Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10407

Projektin nimi: Innowell Network 2008-2011

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK), Tietoliikenne ja sähköinen kauppa

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Joukahaisenkatu 3

Puhelinnumero: 010 55 350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.turkuamk.fi/public/default.aspx?nodeid=

Projektin kotisivun osoite: www.turkuamk.fi/innowell

Vastuuhenkilön nimi: Aulikki Holma

Asema: Tutkimus- ja kehityspäällikkö

Sähköposti: aulikki.holma(at)turkuamk.fi

Puhelinnumero: 050 5985 565

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinainen kohderyhmä muodostuu hyvinvointiteknologiaverkostoon liittyvistä yrityksistä ja terveydenhuollon organisaatioista, jotka ovat mukana kehittämässä teknologia- ja menetelmäinnovaatioita. Projektin tavoitteena on yhdistää yksityisen- ja julkisen terveydenhoitoalan toimijoita sekä terveydenhoidon ja tietotekniikan osaamista ja siten edistää teknologia- ja menetelmäinnovaatioiden syntymistä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Potilaan hoitopolku -sovelluksen käyttäjät (terveydenhuollon ammattilaiset sekä potilaat) ovat keskeisessä asemassa palvelukonseptin
kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Palvelukonsepti sekä uudet menetelmät ovat sovellettavissa maanlaajuisesti terveys- ja hyvinvointisektorin hyödynnettäväksi, kun käytännön sovellustyö on tehty.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohderyhmänä ovat Turun AMK:n tietotekniikan koulutusohjelman hyvinvointiteknologian suuntautumisvaihtoehdon insinööriopiskelijat: Turun AMK; Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu sekä Åbo Akademi. Hyvinvointiteknologian korkeakoulutus lisää korkeakoulujen välistä tutkimusyhteistyötä ja osaamista, johon Innowell Network -hankkeen
verkosto tuo lisänä asiantuntijaosaamista ja terveydenhuollon käytäntöjä sekä tarjoaa ensiluokkaisen oppimisympäristön.

Terveydenhuollon asiakkaat (mm. T-sairaalan yli 200 000 potilasta )

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 157, joista naisia 50

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on luoda hyvinvointiteknologiaverkosto, jossa teknologian kehittäjät ja sitä tarvitsevat toimivat käytännön yhteistyössä ICT-teknologiaa soveltavien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä sekä hyvinvointiteknologia-alan osaamisen kehittämisessä.

Projektin varsinaisina kohderyhminä ovat siinä perustettavaan hyvinvointiteknologiaverkostoon liittyvät, hyvinvointiteknologia-alan yritykset ja terveydenhoidon julkisorganisaatiot. Välillisiä kohderyhmiä ovat projektissa kehitettävien ICT-sovellusten käyttäjät, joihin kuuluvat terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat sekä korkeakoulujen hyvinvointiteknologian suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat. Hankkeessa kehitetään myös uutta oppimisympäristöä
alan opiskelijoille.


Projektissa toteutettavat toimenpiteet:

1. Perustetaan hyvinvointiteknologiaverkosto, jonka tavoitteena on hyvinvointiteknologian korkea-
koulutuksen, alan yritysten ja terveydenhuollon toimijoiden yhteensaattaminen.

2. Terveydenhoidon ja tietotekniikan osaamisen yhdistäminen hyvinvointiteknologiaverkostosssa.
Osaamisen yhdistämisellä edistetään teknologia- ja menetelmäinnovaatioiden syntymistä.

3. ICT-sovellusten kehittäminen: ensimmäinen case Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Potilaan hoitopolku. Muita sovellustarpeita kartoitetaan ja toteutetaan yritysten ja Turun AMK:n yhteistyönä projekteissa ja opinnäytetöinä.

4. Tutkimus: case TYKS:in T-sairaalan toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Tutkimuksessa kehitetään toiminnanohjausjärjestelmän sisältöä sekä tunnistetaan uudistuvan sairaalaympäristön tuottamia kehittämiskohteita insinöörikoulutukselle.

5. Hyvinvointiteknologiaverkostolle luodaan toimintamalli, joka tuottaa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta sekä innovaatioita. Tuloksena syntyy opiskelun mentorointimalli, jossa yrittäjät mentoroivat opiskelijoita; opiskelijoiden ja yrittäjien yhteinen tuotekehitysfoorumi; toimintamalli hyvinvointiteknologian insinööriopiskelijoiden ja alan yritysten välisestä jatkuvasta ja toimivasta yhteistyöstä yhdistäen opiskelijoiden opinnot ja yritysten tuotekehitystarpeet sekä täydennyskoulutuksen kouluttajaverkosto alueen korkeakouluista ja yritysten asiantuntijoista.

