Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10414

Projektin nimi: TOPIAS - Työssäoppimisen kehittämishanke Pirkanmaan toisen asteen koulutuksen järjestäjille

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 28.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen kaupunki / Tampereen ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0211675-2

Osoite: Sairaalankatu 6

Puhelinnumero: 03-565 617

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tao.tampere.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ollut omia internet-sivuja. Projektin tulokset näkyvä: topirkka.fi.

Vastuuhenkilön nimi: Teppo Tapani

Asema: Ammatillisen koulutuksen johtaja

Sähköposti: teppo.tapani(at)tampere.fi

Puhelinnumero: 050 -3088717

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Porin, Ylä-Pirkanmaan, Äänekosken, , Tampereen, Jämsän, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Keuruun

Kunnat: Pälkäne, Keuruu, Jämsä, Pirkkala, Nokia, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Huittinen, Ylöjärvi, Tampere, Multia, Punkalaidun, Vesilahti, Kokemäki, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat projektiin osallistuvien oppilaitosten koko henkilöstö ja oppilaitosten yhteistyöorganisaatioiden henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohderyhmänä ovat oppilaitosten opiskelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1209, joista naisia 880

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Topias-projekti on Tampereen, Pirkanmaan ja Ahlmanin ammattiopistojen, Sastamalan koulutuskuntayhtymän sekä Tampereen palvelualan ammattiopiston työpaikkaohjaakoulutukseen painottuva työssäoppimista kehittävä projekti. Projektin tavoitteena on tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan työ- ja elinkeinoelämän kanssa yhtenäistää Pirkanmaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen käytänteet sekä kehittää projektiin osallistuvien koulutuksen järjestäjien hyvät käytänteet yhteisiksi toimintamalleiksi työssäoppimisessa. Projekti antaa myös hyväv tilaisuuden pirkanmaalaisille koulutuksen järjestäjille verkostoitua keskenään.

Projektin tavoitteena ovat myös erityistä tukea vaativien opiskelijoiden tarpeiden ja vaatimusten huomioiminen työssäoppimisen järjestelyissä. Lisäksi tavoitteena on lisätä pk-yritysten tietoisuutta työssäoppimisen työturvallisuudesta ja työssäoppimispaikkojen määrällinen lisääminen pk-yrityksissä.

Kohderyhmänä ovat projektiin osallistuvien oppilaitosten koko henkilöstö sekä oppilaitosten yhteistyöorganisaatioiden henkilöstö.

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat työpaikkaohjaajakoulutus, työpaikkaohjaajakoulutuksen kouluttajavalmennus, Pirkanmaan koulutuksen järjestäjien ja työ- ja elinkeinoelämän alakohtainen verkottuminen työssäoppimis- ja työelämäyhteistyökäytänteiden yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi, pk-yritysten työssäoppimisen työturvallisuuden kehittäminen sekä erityistä tukea vaativien opiskelijoiden työssäoppimisen kokonaisvaltainen kehittäminen.

Projektin tuotteina syntyvät työpaikkaohjaajan koulutuspassi, erilaiset kouluttautumismallit työpaikkaohjaajaksi, ammattialakohtaiset työssäoppimisportaalit, työturvallisuusasioiden vertaistukivalmennuksen malli sekä erityistä tukea vaativien opiskelijoiden selkokielinen ohjaus- ja valmennusmateriaali. Lisäksi projektin tuotteena kehittyy koulutuksen järjestäjien verkottumista tukeva toimintamalli.

Projektin tuloksena työpaikkaohjaajien määrä lisääntyy, alueellisesti yhtenäiset työssäoppimisen käytänteet syntyvät ja työssäoppimisen tavoitteet selkiytyvät. Myös työvaltaisen koulutuksen mallintaminen ops-pohjaisessa perustutkintokoulutuksessa kehittyy. Lisäksi pk-yritysten edellytykset toimia työssäoppimispaikkoina selvitetään tarkemmin ja huomioidaan nykyistä paremmin.

Projektin vaikutuksesta alueellinen verkostoituminen/yhteistyö vankistuu Pirkanmaan toisen asteen koulutuksen järjestäjien kesken. Työpaikkaohjaajien ohjaustaidot kehittyvät ja tietämys arvioinnista laajenee ja opettajien työelämäyhteistyövalmiudet paranevat. Erityistä tukea vaativien opiskelijoiden tarpeiden huomioiminen työssäoppimisessa paranee. Pk-yritysten käyttö työssäoppimispaikkoina lisääntyy sekä yritysten ja oppilaitosten henkilöstön tietoisuus työturvallisuudesta paranee. Ammattiosaamisen näytöt tulevat luontevaksi osaksi työssäoppimisen arviointia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottamisesta vastaa projektipäällikkö. Tiedottaminen on jaettu sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäisellä tiedottamisella tarkoitetaan projektiryhmää (projektipäällikkö, -sihteeri, oppilaitoskohtaiset- ja ammattialakohtaiset koordinaattorit,työturvallisuusvastaavat ja erityistä tukea vaativien työssäoppimisvastaavat) ja ulkoisella tiedottamisella tarkoitetaan projektin kohderyhmää ja muita tahoja.

