Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10402

Projektin nimi: Sosiaalityön informaatioteknologinen maisterikoulutus

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.8.2008 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin yliopisto/sosiaalityön oppiaine

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: Yliopistokatu 8, PL 122

Puhelinnumero: (016) 341 341 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ulapland.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ulapland.fi\simo

Vastuuhenkilön nimi: Anneli Pohjola

Asema: Sosiaalityön professori

Sähköposti: Anneli.Pohjola(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 040-5537498

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Kokkolan, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Kannus, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Perho, Haapajärvi, Toholampi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Kokkola, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Veteli, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Maisterikoulutuksen kohderyhmän painopisteenä ovat työttömyysuhan alaiset epäpätevät sosiaalityöntekijät, joiden työmarkkinoilla pysymisen edellytykset vaikeutuivat sosiaalihuollon kelpoisuuslain tiukentumisen myötä. Kohderyhmään sisältyy alalla pitkään toimineita vailla kelpoisuutta olevia ja ikääntyviä työntekijöitä sekä alalle siirtyviä lähialan koulutuksen omaavia sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.
VALINTAPERUSTEET

Opiskelijaksi voivat hakea henkilöt,
1) jotka ovat suorittaneet vähintään 75 opintopistettä tutkintoon soveltuvia yliopisto-opintoja seuraavasti:
- Vähintään 25 op sosiaalityön, sosiaalipolitiikan tai informaatioteknologian, tietotekniikan (tai vastaavan oppiaineen) opintoja
- Vähintään 25 op jonkin muun oppiaineen opintoja
- Vähintään 25 op muita yliopisto-opintoja
2) jotka ovat suorittaneet sosionomin AMK-tutkinnon ja lisäksi vähintään 50 op tutkintoon soveltuvia yliopisto-opintoja seuraavasti:
- Vähintään 25 op jonkin muun oppiaineen kuin sosiaalityön tai sosiaalipolitiikan opintoja
- Vähintään 25 op muita yliopisto-opintoja.

Koulutukseen otetaan 25 opiskelijaa, jotka valitaan tutkintoon soveltuvien yliopisto-opintojen perusteella.

Opiskelijoille laaditaan henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, joiden yhteydessä päätetään mahdollinen hyväksi lukeminen aiemmista opinnoista. Opiskelijoilta voidaan vaatia täydentäviä opintoja.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohteena on sosiaalialan organisaatioiden tukeminen tietoteknologisten sovellusten kehittämisessä sekä yksityisien palvelujen tuottamisen edellytysten tukeminen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25, joista naisia 20

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten työpaikkoja 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten tutkintoja 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten tutkintoja 4

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on helpottaa alueellista pätevien sosiaalityöntekijöiden pulaa tuottamalla sosiaalihuollon kelpoisuuslain mukaisesti sosiaalityön kelpoisuuden omaavia henkilöitä Pohjois-Suomen työmarkkinoille. Tavoitteena on myös teknologiaan pohjautuvan yritystoiminnan ja kehittämistoiminnan kasvu koulutuksen tuottaman osaamisen avulla. Koulutus tuottaa sosiaalityön ja soveltavan it:n osaamisen kaksoispätevyyden. Hanke vastaa osaltaan työelämässä tapahtuvaan rakenteelliseen muutokseen, joka tuo mukanaan uudenlaisia koulutustarpeita. Siirtyminen julkisissa palveluissa ja hallinnollissa toiminnoissa laajaan informaatioteknologian hyödyntämiseen on eräs kustannustehokas ratkaisu. Sosiaali- ja hyvinvointipalvelujen alueella on huomattava, että tällä hetkellä markkinoilla on vähän tämän alueen informaatioteknologiaan pohjautuvia sovelluksia, siitä johtuen IT- pohjaisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen liittyy runsaasti sekä julkisen, että yrityspohjaisten palvelujen kasvun mahdollisuuksia. Hankkeen avulla tuetaan hyvinvointipalveluinnovaatioiden kehitystyötä ja osaamispääoman kasvua Pohjois-Suomessa. Tästä saatava hyöty jää konkreettisesti Pohjois-Suomen alueelle ja se kumuloituu uusina innovaatioina sekä palvelutoiminnan ja elinkeinoelämän tehostumisena.

Sosiaalityön informaatioteknologinen maisterikoulutus on moniulotteinen ja koulutuksessa hyödynnetään aikaisempien maisterikoulutuksien kokemuksia. Sisällöllisesti sosiaalityön opintoihin integroidaan informaatioteknologian opintoja. Tavoitteena on antaa sosiaalityön opiskelijoille tieteellisesti perusteltu näkemys sosiaalityön erilaisista käytännöistä ja tutkimuksesta. Samalla tuotetaan opiskelijoille ammatillinen pätevyys sosiaalityön ammattikäytäntöihin ja mahdollistetaan tutkinnon suorittaneiden pysyvä työllistyminen. Työelämäkytkentä on olennainen osa koko opintoprosessia se konkretisoituu mm. työprojektien ja käytännönopetuksessa(harjoittelun) sekä opinnäytetöiden muodossa. Osa ohjelman kursseista tuotetaan tiivissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijat saavat jatkuvan oppimisen valmiuksia sosiaalityön työmuotojen sekä alansa erityisosaamisen kehittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään tieto- ja osaamisintensiivisten sähköisten hyvinvointipalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen hyvinvoinnin palvelujärjestelmässä.Painotetaan vahvan informaatioteknologisen osaamisen muutoksen hallinnan, laadun, oppivan työkulttuurin ja kokonaisuuksien hallinnan suhdetta käyttäjäystävällisten tietojärjestelmien kehittämiseen. Maisteriohjelmalla annetaan valmistuville sosiaalityöntekijöille moniosaamisen kautta valmiuksia ymmärtää informaatioteknologian soveltamisen vaikutuksia sosiaalityöhön ja erityisesti sen palvelujärjestelmiin.
Koulutukseen otetaan 25 opiskelijaa, jotka valitaan tutkintoon soveltuvien yliopisto-opintojen perusteella.Maisterikoulutus tuottaa kelpoisuuden sosiaalityöntekijän tehtäviin, tutkintonimeke on yhteiskuntatieteiden maisteri. Koulutus alkaa kesä/syksy 2008

