Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10398

Projektin nimi: Maahanmuuttajien ohjauskeskus Etelä-Pohjanmaalla

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Alvar Aallon katu 8

Puhelinnumero: 020 636 0030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.f/etela-pohjanmaai

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Mauno Salmela

Asema: Ylitarkastaja

Sähköposti: mauno.salmela(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 536 8065

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Alajärvi, Kuortane, Karijoki, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Maahanmuuttajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

TE -toimistot, kunnat, muut viranomaiset, työnantajat, järjestöt, kolmas sektori. Lisäksi tärkeänä kohderyhmänä on E-P:n ELY -keskuksen oma henkilökunta, joka on mukana tavalla tai toisella maahanmuuttajien kotouttamisessa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa perustetaan maahanmuuttajien ohjauskeskus. Keskuksesta saa neuvontaa kaikista maahanmuuttoon liittyvistä asioista. Maakunnasta puuttuu maahanmuuttajien ja maahanmuuttoasioiden neuvontapaikka. Se palvelee maahanmuuttajien lisäksi kaikkia tahoja, joilla on maahanmuuttoon liittyviä tarpeita esim. työnantajat ja kunnat sekä viranomaiset. Ohjauskeskus verkottuu niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Se tuo tietoa alueelle ja yhdistää maakunnan toimijoita niin, että maakunnan tällä hetkellä vähäiset resurssit maahanmuuttotyössä saadaan paremmin hyödynnettyä. Lisäksi ohjauskeskus toimii mallina muihin seutukuntiin/kuntiin perustettaville ohjauskeskuksille. Toiminnan tavoitteena on tehostaa ja nopeutettua maahanmuuttajien kotoutumista ja työelämään siirtymistä ja toimia myöhemmin maakunnallisen toiminnan solmukohtana.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Lehdet, radio, TV, internet. Säännöllinen sähköinen tiedote sidosryhmille.
Seminaari puolessa välissä ja loppuseminaari.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Loppuseminaari.
Valtakunnan sisällä erilaisissa verkostoissa sekä alueen sisällä. Mahdollisesti myös EU:n alueella.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 229 319

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 219 437

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 273 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 258 596

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Naisten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena on ollut perustaa maahanmuuttajien ohjauskeskus, jonka tehtävänä on antaa neuvontaa maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Käytännössä tämä tarkoittaa maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen sisällön (eri mallien) kehittämistä siten, että kunnat/seutukunnat pystyvät toteuttamaan niitä oman maahanmuuttajien tilanteen ja resurssien mukaan.

Projektin toteutuksessa tärkein asia on ollut luoda kestävä pohja kotoutumistyölle Etelä-Pohjanmaalla niin strategisella kuin käytännön tasolla. Malli kotoutumisen edistämisestä perustuu siihen, että kunnat päättävät maahanmuuton ja kansainvälistymisen roolista omassa strategiassa. Kunnassa myös nimetään maahanmuuttajayhdyshenkilö, joka koordinoi kotouttamistyötä ja maahanmuuttotyöryhmä, joka käsittelee maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvät asiat: kotouttamisohjelma, alkukartoituksen järjestäminen, yhteistyö ja tiedottaminen. Näihin asioihin on projektin puitteissa pilotoitu erilaisia toimenpiteitä sekä luotu dokumenttipohjia. Projektissa on pyritty toimimaan aidosti asiakaslähtöisesti ymmärtämällä sidosryhmien tilannetta sekä tarjoamalla ratkaisuja ja kehittämistoimenpiteitä niiden haasteisiin. Projektipäällikkö on henkilökohtaisesti ollut mukana tukemassa sidosryhmiä näiden asioiden eteenpäin viemisessä.

Projektissa on saatu mm. seuraavat konkreettiset tulokset:

1. Kotouttamisohjelman malli, jonka pohjalta kotouttamisohjelmat on päivitetty 11:ssä eteläpohjalaisessa kunnassa. Lisäksi malli on otettu käyttöön muihin kuntiin mm. Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa.
2. Alkukartoitusmalli, joka on pilotoitu Kauhavalla, Lapualla ja Alajärvellä eri kohderyhmien kanssa (työttömät työnhakijat, opiskelijat ja työperäiset maahanmuuttajat).
3. Malli ulkomaalaisen tutkinto-opiskelijan kotoutumisesta joka on käytössä JAMIssa ja osittain SEAMKissa.
4. Ohjeet suomen kielen opiskelusta, joka toimii apuna niin kielikoulutuksissa kuin myös itsenäisessä kielen opiskelussa. Ohjeet on otettu käyttöön ainakin Lapuan ja Järvi-Pohjanmaan kansalaisopistossa ja Lapuan kristillisellä opistolla.
5. Maahanmuuttajakoordinaattorin toiminta on pilotoitu kahdessa kunnassa (Alajärvi ja Kauhava) hyvin tuloksin. Kauhavalle palkataan oma maahanmuuttajakoordinaattori hankkeen päättymisen jälkeen.
6. On kehitetty kuntien maahanmuuttajayhdyshenkilöiden toiminta: verkostotapaamiset, koulutukset ja tutustumiskäynnit. Yhteistyö ja tietoisuus on lisääntynyt merkittävästi.
7. Ohjaus- ja neuvontapisteiden perustaminen Kauhavan kirjastoihin.

Kunnilla on mahdollisuus soveltaa hankkeessa kehitettyjä malleja oman tilanteen mukaan. Joissakin kunnissa tulee olla maahanmuuttajakoordinaattori, joissakin ainoastaan maahanmuuttajayhdyshenkilö. Neuvontapisteiden sijainti vaihtelee kunnan mukaan: kirjasto, kulttuurikeskus tai kunnan talo. Alkukartoitusten järjestämisestä on myös eri paikallisia ratkaisuja esimerkiksi maahanmuuttajakoordinaattori ja kansalaisopisto.

Projekti on saanut paljon positiivista palautetta sidosryhmiltä ja positiivista näkyvyyttä alueellisesti ja valtakunnallisesti. On ilahduttavaa, että projektissa kehitetyt mallit ovat aidosti käytössä.