Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10403

Projektin nimi: "Vaaksa" - Mikkelin seudun välityömarkkinoiden kehittämishanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Mikkelin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0165116-3

Osoite: Raatihuoneenkatu 8-10, PL 33

Puhelinnumero: 015 1941

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mikkeli.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tyollisyysmikkeli.fi

Vastuuhenkilön nimi: Soile Kuitunen

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: soile.kuitunen(at)mikkeli.fi

Puhelinnumero: +358447942010

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Mäntyharju, Kangasniemi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Keskeisin kohderyhmä on työnhakijat, joiden työllistymisedellytykset on selvitetty, mutta paikkaa avoimilta työmarkkinoilta ei tahdo nykyisillä ehdoilla löytyä. Eniten näitä paineita kohdistuu yli 45-vuotiaisiin matalalla koulutustaustoilla oleviin asiakkaisiin, osatyökykyisiin ja joihinkin erityisryhmiin (iäkkäät maahanmuuttajat, romanit, erityisnuoret).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projekti vapauttaa resursseja kohdistaa aktivointi-, koulutus- ja valmennustoimenpiteitä niihin työnhakijoihin, joiden osaamis- tai muita työllistymisedellytyksiä on mahdollista oleellisesti kehittää.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1412, joista naisia 273

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1661, joista naisia 694

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 75, joista naisten työpaikkoja 37

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joista naisten tutkintoja 10

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti kehittää toimintakauden aikana käytäntöjä, joilla jo olemassaolevat välityömarkkinat antavat osallistujilleen enemmän. Työnhakijoille enemmän työpaikkoja ja mahdollisuuksia pidempiinkin työsuhteisiin. Vastaavasti työnantaja saa vaikuttavamman työpanoksen ja työn tuottavuus kasvaa. Projektissa etsitään uusia keinoja osallistuttaa välityömarkkinoilla toimivat niin, että mahdollisimman harvoin toimettomuus olisi ihmisen ainut realistinen vaihtoehto.

Projektissa pyritään hyödyntämään lakia sosiaalisista yrityksistä niin, että se hyödyttää ainakin julkista palkkatukityöllistämistä. Mikäli projektin selvitystyön seurauksena syntyy sosiaalinen yritys, niin se pyrkii löytämään yhteistyösuhteita esim. alihankkijan roolissa myös yrityssektorille.

Projektin toimintaan osallistuu ensisijaisesti kunnat, joiden intresseissä välityömarkkinoiden kehittäminen on. Yrityssektori saadaan mukaan siten, että etsitään uusia käytäntöjä työvoiman hyödyntämiselle. Projekti tulee kartoittamaan mahdollisuutta toteuttaa työpoolimallia, josta on saatu hyviä kokemuksia muilla seutukunnilla.

Projekti toimii saumattomassa yhteistyössä Työvoiman palvelukeskuksen, TE-toimistojen, kuntien sosiaalitoimen ja työhönvalmennuskeskusten kanssa. Se on myös kiinteässä yhteydessä seudun elinkeinoa kehittävien hankkeiden, toimijoiden ja varsinaisten yritysten kanssa.

Projektikaudella 2011-2013 projektin toimintaa kohdistetaan edelleensijoittamisen kehittämiseen, kaupungin (ja kuntien) palkkatukityöllistämisen vaikuttavuuden lisäämiseen ja yksityisen sektorin kysynnän lisäämiseen. Yhteistyötä järjestöjen kanssa tiivistetään niin, että projektin lopussa Mikkelin kaupungilla on selkeä ja johdonmukainen neuvottelukäytäntö oman työllistämisstrategiansa neuvottelun tukena.

v. 2013 ja 2014 työllisyydenhoidon liittäminen osaksi digitaalisen arkistoinnin kehittämistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti kohdistuu vahvasti työmarkkinoilla ja elinkeinoelämässä oleviin toimijoihin. Mitä voimakkaammin markkinointia toteutetaan, sen vahvemmin se näkyy projektin tuloksessa. Tämän vuoksi projektin markkinoinnissa hyödynnetään yleisiä markkinointiväyliä, joista tehokkaimpia ovat paikallinen printtimedia ja paikallisradio. Näiden vaikutusta lisätään omilla nettisivuilla, joiden ajankohtaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Projektin rooli välityömarkkinoilla tulee ilmi myös työpankkiverkoston markkinoinnissa. Markkinointia toteutetaan kaupallisen radion, lehti-ilmoittelun, henkilökohtaisen kontaktoinnin ja nettisivujen kautta.

Projektiin palkataan vuosille 2011-2012 erillinen projektitiedottaja, jonka tehtävänä on päivittäin tiedottaa välityömarkkinoiden toimijoista, uusista käytännöistä ja tuloksista. Tiedottajalla on myös markkinointivastuuta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Samassa tilanteessa olevia seutukuntia on muitakin ja vastaavia julkisen palkkatukityöllistämisen uudelleenjärjestelyjä tulee tapahtumaan muitakin (esim. Kinnula ja Porvoo). Näiden seutukuntien kanssa käydään vertailevaa keskustelua heti jo projektin alusta pitäen. Tämä tapahtuu tutustumiskäyntien avulla. Projektin omia nettisivuja markkinoitiin myös heti projektin alusta saakka ja niillä kerrotaan projektin tavoitteiden toteutumisesta, saaduista palautteista ja nettisivulle kerätään myös suoraa palautetta sivuilla käyviltä verkostokumppaneilta kuten myös muiltakin kävijöiltä.

Projektin käytännöistä alettiin levittämään systemaattisemmin tietoa projektin puolen välin jälkeen, jolloin saatuja kokemuksia ja projektista tehtyjä evaluointeja alkoi valmistumaan.

Projektista on kerrottu myös erilaisissa seminaareissa tms. tilaisuuksissa joissa käsitellään projektin kohteena olevia haasteita.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 318 503

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 273 736

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 557 539

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 513 147

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Välityömarkkinoiden kehittämishanke Vaaksa on toimintansa aikana käynnistänyt prosessin, jonka seurauksena kaupungin oma työllistäminen ja järjestöjen työllistäminen ovat merkittävästi parantaneet kohdistustaa suhteessa pitkään työttömänä olleisiin ja rakennetyöttömyydestä kärsiviin.

Merkittävimmät muutokset ovat olleet kaupungin oman työllisyydenhoidon kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Kyseistä kokonaisuutta ohjataan nyt aktiivisella ohjauksella, johon osallistuvat sekä kaupungin avainvirkamiehet, luottamushenkilöt ja keskeisimmät kumppanit.

Vaaksa hanke on ollut toimintakaudensa aikana runkohanke, jonka ympärille on sijoittunut myös muuta kehittämistoimintaa. Tämän seurauksena päällekkäisyyksiltä on vältytty ja hankkeiden yhteinen lopputulos on ollut vaikuttava.

Erikseen hankkeen tuloksista voidaan esiin nostaa myös työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuus, joka jäsentää järjestöjen työllistämisen yhdeksi kokonaisuudeksi ja joka on huomioitu kaupungin työllisyysstrategiassa.