Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10405

Projektin nimi: Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0155668-4

Osoite: Yliopistonkatu 56

Puhelinnumero: (03) 3551 11

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.uta.fi/

Projektin kotisivun osoite: ttstyt.wordpress.com mediamajakouvola.blogspot.com www.hamewiki.fi www.virtuaalipolku.fi

Vastuuhenkilön nimi: Teemu Rauhala

Asema: koulutuspäällikkö

Sähköposti: teemu.rauhala(at)uta.fi

Puhelinnumero: 0503232083

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kirjastoammattilaiset, opettajat, kuntien muu neuvova ja opastava henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työikäinen väestö, sopeutettavat ryhmät, esimerkiksi maahanmuuttajat ja kehitysvammaiset. Oppilaitosten oppilaat, joiden tiedonhankintataidot parananevat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 255, joista naisia 219

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt -hankkeessa parannetaan kirjastonhoitajien ja opettajien sisällöllisten tietoyhteiskuntataitojen ohjaustaitoja. Tässä yhteydessä kehitetään ja testataan myös kaikille avoimia oppimisympäristöjä eri paikkakunnalla (Hämeenlinna, Kouvola, Tampere, liitännäisprojektina Joensuussa). Hankkeessa luodaan ja vakiinnutetaan työkäytäntöjä ja yhteistyömalleja alueilla, jotka ovat kirjastoille vielä uusia, mutta selkeästi haastavat ne kehittämään toimintaansa, Erityishuomio kiinnitetään hyvien työkäytäntöjen jatkojalostamiseen ja niiden levittämiseen.

Kansalaiset saavat lisää sosiaalista pääomaa, mediataitoja ja muita sisällöllisiä tietoyhteiskuntataitoja. Kirjastojen, opetustoimen, tutkimuksen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyölle syntyy uusia toimintamalleja, jolloin karttuu sosiaalista pääomaa ja kasvaa uusia verkostoja. Täydennyskoulutuksen avulla kirjastoammattilaisten ja opettajien virtuaalinen vuorovaikutusosaaminen ja mediataidot vahvistuvat.

Hankkeessa kertyy tutkimustietoa mm. siitä, miten opettajien ja kirjastoammattilaisten tiedonhankinnan ohjaustaitojen sekä mediakasvatustaitojen kehittyminen lisää eri ikäisten oppijoiden kykyä hakea tietoja ja selvitä median ristipaineissa. Tutkimustietoa voidaan käyttää hyväksi jo hankkeen aikana toimintojen jatkokehittämistyössä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottamista varten laaditaan tiedotussuunnitelma. Tiedotuksessa hyödynnetään yhteistyökumppaneiden verkostoa, yliopiston tiedotusyksikköa, suoramarkkinointia, lehti-ilmoituksia, ohjausryhmää sekä TYTin ja muiden yhteistyökumppaneiden internet-sivustoja koko projektin elinkaaren ajan ja myös projektin päättymisen jälkeen. Projektin toiminnasta laaditaan artikkeleita ammatti- ja maakuntalehtiin. Myos eri radio- ja tv-kanavia käytetään tiedotuksessa. Paikallisradioiden hyödyntämisestä on hyviä kokemuksia aikaisemmista projekteista.
1. Markkinointivaihe 11-12/2008
2. Toteutusvaihe 11/2008-12/2011
3. Tulosten levittäminen aktiivisesti projektin ajan, errityisesti 08-12/2011
4. Levittämiskonferenssi 10/2011

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvät käytännöt jäävät elämään niihin kaupunkeihin ja oppilaitoksiin, joissa hankkeen osioita on toteutettu. Täydennyskoulutetut opettajat ja kirjastoammattilaiset levittävät saamaansa osaamista ja ohjaustaitoja kollegoilleen ja eri ikäisille oppijoille koko projektin ajan.
Toimintamuotojen ja mallien seuraamista jatketaan. Lokakuussa 2011 pidettävässä levittämiskonferenssissa yleisölle kerrotaan projektin aikana syntyneistä hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista. Tuloksia levitetäään myös kv. konferensseissa projektin aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 096 644

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 005 017

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 756 653

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 376 978

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt -hanke on laaja, yli kolme vuotta kestänyt kehittämishanke, jonka aikana on suunniteltu ja kehitetty yleisiin kirjastoihin uudenlaisia tiloja ja palveluita, niin fyysisiä kuin virtuaalisiakin. Hankkeen toteutusaika oli 1.8.2008 - 29.2.2012.

Hankkeessa ovat olleet mukana Hämeenlinnan, Kouvolan ja Tampereen kaupunginkirjastot sekä Oulun ja Tampereen yliopistot.

