Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10416

Projektin nimi: Keski-Suomen Opin ovi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208201-1

Osoite: Viitaniementie 1C,PL 472

Puhelinnumero: 040 341 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinovi.fi/keski-suomi

Vastuuhenkilön nimi: Vesa Saarikoski

Asema: johtaja

Sähköposti: vesa.saarikoski(at)jao.fi

Puhelinnumero: 040 341 5100

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluja tuottavat keskisuomalaiset organisaatiot ja niiden henkilöstö mm.:
- ammatillinen koulutus
- korkea-asteen koulutus (ammattikorkeakoulu, yliopisto)
- alueen kansanopisto ja vapaan sivistystyön organisaatiot, aikuislukio
- työhallinto
- kolmannen sektorin järjestöt
- työelämän edustajat, työelämän koulutusneuvojat, työmarkkinajärjestöt
- keskisuomalaiset työyhteisöt; työnantajat, yrittäjät ja henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työikäinen keskisuomalainen aikuisväestö,
sisältäen työssä tai työtä vailla olevat, maahanmuuttajat, ammatinvaihtajat, erityisen tuen tarpeessa olevat aikuiset, matalan koulutustason omaavat henkilöt, ikääntyvän aikuisväestön, ammatin ja alan vaihtajat jne.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 137, joista naisia 114

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keski-Suomen Opin ovi

Projektin kehitystavoite:luoda elinikäistä oppimista tukevat asiakaslähtöiset aikuisohjauspalvelut Keski-Suomeen.

Projektin tarkoituksena on vastata aikuisväestön kasvavaan ohjaustarpeeseen ja turvata maakunnan osaavan työvoiman saatavuutta ohjauksen ja neuvonnan uusilla työmuodoilla ja toimintatavoilla

Projektin tavoitteet
Laatia aikuisohjauksen alueellinen strategia, kehittämisohjelma sekä asiakaspalautteen keruumenetelmä
Koota aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät organisaatiot verkostoksi
Tunnistaa ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien organisaatioiden erityisosaaminen ja sopia verkoston työnjaosta
Koota alueellista aikuisohjauksen kehittämistä
Luoda verkoston käyttöön uudenlaisia ohjauksen työkaluja sekä toimintatapoja
Luoda paikallisesti toimiva, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas ohjaustoiminnan yhteistoimintatapa
Kehittää maakunnan ohjaus- ja neuvontahenkilöstön osaamista

Projektin tulokset
Keski-Suomen aikuisohjauksen alueellinen strategia
Kuvatut aikuisohjauksen palvelujärjestelmät, sähköinen asiakaspalautteen keruumenetelmä
Toimiva aikuisohjauksen paikallinen ja alueellinen yhteistoimintaverkosto, jolla on käytössä moniammatillinen ja monipuolinen ohjausosaaminen, uudenlaisia ohjauksen työkaluja ja yhtenäisiä toimintatapoja.Paikalliset aikuisohjauksen ja -neuvonnan pysyvät toimintatavat Ohjaushenkilöstön lisääntynyt osaaminen.

Projektin toimenpiteet
1.Muodostetaan ohjaustoiminnan kehittämiseen alueellinen strategiaryhmä
2.Kuvataan ja arvioidaan aikuisohjauksen nykytila sekä tarjottavat ohjauspalvelut
3.Muodostetaan yhteinen näkemys aikuisohjauksen tulevaisuuden tarpeista ja rakentuvasta palvelujärjestelmästä
4.Laaditaan palvelujärjestelmän kehittämisohjelma
5.Luodaan menetelmä aikuisohjauksen palautteen keräämiseen
6.Tehostetaan verkoston toimijoiden keskinäistä tuntemusta
7.Selvitetään verkoston eri ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien vahvuudet ja erityisosaaminen
8.Kootaan projektipäälliköiden ja ohjausalan asiantuntijoiden kehittämistiimi
9.Liitetään ohjaustoiminnan paikallinen kehittäminen osaksi seudullista osaamisen ja työllisyyden kehittämistoimintaa
10.Vahvistetaan ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien henkilöiden osaamista

Projektin välittömään kohderyhmään kuuluvat:
Aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluja tuottavat organisaatiot ja niiden henkilöstö mm.:
ammatillinen koulutus,korkea-asteen koulutus,alueen kansanopistotja vapaan sivistystyön organisaatiot, aikuislukio,työhallinto,kolmannen sektorin järjestöt, työyhteisöt; työnantajat, yrittäjät, henkilöstö, työelämän koulutusneuvojat, työmarkkinajärjestöt