Projektin alussa tiedottaminen/markkinointi keskittyy projektitoiminnan ja -tavoitteiden tunnetuksi tekemiseen. Välineinä ovat infotilaisuudet, internet, suoramarkkinointi, sähköposti jne.

Projektin kuluessa tiedottamisessa keskitytään projektin hyvien käytänteiden sekä projektin toiminnan julkituomiseen. Välineinä ovat seminaarit, infotilaisuudet, internet, suoramarkkinointi, sähköposti, Moodle oppimisympäristö jne.

Projektille avataan internet-sivusto Tampereen ammattiopiston sivuille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvistä käytänteistä projekti tiedottaa säännöllisesti projektin kuluessa. Vuosittaiset väliraportit antavat hyvän mahdollisuuden koota vuoden aikana kehitetyt käytänteet yhteen ja tiedottaa niistä projektin kohderyhmlle ja muille tahoille. Projektin lopulla järjestetään loppuseminaari, jossa vielä kootusti hyvät käytänteet julkaistaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 290 426

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 165 488

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 543 927

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 394 793

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

TOPIAS -projekti oli pirkanmaalaisten oppilaitosten vastaus työelämäyhteyksien kehittämishaasteeseen. Hankkeeseen osallistui viisi pirkanmaalaista toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää, jotka haluavat näyttäytyä yrityksille yhtenäisenä ryhmänä. TOPIAS on lisännyt oppilaitosten ja alueen työ- ja elinkeinoelämän keskinäistä vuoropuhelua työssäoppimisessa. Projektia hallinnoi Tampereen ammattiopisto ja siinä olivat kumppaneina Pirkanmaan koulutuskonserni -kuntayhtymä, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Ahlmanin ammattiopisto ja Tampereen palvelualan ammattiopisto.

Projektin tavoitteina oli työssäoppimiskäytänteiden yhtenäistäminen, työpaikkaohjaajakoulutuksen järjestäminen ja työssäoppimisverkostojen kehittäminen.

TOPIAS koulutti pirkanmaalaisiin yrityksiin 858 uutta työpaikkaohjaajaa ja valmensi 237 opettajaa työpaikkaohjaajakouluttajaksi. Lisäksi huomiota suunnattiin työturvallisuuteen ja erityistä tukea vaativien nuorten työssäoppimiseen. Työpaikkaohjaajakoulutusta antoivat oppilaitosten opettajat Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Koulutus tapahtui yleensä työpaikoilla. Näin mukaan pääsivät pienetkin yritykset, joista on muutoin vaikea irrottautua koulutukseen. Suurissa yrityksissä koulutettiin myös ryhmiä.

Projektin tuloksena saatiin alueellinen, oppilaitosten yhteinen, kaikille avoin työssäoppimisportaali Topirkka.fi http://topirkka.fi. Se sisältää mm. yritysten tarvitsemat työssäoppimisen lomakkeet, toimintamallit, ohjeistukset ja muun työssäoppimista ohjaavan materiaalin. Portaalista löytyy myös työssäoppimispaikkojen rekisteri, josta opiskelijat voivat etsiä itselleen sopivaa työssäoppimispaikkaa erilaisilla hakuehdoilla.

Topirkka-portaalille luotiin hallinnointiorganisaatio. Projektin aikana kehitettiin päivittämisen ja jatkohallinnoinnin malli, ja tehtiin oppilaitosten välinen yhteistyösopimus. Näin turvattiin portaalin jatkokehittäminen ja Topias-projektin tulosten hyödynnettävyys hankkeen jälkeenkin.

Projektin toteutuksessa keskeinen toimintamalli oli toimenkuviin perustuva työryhmätyöskentely ja ko. ryhmien yhteiskoordinointi. Malli toimi erittäin hyvin. Työryhmät keskittyivät omaan aihealueeseensa ja kehittivät hankkeen tavoitteita omasta näkökulmastaan. Hyvällä yhteistyöllä eri työryhmien tulokset saatiin koostetuksi yhteiseen käyttöön. Konkreettisten tulosten ohella eri toimijoiden välillä syntyi erittäin hyvä yhteistyömalli ja - verkosto, joka hyödynnettävissä myös jatkossa. Yhteisenä työskentelyalustana käytettiin moodle-alustaa, jonne dokumentoitui kaikki hankkeenaikainen toiminta.

Projektissa kukin koulutuksen järjestäjä toimi tasavertaisena osatoteuttajana soveltaen yhteistavoitetta oman toimintasuunnitelmansa mukaisesti. Yhteistyö oppilaitosten kesken sujui hyvin ja jatkuu työssäoppimisen yhtenäistämistyön merkeissä myös jatkossa Topirkka.fi -portaalin kehittämistyönä.