Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10425

Projektin nimi: Pohjoisen pojat koulussa

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.11.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: PL 122

Puhelinnumero: 016 341 341

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ulapland.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ulapland.fi/pohjoisen pojat

Vastuuhenkilön nimi: Anneli Lauriala

Asema: Professori, varadekaani

Sähköposti: Anneli.Lauriala(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 016 3414251, 0400269237

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Enontekiö, Rovaniemi, Utsjoki, Ranua, Tervola, Kemijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Lappilaiset peruskoulut ja niiden opettajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Koko maan peruskoulut, opettajat ja opettajankoulutuslaitokset
Lapin alueen toisen asteen oppilaitokset
Peruskoululaisten huoltajat
Lapin alueen elinkeinoelämä ja yritykset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27, joista naisia 21

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella pyritään sukupuolten välisen ja alueellisen tasa-arvon edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Tavoitteena on kehittää oppilaan omaan elinympäristöön kytkeytyvää, toiminnallista oppimista sekä luoda mahdollisuuksia mielekkääseen ja tulokselliseen oppimiseen. Tämä auttaa ymmärtämään kotiseudun merkityksen ja mahdollisuudet omassa elämässä ehkäisten syrjäytymistä.
Kohderyhmän muodostavat lappilaiset peruskoulut ja niiden opettajat. Tavoitteena on kehittää poikia paremmin huomioivia pedagogisia toimintamalleja, ympäristöjä ja oppimateriaaleja, jotka innostavat poikia opiskeluun sekä vahvistavat halukkuutta ja valmiuksia jatko-opiskeluun ja elinikäiseen oppimiseen. Pyrkimyksenä on myös yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen ohjaaminen, mikä edistää sosiaalista hyvinvointia ja vähentää aluellista epätasa-arvoa.
Tutkimuksissa on todettu haja-asutusalueiden poikien tyttöjä heikompi koulumenestys erityisesti kielellisellä alueella. Lapin yliopistossa v. 2007 tekemämme selvitystyö osoitti niin ikään tarpeen huomioida poikien hitaampi kehitystahti, heikommat oppimisvalmiudet erityisesti kielellisellä alueella sekä koulun ja heidän mielenkiinnonkohteidensa kohtaamattomuus.
Hankkeessa kehitetään toiminnallisia ja käytännöllispainotteisia opetus- ja opiskelumuotoja, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ryhmätoimintaa, sekä integroidaan opetusta poikien mielenkiinnonkohteisiin. Pedagogisissa malleissa huomioidaan yhtälailla tiedolliset, taiteelliset kuin käytännölliset taidot, siten että niitä arvostetaan ja kehitetään tasapuolisesti. Tämä edistää tasa-arvoisia oppimismahdollisuuksia ja tukea eheää kasvua ja vahvan identiteetin muodostumista.
Hankkeen tuloksena poikien kouluviihtyvyys ja -motivaatio sekä oppimistulokset paranevat, mikä vähentää sukupuolten välistä eriarvoisuutta ja edistää myöhempää elämässä selviämistä. Hankkeessa tuotetaan uusia opetus-, opiskelu ja oppimismalleja sekä -materiaaleja, joita jaetaan hankkeeseen osallistuvien koulujen kesken ja laajemmin Lapin läänin alueella. Kehitetään haja-asutusalueille verkko-opetukseen soveltuvaa kielten oppi- ja opetusmateriaalia sekä -menetelmiä. Opettajan näkökulmasta hanke murtaa yksin työskentelyn perinnettä, uudistaa koulujen toimintakulttuuria sekä kasvattaa kumppanuuteen ja vastavuoroiseen asiantuntijuuden jakamiseen mm. vertaistukiryhmien ja mediavälitteisen yhteistyön avulla. Hankkeen puitteissa syntyy etäopetus-, opiskelu- sekä ohjaus- ja konsultaatiomalleja.
Hankkeessa on mukana kuusi kuntaa, aluksi kustakin yksi pilottikoulu on laatinut pedagogisen kehittämissuunnitelman. Tuloksia ja kehitettyjä malleja levitetään täydennyskoulutuksen ja tutkimusraporttien kautta myös muille opettajille ja opettajaksi opiskeleville sekä kasvatusalan asiantuntijoiden ja opetushallinnon käyttöön. Hankkeen aikana tehdään gradutasoisia ja jatko-opinnäytetutkielmia. Tuloksia esitellään kansallisissa, pohjoismaisissa ja laajemmissa kansainvälisissä seminaareissa ja kongresseissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeella on Lapin yliopiston sivuilla kotisivut, joilla kerrotaan hankkeen etenemisestä ja sen puitteissa järjestettävistä tilaisuuksista. Sivuilla julkaistaan myös tuloksia hankkeen edetessä. Lisäksi hankkeen täydennyskoulutukset liitetään lääninhallituksen koulutuskalenteriin. Täydennyskoulutuksista ja seminaareista tiedotetaan myös kuntien koulutoimien kautta.
Tiedotusvälineisiin ollaan säännöllisesti yhteydessä. Samoin tietoa levitetään kohderyhmien verkostojen kautta. Yhteistyökouluilla on omia hankkeita ja yhteistyötä mm. muiden koulujen kanssa.
Sisäinen tiedotus tapahtuu pääosin sähköpostin ja extranetin kautta.
Vuoden 2008 ja 2009 Lapin ylipiston Kasvatustiedekunnassa järjestettävissä kansainvälisissä konferensseissa esitellään projektia ja sen tuloksia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tuloksista kerrotaan hankkeen yhteistyöseminaareissa ja täydennyskoulutuksissa, joita järjestetään vuosittain. Samoin tuloksista kerrotaan hankkeen kotisivuilla. Kehitetyistä opetusmenetelmistä laaditaan mallit, joita levitetään Lapin läänin opettajille perus- ja täydennyskoulutuksen kautta ensimmäisinä vuosina ja vuonna 2010 myös valtakunnallisesti.
Hankkeen tuloksia vertaillaan Pohjoismaisissa yhteistyöseminaareissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 356 895

