: ROUTE 66

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.5.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Alavuden kaupunki/ Paja 66

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0177736-4

Osoite: Okslammintie 9

Puhelinnumero: 06-25251570

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.alavus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jutta Paavola

Asema: Sosiaalityön päällikkö

Sähköposti: jutta.paavola(at)alavus.fi

Puhelinnumero: 06-25251210

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien

Kunnat: Alajärvi, Kuortane, Alavus, Ähtäri, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. Peruskoulunsa keskeyttäneet alle 25 -vuotiaat nuoret
2. Ammattikoulun keskeyttämisvaarassa olevat tai keskeyttäneet nuoret
3. Peruskoulun käyneet ammatillista koulutusta vailla olevat alle 25 -vuotiaat nuoret

3.3 Välilliset kohderyhmät

4. Yli 25 vuotiaat nuoret, joita hanke voi palvella
5. Peruskoulussa vielä olevat, joilla on vaikeuksia opintojensa loppuunsaattamiseksi
6. Tet-jaksojen suorittajat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 48, joista naisia 27

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten tutkintoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ROUTE 66 (Paja 66 sijaitsee kantatie 66:n varressa)
Luo erilaisia reittejä ja väyliä nuorten avuksi Paja 66:n kanssa toteutettavilla toimenpiteillä,
joita räätälöidään yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa nuorten yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi.

Kartoitetaan nuorten osaamista ja arvioidaan osaamisen tasoa verrattavissa olevia lomakkeita ja
arviointimalleja käyttäen, joita voidaan hyväksilukea toisen asteen opintojen loppuunsuorittamiseksi. Nuorilta otetaan vastaan näyttöjä ammatillisesta osaamisesta.

Nuorille tarjotaan työssäoppimisjaksoja paja 66:lla sekä ostetaan ostopalveluina oppilaitoksilta koulutusmoduuleja puuttuvien opintopisteiden saamiseksi.¨

Autetaan nuoria suorittamaan kesken jäänyt peruskoulu päätökseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkaessa tiedotetaan kaikille oppilaitoksille ja sidosryhmille hankkeen tavoitteista ja toteutuksesta. Nuorille välitetään tietoa kuntien ja oppilaitosten kanssa sekä henkilökohtaisilla suorilla kontakteilla. Jos esimerkiksi tieto nuoren koulujen keskeyttämisesta tulee ilmi etsivän työn hankkeen kautta, tehdään yhteistyössä hankevetäjän kanssa suunnitelma nuoren koulutuksen loppuunsaattamiseksi. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Paja 66 :n yksilövalmentajien kanssa, jolloin molemminpuolinen tiedonsiirto on hankkeiden yhteinen etu.
Nuorilta kysytään lupa tietojen siirtämiseen viranomaisten ja oppilaitosten välillä.

Yleisölle tarkoitettu tiedotus hankkeen tavoitteista ja tapahtumista, tuotteista jne tehdään mm. esitteiden ja tiedotteiden avulla joita jaetaan yleisesti ja koulujen, kuntien nuorisotiedotuspisteiden jne kautta. Hanke voi järjestää myös yleisötilaisuuksia ja olla mukana esim. koulujen vanhempainilloissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen päättyessä kootaan saavutetut tulokset ja hyvät käytänteen raportiksi, joka julkaistaan internetissä ja jota voi tarvittaessa jakaa sidostyhmille ja muille toimijoille. Kevään 2010 aikana kerätään tiedot loppuraportointia varten.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 080

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 46 385

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 66 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 62 986

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektia lähdettiin hakemaan, koska alueella oli useita nuoria, joiden peruskoulun tai toisen asteen opintojen tiedettiin keskeytyneen. Nämä nuoret tarvitsevat tukea opintojensa loppuunsaattamiseksi, ja siihen eivät Paja 66:n resurssit silloisella henkilöstöllä riittäneet. Projektin tavoitteena oli vakiinnuttaa käytännöt, joiden mukaan keskenjääneet opinnot saadaan sujuvasti suoritettua loppuun alueemme oppilaitosten kanssa yhteistyössä. Projektin kohderyhmänä ovat olleet Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin alle 25-vuotiaat peruskoulunsa tai toisen asteen opintonsa keskeyttäneet tai keskeyttämisvaarassa olevat nuoret.

Projektin puitteissa toimi pajakoulu, jossa nuoret suorittivat peruskouluopintojaan loppuun. Lisäksi Paja 66 on tarjonnut työssäoppimismahdollisuuksia nuorille, joiden katsotaan hyötyvän käytännön oppimisesta. Toisen asteen opintoja loppuun suorittavien nuorten ja oppilaitosten kanssa tehtiin yksilölliset suunnitelmat, joiden mukaan he etenivät opinnoissaan eteenpäin.

Projekti on näyttänyt tarpeellisuutensa, koska tavoiteoppilasmäärät on saavutettu ensimmäisen puolen vuoden aikana. Myös kunnista ja muilta yhteistyötahoilta tullut palaute projektin toiminnasta ja tarpeellisuudesta on ollut positiivista. Useat tahot ovat myös toivoneet, että projektille saataisiin jatkoa, koska monien oppilaiden opinnot ovat vielä kesken. Yhteenä 5 nuorta on saanut opintonsa päätökseen projektin aikana. Näistä kolme on ammatilliset opintonsa ja kaksi peruskoulunsa päättäneitä. Lisäksi on viisi nuorta, joiden opinnot valmistuvat lähikuukausien aikana. Projektin aikana peruskoulua on suorittanut 7 alavutelaista, 1 kuortanelainen, 8 töysäläistä ja 3 ähtäriläistä nuorta. Pajakoulu, jossa peruskouluopintoja suoritetaan, on saatu käyntiin hyvin ja se toimii jo selkeän kaavan mukaan. Osa oppilaista käy suorittamassa opintojaan jopa kolme kertaa viikossa pajalla ja toiset taas opiskelevat itsenäisesti ja tenttivät aineet pajakoulussa. Toisen asteen oppilaitosten kanssa on tehty yhteistyössä noin 25 räätälöintiä opintojen loppuunsaattamiseksi. Vähitellen näissä räätälöinneissä on muodostunut selvät käytännöt, joiden mukaan ne tehdään. Projektille oli asetettu tavoitteeksi kahdeksan tutkintoa ja neljä osatutkintoa. Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan aivan päästy. Siihen on varmasti syynä se, että monen opinnot olivat niin pahasti kesken ja olisi tarvittu pidempi aika projektille.

Projekti jatkuu ainakin vuoden 2010 loppuun etsivän työparitoiminnan rahoittamana. Oppilaitosten ja kuntien kanssa on käynnissä neuvottelut, joiden tavoitteena on löytää maksajat mm. kokeiden laatijoille ja korjaajille. Näillä rahoituskanavilla pyritään takaamaan toiminnan jatkuvuus myös vuodelle 2011.