Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10422

Projektin nimi: Duunari-hanke

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.6.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1710217-7

Osoite: Matarankatu 4, 3.krs

Puhelinnumero: (050) 5978970

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kyt.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kyt.fi/duunari

Vastuuhenkilön nimi: Antero Mikonranta

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: antero.mikonranta(at)kyt.fi

Puhelinnumero: 050 5978970

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Toivakka, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kolmannen sektorin työllistäjäorganisaatiot: Jyvälän setlementti ry, Jyväskylän Katulähetys ry, Jyvässeudun Työttömät ry, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Työvalmennussäätiö Tekevä ja Äänekosken Katulähetys ry. Muina kohderyhminä ovat yrittäjät ja muut työnantajat, oppilaitokset, kunnat, työvoimatoimistot, työvoiman palvelukeskukset ja alueen kehittämisyhtiöt. Projektin toimenpiteistä 5 % kohdistuu Saarijärvi-Viitasaari seutukunnalle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat palkkatukityössä tai muissa toimenpiteissä olevat pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset ja henkilöt, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Näiden lisäksi projektin kohderyhmään kuuluvat myös työkyvyyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevat työelämään pyrkivät henkilöt, joiden työelämään palaamiselle on realistiset mahdollisuudet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 100, joista naisia 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 193, joista naisia 103

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kolmas sektori on ollut Keski-Suomessa merkittävä työllistämis- ja aktivointipalvelujen tuottaja. Jyväskylän ja Äänekosken seudun 3. sektorin toimijoiden verkostoissa on useiden hankkeiden yhteydessä noussut esiin tarve yhteisistä tavoitteista välityömarkkinoiden kehittämiseksi. Kolmannen sektorin työllistävät toimijat haluavat olla aktiivisesti kehittämässä välityömarkkinoita. Nämä 3. sektorin keskeiset toimijat ovat kehittäneet esiselvityksen pohjalta oman verkostohankkeensa välityömarkkinoille. Näiden tahojen yhteisellä Duunari-hankkeella haetaan vaikuttavuutta ja laatua kolmannen sektorin työllisyystoimintaan. Jyväskylän ja Äänekosken seuduilla on edelleen paljon rakennetyöttömyyttä, jonka vähentäminen edellyttää toimivia välityömarkkinoita.

Välityömarkkinoiden kohderyhmän osallisuutta työelämässä voidaan edistää kehittämällä välityömarkkinatoimijoiden palveluja. Välityömarkkinat tarjoavat heikossa työmarkkina-asemassa oleville mahdollisuuden arvioida ja parantaa työ- ja toimintakykyään. Duunari-hankeen tavoitteena on luoda laadukkaita valmennuksen työvälineitä 3. sektorin organisaatioille siten, että heidän edellytyksensä työllistää palkkatukityössä olevia edelleen avoimille työmarkkinoille paranevat.

Duunari-hanketta hallinnoi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry ja hankkeen kumppanit ovat kolmannen sektorin tärkeimmät työllistäjät Keski-Suomessa: Jyvälän setlementti ry, Jyväskylän Katulähetys ry, Jyvässeudun Työttömät ry, Työvalmennussäätiö Tekevä, Äänekosken Katulähetys ry.

Duunari-hankkeella tuetaan kolmannen sektorin toimijoiden keskinäistä yhteistyötä laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi työllistämistoiminnassa. Hanke keskittyy erityisesti kehittämään kolmannen sektorin toimijoiden yritysyhteistyötä. Tuetussa työllistämistoiminnassa mukana olevien osaamisen ja työllistymisedellytysten arviointiin luodaan OsaajaPlus -seuranta- ja arviointilomakkeisto sekä OsaajaPlus -todistus. Hankkeessa luodaan rekrytoimistomalli, joka välittää tulevaisuudessa työvoimaa avoimille työmarkkinoille ja koordinoi yritysyhteistyötä ja selvittää yrittäjien tarpeet työvoimaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle laaditaan tiedotussuunnitelma, joka tehdään sekä ulkoiseen että sisäiseen viestintään. Projektin alussa tehdään tiedotusta, jossa kerrotaan projektista eri verkostoille ja yhteistyökumppaneille. Toteutusvaiheessa tiedotetaan hankkeessa kehitettävistä palveluista. Projektin loppupuolella keskitytään erityisesti tulosten levittämiseen. Tiedotuksessa käytetään hyväksi kolmannen sektorin toimivat viestintäkanavat: hallinnoijan eli KYT:n kotisivut sekä työllistäjäorganisaatioiden omat www-sivut ja julkaisut. Alueellinen media: lehdistö, radio, paikallis-TV. Olemassaolevat kontaktit ja yhteistyöverkostot hyödynnetään.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin kehittämistä palveluista tullaan kertomaan eri verkostoille jo projektin aikana. Projektissa kehitetyistä hyvistä käytännöistä kerrotaan seminaareissa sekä yhteistyöpalavereissa. Projektin aikana tuotettu materiaali levitetään laajasti kolmannen sektorin käyttöön esimerkiksi alueellisten yhteistyöelinten sekä KYT:n www-sivujen kautta. Projektin hyvät käytännöt levitetään paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 282 996

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 262 291

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 339 754

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 314 918

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet:
1. Kolmannen sektorin työllistävien organisaatioiden paikallinen, alueellinen ja seudullinen yhteistyö tiivistyy. Keski-Suomeen luodaan välityömarkkinoiden kehittäjäverkosto.
2. Kolmannen sektorin asiakkaiden seuranta- ja arviointilomakeisto, joka edesauttaa valmentautujien työllistymistä avoimille työmarkkinoille sekä parantaa organisaatioiden valmennuksen laatua ja vaikuttavuutta.
3. Yritysyhteistyö luo uusia käytäntöjä ja malleja yritysten ja työllistävien kolmannen sektorin toimijoiden välille. Kolmannen sektorin toimijoiden yhteinen rekrytoimistomalli luo jatkossa pidempiaikaiselle työllistymiselle.
4. Löytää 3. sektorin toimijoille mahdollisuuksia toteuttaa sosiaalista yrittäjyyttä ja perustaa sosiaalisia yrityksiä.
5. Luoda laatukriteerit rekrytointitoiminnalle ja työnhakijoiden arvioinnille.