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää kirjastoammattilaisten ja opettajien taitoja välittää sisällöllisiä tietoyhteiskuntataitoja. Tavoitteena on ollut kehittää uutta osaamista kirjastoissa mediakasvatuksen, monikulttuurisuuden, verkkodemokratian, vuorovaikutteisuuden ja mallintamisen alueilla ja tuoda henkilöstölle uusia työkaluja näille alueille. Hanke on edistänyt verkottumista kirjastojen ja muiden toimijoiden välillä em. alueilla. Tavoitteena on ollut järjestää koulutusta, kehittää toimintamalleja, verkkopalveluja, kampanjoita sekä uudentyyppisiä tilaratkaisuja fyysistä ja virtuaalista kohtaamista varten. Hankkeeseen on myös liittynyt tutkimusosio, jonka kautta on saatu arvokasta tutkimus- ja seurantatietoa edellä mainituista kehittämistoimista.

Hankkeen toiminta on organisoitunut osahankkeisiin, jotka ovat toimineet itsenäisesti oman suunnitelmansa mukaisesti. Hämeenlinnan osahanke oli nimeltään Tiedon ja kulttuurin avoin oppimisympäristö, jossa kehitettiin verkkopalveluita kuten Häme-Wiki ja Virtuaalipolku. Hämeenlinnassa kehitettiin kirjaston yhteyteen myös Editointitila. Kouvolan osahankkeena oli Mediamajan suunnittelu ja toteutus. Tampereella osahankkeen nimi oli mallinnetutu työmuodot, joka piti sisällään kolme osa-aluetta: verkkopalvelut, medialukutaidon tukeminen sekä yhteisöllisyys ja tapahtumat. Oulun yliopisto tutki hankkeessa kehitettyjen uusien kirjastopalveluiden vaikuttavuutta omassa osahankkeessaan ja Tampereen yliopistossa tutkimuksen kohteena oli kehittämisprosessi.

Yksi hankkeen keskeisiä toimintamuotoja osahankkeiden oman toiminnan lisäksi on ollut koulutus, jota Tampereen yliopisto on koordinoidusti järjestänyt hankkeeseen osallistuville kirjastoille ja näiden verkostoille ja yhteistyökumppaneille. Koulutusten tavoitteena on ollut tukea osahankkeita niiden kehittäessä uusia toimintatapoja ja palvelukonsepteja.

Hankkeen tulokset ovat moninaiset. Osa hankkeen tuloksista on sellaisia, että ne näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. Kaiken kaikkiaan kirjastot ovat pystyneet tämän hankkeen tukemana kehittämään omaa toimintaansa sisäisesti ja tuottamaan sellaisia palveluita, joilla ne pystyvät vastaamaan tietoyhteiskunnan mukanaan tuomiin haasteisiin. Kirjastojen henkilöstön osaaminen on kehittynyt hankkeen myötä. Kirjastot ovat onnistuneet tavoittamaan hankkeessa kehitetyillä palveluilla sellaisia asiakkaita, joita ne eivät välttämättä muuten tavoittaisi. Yhteistyö eri hallinnonalojen välillä on lisääntynyt, mm. koulujen ja kirjastojen väliseen yhteistyöhön on syntynyt uusia toimintatapoja. Kirjastot ovat näkyneet aktiivisesti erilaisten tapahtumien järjestäjänä. Asiakkaan, tavallisen kuntalaisen näkökulmasta tämä kaikki on tarkoittanut sitä, että saatavilla olevien palveluiden tarjonta on laajentunut.
Hankkeen konkreettisia tuloksia löytyy jokaisesta osahankkeesta. Kaikissa osahankkeissa on luotu uusia yhteistyötapoja käyttäjien kanssa ja verkostoitu alueen muiden toimijoiden kanssa aktiivisesti. Kouvolan pääkirjaston yhteyteen on hankkeen ansiosta perustettu Mediamaja, joka on integroitunut osaksi kaupungin asukkailleen tarjoamia palveluita. Mediamaja tekee tiivistä yhteistyöä kaupungin muiden hallinnonalojen kanssa. Hämeenlinnassa Editointitilan, Häme-Wikin ja Virtuaalipolku.fi:n myötä kirjaston verkkopalvelutarjonta on laajentunut merkittävästi. Tampereella hanke on tukenut verkkopalveluiden kehittämistä ja uudistamista mm. koulutuksen avulla. Hankkeen avulla myös kirjaston henkilöstön tapahtumatuottamisen ja medialukutaidon osaaminen on kasvanut. Sitä kautta kirjastojen uudet työmuodot ovat hahmottuneet ja vakiintuneet käytännöiksi Pirkanmaalla.
Hanke on järjestänyt kirjastojen henkilöstölle koulutusta mm. sosiaalisesta mediasta, verkkokirjoittamisesta ja medialukutaidosta. Ilman mittavaa koulutusta uudistusten läpivienti olisi ollut vaikeampaa.

Konkreettisia tuloksia ovat hankkeen aikana syntyneet hyvät käytännöt, jotka on julkaistu Kirjastot.fi-sivuston "Hyvä käytänne" -palvelussa.

Yliopistojen mukanaolo hankkeessa näkyy myös siinä, että hankkeen tuloksina on syntynyt useampikin tutkimusraportti. Tutkimusraportit löytyvät Finnish Information Studies-julkaisusarjassa ja Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikön julkaisusarjassa.