Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10427

Projektin nimi: LAATU RATKAISEE- innovaatioverkosto kotityöpalvelualan kehittäjänä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työtehoseura ry (TTS)

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0202496-2

Osoite: Werlanderintie 170

Puhelinnumero: 09-29041200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tts.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kotityopalvelut.fi (Sivustoa täydennetään)

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Maija Kirkkari

Asema: Tutkimusjohtaja

Sähköposti: anna-maija.kirkkari(at)tts.fi

Puhelinnumero: 040 7304667

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Innovaatioverkosto-hankkeen kohderyhmään kuuluvat (keskeiset toimijat):

-TTS koulutus, ja TTS tutkimus sekä perustettava Kotityöpalvelun kehittämiskeskus

-Korkeakoulu, Vaasan yliopiston Levón Insituutti

-Ammattikorkeakoulu: Laurea amk

-Tutkimus- ja kehittämiskeskukset: TTS tutkimus, Kuluttajatutkimuskeskus ja TIEKE ry

-Ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset: TTS:n koordinoimassa TYKE-laatuverkostohankkeessa hankealueella toimivat oppilaitokset (Edupoli, Innofocus, WinNova, Koulutuskeskus Tavastia, Lapin Ammattiopisto,Ylivieskan ammattiopisto).

3.3 Välilliset kohderyhmät

-Sidosryhmät
Järjestöt ja liitot: Vanhustyön Keskusliitto, TESO ry, Suomen Kuntaliitto, Väestöliitto ja mahdolliset muut tahot

Muut hyödynsaajat:
Kotityöpalvelun asiakkaat ja palveluja ostavat tahot: kuluttajat (itselleen tai ikääntyville vanhemmilleen palveluja ostavat tahot), kunnat, palvelukodit, kodinomaiset laitokset, työnantajat (kotityöpalvelu mahdollisena työsuhde-etuna).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 39, joista naisia 39

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 17

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kotityöpalvelu on voimakkaasti kasvava toimiala. Kotityöpalvelujen kysyntä lisääntyy väestön ikääntymisen, perheen ja työn yhteensovittamisen sekä kotitaloustyön verovähennysoikeuden laajennuksen myötä.

Alan kehitykseen on nykyisellään vaikea vaikuttaa monista eri syistä. Kehittämistoiminta on ollut hajallaan painottuen alueellisiin hankkeisiin, alan koulutusta ei koeta vetovoimaiseksi, korkeakoulutasoinen opetus ja tutkimus on hajanaista, kotityöpalveluala ei ole Suomessa järjestäytynyt, eikä alan tilastoinnissa ole omaa luokitusta. Kotityöpalvelualan kehittämiseen tarvitaan laajapohjainen kehittäjäyhteistyö, työkalut ja vastuutaho.

"Laatu ratkaisee - innovaatioverkosto kotityöpalvelualan kehittäjänä" -hankkeessa muodostetaan kotityöpalvelualan valtakunnallista kehittämistä varten innovaatioverkosto, joka saattaa yhteen tutkimus-, kehittäjä- ja koulutustahot. Verkosto rakentuu yliopisto-, ammattikorkeakoulu-, tutkimuslaitos- sekä ammatti- ja aikuisopistotahoista. Lisäksi siihen liitetään alan eri sidosryhmät ja asiantuntijatahot esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalta sekä alan yrittäjät.

Hankeessa ajalla 1.8.2008-31.12.2010 rakennetaan innovaatioverkoston yhteistyönä kotityöpalvelualalle laatujärjestelmä, joka toimii kotityöpalvelualan kehittämisen työkaluna. Se lisää yrittäjien kiinnostusta ammatilliseen koulutukseen, tuo uusia mahdollisuuksia koulutuksen kehittämiseen ja kuluttajille luotettavuutta ostaa palveluja kotiin. Lisäksi se antaa myös tutkimukselle mahdollisuuden seurata kotityöpalvelualan yritystoiminnan kehittymistä systemaattisemmin. Laatu- ja palvelujärjestelmien kautta myös palvelun ostajat ja käyttäjät tulevat suoraan laadun valvojiksi. Kuluttajapalaute kehittää niin yritysten kuin alaa kehittävienkin tahojen toimintaa. Laatujärjestelmän tueksi kehitetään perusta monimuotoisesta asiakkaita ja alan yrittäjiä palvelevasta verkkopalvelujärjestelmästä.

Kotityöpalvelun innovaatioverkosto on valtakunnallinen, jota voidaan jo itsessään pitää merkittävänä sosiaalisena innovaationa. Eri tahojen mukana toimiminen mahdollistaa myös muiden alan sosiaalisten, kulttuuristen ja teknisten innovaatioiden kehittämisen. Verkoston kautta voidaan löytää uusia ratkaisuja esimerkiksi kotitalousvähennyksen laajennuksen kohteena olevien sähköisten palvelujen ja remonttipalvelujen tarjoamiseksi, kotityöpalvelussa olevien turvallisuusriskien kartoittamiseksi ja muihin uusiin palvelutarpeisiin vastaamiseksi.