6. Hyvinvointiteknologian osaamisen kehittämistä ja liiketoimintamalleja tukevan täydennyskoulutuksen tuottaminen alan pk-yrityksille ja julkisorganisaa
t
uotekehitystuki- ja testauspalvelujen kehittäminentioille.


Projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset:

Hyvinvointiteknologiaverkoston myötä monialainen osaaminen vahvistuu ja innovaatioprosessi nopeutuu sekä innovaatioiden ja alan työpaikkojen määrä kasvaa. Hanke edistää uusien hyvinvointiteknologiayritysten perustamista sekä vahvistaa alalla jo toimivien yritysten tuotekehitystä, liiketoimintaosaamista ja kilpailukykyä. Verkostossa erilaiset toimijat löytävät entistä helpommin uusia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja synergiaetuja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkuvaiheessa projektille luodaan internetiin kotisivut, joita päivitetään ja käytetään projektista tiedottamiseen koko projektin ajan.
Projektista laaditaan myös projektiesite, jota jaetaan yhteistyökumppaneille sekä projektin seminaareissa, hyvinvointiteknologiaverkoston kokouksissa sekä mahdollisissa tiedotustilaisuuksissa.
Projektin esittelyyn kansainvälisissä konferensseissa laaditaan postereita.
Projektista julkaistaan myös tiedotteita ja sen tuloksista ja hyvistä käytännöistä julkaistaan artikkeleita.
Lisäksi projektia esitellään kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Yleistiedotuksessa käytetään sanomalehtiä ja mahdollisesti myös paikallisradiota ja paikallistelevisiota.

Turun AMK:n sisäisessä viestinnässä hyödynnetään Turun AMK:n omia viestintäkanavia (AMK:n kotisivuja ja Aurinkolaiva-lehteä). Projektin päätyttyä julkaistaan tutkimusraportti Turun AMK:n julkaisusarjassa. Projektin sisäisessä viestinnässä (projektihenkilöstö ja opiskelijat) hyödynnetään sähköpostia, kokoontumisia sekä OPTIMA-verkko-oppimisympäristöä.

Tutkimustyö ja tieteelliset artikkelit (yliopisto) ovat osa projektista tiedottamista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin alkuvaiheessa laaditaan hankkeen viestintäsuunnitelma, jossa täsmennetään viestinnän kohderyhmät sekä tarkennetaan hankkeen viestintätoimenpiteiden ajankohdat. Lisäksi tutkimustuloksista tiedotetaan alan julkaisuissa ja konferensseissa.

Projektin edetessä ja verkostoyhteistyön laajentuessa terveydenhoidon ja tietotekniikan osaamisen yhteensaattaminen edistää sekä teknologia- että menetelmäinnovaatioiden syntymistä. Tätä osaamista jaetaan verkoston sisällä, mutta tiedotetaan myös kaikille kiinnostuneille ulkpuolisille tahoille. Vekostoyhteistyö on avointa kaikille sektorin toimijoille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 309 615

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 295 033

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 492 271

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 398 495

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Innowell Network -hankkeessa luotiin hyvinvointiteknologia-verkosto, jossa teknologian kehittäjät ja sitä tarvitsevat, toimivat käytännön yhteistyössä ICT-teknologiaa soveltavien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä sekä alan osaamisen kehittämisessä.
Projektin välittömät kohderyhmät muodostuivat hyvinvointiteknologia- verkostoon liittyneistä yrityksistä ja terveydenhuollon organisaatioista sekä korkeakouluista, jotka olivat mukana kehittämässä teknologia- ja menetelmäinnovaatioita. Projektin tavoitteena oli yhdistää yksityisen- ja julkisen terveydenhoitoalan toimijoita sekä terveydenhoidon ja tietotekniikan osaamista ja siten edistää teknologia- ja menetelmäinnovaatioiden syntymistä. Välittömät kohderyhmät olivat siis yritykset, joihin on tehty ICT-sovelluksia, täydennyskoulutusta, verkostoiduttu tai toteutettu tutkimusta.

