Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10408

Projektin nimi: Rovapolut - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.10.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Toripuistikko 5-7, 3. krs.

Puhelinnumero: 0207984000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.redu.fi ja www.lao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lao.fi/rovapolut

Vastuuhenkilön nimi: Seija Ovaskainen

Asema: toimialajohtaja

Sähköposti: seija.ovaskainen(at)lao.fi

Puhelinnumero: 0207984611

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi, Ranua

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmän muodostavat Suomessa asuvat maahanmuuttajat ja työperäisesti maahanmuuttavien perheenjäsenet, jotka opiskelevat ammatillisessa koulutuksessa (esim. ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoihin valmistava koulutus, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus, muu esimerkiksi aloille valmentava koulutus), ovat Rovaniemen työvoimatoimistossa työnhakijoina tai tai ovat kiinnostuneet osaamisensa kehittämisestä.
Työvoimatoimistossa työnhakijoina olevien, erityisesti kotoutumistukea saavien ja myös maassa pidempään olleiden maahanmuuttajien rekrytointi hankkeeseen toteutetaan yhteistyössä työvoimatoimiston, kotoutumiskoulutuksen järjestäjien sekä maahanmuuttajien yhdistysten kanssa mm. järjestämällä hankeinfoja yms. tilaisuuksia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä, joihin toiminta kohdistuu, ovat ammatillisessa koulutuksessa toimivat opettajat (ammatilliset opettajat, suomen kielen opettajat, muut yhteisten aineiden opettajat, erityisopettajat), opinto- ohjaajat sekä tukihenkilöstö ja oppilaitosjohto. Toisen keskeisen välillisen kohderyhmän muodostavat maahanmuuttajien työ- ja työssäoppimispaikkoja tarjoavat ja/tai monikulttuurisuusvalmennukseen osallistuvat alueen yritykset, työpaikat ja työyhteisöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 320, joista naisia 142

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 302, joista naisia 191

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisten tutkintoja 6

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rovapolut-hanke tukee Lapin maahanmuuttostrategian toteutumista: Yhdessä maahanmuuttajien kanssa luodaan menestyvää Lappia ja monikulttuurisuus on vakiintunut osaksi lappilaista arkipäivää. Hankkeen kohderyhmän muodostavat Suomessa asuvat maahanmuuttajat ja työperäisesti maahanmuuttavien perheenjäsenet, jotka opiskelevat ammatillisessa koulutuksessa (ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoihin valmistava koulutus, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus, muu esimerkiksi aloille valmentava koulutus), ovat Rovaniemen työvoimatoimistossa työnhakijoina tai ovat kiinnostuneet osaamisensa kehittämisestä. Toiminta kohdistuu myös alueen ammatillisen koulutuksen henkilöstöön sekä alueen yrityksiin ja työyhteisöihin.

Yksilöllistä tarpeista ja lähtökohdista henkilökohtaistetut osaamisen kehittämispolut kohottavat maahanmuuttajien osaamistasoa ja vaihtoehtoiset työllistymispolut parantavat integroitumista alueellisille työmarkkinoille. Rovaseudulla kootaan eri toimijoiden tuottamat ohjaus-, neuvonta- ja koulutuspalvelut palvelukokonaisuudeksi, jolloin maahanmuuttajien tavoitettavissa on matalan kynnyksen palveluja alkuvaiheen ohjaukseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä kielitaidon kartoittamiseen. Opintojen ja tutkinnon suorittamiseen sekä työllistymiseen on saatavilla koulutuksen rahoitusmuodosta riippumattomia, tarkoituksenmukaisia ja henkilökohtaistamista tukevia palveluita osuvasti ja oikea-aikaisesti.

