Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10401

Projektin nimi: Innola - Inhimillinen kokeellinen yrittäjyysvalmiuksien tuotekehityslaboratorio

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Arkadiankatu 28

Puhelinnumero: 010 2178 621

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hse.fi/pienyrityskeskus

Projektin kotisivun osoite: www.inlab.fi

Vastuuhenkilön nimi: Paula Kyrö

Asema: Professori

Sähköposti: paula.kyro(at)hse.fi

Puhelinnumero: 010 2178 621

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

INNOLAN välittömät kohderyhmät ovat:
Yrittäjyyskasvatuksen opettajat ja kouluttajat
Kansalliset ja kansainväliset yrittäjyysvalmiuksien tutkijat ja kehittäjät
Viranomaiset ja päätöksentekijät

Näiden roolit ovat usein päällekkäisiä. Opettajat toimivat tutkijoina ja päinvastoin, samoin viranomaiset opettajina ja tutkijoina. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetusohjelmat ovat näiden kohtaajien risteyspaikka. Siellä kohtaavat vuosittain noin 200 ohjelmassa 3000 eri kohderyhmien ja organisaatioiden toimijaa ja noin 200 kouluttajaa. He myös toimivat julkisen/yksityisen palvelutarjonnan rajapinnassa ja edustavat jo hakeutuessaan koulutukseen aktiivista toimitajoukkoa organisaatioissaan. Heidän roolinsa tulevaisuuden palvelutarjonnan kehittämisessä on olennainen.

Toisaalta INNOLAN kohderyhmänä sen laaja kansallinen ja kansainvälinen tutkija- ja toimijaverkosto pystyy hyödyntämään, jalostamaan ja edelleen kehittämään innolassa tuotettuja toimintamalleja.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhmänä viranomaisille , poliittisille päätöksentekijöille ja muille yrittäjyyskasvatuksen parissa toimiville tahoille INNOLA tarjoaa tietoa, joka auttaa ja voi suunnata päätöksentekoa ja toimintaa. Tämä edesauttaa tulosten laajenemista, vaikuttavuutta ja elinkykyä.

Molempien välittömien ja välillisten kohderyhmien tarpeiden huomioimien ja niiden vuorovaikutuksen varmistaminen ovat edellytksiä innovaatiojärjestelmän dynaamiselle kehittymiselle. Tähän INNOLASSA on hyvät edellytykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 77, joista naisia 66

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Innola-hanke on inhimillinen tuotekehityslaboratorio, jossa kehitetään kokeellisen tutkimuksen avulla innovatiivista järjestelmää yrittäjyysvalmiuksien pedagogisten ratkaisujen kehittämiseksi ja niiden vaikuttavuuden tutkimiseksi. Kokeellisen tutkimuksen ansiosta on mahdollista siirtää ja levittää kehitettyjä pedagogisia ja tutkimuksellisia ratkaisuja muihin ympäristöihin ja lisätä opetuksen vaikuttavuutta.

Sekä Lissabonin strategia, että kansalliset ohjelmat korostavat yrittäjyysvalmiuksien merkitystä kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Opetussuunnitelmauudistuksen seurantatutkimus ja kansainväliset tutkimustulokset osoittavat opettajilla olevan ristiriitaisia näkemyksiä yrittäjämäisistä valmiuksista ja kyvystään opettaa niitä. Kyse on metavalmiuksista, joiden tutkimus on alkuvaiheessaan. Tästä johtuen erilaisten onnistuneiden yrittäjyyskasvatuskokeilujen levittäminen saattaa johtaa ilmitason käytännön järjestelyjen ja niihin liittyvien opetussuunnitelmien mallintamiseen ja tuotteistamiseen itse oppimisen prosessin jäädessä mallintamisen ulkopuolelle. Näin tulokset ovat sattumanvaraisia ja jopa yrittäjyysvalmiuksien kehittymiselle vastakkaisia. Yrittäjyyskasvatuksen dynamiikan syvempi ymmärtäminen on avaintekijä kansallisten ja EU-tason tavoitteiden toteuttamiselle. Se edellyttää samaan aikaan innovatiivista kokeilua ja niihin liittyvien prosessien tutkimusta, jotka yhdistyvät Innola-hankkeessa.

Hankkeessa kehitetään kokeellisia tutkimusasetelmia, tiedonkeruun prosessimalleja ja välineitä,
koulutetaan kokeiluhankkeiden yrittäjyyskasvatuksen kouluttajia interventioihin ja tiedonkeruuseen, kehitetään WEB-pohjaista tiedonkeruu- ja tuottamisjärjestelmää, kerätään opetusinterventioiden oppimisprosesseista aineistoa sekä konseptoidaan ja dokumentoidaan kokeellisen tutkimuksen prosessia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Innolalla on oma www-sivustonsa, jonka kävijämäärää seurataan.
Hanketta esitellään kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa, symposiumeissa ja workshopeissa. Esitykset copy right rajoitukset huomioon ottaen laitetaan www.sivustolle. Kongressiesitykset ovat myös useimmiten yleisesti saatavilla www-sivustoilla, cd:nä ja osin abtstrakti kirjoina.
Lisäksi:
Tuotetaan virtuaaliseen levitykseen yleinen tiedotuslehtinen (flyer), power point tiedotuskuvasarja sekä esite suomen ja englanninkielisinä. Ne ovat jatkuvasti käytettävissä hanke-esittelyissä ja tiedotuksessa. Näitä päivitetään tarpeen mukaan hankkeen kuluessa.

Lisäksi pyritään informoimaan lehdistöä hankkeesta ja sen toimenpiteistä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu hankedokumentoinnin ja erilaisten julkaisujen ja tiedotuksen avulla sekä kouluttajien ja tutkijoiden välityksellä.
Hankkeen konseptia esitellään:

European Summer University on entrepreneurship and entrepreneurship education research - ESU (www.esu.fi) Norja elokuu 2008, Italia 2009 ja Viro 2010
Kansallinen YKTT-tapaaminen http://www.pyk.hkkk.fi/yktt/ 2-3.10.2008
Lentre ja Lentrec-verkostojen tapaamisissa (www.lentre.fi)
Aikuiskasvatuspäivät 2010
Kasvatuspäivät 2009 ja 2010

2009 ja 2010 pyritään samaan esityksiä hankkeen tuloksista muihin kansainvälisiin konferensseihin.

Kaikissa näissä yrittäjyyskasvatuksen tutkijat ja toimijat tapaavat ja pyrkivät hankkimaan uusinta tietoa alasta. He edelleen levittävät tuloksia omissa yhteisöissään.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 426 352

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 425 914

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 526 506

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 494 030

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Innola on inhimillinen tuotekehityslaboratorio, jossa lähtökohtana on kehittää kokeilevalla tutkimuksella innovatiivista järjestelmää yrittäjyysvalmiuksien pedagogisten ratkaisujen kehittämiseksi ja niiden vaikuttavuuden tutkimiseks