Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10406

Projektin nimi: Kyläluuta

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Jyrkkäkoskentie 18 A

Puhelinnumero: 010 27 21085

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.osao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.osao.fi/kylaluuta

Vastuuhenkilön nimi: Elisa Laakso

Asema: yksikönjohtaja

Sähköposti: elisa.laakso(at)osao.fi

Puhelinnumero: 0405242532

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat Pudasjärvellä opiskelevien toisen asteen ikäisten nuorten kanssa työskentelevät henkilöt eri organisaatioissa. Heidän arvioitu lukumääränsä on 38 henkilöä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projektista ja sen toiminnan tuloksista hyötyvät pudasjärveläiset ja Pudasjärvellä opiskelevat toisen asteen ikäiset nuoret sekä lisäksi muut nuoret sekä kuntayhtymän kautta ammattiopiston muut nuoret. Lisäksi kaupungin alueella on opiskelijoita myös muiden koulutuksen järjestäjien keskuudesta ja yhteistoimintaa tehdään myös heidän kanssaan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 68, joista naisia 45

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyläluuta -projekti on pudasjärveläisten ja Pudasjärvellä toisella asteella opiskelevien nuorten arkipäivän ongelmien tunnistamiiseksi ja hoitamiseksi toteutettava projekti. Sen aikana kehitetään yhteistoiminnallinen malli, jonka avulla lisätään nuorten valmiuksia tulla toimeen jokapäiväisessä elämässä. Projektia toteutetaan toisen asteen ikäluokassa, jolloin sen vaikutukset näkyvät syrjäytymisen ehkäisynä, poissaolojen vähenemisenä opiskelussa, keskeytysten vähenemisenä, ammatinvalinnan ohjaamisena, hyvinvoinnin lisääntymisenä ja ammattitaitoisen ja työelämään sopeutuvan työvoiman valmistumisena toisen asteen koulusta. Yhteistoiminnallisuus saadaan aikaan, kun hankkeeseen osallistuu henkilökuntaa eri viranomaistahoilta: ammattioppilaitos, kaupungin sivistys-, sosiaali- ja terveys-, nuoriso- ja vapaa-aikatoimi sekä seurakunta, poliisi ja työvoimatoimisto.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektia varten laaditaan internetsivut Oulun seudun ammattiopiston internetsivujen yhteyteen. Syksyn 2008 aikana laaditaan lehdistötiedote alueen sanomalehtiin, jossa kerrotaan hankkeen tavoitteista ja toimintamuodoista. Projektiin liittyvistä toiminnoista tiedotetaan koko hankkeen ajan aktiivisesti paikallisissa tiedotusvälineissä sekä erityisesti nuorten kanssa työskenteleviä tahoja ja muita yhteistyöverkostoja esimerkiksi sähköpostitse ja henkilökohtaisissa tapaamisissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana syntyvät hyvät käytännöt otetaan välittömästi käyttöön ja niitä kehitetään edelleen sekä niistä tiedotetaan aktiivisesti hankkeen varsinaista kohderyhmää ja yhteistyökumppaneita. Projektin päätösvaiheessa hyviä toimintamalleja ja esimerkkejä levitetään tiedottamalla eri tiedotuskanavien ja verkostojen kautta. Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään hankkeen yhteistyöverkostoja sekä eri tiedotusvälineitä (mm. hankkeen internetsivut).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 196 457

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 196 457

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 224 522

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 224 522

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kyläluuta -projekti on Pudasjärveläisten ja Pudasjärvellä toisella asteella opiskelevien nuorten arkipäivän ongelmien tunnistamiseksi ja niihin puuttumisen tehostamiseksi toteutettu projekti. Projektin aikana etsittiin keinoja tukea nuorten arkea yhteistoiminnassa paikkakunnalla nuorten parissa työskentelevien eri viranomaistahojen kanssa. Näitä tahoja olivat mm. ammattiopisto, kaupungin sivistys-, sosiaali- ja terveys-, nuoriso- ja vapaa-aikatoimet sekä seurakunta, poliisi ja työvoimatoimisto. Tavoitteena oli, että vaikutukset näkyvät syrjäytymisen ehkäisynä, poissaolojen vähenemisenä opiskelussa, keskeytysten vähenemisenä, ammatinvalinnan ohjaamisena, hyvinvoinnin lisääntymisenä ja ammattitaitoisen ja työelämään sopeutuvan työvoiman valmistumisena toisen asteen koulusta.
Hankkeen tärkeimmät tulokset ovat:
- Pudasjärvellä keskiasteen nuorten kanssa toimivien tahojen välinen yhteistyö on tiivistynyt ja erilaiset tukiverkostot on syntyneet tukemaan nuoren arjen hallintaa
- Tulo-, olo- ja päättökyselyjen perusteella, kun Pudasjärven yksikön tuloksia verrattiin koko Osao:n tuloksiin, niin Kyläluuta-hankkeella on ollut vaikutuksia yhteishengen kasvattamiseen opiskelijaryhmissä sekä opiskelijoiden aktivoimisessa erilaiseen toimintaan. Päättökyselyn perusteella voidaan päätellä, että Kyläluuta-hanke on vaikuttanut tiedonsaantiin opiskeluun liittyvistä asioista sekä henkilökohtaisen (HOPS) opiskelusuunnitelman toteutumiseen. Myös opiskelijoiden ja opettajien väliset suhteet ovat parantuneet ja opiskelutyörauha lisääntynyt.
- Uusia toimintamalleja on syntynyt mm.
1. Asuntolakurssi, joka on levinnyt koko Osao:n käyttöön
2. Pudasjärven yksikössä on saatu toimimaan opiskelijakuntatoiminta sekä tutortoiminta
3. On luotu malleja nuorille omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen mm. tupakan lopettamis-kilpailut sekä vapaa-ajan toiminta
4. Maahanmuuttajien ja suomalaissyntyisten nuorten yhteistyön ja ylikulttuuristen arvojen lisääminen
5. Vertaissovittelumallinrakentaminen Pudasjärven yksikköön
6. Rikkomusilmoituskäytännön kehittäminen Pudasjärven yksikköön
7. Opiskelijoiden ohjausresurssien lisäämiseen vaikuttaminen esim. ratsastuksen ohjaajan työnkuvaan lisättiin aikaa nuorten ohjaukseen sekä opintojen ohjaukseen on saatu kokoaikainen työntekijä
8. On kehitetty yhteistyömalleja etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajojen kanssa