Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10423

Projektin nimi: Liikuntaosaamisen kehittäminen Kuusamossa

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.4.2008 ja päättyy 24.10.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0214958-9

Osoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618 991

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kajak.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Mika Määttä

Asema: johtaja

Sähköposti: mika.maatta(at)kajak.fi

Puhelinnumero: 044 7101 607

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Kuusamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisina hyödynsaajia ovat liikunnanohjaajakoulutuksessa opiskelevat henkilöt ja Kuusamossa toimivat liikunta- ja matkailupalvelujen yritykset.

Liikuntaohjaajakoulutukseen valittavat henkilöt valitaan ammattikorkeakoulun valtakunnallisten aikuisopiskelijakriteerien perusteella (2. asteen tutkinto + 6 kk työkokemus).

Yritykset ovat hyödynsaajia, sillä liikunnanohjaajakoulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen matkailuyritysten kanssa. Matkailuyritykset osoittavat kehittämiskohteita (tarpeita uusiin liikunta- ja luontomatkailutuotteisiin, ohjelmapalveluihin ja uusiin tapahtumiin jne.), joita opiskelijat osana opintojaan lähtevät kehittämään yhteistyössä yritysten kanssa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta hyötyvät lisäksi muut matkailu- ja liikunta-alan toimijat kuten Kuusamon kaupungin liikuntatoimi, urheiluseurat ja muut yhteisöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25, joista naisia 19

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten tutkintoja 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisten tutkintoja 8

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liikuntaosaamisen kehittäminen Kuusamossa hankkeen kehitystavoitteena on synnyttää uusia ja kehitettyjä matkailupalveluita, millä voidaan edelleen lisätä alueen vetovoimaisuutta ja parantaa matkailuvirtojen syn-nyttämää työllisyyttä. Hankkeen hyödynsaajia ovat Kuusamossa toimivat liikunta- ja matkailupalvelujen yritykset ja toimijat sekä koulutusohjelmassa opiskelevat henkilöt. Henkilöt on valittu valtakunnallisten amkin aikuisopiskelijoiden ja rahoittajan esittämien valintakriteerien perusteella.
Kuusamon seudun osaamisen kehittäminen on ensisijaista. Tämän vuoksi hankkeessa toteutetaan liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman mukaisesti liikunnanohjaaja (AMK) koulutus (laajuus 210 opintopistettä ja kesto 3,5 v), jonka sisällölliset painopisteet sovitaan Kuusamon kaupungin ja alueen kehittämisstrategioiden mukaisesti. Opiskelijat tekevät tiivistä yhteistyötä alueen liikunta- ja matkailupalvelujen yritysten kanssa opiskelun kuluessa. Opettajat suuntaavat mahdollisimman paljon oppimistehtäviä työelämään sekä teo-riaopintojen että harjoittelun aikana. Tällä pyritään aikaansaamaan kehittämistoimia, joilla
- kehitetään hyvinvointimatkailun palvelutuotantoa
- kehitetään yhteistyössä alueen yritysten kanssa hyvinvointimatkailuun mm. liikuntaelämyksiin perustuvia luontomatkailutuotteita, joilla saadaan lisäarvoa perinteisiin ohjelmapalveluihin
- kehitetään tapahtumamatkailua ja Kuusamon kaupungin liikuntapalvelujen tuotantoa, joka on osa alueen väestön ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa

Kuusamon kaupungin terveydenhuoltopalvelujen näkökulmasta erityisesti kuntoutuksellisuus ja erityis-ryhmien kuntoutuspalveluiden kehittäminen ovat tärkeitä tavoitteita. Kuntouttamista myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä projektimaiseen työtoimintaan ja työhyvinvoinnin edistämiseen pidetään tärkeinä.
Hankkeen tulostavoitteina on, että liikunnanohjaajakoulutuksen (amk) suorittaa 20 opiskelijaa, syntyy 2-4 uutta hyvinvointimatkailun tuotekehitys ja/tai yrittäjyys ideaa. Hanke alkaa 25.4.2008 ja päättyy 24.10.2011.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sisäinen tiedottaminen:
sähköposti, www-sivut, väliraportit ja loppuraportit / Kuusamo: Pertti Ervasti, Pauli Miet-tinen
Kajaani: Eija Heikkinen, koulutuksen haun alkaessa ja koulutuksen aikana Anne Karhu; ohjausryhmä omiin organisaatioihinsa
Ulkoinen tiedottaminen:
www-sivut, artikkeli alan julkaisussa (syk-sy 2011), väli- ja loppuraportit, paikallislehdet Kuusamo, mahdolliset messu- ja/tai urheilutapahtumat 2009-2011 / projektipäällikkö, yhdyshenkilö Kuusamosta

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Sisäinen tiedottaminen:
sähköposti, www-sivut, väliraportit ja loppuraportit / Kuusamo: Pertti Ervasti, Pauli Miet-tinen
Kajaani: Eija Heikkinen, koulutuksen haun alkaessa ja koulutuksen aikana Anne Karhu; ohjausryhmä omiin organisaatioihinsa / alkuvuosi 2008 ja huhtikuu; hankkeen aikana väh. 2 x v

Ulkoinen tiedottaminen:
www-sivut, artikkeli alan julkaisussa (syk-sy 2011), väli- ja loppuraportit, paikallislehdet Kuusamo, mahdolliset messu- ja/tai urheilutapahtumat 2009-2011 / projektipäällikkö, yhdyshenkilö Kuusamosta /
huhtikuu 2008, syyskuu 2008, kevät 2009, syksy 2009 kevät 2010, syksy 2010, kevät 2011, syksy 2011

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 254 416

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 251 447

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 382 836

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 289 020

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Liikuntaosaamisen kehittäminen Kuusamossa -projektin lähtökohtana oli Kuusamon ja Koillismaan alueen tarve liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien tuotteiden ja tapahtumien kehittämiseen. Kajaanin ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa liikunnanohjaajakoulutuksen Kuusamossa. Koulutuksen laajuus oli 210 opintopistettä.Koulutus käynnistyi syksyllä 2008 ja päättyi syksyllä 2011. Opintojen sisällölliset painopisteet (terveysliikunta, luonto- ja liikuntamatkailu sekä yrittäjyys) laadittiin Kuusamon kaupungin ja alueen kehittämisstrategioiden mukaisesti. Koulutus toteutettiin aikuiskoulutuksena ja monimuoto-opiskeluna, mikä tarkoittaa sitä, että lähiopetuspäiviä oli 2-3 viikossa. Itsenäisen opiskelun merkitys korostui ja vaati opiskelijoilta sitoutumista, ajankäytön suunnittelua, omatoimisuutta sekä pitkäjänteisyyttä. Koulutuksen toteutuksessa on käytetty luokkaopetuksessa Kuusamon lukion tiloja ja liikuntalajien opetuksessa asianmukaisia liikuntatiloja. Tilojen saatavuus koulutuksen tarpeisiin on ollut pääsääntöisesti hyvä. Koulutuksen opettajat olivat alkuvaiheessa Kuusamon seudulta ja loppuvaiheessa Kajaanin ammattikorkeakoulusta. Sivutoimisten opettajien rekrytointi ja saatavauus (opetus päiväsaikaan) osoittautui haasteelliseksi.

Työelämään kytkettävien oppimis-/ kehittämistehtävien, harjoittelujen, tapahtumien järjestämisten, liikuntaryhmien ohjaamisen sekä työpaikkakäyntien kautta on pyritty kehittämään matkailua ja Kuusamon kaupungin liikuntapalvelujen tuotantoa. Projektissa on ollut mukana 11 yritystä (matkailualan yrityksiä) ja 13 muuta organisaatiota (matkailualan muita toimijoita, kaupungin liikuntatoimi, urheiluseuroja ja muita yhteisöjä).