Projektia toteuttavat:
Keski-Suomen aikuiskoulutustoimijat; ammatillinen koulutus,korkea-asteen koulutus,alueen kansanopistot, vapaan sivistystyön organisaatiot, aikuislukio,työhallinto,kolmannen sektorin järjestöt, työelämän edustajat, työelämän koulutusneuvojat, työmarkkinajärjestöt. Hallinnoija Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkaessa laaditaan erillinen tiedotussuunnitelma aikatauluineen yhdessä projektin ja osatoteuttajien kanssa.

Tiedottamista toteutetaan mm. seuraaville tahoille

1. Verkostolle ja toimijoille (oppilaitokset, työvoimatoimistot, yrittäjäyhdistykset, kehittämisyhtiöt, kolmas sektori, työpaikat) tiedottaminen
2. Kunnille (esim. sosiaali- ja terveystoimi, kuntapäättäjät) ja kuntayhtymille tiedottaminen
3. Yrityksille, ammattijärjestöille ja luottamushenkilöille
4. Keski-Suomessa asuville kansalaisille
5. Julkisuuteen tiedottaminen

Tiedottamisessa tehdään yhteistyötä Koordinoivan Opin ovi hankkeen kanssa, jotta tiedottaminen on samanaikaista ja suuntaista sekä toisiaan tukevaa.


.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytänteitä levitetään verkostolle koko hankkeen ajan esim. clearing house toiminnan kautta sekä järjestettävien työpajojen ja seminaarien kautta.
Toimijoiden verkostossa käydään keskusteluja hyviin tuloksiin johtaneista toimintatavoista.
Opin ovi koordinaatiohankkeen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta projektin tulokset tulevat levitettyä myös maakunnan ulkopuolelle (esim. osallistuminen valtakunnallisiin tilaisuuksiin joissa hankkeen tuloksia esitellään).
Hyviä käytänteitä levitetään ns. ulkopuolisille tahoille pääosin vuosina 2011 ja 2012.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 569 660

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 564 781

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 686 337

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 680 338

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli alueen osaavan työvoiman turvaaminen luomalla elinikäistä ohjausta tukevat asiakaslähtöiset aikuisohjauspalvelut.
Kohderyhmänä olivat aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluja tuottavat keskisuomalaiset organisaatiot, mm.
- ammatillinen koulutus
- korkea-asteen koulutus (amk, yo)
- kansanopistot, vapaan sivistystyön org., aikuislukio
- työhallinto
- 3. sektorin järjestöt
- työelämän edustajat, työelämän koulutusneuvojat, työmarkkinajärjestöt, työyhteisöt
Välillisenä kohderyhmänä oli alueen työikäinen aikuisväestö.
Projektin tavoitteet olivat
1. Laatia aikuisohjauksen alueellinen strategia, kehittämisohjelma sekä asiakaspalautteen keruumenetelmä
2. Koota aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät organisaatiot verkostoksi
3. Tunnistaa ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien organisaatioiden erityisosaaminen ja sopia verkoston työnjaosta
4. Koota alueellista aikuisohjauksen kehittämistä
5. Luoda verkoston käyttöön uudenlaisia ohjauksen työkaluja ja toimintatapoja
6. Luoda paikallisesti toimiva, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas ohjaustoiminnan yhteistoimintatapa
7. Kehittää maakunnan ohjaus- ja neuvontahenkilöstön verkosto-ohjausosaamista.
Projektin tulokset olivat
1. Aikuisohjauksen alueellinen strategia
2. Kuvatut aikuisohjauksen palvelujärjestelmät
3. Rakentuva aikuisten ohjauspalvelujen palaute- ja arviointijärjestelmä
4. Toimiva aikuisohjauksen paikallinen ja alueellinen yhteistoimintaverkosto
5. Verkoston käytössä oleva moniammatillinen ja monipuolinen ohjausosaaminen
6. Verkoston sovittu yhteistoiminnan työnjako
7. Yhteiskäytössä olevat ohjauksen uudet työkalut ja yhtenäiset toimintatavat
8. Pysyvät ja kuvatut paikalliset aikuisohjauksen ja -neuvonnan toimintatavat
9. Ohjaushenkilöstön lisääntynyt osaaminen