Verkostossa käytävällä avoimella ja aktiivisella keskustelulla toivotaan olevan myös perheen merkitystä korostavaa vaikutusta. Kotityöpalvelu halutaan nähdä tulevaisuudessa yhä enemmän nyky-yhteiskuntaan kuuluvana perheen laatuaikaa lisäävänä tekijänä, eikä perheen riittämättömyyttä korostavana.

Jatkohankkeena tullaan hakemaan kotityöpalvelualan kehittämistä toimialana, sen yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntien kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alussa projektista viestitään organisaation sisällä koko henkilökunnalle. Lisäksi hankkeesta kerrotaan TTS:n internet-sivuilla. Hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa tehdään yhteinen esite toimitettavaksi edelleen hankkeesta kiinnostuneille yrityksille ja muille sidosryhmille. Myöhemmin laaditaan esite laatusertifikaatin suorittaneiden yritysten asiakkaita varten. Julkinen tiedottaminen käynnistetään laajemmin, kun laatujärjestelmä on riittävältä osin valmis. Lisäksi tiedottamisessa käytetään sähköpostia, kokouksia, hankkeessa mukana olevien tahojen sivustoja, lehtiä (paikallislehdet, maakuntalehdet, valtakunnalliset lehdet mm. Helsingin Sanomat, iltapäivä- ja talouslehdet, yleiset aikakauslehdet, ammattilehdet, ilmaisjakelulehdet), paikallisradiota ja eri televisiokanavia, suoramarkkinointia sekä messu- ja muita tapahtumia.

-Projektin edetessä keskeisistä tuloksista välitetään tietoa em. keinojen lisäksi innovaatioverkoston toimijoille järjestettävien kehittämisseminaarien yhteydessä.

-Projektin päättymisestä ja tuloksista tiedotetaan em. keinoin laajamittaiselle osallistujakunnalle (projektiiin osallstuneet tahot, muut yhteistyötahot, eri viranomaistahot, media)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

TTS järjestää noin neljä kertaa vuodessa kotityöpalvelun laadun kehittämistä koskevan verkostoseminaarin ESR-hankkeen osatoteuttajille, kohderyhmille sekä TYKE-hankkeessa toimiville ammatillisille aikuiskoulutusorganisaatioille. Verkostoseminaarit ovat osoittautuneet hyväksi menetelmäksi kehittää asioita yhdessä sekä keskustella muiden samaan verkostoon ja samojen asioiden kanssa työskentelevien ihmisten kanssa. Oppilaitosyhteistyön kautta hyvät käytännöt leviävät edelleen opiskelijoiden tietoisuuteen ja työkäytäntöihin. Myös AIKE-ketjun säännöllisissä tapaamisissa kerrotaan muille ketjulaisille hankkeissa hyviksi todetuista käytännöistä. Hankeessa tuotettava laatujärjestelmä siirtyy hankkeen päätyttymisen jälkeen hankkeessa perustetun Kotityöpalvelun Kehittämiskeskuksen tuotteeksi ja kehittämiskeskus hallinnoi ja koordinoi laatujärjestelmän hyväksyntä/hylkäys-prosessia perustettavan laatulautakunnan kanssa.

Projektin aikana syntyneistä ja synnytetyistä muista mahdollisista hyvistä käytännöistä tullaan välittämään tietoa ESR- rahoittajille mahdollisesti eteenpäin hyödynnettäväksi muille hankkeille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 160 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 160 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 188 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 181 716

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena olivat seuraavat:
1.Sosiaalinen innovatiotoiminta on tuottanut uuden toimintamallin: Kotityöpalvelun kehittämiskeskus on koonnut yhteen eri koulutustasot korkeakoulutasolta ammatilliseen koulutukseen sekä kotityöpalvelualan kehittämiseen liittyviä tutkimustahoja työntutkimuksesta, kuluttajatutkimuksesta ja tietotekniikka-alaan sekä kunta, järjestö ja yrittäjätahoilta. Keskus toimii aktiivisena verkostomoottorina.
2.Laatuasiat ja laatujärjestelmä ovat osa alan ammatillisia tutkintoja ,
3.Kotityöpalvelun työntutkimuksen toimintamalli on kehitetty ja laatujärjestelmään liittyvät työprosessit on kuvattu sekä kehittämiskohteet kotityöpalvelutyössä on kartoitettu
4.Kotityöpalvelualalle on kehitetty riskien arviointimalli
5.Laatukriteerit kotityöpalvelulle kuluttajien kannalta kartoitettu ja raportoitu
6.Pienyritysten verkosto- ja kumppanuusmalli on kehitetty.
7.Tietotekniikan käytön koulutuksen sisältösuunnitelma kotityöpalvelualan kouluttajien käytössä. Ohjeistus yrittäjille valmis.
8.Perustyö kotityöpalvelualan valtakunnallisen nettipohjaisen markkinointi-kanavan osalta tehty

