Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10428

Projektin nimi: Kansanmusiikkikentän verkostoitumishanke - KAMU-verkosto

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.2.2008 ja päättyy 14.2.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kansanmusiikkisäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0208871-2

Osoite: Jyväskyläntie 3, 69601 Kaustinen

Puhelinnumero: 0207 291 220

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kaustinen.net

Projektin kotisivun osoite: www.kaustinen.net/instituutti

Vastuuhenkilön nimi: Kimmo Pajukangas

Asema: Kansanmusiikkisäätiön asiamies

Sähköposti: kimmopajukangas(at)kaustislainen.com

Puhelinnumero: 0503226366

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Kaustinen, Kokkola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä muut kansanmusiikkialan opiskelijat, opettajat sekä kansanmusiikin harrastajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat kansanmusiikkialan oppilaitokset ja järjestöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 64, joista naisia 45

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansanmusiikkikentän verkostoitumishanke kehittää kansanmusiikkialan oppilaitosten välistä yhteistyötä ja verkottumista toisiinsa sekä muihin kansanmusiikkialan toimijoihin. Verkosto rakennettaan Kaustisen kansanmusiikkikeskittymän ympärille ja solmukohtana toimii Kansanmusiikki-instituutti. Kaustinen Folk Music Festivalin yhteyteen luodaan alan opiskelijoille uusi oppimisympäristö, jonka pääpaino on työelämälähtöisyydessä. Oppimisympäristö luo kansanmusiikkialan opiskelijoille uusia mahdollisuuksia työharjoittelupaikkoihin sekä työhön tutustumiseen. Kansanmusiikkikentän verkostoituminen edesauttaa osaltaan uuden oppimisympäristön työelämälähtöisiä tavoitteita. Hanke tulee toimimaan pilottihankkeena työelämälähtöisen oppimisympäristön luomisessa.

Kansanmusiikki-alan oppilaitoksista valmistuu vuosittain kymmeniä musiikin maistereita, musiikkipedagogeja sekä muusikoita. Projektin luoman kansanmusiikkikentän verkoston tarkoituksena on auttaa oppilaitoksista valmistuneita työllistymään alansa työpaikkoihin. Kysyntä kansanmusiikin ammattilaisista mm. kansan-, kansalais- ja musiikkiopistoissa on kokoajan kasvanut, mutta opetuksen tarjonta ei ole organisoitunutta, eikä mahdollisista osaajista opistoissa ole tarpeeksi tietoa. Projekti vastaa osaltaan tähän tarpeeseen verkostoimalla alan toimijoita sekä syventämällä opiskelijoiden tietoja alan työelämän vaatimuksista.

Kansanmusiikki-instituutti omaa pitkät perinteet koulutuksen ja kurssituksen tarjoamisesta eri oppilaitoksille. Projektin myötä Kansanmusiikki-instituutti tulee kehittämään ja lisäämään työelämälähtöisten opintokokonaisuuksien tarjoamista alan opiskelijoille. Verkostoitumisen osana järjestetään vuosittain Kaustisella alan opiskelijoille ja opettajille yhteinen nelipäiväinen opintoperiodi, jonka painotus on työelämälähtöisessä oppimisessa. Lisäksi festivalin aikana järjestetään alan vaikuttajien ja opiskelijoiden välinen tapaaminen, jossa pyritään kehittämään kansanmusiikkialaa vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Myös Kaustisen pelimanniperinteen osaajien sekä alan opiskelijoiden välille luodaan yhteistyöverkostoa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista, projektin etenemisestä ja sen tuloksista tiedotetaan tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien avulla ulkopuolisia tiedotusvälineitä hyödyntäen. Tiedotus kohdennetaan alan opiskelijoille, harrastajille sekä kulttuurialan eri organisaatioiden henkilöistölle. Projektille laaditaan tiedotussuunnitelma jonka ohjausryhmä hyväksyy.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitettyjen hyvien käytänteiden levittäminen kohdennetaan ensisijaisesti kansanmusiikkialan oppilaitoksille mutta myös muille alan toimijoille. Projektin aikana luotuja verkostoja ja kanavia hyödynnetään hyvien käytänteiden levittämisessä. Projektipäällikkö vastaa hyvien käytänteiden levittämisestä.

Keväällä 2009 järjestetään tapaaminen, jossa tiedotetaan hyvien käytänteiden toteutumisesta projektissa. Hyvien käytänteiden toteutumista käsitellään yhteistyötahojen sekä eri kohderyhmien kesken projektin edistyessä. Projektin päättyessä hyvien käytänteiden toteutumisesta tiedotetaan aktiivisesti kaikille yhteistyötahoille ja myös mahdollisista huonoista käytännöistä tiedotetaan. 2010 keväällä järjestetään tapaaminen lopullisista tuloksista koskien projektissa syntyneitä hyviä käytäntöjä

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 72 564

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 465

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 303

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 23 204

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin toimesta järjestettiin keväällä 2009 ensimmäistä kertaa Kaustisen Kansantaiteenkeskuksessa toteutettu kansanmusiikin opintoperiodi. Periodin kohderyhmänä olivat kansanmusiikkialan eri oppilaitosten ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat, joita osallistui Ala-Könni-Opistosta, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta, Keski-Pohjanmaan konservatoriosta, Sibelius-Akatemiasta, Tampereen yliopistosta sekä lisäksi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta ja konservatoriosta, yhteensä 33 henkeä. Opintoperiodi tarjosi opiskelijoille tärkeää tietoutta alan eriliaisista toimijoista, ilmiöistä sekä työllistymistavoista. Lisäksi tarjottiin harvinaislaatuinen mahdollisuus eri oppilaitosten opiskelijoiden, opettajien sekä Kansanmusiikki-instituutin ja muiden toimijoiden kanssakäymiseen. Opintoperiodi järjestettiin toisen kerran keväällä 2010, jolloin siihen osallistui 29 opiskelijaa. Kansanmusiikki-instituutti tulee järjestämään opintoperiodin jatkossakin. Täten ollaan saatu aikaiseksi tärkeä uusi toimintatapa, joka lähentää viime aikoina kauemmas toisistaan jääneitä alan oppilaitoksia ja Kansanmusiikki-instituuttia.

Kesällä 2009 jatkettiin yhteistyön kehittämistä kansanmusiikkialan opiskelijoiden ja Kaustinen Folk Music Festivalin välillä. Festivaaleilla toimi opiskelijoita erilaisissa työtehtävissä esimerkiksi soitinworkshoppien, laulutupien ja yhteislauluiltojen vetäjinä sekä muusikoina. Projektin toiminnan kautta yhteistyö maan suurimman kansanmusiikkijuhlan ja alan opiskelijoiden välillä oli onnistunutta, ja saatiin aikaiseksi molempia osapuolia jatkossakin hyödyttävä yhteistyökanava.

Keväällä ja kesällä 2009 alan opiskelijoita toimi myös erilaisissa työtehtävissä Kansanmusiikki-insituutissa, esimerkiksi julkaisutehtävissä.

Syksyllä 2009 aloitettiin internettiin toteutettavan oppimisympäristön työstäminen. Lisäksi Kansanmusiikki-instituutin verkkosivujen alaisuuteen luotava "Suomalainen pelimannimusiikki" -sivusto tarjoaa instituutin tietoutta kansanmusiikin alalta opiskelijoiden, opettajien ja harrastajien käyttöön. Sivusto toimii tärkeänä informaation lähteenä sekä kaivattuna avauksena Kansanmusiikki-instituutin pitkäaikaisen tietouden välittämiseen ulospäin erityisesti alan toimijoiden käyttöön esimerkiksi arkistonäytteiden muodossa. Sivuston artikkeleiden tuottamisessa ryhdytään myös yhteistyöhön oppilaitosten kanssa, joiden opiskelijat saavat mahdollisuuden tarjota tuottamiaan artikkeleita Kansanmusiikki-instituutille. Sivustot valmistuvat kevään 2010 aikana. Se avataan Kansanmusiikki-instituutin uusien sivujen valmistuttua.

Projektissa kehitettiin uusi yhteistyörakenne opintoperiodin muodossa, joka tullaan järjestämään vuosittain. Projektin tuloksena kehitettiin myös uusi oppimisympäristö kansanmusiikin opiskelijoille. Oppimisympäristössä kansanmusiikin opiskelijat käytännössä työharjoittelun kautta tutustuvat vanhempaan pelimannisukupolveen toimimalla harjoittelijoina Folk Music Festivaalilla. Työharjoittelutehtävät liittyvät kulttuuritapahtuman tuottamiseen (toimiminen eri tehtävissä) ja esiintymisistä muiden pelimannien kanssa. Projektin tuloksena syntyi oppimisympäristöä tukevat internet-sivustot. Projektin tiimoilta syntyi myös "Suomalainen pelimannisivusto".