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 352 473

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 396 549

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 396 965

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Pohjoisen pojat koulussa -hanke on toiminut vuosina 2008 - 2011. Projekti on ollut ainutlaatuinen kehittämishanke Suomessa. Poikien erilaisen kehitystahdin ja tarpeiden huomiointi ei ole aiemmin koulujen kehittämis- ja kokeilutoiminnassa ollut esillä.Yhteistyöhön sitoutui Lapin alueella 6 kuntaa Enontekiö, Ranua, Rovaniemi, Tervola, Utsjoki ja Kemijärvi. Yhtä lukuun ottamatta koulut sijaitsivat Pohjoisen haja-asutusalueella. Toimintaan sitoutuneita opettajia on koko hankeaikana ollut kaikkiaan18.
Projektin lähtökohtana on ollut alueellisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen kehittämällä perusopetusta Lapissa. Hankkeen lähtökohtina toimivat aiemmat tutkimustulokset, joiden mukaan pojat menestyvät Pohjoisen haja-asutusalueilla koulussa heikommin kuin pojat muualla Suomessa, sekä heikommin kuin haja-asutusalueiden tytöt. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut Pohjoisen haja-asutusalueen poikien koulunkäynti- ja oppimismotivaation edistäminen, ja sitä kautta koulu-urien tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämien ja poikien akateemisen identiteetin vahvistaminen. Näihin tavoitteisiin on pyritty pedagogisella uudistus- ja kokeilutoiminnalla. Hanke on toteutunut yhteistyössä eri puolilla Lappia toimivien opettajien kanssa suunnittelemalla ja toteuttamalla erityisesti poikia hyödyntäviä pedagogisia kokeiluja ja interventioita, joissa huomioitiin ympäröivän luonnon ja alueen elinkeinojen tarjoamat mahdollisuudet ja alueelliset sekä kulttuuriset vahvuudet. Niinikään on pyritty aktivoimaan vanhempia, erityisesti isiä yhteistoimintaan koulun kanssa poikien oppimisen edistämiseksi.

Hankkeessa on tehty laajempia kyselytutkimuksia ala- ja yläkoulun oppilaille, joilla kartoitettiin poikien ja tyttöjen koulukokemuksia ja - asenteita sekä niiden eroja. Niinikään on toteutettu vanhempien kysely sekä useita opettajien kyselyitä ja haastatteluja. Hankkeen aikana on kokeiltu ja kehitetty koulukohtaisesti erilaisia poikia aktivoivia ja osallistavia pedagogisia käytänteitä. Näistä keskeisimpiä ovat toiminnallinen ja oppijalähtöinen opetus ja ohjaus, avoimet oppimisympäristöt, yhteisölliset ja ryhmätoimintamenetelmät sekä opetuksen integroiminen omaan elinympäristöön ja paikalliseen kulttuuriin. Niinikään poikien itsetuntoa ja kielen opiskelua on pyritty tulemaan erilaisin pedagogisin keinoin.

Tärkeänä toteutusmuotona hankkeen yhteistyökouluilla pyrittiin murtamaan opettajien yksin työskentelyn perinnettä ja uudistamaan koulujen toimintakulttuuria. Palautteiden perusteella kollegiaalinen tuki ja yhteiset koulutusseminaarit edistivät opettajien pedagogisen ajattelun ja toiminnan kehittymistä sekä työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Yhteiset seminaarit toteutuivat sekä koulutustapahtumina että kehittämistyössä saatujen kokemusten ja hyvien käytänteiden välittämisen foorumina. Hankkeen toimihenkilöt ja tutkijat vierailivat kouluilla useaan otteeseen ja tapaamiset toteutuivat sekä osallistuneiden opettajien koulutustilanteina että tutkimuksen kenttätyövaiheina.

Tuotoksena hankkeesta jää sekä pohjoisen kasvatuksen ja opetuksen erityiskysymyksiin paneutuva yhteenvetoteos että elektroninen aineisto. Näiden avulla hankkeen toiminta on kaikkien tavoitettavissa.
Lisäksi eri kouluilla on tehty haastatteluihin, havainnointiin ja kirjoitelmiin pohjautuvia tapaustutkimuksia. Myös hankkeen aikana tehty tutkimus on ollut hyvin esillä lehdissä ja tutkimusta on aktiivisesti esitelty sekä pohjoismaisissa, kansainvälisissä että kansallisissa konferensseissa ja julkaistu sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä. Tämä osaltaan on edistänyt poikien opiskelun ja oppimisen tekijöiden ja ongelmien huomiointia kouluissa.

Lisätietoja hankkeesta:
www.ulapland.fi/pohjoisen pojat


LOPPURAPORTISSA ON VIRHEELLINEN PÄÄTTYMISPÄIVÄMÄÄRÄ! Hanke on saanut jatkoajan 30.11.2011 saakka eli hankepäättynyt tuolloin (ei 28.2.2011).