Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10399

Projektin nimi: Sonectus - Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisen alueella

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.7.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Kuntotie 2

Puhelinnumero: 08-4793442

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oamk.fi/sote

Projektin kotisivun osoite: www.sonectus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Aini Ojala

Asema: Osaston johtaja

Sähköposti: aini.ojala(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 050-3206810

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Merijärvi, Kärsämäki, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Haapajärvi, Ylivieska, Nivala, Alavieska, Oulainen, Sievi, Haapavesi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohryhminä ovat julkisen ja yksityisen sektorin ikääntyvien palveluissa työskentelevä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö ja heidän esimiehensä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu lisäksi hankealueen ikääntyviin sekä projektissa mukana olevien kuntien muiden hallinnonalojen ja koulutusorganisaatioiden henkilöstöön. Sidosryhminä ja keskeisinä toimijoina projektissa ovat Oulun Eteläisen alueen kunnat, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikkö, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä / Oulaisten ammattiopisto, Taukokangas-säätiö, Suomen Dementiayhdistys ry / Karpalokoti, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE), Oulun Yliopisto / terveystieteen laitos, järjestöt ja yksityiset ikääntyvien palveluja tuottavat yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1288, joista naisia 1268

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten työpaikkoja 4

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ikääntyvien palvelujärjestelmässä tarvitaan kykyä innovoida ja hahmottaa tulevaisuuden toimintaympäristöä ohi nykyisten, olemassa olevien rakenteiden. Uusia innovaatioita ei pidä kuitenkaan ymmärtää vain teknologia- ja palveluinnovaatioina, vaan laajemmin niin ideologisen tason kuin toiminnan tason muutoksina. Vanhuuteen ei voida vastata kaavamaisilla akuutteihin sairauksiin perustuvilla hoidon ja hoivan ratkaisuilla, vaan luomalla yksilön itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisyyden tunnistavia, aidosti kansalaislähtöisiä toimintamalleja. Tämä edellyttää palvelukentän avaamista perinteistä poikkeaville ratkaisuille.

Hankkeen tarkoituksena on muodostaa Oulun Eteläisen alueelle pysyvä ikääntyvien palvelujen kehittämisyksikkö, jossa alueen ikääntyvien, työelämän ja koulutuksen yhteistyönä syntyy uudenlaista toimintakulttuuria ja osaamista hyvinvoinnin palvelujärjestelmään. Kehittämisyksikkö kytkee yhteen käytännön ja tutkimuksen, tuottaa ja välittää alan tietoa, verkostoi ja kehittää alaansa. Työelämän ja koulutuksen yhteistyöllä lisätään ja kehitetään henkilöstön osaamista ja palvelujärjestelmää vastaamaan asiakkaan muuttuviin tarpeisiin sekä edistetään hyvinvointiyrittäjyyttä. Lisäksi hankkeen aikana luodaan menetelmät palvelujen ja osaamisen seuraamiseksi alueella. Tarkoituksena on myös ikääntyvien omien voimavarojen ja mielipiteiden esiin nostaminen.

Tavoitteena on palvelujen kehittäminen ikääntyvien itsenäistä suoriutumista vahvistaen ja yksilöllinen tarve huomioiden. Lähtökohtana on tukea ikääntyvien toimintakykyä kehittämällä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja kotona asumista tukevia poikkihallinnollisia toimintamalleja ja palveluja. Hankkeen aikana pyritään parantamaan myös ikääntyvien sosiaalisia verkostoja. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää uusia työympäristössä tapahtuvia oppimis- ja koulutusmenetelmiä hyödyntäen tutkimustietoa ja jo luotuja hyviä käytäntöjä.

Oulun Eteläisen kolmessa seutukunnassa on tehty erilaisia hyvinvoinnin palvelujärjestelmän kehittämishankkeita, mm. Ylivieskan seutukunnassa on pitkään tehty vanhuspalveluiden kehittämistyötä, Nivala-Haapajärven seutukunnassa on ollut omaishoidon kehittämishanke ja Siikalatvan seutukunnassa on kehitetty yöpartiotoimintaa kotihoidossa. Lisäksi järjestöt ovat toteuttaneet useita ikääntyvien hyvinvointia lisääviä hankkeita RAY:n avustuksella. Koulutusorganisaatiot ovat olleet mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä vanhustyön kehittämishankkeissa. Tavoitteena on näissä kehittämishankkeissa luotujen hyvien käytäntöjen esiin nostaminen ja jalostaminen alueella ja mahdollisesti laajempaan käyttöön saattaminen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- Rahoittajien vaatimusten mukaiset tiedotteet
- Yhteistyökumppaneille tiedote 3 kk:n välein
- www-sivut
- Hankkeelle laaditaan tiedotussuunnitelma, jota tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tarkempi suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämiseksi laaditaan projektin käynnistyttyä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 398 674

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 363 737

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 542 640

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 496 635

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Sonectus on Oulun Eteläisen alueella toiminut kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli muodostaa alueelle ikääntyvien palvelujen kehittämisyksikkö ja kehittää alueen ikääntyvien, työelämän ja koulutuksen yhteistyönä uudenlaista toimintakulttuuria ja osaamista hyvinvoinnin palvelujärjestelmään. Tavoitteena on ollut palvelujen kehittäminen ikääntyvien itsenäistä suoriutumista vahvistaen ja yksilöllinen tarve huomioiden. Lähtökohtana on ollut tukea ikääntyvien toimintakykyä kehittämällä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja kotona asumista tukevia poikkihallinnollisia toimintamalleja ja palveluja. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää uusia työympäristössä tapahtuvia oppimis- ja koulutusmenetelmiä hyödyntäen tutkimustietoa ja jo luotuja hyviä käytäntöjä.