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Vuosittaiset ESR-raportoinnit
Yliopiston TTS-menettely
Ohjausryhmätyöskentelyssä mukana oleville organisaatioille
Uutisarvoisista tapahtumista lehdistölle
Loppuraportti (julkaisu esim. yliopiston julkaisusarjassa)
Seminarit projektin aikana sekä lopussa
Aktiivinen osallistuminen alan tapaamisiin, seminaareihin sekä julkaisujen tuottaminen
Tiedotustilaisuudet, lehti-ilmoitukset, lehtiartikkelit, web-sivut, sähköpostilistat, henkilökohtaiset kontaktit

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen alusta lähtien mukana monipuolinen arviointi, mikä dokumentoidaan. Keväällä 2009 kansallinen seminaari, missä osaltaan tiedotetaan hankkeen tuloksista ja hyvistä käytännöistä. Artikkeleita/tai julkaisu syksyllä 2009 hankkeesta.
Toinen artikkeli ja/tai julkaisu syksyllä 2010 hankkeen hyvistä käytännöistä.
Loppuseminaari 2011 kevällä, missä kootaan yhteen projektin tulokset ja hyvät käytännöt.
Lisäksi hanke tuottaa opinnäytetöitä, mitkä pyritään saattamaan julkaisuksi.
Hankkeen Internetsivuilla tiedotetaan aktiivisesti hankkeen toiminnasta koko ajan. Hankkeen toiminnan aikana tiedotetaan ja hyödynnetään läheisiä ja toimivia suhteita Pohjois-Suomen alueella olevien sosiaalialan toimijoiden kanssa, kuten Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Posken).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 500 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 492 381

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 559 570

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 551 403

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Sosiaalityön informaatioteknologinen maisterikoulutuksen (2008-2012) tavoitteena oli vastata Pohjois-Pohjanmaan työvoimatarpeeseen kouluttamalla puuttuvia tai epäpäteviä työntekijöitä sosiaalityöntekijöiksi. Valmistuvien työelämään siirtymisen edistäminen sekä alueella tarvittavan uuden osaamisen parantaminen ja kehittäminen ovat tukeneet päätavoitteen saavuttamista.

Projektin toimintaa ohjasi projektisuunnitelma, joka perustui opetussuunnitelmaan. Projekti toteutettiin yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa, joka mahdollisti käytännönläheisen koulutuksen. Opetumuotoina olivat luento-, video-, verkko- ja pienryhmäopetus. Projektihenkilöstö ohjasi ja kannusti opiskelijoita koko projektin ajan.
Projektin julkisuuskuvaan ja tiedottamiseen on panostettu. Projekti on ollut esillä lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa, siitä on kirjoitettu artikkeleita ja juttuja ammatillisiin ja tieteellisiin julkaisuihin ja lehtiin. Projekti on ollut myös mukana järjestämässä kahta kansallista Sosiaalista teknologiaa -seminaaria vuosina 2009 ja 2011.

Opiskelijoille lyhyessä ajassa toteutettu projekti on ollut haasteellinen ja opiskelu on olllut intensiivistä. Erityisenä vahvuutena projektin aikana on ollut opiskelijoiden keskinäinen yhteistyö, yhdessä opiskelu ja hyvä me-henki. Projektin päättyessä viisi opiskelijaa on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja heillä on sosiaalityöntekijän pätevyys. Valmistuneiden lisäksi usea opiskelija on graduvaiheessa tai gradu on jotehty, mutta muita opintoja vielä puuttuu eli he ovat opintojensa loppusuoralla.

Muutama opiskelija on opinnoissaan tauolla muuttuneen elämäntilanteen vuoksi, esimerkiksi lapsen syntymä tai työpaikan vaihdos.
Projekti on lisännyt nasiten osaamispääomaa informaatioteknologian hyödntämisessä. Koulutus on vahvistanut sosiaalityön osaamista Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Erityisesti julkinen sektori on hyötynyt SIMO II -projektista, sillä se on saanut projektin toiminta-alueelle päteviä sosiaalityöntekijöitä työtehtäviin. Myös osa opiskelijoista, joilla on opinnot vielä kesken, ovat tehneet lyhyitä sijaisuuksia kunnissa. Teknologisten muutosten omaksuminen vaatii aikaa, ja esimerkiksi asennemuokkaus alkaa jo koulutuksessa. Valmistuneet/ valmistumassa olevat opinnäytteet tuottavat tietoa alueen sosiaalityön toimintakäytäntöihin.