Projektin tuloksena syntyy alkuvaiheen ohjaukseen palvelukokonaisuus alueella tuotettavista maahanmuuttajien ohjaus-, neuvonta- ja koulutuspalveluista sekä toimintamalli palvelukokonaisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. Hakeutumisvaiheen palveluihin kehitetään ja otetaan käyttöön eri aloille ja tutkintoihin räätälöidyt ammatillisen osaamisen ja lähtötilanteen kartoitusmallit ja -menetelmät. Osaamisen kehittämispoluilla ammattitaitoa opiskelevat, tutkintoa suorittavat tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa tai muussa valmentavassa koulutuksessa olevat maahanmuuttajat saavat henkilökohtaistettuja ohjaus- ja tukipalveluita ja työllistymispoluille kehitetään uusia työnhakua, työssäoppimista, harjoittelua ja työvoimapoliittisia toimenpiteitä tukevia ohjaus- ja tukipalveluita maahanmuuttajille. Hankkeen tuloksena myös alueen monikulttuurinen osaaminen ja kulttuurien välinen kommunikaatio paranee. Hankkeen aikana järjestetään oppilaitoksille suunnattuja valmennuksia ja koulutusohjelmia, työyhteisöjen monikulttuurisuusvalmennusta ja koulutetaan työpaikkaohjaajia sekä näyttötutkintojen arvioijia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tarkempi tiedotussuunnitelma laaditaan käynnistysvaiheessa. Hankkeesta tiedotetaan Lapin ammattiopiston (LAO:n) ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sekä muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen internet-sivuilla. LAO:n sivuilla julkaistaan hankkeen omat sivut, johdon voidaan liittää wiki ja blogi-osioita. Rekrytointi- ja markkinointivaiheessa hyödynnetään eri kohderyhmät tavoittavia keinoja (maahanmuuttajien keskustelutilaisuudet, kv-kohtaamispaikkojen esitteet, julisteet ja tapaamiset, yritysten rekrytoinnissa juttuja paikallislehdissä, kauppakamarin ja yrittäjäjärjestöjen tiedotuskanavat (nettisivut ja jäsentiedotteet jne)sekä suorat yhteydenotot. Hankkeen toteutusvaiheessa keskeisiä tiedotuskanavia ovat nettisivut ja verkostot ja järjestettävät koulutus- ja seminaaritilaisuudet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen tarkennetaan osana hankkeen tiedotussuunnitelmaa. Hyvien käytäntöjen ja tulosten levittämisessä hyödynnetään hankkeen omia sivuja (esim. blogit) ja erilaisia tapahtumia, seminaareja jne.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 743 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 734 980

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 878 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 838 489

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Rovapolut-projektin tavoitteena oli luoda yksilöllisiä ohjaus-, koulutus- ja työllistymispolkuja maahanmuuttajataustaisille asiakkaille. Lähtökohta kaikessa asiakastyössä oli asiakkaan henkilökohtainen tilanne ja tavoitteet elämänurallaan. Projektissa pyrittiin yksilöllisiin ratkaisuihin kuitenkin niin, että ne olisivat myös sovellettavissa tuleviin asiakkaisiin. Polkujen rakentamisessa korostui eri toimijoiden välinen yhteistyö.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä olivat Suomessa asuvat maahanmuuttajat, työperäisesti maahanmuuttavien perheenjäsenet ja jo opiskelemassa olevat maahanmuuttajat, jotka olivat kiinnostuneita oman osaamisensa kehittämisestä. Projektin välillisinä kohderyhminä olivat opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelijat, oppilaitosjohto sekä Rovaseudulla maahanmuuttajaverkostossa työskentelevät henkilöt että työ- ja työssäoppimispaikkoja tarjoavat alueen yritykset ja työpaikat.

Projektin maahanmuuttaja-asiakkaista suurin osa oli Rovaniemen TE-toimiston asiakkaita ja pakolaistaustaisia, joilla on usein vähäisempi koulutustausta ja työhistoria ja heidän polkunsa työllistymiseen on varsin pitkä Suomessa. Projektin aikana tuli esille se, että tarve koulutuksen hankkimiseen oli suurempi kuin työllistymiseen, koska asiakkaiden lähtövalmiudet eivät riittäneet Suomalaisen työelämän vaatimuksiin.