Yhteenveto hankkeen toteutuksesta

Hanketta koordinoi TTS (Työtehoseura ry). Hankkeessa osatoteuttajina olivat Kuluttajatutkimuskeskus, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Vaasan yliopiston Levón Insituutti sekä Laurea ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajien tehtävänä oli tuoda edustamansa organsiaation näkökulma alan laatukriteeristön rakentamiseen: Kuluttajatutkimuskeskus/asiakasnäkäkulma, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry/tieto- ja viestintätekninen näkökulma, Laurea amk/turvallisuunäkökulma, Vaasan yliopiston Levón Instituutti pienyrityksen liiketoiminnallinen näkökulma. Osatoteuttajien lisäksi hankkeeseen osallistui 10 oppilaitosta sekä n. 100 kotityöpalvelualan yritystä.


TTS:n vastuulla hankkeessa oli
-koordinoida valtakunnallisen kotityöpalvelun laatukriteeristön luomista ja laatujärjestelmäkokonaisuuden rakentamista
-kartoittaa eri osapuolten (yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, asiakkaat) näkemyksiä kotityöpalvelun keskeisistä laatukriteereistä sekä osallistaa hankkeen kohteena olevat yritykset ja oppilaitokset hankkeen suunnitteluun ja totetukseen
-luoda laatujärjestelmän kokonaismalli (laatujärjestelmäkoulutus, laatudokumentaatio, itsearviointimalli, auditointi, sertifiointi)
-perustaa laatujärjestelmän sertifiointia varten laatulautakunta ja laatujärjestelmän jatkuvuuden turvaamiseksi Suomen kotityöpalveluyhdistys ry
-luoda laatujärjestelmän koulutus- ja sertifiointimalli yhteistyössä kotityöpalvelualaa kouluttavien 10 oppilaitoksen kanssa
-luoda oppilaitosten laatujärjestelmäkouluttajille oma koulutusohjelma ja valmentaa jokaiseen oppilaitokseen laatujärjestelmäkouluttaja- ja auditoija
-pilotoida laatujärjestelmäkokonaisuus ja koulutusmalli syksyn 2010 aikana
yhteistyössä oppilaitosten kanssa
-kehittää laatujärjestelmää ja siihen liittyvää koulutus-, auditointi- ja sertifiointiprosessia pilotista saatujen tulosten pohjalta

Oppilaitosten tehtävänä hankkeessa oli levittää alan laatujärjestelmästä tietoa omalla alueellaan, saada alueen yrittäjät kiinnostumaan laatusertifikaatin hankinnasta sekä järjestää alueellaan laatujärjestelmän pilottikoulutusta ja pilottiauditointia.

Verkosto on ollut laaja, mutta se on toiminut hyvin ja yhteishenki verkostossa on ollut erinomainen. Verkosto on kokoontunut säännöllisesti ja pitänyt yhteisiä työseminaareja. Lisäksi TTS on ylläpitänyt verkoston käytössä olevaa Moodle- sivustoa, jonne on koottu kaikki hankkeessa syntynyt materiaali.

Verkoston yhteistyötä on edistänyt myös esimerkillinen ohjausryhmätoiminta. Ohjausryhmä on osallistunut aktiivisesti laatujärjestelmän edistämiseen ja verkosto on antanut tästä ohjausryhmälle tunnustusta.

Hankkeessa on saatu paljon näkyvää tulosta:
-luotu kotityöpalvelualalle oma valtakunnallinen laatujärjestelmä ja yrityksiä palveleva työkalupakki
-saatu ensimmäiset laatujärjestelmän sertifikaatit 26 yritykselle
-luotu kotityöpalvelun osaamista ja laatua kehittävä yhteistyöverkosto
-luotu laatujärjestelmän osaksi yritysten laatujärjestelmäkoulutus, joka koostuu 4-5 lähiopetuspäivästä, itsearvioinnista, laatukäsikirjan laadinnasta ja koulutuksen päätteeksi tehtävästä auditoinnista.
-sertifioitujen yritysten käyttöön on luotu useita eri työkaluja ja hyödyllistä lomakkeistoa
-kotityöpalvelualalla toimivien yksityisten palveluntarjoajien markkinoimiseksi ja alan eri toimijoiden verkostoimiseksi on perustettu www.kotityopalvelut.fi- portaali, jota TTS ylläpitää
-luotu laatujärjestelmän koordinointia ja jatkuvuutta varten ohjausjärjestelmä
-saatu sertifikaatille Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämä tarkastusmerkki
-perustettu kotityöpalvelualan valtakunnalliseksi kehittämiseksi
Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry, joka toimii samalla kotityö- ja avustamispalveluja kotiin ja kodinomaisiin olosuhteisiin tarjoavien yritysten edunvalvonta- ja jäsenorganisaationa