Toimenpiteet
1. Muodostetaan ohjaustoiminnan kehittämiseen alueellinen strategiaryhmä
Ryhmä toimi aikuisohjausstrategian kirjoittamistyön sekä strategiaprosessin tukena.
2. Kuvataan ja arvioidaan K-S:n aikuisohjauksen nykytila sekä tarjottavat ohjauspalvelut
Nykytilaa arvioitiin organisaatioissa tehdyn haastattelun ja asiakaskyselyjen avulla.
3. Muodostetaan verkoston yhteinen näkemys aikuisohjauksen tulevaisuuden tarpeista ja rakentuvasta palvelujärjestelmästä
Näkemystä koottiin työryhmien, tapaamisten, koulutusten, valmennusten ja strategiatyön yhteydessä.
4. Laaditaan alueellisen palvelujärjestelmän kehittämisohjelma
Aikuisohjauksen kehittämistoimenpiteet kuvattiin aikuisohjauksen strategiassa. Vuonna 2012 toimenpiteet liitettiin osaksi elinikäisen ohjauksen kehittämisen kokonaisuutta.
5. Laaditaan kysymyspatteristo ja sähköinen asiakaspalautteen keräysjärjestelmä
Maakunnallisen ohjaus- ja neuvontapalvelun palautekyselyn inkki lähetetään sähköpostitse ja tulokset tallentuvat Digium-järjestelmään.
6. Kuvataan alueellinen aikuisohjauksen ja neuvonnan palvelujärjestelmä
Palvelut kuvattiin paikallisilla verkostokartoilla. Alueellisesta palvelujärjestelmästä tehtiin kuvaus ohjaajien käyttöön.
7. Tehostetaan verkoston toimijoiden keskinäistä tuntemusta
Keskinäistä tuntemusta lisättiin yhteisellä tiedottamisella, becnhmarking-tilaisuuksilla, verkostotapaamisilla ja -valmennuksilla sekä paikallisten toimijoiden tapaamisissa.
8. Selvitetään verkoston eri ohjaus ja neuvontatyötä tekevien vahvuudet ja erityisosaaminen
Kuvaukset tehtiin verkostokarttoihin. Tietoa saatiin myös tapaamisissa ja yhteisessä ohjauspalvelussa toimimalla.
9. Kootaan projektipäälliköiden ja ohjausalan asiantuntijoiden kehittämistiimi
Clearing House -kehittämistiimi, keskittyi pääasiassa eri projektien tulosten levittämiseen.
10. Järjestetään workshop-työpajoja, joissa mm. mallinnetaan kehitettyjä ohjauksen toimintatapoja ja työkaluja
Verkostotapaamisia, -valmennusta, Clearing House-tapaamisia, strategiatyöpaja sekä ohjaushenkilöstön koulutusta.
11. Liitetään ohjaustoiminnan paikallinen kehittäminen osaksi seudullista osaamisen ja työllisyyden kehittämistoimintaa
Kehittäminen kytkettiin osaksi työllisyyden kehittämisohjelmaa ja projekti osallistui ohjelman päivitystyöhön.
12. Arvioidaan paikallista ohjaustoiminnan asiakaslähtöistä kokonaistoimivuutta
Arvioitiin neljällä eri paikkakunnalla. Yhteistyötä tehtiin Aikuisohjausta paikallisesti -hankkeen kanssa, jonka avulla saatiin kokonaiskuva koko maakunnan tilanteesta.
13. Luodaan hallinnon alat ylittävä kehittynyt yhteistoimintatapa arvioinnin perusteella
Perustettiin Opin ovi Keski-Suomi -neuvonta- ja ohjauspalvelu.
14. Kuvataan paikallisesti toteutettavat kehittyneet ohjauksen toimintatavat
Palvelut kuvattiin verkostokarttoihin.
15. Kartoitetaan ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien henkilöiden osaamista
Koulutustarpeita kartoitettiin sähköisellä kyselyllä ja tapaamisissa.
16. Järjestetään alueen ja työelämän kehitystrendejä käsitteleviä seminaareja
Tehtiin yhteistyötä Keski-Suomi -ennakoi -hankkeen kanssa mm. järjestämällä ennakointityöpaja maakunnalliselle ohjauksen kehittämisryhmälle.