Projektin tuloksena luotiin yksilöllisiä polkuja asiakkaille ja vahvistettiin mahdollisuuksia päästä eri koulutuksiin ja sitä kautta työllistyä myöhemmin avoimille työmarkkinoille. Projekti kokeili uusia koulutusmalleja ja toimintatapoja koulutuspoluilla etenemisen tehostamiseksi, mm. maahanmuuttajien perustutkintokoulutus. Projektin asiakkaina olivat myös opetus- ja ohjausalan henkilöstöä, jotka osallistuivat projektin järjestämiin koulutuksiin, tilaisuuksiin tai muutoin projektin toimintaan esim. yhteistyötapaamisissa ja toimintojen kehittämisessä.

Projekti julkaisi Rovaniemen koulutusportaat-mallin työvälineeksi ohjaustyötä tekeville. Projekti toteutti yhteishakuohjausta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteishakuohjauksen myötä toimijat tulivat toisilleen tutuiksi ja yhteistyö jatkuu projektin jälkeenkin. Lapin ammattiopiston opinto-ohjaajat käyvät pyydettäessä pitämässä infoja ja antamassa tietoa eri koulutusvaihtoehdoista. Projektin kokemuksesta maahanmuuttajat tarvitsevat paljon tietoa Suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja koulutukseen hakeutumisesta.

Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston yhteistä kielitestiä kehitettiin yhteistyössä projektin, S2-opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa koko projektin ajan. Keväällä 2012 pilotoitiin ensimmäinen ohjaava kielitesti. Projektin tuloksena syntyi myös tuki- ja ohjauspalveluita maahanmuuttajataustaisten opintopolkujen eri vaiheisiin, mm. suomi toisena kielenä opetus. Projekti julkaisi S2-opetuksen toteuttamissuunnitelman Lapin ammattiopistossa. Projekti kokosi yhteistyössä Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaussuunnitelman.

Projekti lisäsi Rovaseudun monikultturisuus tietämystä ja osaamista useilla eri tahoilla. Opetus- ja ohjaustyötä tekevien ammattiaito ja monikulttuurisuusosaaminen kehittyi. Projektin toimesta vietiin tietoa maahanmuuttajaväestöstä Lapissa ja Rovaniemellä, avattiin termistöä ja oikaistiin vääränlaisia käsityksiä myös opiskelijoille, verkostolle ja työyhteisöihin. Projekti julkaisi kohtaamiskortit, joissa on käytännön vinkkejä eri kohtaamistilanteisiin.

Projektin aikana tehtiin työnantajakäyntejä. Tavoitteena oli selvittää työnantajilta maahanmuuttajien työllistymisen mahdollisuuksia silloisessa taloustilanteessa ja hankkia työharjoittelupaikkoja. Työnantajia ja opiskelijoita valmennettiin työharjoitteluun. Projekti antoi maahanmuuttajille ohjausta ja neuvontaa työnhaussa, hakemusten tekemisessä ja järjesti rekrytointitilaisuuksia. Projekti kokeili myös hajautettua työssäoppimisen mallia ja parityöopettaja-mallia työvoimapoliittisen koulutuksen aikana.

Kaikki keskeiset Rovaniemen maahanmuuttajatoimijat olivat projektin yhteistyökumppaneita. Projekti oli alusta asti mukana Lapin ELY-keskus vetoisen Rovaniemen maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston kehittämistoiminnassa. Projekti oli vetovastuussa ja kehittämisvastuussa koulutuspolut-tiimin toiminnasta. Tiimin toiminta tuki vahvasti projektin tavoitteita. Koulutuspolut-tiimi jatkaa toimintaa kiertävänä kokousjärjestelynä projektin jälkeen.

Koulutuspolkujen ja työllistymisen haasteina ovat riittävän suomen kielen opetuksen takaaminen, toiminnallisten koulutuksien kehittäminen niille, joiden kielitaito ei kehity riittävästi ja riittävä ammattien ja koulutusten avaaminen sekä koulutuksiin että työelämään ohjaus. Projektin kokemuksesta yksilöllisten polkujen löytäminen on mahdollista, mutta se vaatii aikaa ja ohjausta. Rovaseudulle tulisi saada maahanmuuttajataustaisten koulutukseen ohjaava henkilö palvelutarjontaan.