Tavoitteisiin pyrittiin pääsemään seuraavin toimenpitein:

1. Kehittämisyksikön toimintamallin ja rakenteen luominen
2. Koulutus ja osaamisen kehittäminen
3. Toiminta- ja palvelumallien kehittäminen
4. Ikääntyvien osallisuuden ja osallistumisen edistäminen
5. Hyvien käytäntöjen levittäminen

Kehittämisyksikön toimintamallin ja rakenteen luomisen suunnittelutyöhön osallistuivat hankkeen hallinnoijan, osatoteuttajien, hankekuntien sekä ikäihmisten neuvostojen edustajia. Suunnittelupalavereissa tuli esille, että alueelle tarvitaan yhteistyötaho tai -verkosto, joka edistäisi vanhustyön ammatillista osaamista, toisi ikääntyvien omia voimavaroja esille ja toisi yhteen koulutuksen, työelämän sekä ikääntyvät. Kehittämisyksikön nimi muutettiin sen toimintaa paremmin kuvaavaksi hyvän ikääntymisen kehittämisympäristöksi. Kehittämisympäristön suunnittelutyöhön osallistuneilla organisaatioilla oli vahva yhteinen tarve ja tahto yhteiselle kehittämistyölle. Suunnittelutyön loppuvaiheessa sovittiin kehittämisympäristölle haettavasta hankerahoituksesta keväällä 2011.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen tapahtui yhteistyössä työelämän kanssa siten, että koulutustarvekyselyitä lähetettiin vanhustenhoitoyksiköille puolivuosittain tai vuosittain. Koulutusten aiheet liittyivät ikääntyvän fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen toimintakyvyn tukemiseen. Hankkeen järjestämissä koulutuksissa kävi yhteensä 1288 eri henkilöä. Henkilökoulutuspäiviä kertyi yhteensä 5046 päivää.
Alueellisina kehittämiskohteina hankkeessa olivat ikääntyvien lähineuvonnan, gerontologisen sosiaalityön, palveluasumisen, kotiutushoitajamallin ja kodin ja vuodeosaston välisten siirtymävaiheiden kehittäminen, seniorineuvolatoiminnan ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien käynnistäminen sekä kuntouttavan työotteen ja sosiokulttuuristen menetelmien käytön edistäminen. Kehittämiskohteita on arvioitu eri näkökulmista ja niistä on nostettu esille hyviä käytäntöjä.
Lähineuvonnan avulla on organisoitu ennaltaehkäisevää vanhustyötä ja tehostettu ikääntyvien palveluohjausta. Se on koostunut yhteistyöstä eläkeläisjärjestöjen kanssa, hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä yli 75-vuotiaille, senioreille tarkoitetuista hyvinvointiin liittyvistä asiantuntijaluennoista sekä kuntosaliryhmistä. Lisäksi on järjestetty maksuton sairaanhoitajan vastaanotto ja palveluohjausta.
Kotiutushoitajan tehtävänä on ollut varmistaa vuodeosastohoidossa olevan ikääntyvän asiakkaan siirtyminen osastolta kotihoitoon saumattomasti. Kotiutus perustuu aina asiakkaan toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Kotiutushoitaja varmistaa, että asiakas selviytyy arjessaan ja päivittäisissä toiminnoissaan itsenäisesti, omaisten tai kotihoidon tuella.
Kuntouttavan työotteen juurruttaminen perustuu tiiviiseen oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyöhön. Hoitoyksikössä sovitaan asiakkaan elämäntarinan keräämisestä ja kirjaamisesta, käytettävästä toimintakyvyn arviointimallista, toimintakyvyn tukemisen suunnittelusta, menetelmistä ja aktiviteeteista sekä toiminnan arvioinnista. Juurruttaminen sisältää myös käytännön harjoituksia fyysisen toimintakyvyn edistämisestä.
Sosiokulttuuristen menetelmien käytössä on ollut tavoitteena palvelujen piirissä olevien ikäihmisten oman luovuuden esille saaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen. Yksiköiden hoitajia koulutettiin ja ohjattiin erilaisten luovien menetelmien käyttöön: kuvataiteen, musiikin, muistelun, puutarhaterapian ja draaman käyttöön vanhustyössä. Luovia menetelmiä on hyödynnetty yksiköissä ikääntyvien arjen rikastuttajina ja toimintakyvyn tukijoina.
Hankkeessa aikaansaatujen hyvien käytäntöjen levittäminen alueella ja kansallisesti toteutui suullisina esityksinä, posteriesityksinä, hankkeen nettisivujen kautta sekä julkaistuina artikkeleina.
Hanketta on hallinnoinut OAMK:n terveysalan Oulaisten alueyksikkö. Osatoteuttajina ovat olleet KPAMK:n Ylivieskan yksikkö, Oulaisten ammattiopisto ja Taukokangas-säätiö. Hankkeen päärahoittaja on ollut Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kautta.