Toteutus:
Sovatek-säätiö (ent. Tekevä), Jyvässeudun Työttömät ry, Jyvälän Setlementti ry sekä Jyäskylän ja Äänekosken Katulähetys ry:t toimivat koko hanketoiminnan ajan varsinaisina kehittäjäkumppaneina ja Teemaryhmän jäseninä. Kehittäjäkumppanit osallistuivat sekä OsaajaPlus -järjestelmän (asiakkaan seuranta-, arviointi- ja palautetyövälineet) luomiseen, että rekrytoimiston suunnitteluun ja valtakunnalliseen Työpankkikokeiluun OsaajaPlus -Työpankin puitteissa. Kehittämistyön edetessä mukaan tuli muita 3. sektorin toimijoita, kuntien työnsuunnittelijoita, työpajoja sekä sosiaalisia yrityksiä. Yhteistyötä tehtiin Keski-Suomen Välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT- kokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden, keskisuomalaisten yritysten, yrittäjäjärjestöjen, oppilaitosten, kehittämisyhtiöiden kanssa ja valtakunnallisen välityömarkkinoiden kehittämishankkeen kanssa. Välittäjä- hankkeen osahankkeet, työnsuunnittelijat, työpajat sekä sosiaaliset yritykset toimivat OsaajaPlus -järjestelmän koekäyttäjinä ja palautteen antajina.
Yritykset toimivat tärkeinä tiedon antajina Työpankin kehittämistyössä. Kehittämisyhtiöiden yritysasiamiehet antoivat tärkeää tietoa yritysten tilanteista ja mahdollisista rekrytointiaikeista ja toimivat yhteistyökumppaneina yrityskäynneillä. Oppilaitosten kanssa tehtiin yhteistyötä ohjauskäytäntöjen parantamiseksi. OsaajaPlus- järjestelmä levisi siis perehdytysten ja asennusten kautta laajasta ympäri Suomea sekä välityömarkkinatoimijoille, oppilaitoksille että viranomaistahoille.
Kansainvälistä yhteistyötä hankkeessa ei toteutettu.

Tulokset:
Kehittäjäverkoston luomisessa päästin hyvään alkuun. Kehittäjäkumppanit osallistuivat yhteisiin kehittämispäiviin ja verkostokahveille, joita järjestettiin toimijoiden toiveiden mukaisista teemoista asiantuntijoita hyödyntäen. Verkostossa jaettiin tieto-taitoa puolin ja toisin. Kolmannen sektorin teemaryhmästä kehitettiin yhteinen kehittämis- ja edunvalvontafoorumi pysyväksi toimintamuodoksi.
Verkostot laajenivat OsaajaPlus- järjestelmän kehittämistyön myötä myös Keski-Suomen maakunnan ulkopuolelle. OsaajaPlus -järjestelmä levisi hankkeen aikana 160 organisaatioon ja 300 henkilöä perehdytettiin sen käyttöön. Jatkossa OsaajaPlus- järjestelmä sekä Avain OsaajaPlus Maailmaan -kirjanen teknisine ohjeineen ovat maksutta ladattavissa www.yhdistystori.fi -> Tietopankki-> Dokumentit -> OsaajaPlus.
Vuonna 2009 toteutettiin Valtakunnalliseen Työpankkikokeiluun liittynyt OsaajaPlus -Työpankkikokeilu samalla toimijajoukolla, jotka olivat Duunarin kehittäjäkumppaneita. Kokeilun aikana testattiin yhteistä Rekrytoimistomallia. Syksyllä 2009 tehtiin esitys Jyväskylän kaupungin Työllisyysjaostolle sekä TE-toimistolle OsaajaPlus-Työpankin kokeilemisesta yli 500-päivää työttöminä olleiden ohjauksen tukena. Yhteinen rekrytointitoimisto ei valitettavasti toteutunut, mutta toiminta liitettiin Jyväskylän kaupungin avustuksella osaksi Sovatek- säätiötä ja nimettiin Töihin!Palveluksi.
Avoimille työmarkkinoille työllistyminen jäi melko olemattomaksi asiakkaiden erittäin huonon työ- ja toimintakunnon, osaamisen ja työelämätaitojen sekä yleisen työllisyystilanteen ja laman vuoksi.
Suuri osa hankkeen välillisistä henkilöasiakkaista jatkaa edelleen kehittäjäkumppaniorganisaatioissa (välityömarkkinoilla) joko palkkatukityössä tai toimenpiteessa (työkokeilu, harjoittelu, työelämävalmennus).
Sosiaalisia yrityksiä ei hankkeen aikana syntynyt, joskin OsaajaPlus Työpankin suunnitelmissa tämä vaihtoehto oli mukana ja suunnitelmat olivat jo pitkällä. Hankkeen aikana ilmennyt lama ja kehittäjäorganisaatioiden yhteistyöhalukkuus sekä taloudellisen panostuksen puute nousivat kuitenkin esteeksi sosiaalisen yrityksen perustamiselle.
Valmennustoiminnan (palveluohjauksen) laatukriteereiden luominen toteutetaan Sovatek-säätiön Punainen Talo- hankkeessa (ESR), jonka tavoitteet kohdistuivat erityisesti laatutyöhön ja toiminta-aika jatkuu vuoteen 2012.