Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10418

Projektin nimi: Varsinais-Suomen OpinOvi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.5.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun Aikuiskoulutussäätiö/ Turun Aikuiskoulutuskeskus

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0142247-5

Osoite: Kärsämäentie 11

Puhelinnumero: 02 07 129 200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.turunakk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinoviturku.fi

Vastuuhenkilön nimi: Marja-Liisa Pentti, 31.8.2011 asti, sen jälkeen Aija Huhtamäki

Asema: Kehityspäällikkö

Sähköposti: marja-liisa.pentti(at)turunakk.fi

Puhelinnumero: 02 07 129 380

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Rusko, Pöytyä, Raisio, Sauvo, Somero, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat ohjaus- ja neuvontapalveluja suunnittelevat ja toteuttavat toimijat hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa sekä pilotteina mukana olevien yritysten henkilöstö.

Myös työvoimatoimistot, oppisopimustoimistot, työnantaja- ja tekijäjärjestöt, Kela, kuntien sosiaalipalveluiden tuottajat, muut kolmannen sektorin toimijat, kaikki, joiden kanssa ohjaus- ja neuvontapalvelumalleja kehitetään.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohteena on koko Varsinais-Suomen aikuisväestö sekä yritykset:
- työnantajat: erityisesti työntekijöiden ammattitaidon lisäämisestä ja oppisopimuksesta kiinnostuneet työvoimapulaa kokevat yritykset
- työssä olevat: terveydellisistä tai henkilökohtaisista syistä ammatinvaihtoa harkitsevat, lisäkoulutuksesta kiinnostuneet
- henkilöt, joiden koulutus on jäänyt kesken
- henkilöt, joiden taito löytää verkosta tietoa opiskelumahdollisuuksista ja opintojen rahoituskysymyksistä on puutteellinen
- työvoiman ulkopuolella olevat kotiäidit/-isät, sairaslomalla, kuntoutustuella/määräaikaisella eläkkeellä olevat sekä opiskelupaikkaa vaille jääneet nuoret
- maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt
- työperäiset maahanmuuttajat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 78, joista naisia 58

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Varsinais-Suomen Opin ovi -hanke luo malleja ja toimintatapoja, joilla aikuiskoulutuksesta kiinnostunut asiakas tavoittaa helpoiten koulutuksen ohjaus- ja neuvontapalvelut. Palvelujen avulla asiakas löytää itselleen sopivan koulutusratkaisun, jolla hän voi kehittää osaamistaan ja työelämävalmiuksiaan sekä tukea elinikäistä oppimistaan. Palvelut rakennetaan mahdollisimman helposti saavutettaviksi. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen TE-keskuksen (1.1.2010 alkaen V-S ELY-keskus)Opin Ovi -hankkeen kanssa.

Hankeen ohjaus- ja neuvontapalvelumallit huomioivat alueelliset tarpeet ja palvelevat sekä yksityisiä asiakkaita että yrityksiä ja julkishallintoa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomessa
- hankkeessa mukana olevat organisaatiot ja niiden ohjaus- ja neuvontapalveluista vastaavat henkilöt sekä välillisesti
- pk-yritykset sekä työpaikat ja niiden henkilökunta, erityisesti työntekijöiden ammattitaidon lisäämisestä kiinnostuneet työvoimapulaa kokevat yritykset ja työnantajat
- koko koulutuksesta kiinnostunut ja sitä tarvitseva aikuisväestö

Hanke tavoitteena on
- kehittää ohjaus- ja neuvontapalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja parantaa niiden saatavuutta
- vahvistaa aikuiskoulutusorganisaatioiden verkostoitumista ja yhteistyötä
- kehittää koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta
- lisätä osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön osaamista ja pysyvyyttä yrityksissä/työorganisaatioissa
- kehittää työorganisaatioiden kilpailukykyä
- lisätä koulutustarjonnan kysyntä- ja asiakaslähtöisyyttä sekä kehittää työelämäyhteistyötä työvoiman liikkuvuuden, ikärakenteen ja kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi
- parantaa työelämän laatua ja työssäjaksamista sekä aikuisten elämänlaatua ja -hallintaa

Hankkeen tuloksena syntyy
- helposti saavutettavat, asiakkaan tarpeista lähtevät ja niihin vastaavat, asiantuntevat ja tasalaatuiset aikuisten ohjaus- ja neuvontapalvelut (Opin ovi -neuvontapiste / muita alueella toteutettavia malleja)
- yhtenäinen, helppokäyttöinen malli, jolla aikuisoppilaitokset markkinoivat koulutuksia verkkosivuillaan
- aikuisopiskelun henkilökohtaistavia toimintatapoja
- vahvistunut, ennakoiva yhteistyö pk-yritysten kanssa
- tiivis verkostoyhteistyö Varsinais-Suomen eri aikuiskoulutustoimijoiden välillä
- koulutustarpeisiin perustuva urasuunnittelun ja osaamisen kehittämisen prosessimalli ja
- erilaisia työkaluja prosessin mallintamiseen

Varsinais-Suomen OpinOvi -hankkeen koordinaattori on Turun Aikuiskoulutuskeskus. Hankkeessa on mukana 17 toimijaa, suurin osa alueen aikuiskoulutusorganisaatioista ja se toimii yhteistyössä Varsinais-Suomen TE-keskuksen (1.1.2010 alkaen V-S ELY-keskus) Opin Ovi: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla -hankkeen kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Valtakunnallisella koordinaatiohankkeella on tärkeä rooli hankkeen tiedottamisessa.

Varsinais-Suomen OpinOvi -hankkeelle laaditaan oma tiedotussuunnitelma, johon määritellään sisäiset ja ulkoiset tiedotustoimenpiteet projektin elinkaaren aikana. Erityinen painopiste on hakevassa vaiheessa sekä toiminnan käynnistämisvaiheessa (vrt. liitteet) sekä päätösvaiheessa (hyvien käytäntöjen levittäminen).

Verkostotoiminta edellyttää toimivaa ja avointa tiedottamista. Turun ja maakunnan välillä tiedottaminen on hankkeen peruslähtökohta; toiminta perustuu tiedottamiseen ja vuorovaikutukseen.

Projektille perustetaan www-sivu, joka toimii myös tiedottamiskanavana.

Toteusvaiheen alussa järjestetään tehostettu tiedotus- ja markkinointikampanja, jolla pyritään tavoittamaan koko kohderyhmä; välineitä ovat verkostossa käytettävät sisäiset tiedotusvälineet sekä hankkeen yhteistyötahoille suunnattu aloitusseminaari.

Tiedottaminen jatkuu koko hankkeen ajan esim. teemapäivinä. Tiedottamisessa hyödynnetään alueella järjestettävät messut ja muut suurtapahtumat.

Yrityksiin jalkautuminen on osa tiedottamista. Oppilaitosten sisällä toiminnasta tiedotetaan jatkuvasti.

Hankeesta tiedotetaan alueellisissa aikuiskoulutusfoorumeissa, joihin kerätään aikuiskoulutuksen asiantuntijoita ja vaikuttajia. Tästä muodostuu brändituote, joka on osa markkinointia.

Hankkeen tuloksista tiedotetaan puolivuosittain. Lopuksi järjestetään levitysseminaari tai muu vastaava tapahtuma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä, malleja ja saatuja tuloksia ja kokemuksia levitetään sekä alueellisesti, seudullisesti että valtakunnallisesti. Levittämiseen kuuluu myös toiminnan ja tulosten kriittinen arvointi, jotka toimivat pohjana jatkokehittämiselle.
Koordinaatiohanke vastaa tulosten levittämisestä ja Varsinais-Suomen OpinOvi -hanke noudattaa koordinaattorilta tulevia ohjeita.

Alueellisessa levityksessä hyödynnetään olemassa olevia verkostoja (esim. erilaiset hankeverkostot, Varsinais-Suomen opinto-ohjaajat, kumppanuudet, Yritysharava, Potkuri, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Salon Seudun Kehittämiskeskus ) sekä muita kohderyhmille suunnattuja tapahtumia.
2008
Hanke järjestää syksyllä 2008 aloitusseminaarin. Toiminnan käynnistymisestä tiedotetaan hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa ja yhteistyäkumppaneille sekä sähköisesti että perinteisin tiedottamisen keinoin.
2009
Toiminnan käynnistyttyä järjestetään tiedotus- ja markkinointikampanja (lehdistö, muu media). Kokemuksia saadaan siitä, miten ohjaus- ja neuvontapalvelut rakentuvat osahankkeiden sisällä.
2010 - 11
Hankeen aikana järjestetään keskutelufoorumeita, joissa keskustellaan tuloksista ja kehittämistarpeista. Foorumeihin kutsutaan mukaan alueen aikuiskoulutuksen vaikuttajia ja toimijoita.
Hyviä käytäntöjä levitetään paitsi omissa verkostoissa myös valtakunnallisesti erilaisissa tapaamisissa eri medioita hyödyntäen.
Päätöstilaisuus syksyllä 2011.
2012
Toiminnat saatetaan loppuun.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 880 535

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 857 869

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 053 834

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 028 583

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Varsinais-Suomen OpinOvi -projektin lähtökohtana oli vastata aikuisten koulutustarpeen kasvamiseen helpottamalla aikuiskoulutukseen liittyvää tiedonsaantia tieto- neuvonta ja ohjauspalveluja (TNO -palvelut) kehittämällä. Projektin tavoitteena oli kehittää varsinaissuomalaisten aikuiskoulutusorganisaatioiden verkostoyhteistyönä asiakaslähtöisiä, aikuisille suunnattuja koulutus- ja uraohjauspalvelumalleja sekä työelämän osaamisen kehittämisen malleja ja palveluja sekä lisätä organisaatioiden omaa ohjausosaamista.

Verkostoituneen ohjauksen avulla parannettiin aikuisten työllistymisen edellytyksiä, yritysten ja muiden organisaatioiden kilpailukykyä ja uusiin työmarkkinatilanteisiin sopeutumista. Lisäksi tavoiteltiin sitä, että yksilöiden ja työmarkkinoiden tarpeet vastaisivat paremmin toisiaan, jolloin oikea opiskelija päätyy oikeaan koulutukseen ja keskeytettyjen opintojen määrä vähenee.

Keskeinen toimenpide oli Opin ovi -palvelupisteen avaaminen ja sen toiminnan käynnistäminen. OpinOvi -palvelupiste on ohjauspiste, josta aikuiset saavat henkilökohtaista koulutusneuvontaa ja uraohjausta. Kyseessä on asiakaspalvelumalli, jossa TE-hallinnon OpinOvi- koulutusneuvoja ja oppilaitosten opinto-ohjaajat tuottavat palvelun poikkihallinnollisena yhteistyönä. Palvelut ovat saatavilla ajanvarauksella, mutta tarjolla on myös puhelin- ja sähköpostineuvontaa. Lisäksi OpinOvi -palvelupistessä järjestetään kaikille avoimia aikuiskoulutusinfoja ja yleisötapahtumia erilaisilla teemoilla. Ohjauspisteen palvelut on tarkoitettu kaikille aikuisille.

Tiivistetysti ydintuloksina voidaan luetella myös erilaiset ohjauspalvelumallit (keskitetyt palvelut, verkostot, työelämälähtöiset mallit), aikuiskoulutusorganisaatioiden ohjauspalvelujen kehittyminen, TNO-toimijoiden substanssiosaamisen lisääntyminen, yhteistyön ja yhteistyötaitojen lisääntyminen (verkostoitumismahdollisuudet alueellisten TNO-toimijoiden kanssa, eri hallinnonalat), asiakkaiden ja sidosryhmien tietoisuuden lisääntyminen TNO-palveluista ja aikuiskoulutuksesta sekä asiakaslähtöisyyden lisääntyminen alueellisissa TNO-palveluissa ja matalan kynnyksen periaatteen toteutuminen. Lisäksi Varsinais-Suomen aikuisohjausstrategia toimii sekä juurruttamisen välineenä että ohjausosaamisen varmistajana.

Ohjauspalvelujen asiantuntevuus ja tasalaatuisuus OpinOvi -palvelupisteessä ja oppilaitoksissa on varmistettu määrittelemällä tieto-, neuvonta- ja ohjausosaamisen kompetenssit yhteisiksi sekä kehittämällä TNO-palvelutyötä tekevien ohjausosaamista poikkihallinnollisessa yhteistyössä, esim. yhteiskoulutuksilla ja vertaisoppimalla.

Projektissa eri asiantuntijuuteen perustuvien tiimien tuloksena syntyi ohjauksen käsikirja: Ohjataan yhdessä Varsinais-Suomessa -Käsikirja aikuiskoulutuksen tiedotus-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville. Käsikirjaan on koottu kaikki Varsinais-Suomen OpinOvi-projektin aikana ohjaukseen tuotettu materiaali ja toimintamallit. Käsikirja sisältää asiakkuusprosessit, asiakkuuslupauksen, hakevan toiminnan mallit, hakeutumisvaiheen mallit, ohjauksen eri organisaatioissa, jatko-ohjauksen, erityinen tuki aikuisohjauksessa mallin, maahanmuuttajien ohjauksen, verkostokartan ja aikuisohjauksen työvälineet. Käsikirja on saatavailla esim. Opinovi -hankkeiden verkkosivuilla tai www.opinoviturku.fi -sivuilta.

Kaiken kaikkiaan projektissa saavutettiin kiitettävästi sille asetetut tavoitteet sekä päämäärät. OpinOvi -palvelupiste jatkaa toimintaansa projektin jälkeen ja sen toimintaa ollaan edelleen kehittämässä. Tärkeää on myös huomioida, että osa tuloksista saattaa näkyä vasta pidemmällä aikavälillä ja projektin seurauksena voi tulla vielä uusiakin luettelemattomia tuloksia.