Koulutuksen toteutuksen alkuvaiheessa innovatiivista oli yhteistyörakenne koulutusorganisaation ja Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n välillä. Naturpolis Oy:n toimialapäällikkö ja yrittäjyysvalmentaja organisoivat ja toteuttivat työelämäyhteistyön käynnistämisen (yhteistyöiltapäivä alueen toimijoille sekä opiskelijoille). Tämän jälkeen projektihenkilöstö jatkoi asian eteenpäin viemistä laatimalla työelämäyhteistyökyselyn. Paikallisille yrityksille tehtiin kysely jossa kartoitettiin kehittämistoimenpiteiden tarvetta.

Myös projektin päättymisvaiheessa yhteistyökumppaneille suoritettiin kysely, jossa kolme neljästä vastaajasta ilmoittaa, että he tarvitsevat liikunnanohjaajia osa-aikaisesti tai kausiluonteisesti. Pitkän aikavälin työllistymistä ei pysty projektin päättymisvaiheessa arvioimaan. Koulutusorganisaation ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö oli onnistunutta. Kolme neljästä vastaajasta arvioi projektin olleen Koillismaan alueelle hyödyllinen. Erityisesti sen vuoksi, että alueelle saatiin uusia osaajia ja uutta liikunta-alan työvoimaa. Parin yhteistyökumppanin mielestä liikunnan keskeinen merkitys tiedostetaan nyt päivittäisessä toiminnassa entistä paremmin.

Hankkeen tulostavoitteena oli, että liikunnanohjaajakoulutuksen (amk) suorittaa 20 opiskelijaa ja syntyy 2-4 uutta hyvinvointimatkailun tuotekehitys ja/tai yrittäjyysideaa. Valmistuneitä oli projektin aikana yhdeksän ja heidän lisäkseen yksi valmistui tammikuussa 2012 ja neljä opiskelijaa jatkaa opintojaan Kajaanin ammattikorkeakoulussa henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Projektissa valmistuneita uusia tuotekehitys- ja yritysideoita ovat:
- talviohjelmatuote (Talven mysteeriä ja parkouria) Nuorisokeskus Oivangille
- mielenterveyskuntoutujien kokemusten kartoittaminen (Liikunta mielenterveyden tulena) Kuusamon Mielenterveyden Tuki ry:lle
- 5-vuotiaiden lasten vanhempien käsityksiä liikunnasta (Liikkuminen on lapsen kokonaisvaltainen tapa toimia) Kuusamon kaupungin lapsi- ja perhetyön yksikölle
- kuusamolaisten eläköityvien toiveiden kartoittaminen vapaa-ajan liikunnasta Kuusamon kaupungin liikuntapalvelut yksikölle sekä Kuusamo-Opistolle
- sairaanhoitajien kokemuksia hyvinvointiprojektista Kuusamon Sairaanhoitajien kerho ry:lle
- Chair Gym Pro -tuotteella tehdyn harjoittelun vaikutuksista yli 65-vuotiaiden lihasvoimaan (Gymstick Oy:lle).
- vesiriehatapahtuman tuotteistaminen Kuusamon Tropiikille
- perheliikuntapalveluiden kehittäminen Kuusamon Tropiikissa
- liikunnallisen viikko-ohjelman tuotteistaminen Kuusamon Tropiikissa
- virikekansio dementoituneiden ohjaajille Mikeva oy:n käyttöön
- melahumba -tuotteen kehittely Kuusamon kaupungille

Projektin aikana yksi opiskelija perusti yrityksen (toiminimen), Koillismaan Kunnon Tsemppari.

Projektin ulkoinen tiedotus tapahtui pääsääntöisesti Koillismaan paikallislehtien ja paikallisradioiden välityksellä. Projektista valmistui 3 julkaisua: 2 artikkelia ammattilehteen (Liikunnan ammattilaiset) sekä artikkeli Koillismaan paikallislehteen.