Innowell Network -hankkeen keskeisin tulos on toimialan keskinäisenä verkostona tapahtuva, pysyvä kehittämisyhteistyö, jonka toteuttajina ja osallistujina ovat hyvinvointiteknologian yritykset, toimialan asiantuntijaorganisaatiot, viranomaiset, välittäjäorganisaatiot sekä korkeakoulut. Näistä toimijoista on hankkeen toimenpiteiden tuloksena muodostettu toimialalle osaamisperusteinen kehittämisalusta, innovaatioverkosto, jonka toiminta jatkuu konkreettisena yhteistyönä pysyvästi. Innovaatiojohtamisessa tällaista toimintamallia nimitetään usein kompetenssipohjaiseksi kehittämisalustaksi, koska siinä yhdistetään monenlaista osaamista erilaisista institutionaalisista, organisationaalisista, toimiala- ja mm. tieteenalakohtaisestaosaamistaustoista yhteiseen keskustelu- ja työskentely-ympäristöön ja foorumeihin. Lähtökohtana on ajatus, että työskentelyn tavoitteena on synnyttää uutta tietoa erityyppisten toimijoiden yhteistoiminnallisessa prosessissa tarvelähtöisesti, toimialan ja/tai yksittäisen yrityksen tuote- ja prosessikehityksen tarpeisiin. Kompetenssipohjainen kehittämisalusta lisää ja monipuolistaa verkoston ja eritoten sen yksittäisen jäsenen osaamisen ja tietämyksen variaatiota yhdistämällä eritaustaiset toimijat teollisuudesta, korkeakouluista ja tutkimusinstituutioista, tietointensiivisistä toimialapalveluista ja aluekehittäjistä samalle yhteistyöareenalle yhteisen teeman tai teknologisen ongelman ympärille. Rakenteellisesti tällöin voidaan toimia aina tarpeen mukaan suurempina ja pienempinä tiimeinä, tutkijoiden ja yritysten T&K-asiantuntijoiden tiimeistä opiskelijoiden prototyyppejä rakenteleviin tiimeihin saakka. Kompetenssien yhdistäminen laajentaa myös kehittämisalustan erillisten toimijoiden pääsyä kansainvälisiin tietämysverkostoihin ja kehittäjäyhteisöihin, mikä on globaalille liiketoiminnalle ja Suomen kaltaisella pienelle maalle elintärkeää.

Turun ammattikorkeakoulun osalta kehittämisalustaan pohjautuvaa yhteistyötä on vakiinnutettu hankkeen tuloksena myös strategisesti. Tietoliikenteen ja sähköisen kaupan yksikössä on muodostettu pysyvästi työskentelevä hyvinvointiteknologian kehittäjäryhmä, jonka toimintaa ollaan parhaillaan käynnistämässä, niin että se toimintakykyinen syksystä 2012 lähtien. Ryhmän tehtävänä on toimia aloitteellisesti toimialan Innowell Network -hankkeessa rakennetussa verkostossa ja vakiinnuttaa sekä systematisoida hyvinvointiteknologian jatkuva kehittämis- ja innovaatioyhteistyö HVT-yritysten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tässä monialaista asiantuntemusta yhdistävän, hyvinvointiteknologian innovaatioihin ja kansainväliseen yhteistoimintaan tähtäävän kehittäjäryhmässä yritysten kanssa tehtävä innovaatiotoiminta ja korkeakoulun hyvinvointiteknologian insinööriopiskelijoiden opiskelu integroidaan yhteen käytännössä tapahtuvaksi systematisoiduksi toiminnaksi, jossa parhaimmillaan kaikki oppivat uutta. Kehittäjäryhmässä toiminta tapahtuu pitkälle yritysten ja muiden partnerien rajapinnassa, ja tämä edellyttää opetusta määrittävien käytännön toimintatapojen uudistamista ja innovatiivisia ratkaisuja. Tässä työssä on tarkoitus hyödyntää Innowell Network -hankkeessa tehdyn innovaatiotutkimuksen tuloksia.

Tiivis yhteistyöverkosto Terveysteknologialiiton ja alan toimijoiden kesken on antanut hyvän pohjan toiminnan jatkuvuudelle myös tulevaisuudessa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, yritysten asiantuntijaorganisaatioiden tarpeet ja näkemykset tulevaisuuden osaamisesta huomioidaan Turun ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksessa.