Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10420

Projektin nimi: KEMMA - Kemian maisteriopinnot Kokkolassa

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Osoite: Jyväskylän yliopisto,Kirjaamo,PL 35(Kokkolan yliopistokeskus,PL 567,67701 Kla)

Puhelinnumero: 06-8294111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.chydenius.fi

Projektin kotisivun osoite: www.chydenius.fi/tutkimus/soveltava-kemia/projektit/kemma

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Lassi

Asema: professori

Sähköposti: ulla.lassi(at)chydenius.fi

Puhelinnumero: 0400-294090

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Kannus, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä on Keski-Pohjanmaalla toimivien kemian alan yritysten sekä opetus- ja tutkimusorganisaatioiden henkilöstö. Maisteriopintoihin valituilla henkilöillä on aiempi kemian alan ammatillinen tutkinto (amk insinööri, laborantti, laboratorioanalyytikko tai prosessinhoitaja) ja he ovat työelämässä (aikuisopiskelijoita).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Opiskelijoiden työnantajat (yritykset, koulutus- ja tutkimuslaitokset).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 40, joista naisia 32

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten tutkintoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti "Kemian maisteriopinnot Kokkolassa" on koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on kouluttaa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita kemian alan osaajia Kokkolan seudun työelämän tarpeisiin.
Projektin tavoitteena on vakinaistaa yliopistotasoinen kemian alan koulutus (Oulun yliopiston alaista toimintaa) osaksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintaa ja aikuiskoulutustarjontaa. Siten projekti vastaa alueelliseen koulutustarpeeseen ja vahvistaa alueen kemian osaamista osana alueellista osaamis- ja innovaatiojärjestelmää.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kokkolan maisteriopintojen opiskelijarekrytointi ja markkinointi tapahtuvat pääosin Kokkolan yliopistokeskuksen www-sivujen kautta (ko. sivuja ja niiden sisältöä päivitetään säännöllisesti). Lisäksi kemian maisteriopintoja markkinoidaan osana Kokkolan yliopistokeskuksen maisteriohjelmien yhteismarkkinointia esim. koulutusliitteet ja ilmoitukset paikallismediassa. Maisteriopintojen hyvistä koulutuskonsepteista tiedotetaan, ja hyviä käytänteitä pyritään levittämään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektista ja aikuiskoulutuskonseptista saatuja hyviä käytänteitä levitetään projektin raportoinnin ja yhteistyötahojen kautta vähintään puolen vuoden välein koko projektin ajan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 329 283

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 317 083

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 398 199

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 344 659

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tärkein tavoite oli käynnistää Oulun yliopiston kemian maisteriopintojen toteutus Kokkolassa ja vakinaistaa kemian yliopistotasoinen koulutus osaksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintaa. Projektin kohderyhmänä olivat Keski-Pohjanmaalla toimivien kemian alan yritysten sekä opetus- että tutkimusorganisaatioiden henkilöstö. Projekti mahdollistaa kemian alan ammatillisen tutkinnon suorittaneille työelämässä oleville väylän kouluttautua aikuisopiskelijana kemian maisteriksi.

Kokkolan yliopistokeskuksessa tapahtuva kemian maisterikoulutus on Oulun yliopiston alaista toimintaa. Oulun yliopisto vastaa opintovaatimuksista ja opintojen sisällöstä, opetushenkilökunnasta ja sen nimeämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta, yhteistyöstä muiden yhteistyöyliopistojen kanssa ja maisteriopintojen erillisvalinnasta. Kokkolan yliopistokeskus järjestää ja organisoi Kokkolassa tapahtuvan koulutuksen.

Oulun yliopiston opetusjaksoja toteutetaan Kokkolassa monella eri tavalla; intensiiviopetuksena, luennot tallennetaan Oulussa, opiskelijat tekevät kirjatenttejä ja laboratorioharjoituksia sekä Kokkolassa että Oulussa. Intensiiviopetus ja laboratoriojaksot Kokkolassa tapahtuvat pääosin iltaisin tai viikonloppuisin ja Kokkolassa tallennetaan myös kaikki luennot.

Tenttikäytännöt on saatu järjestettyä Kokkolassa erinomaisesti ja koko projektin aikana on ollut mahdollista suorittaa kaikki kemian laitoksen tentit Kokkolassa samaan aikaan kun ne ovat Oulun yliopistossa. Projektin alussa perustettiin Optima-oppimisympäristö etäopiskelijoille. Opinnot on suunniteltu aikuisopiskelijan näkökulmasta, luennot ovat viikonloppuisin tai iltaisin ja opetuksessa käytetään Optima -oppimisympäristöä paljon. Optimasta opiskelijat saavat ajankohtaiset tiedotteet opinnoista ja opetusmateriaalia sekä voivat halutessaan katsella tallennetut luennot.
Koulutusohjelmassa noudatetaan Oulun yliopiston kemian laitoksen opintosuunnitelmaa siten, että maisterivaiheen syventävissä opinnoissa on emoyliopistosta poikkeava profiili. Näin luodaan Kokkolan alueen koulutustarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus. Kemian maisteriopinnot toteutetaan aikuiskoulutuksena työhön integroitujen harjoitus- ja lopputöiden kautta läheisessä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Kokkolassa pyritään toteuttamaan Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisia kemian aineopintoja ja alueen tarpeen mukaisia soveltavan kemian ja kemian tekniikan syventäviä opintoja. Muiden opintojaksojen osalta opinnot järjestetään Kokkolassa avoimen yliopiston tuottamina opintojaksoina (sivuaineiden opinnot, kieliopinnot). Oulun yliopisto myöntää tutkinnot, vahvistaa opintosuunnitelmat ja tutkintovaatimukset. Kokkolan yliopistokeskus järjestää ja organisoi Kokkolassa tapahtuvan koulutuksen.

Yksi projektin tavoitteista oli saada 40 aloittavaa kemian opiskelijaa projektin aikana ja projektille asetettu tavoite saavutettiin. Ensimmäiset projektin kautta opintonsa aloittaneet opiskelijat suorittivat kemian maisteritutkinnon vuonna 2012.

Projektin kohderyhmänä on Keski-Pohjanmaalla toimivien kemian alan yritysten sekä opetus- ja tutkimusorganisaatioiden henkilöstö. Maisteriopintoihin valituilla henkilöillä on aiempi kemian alan ammatillinen tutkinto (amk insinööri, laborantti, laboratorioanalyytikko tai prosessinhoitaja) ja he ovat pääosin työelämässä (aikuisopiskelijoita). Välillinen kohderyhmä on opiskelijoiden työnantajat (yritykset, koulutus- ja tutkimuslaitokset). Hakija tuottaa projektin avulla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä alueelle ja vastaa siten alueen työelämän koulutustarpeeseen. Projektin pitkän aikavälin vaikutuksia ovat pysyvän yliopistotasoisen kemian koulutuksen vakinaistaminen osaksi Kokkolan yliopistokeskuksen koulutustarjontaa.