Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10429

Projektin nimi: Yritys-Suomi -palvelujen kehittämisen hanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kauppakatu 40 B

Puhelinnumero: 020 63 60110

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: (www.osaamistayritykselle.fi)

Vastuuhenkilön nimi: Kalevi Pölönen

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 246 4670

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Karjalan alueella toimivat yritysneuvonnan organisaatiot ja niiden henkilöstö, jotka ovat seudullisessa palvelusopimuksessa sitoutuneet jatkuvan palvelun järjestämiseen toimialueellaan.
Tarpeen mukaan uusia toimijoita otetaan mukaan toteuttamaan Yritys-Suomi-palvelukonseptia yritysneuvonnan kehittämiseksi.

Projektin toiminnan piiriin voidaan ottaa mukaan myös muita pk-yritysten kanssa läheisesti toimivia sidósryhmiä (esim. tilitoimistot).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toiminta kohdistuu välillisesti mm. eri asteisten oppilaitosten yrityspalveluhenkilöstöön, joiden tarkoituksena on edistää oppilaitosten kehittämispalveluja ja osaavaa koulutettua henkilöstöä pk-yrityksille.

Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa mahdollistaa osallistumisen mm. muutostilanteiden vaatimiin ajankohtaisiin toimenpiteisiin.

Viime kädessä niin yritysneuvojakoulutuksesta kuin seudullisten yrityspalveluiden kehittämistyöstäkin hyötyvät eri toimijoiden asiakkaat eli pohjoiskarjalaiset pienet ja keskisuuret yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 60, joista naisia 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 88, joista naisia 56

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa yhteistyöverkostossa Yritys-Suomi-palvelujärjestelmää tukevia ja kehittäviä yrityspalveluja Pohjois-Karjalassa. Hankkeen painopisteenä on seudulliseen palvelusopimukseen kuuluvat kohdistukset, mutta myös kehittämisvaiheessa olevat innovaatiopalvelut ja kasvuyrityspalvelut ovat mukana neuvontapalvelujen kehittämistyössä.
Valtakunnallisesti kehitettävät Yritys-Suomen sähköiset neuvontapalvelut otetaan huomioon tukevina palveluina.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan alueella yritysneuvontaa tekevät organisaatiot ja niiden henkilöstö.

Hankkeessa toteutetaan kohderyhmien henkilöstön yritysneuvontakoulutusta, - työkaluja ja yhteistyötä. Tarvittavaa selvitystyötä ja vaikuttavuusmittausta tehdään pk-yritysasiakaskunnassa.
Mahdollisia benchmarkkauksia tehdään niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää seudullisia ja alueellisia yritysneuvontapalveluja niin sisältönsä kuin laadun suhteen palvelemaan pk-yrityksiä elinkaaren eri vaiheissa. Yhtenä osana kehittämistyötä ollaan mukana valmistelemassa Pohjois-Karjalan maakunnallista seudullisten yrityspalveluiden sopimusta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeessa toteutettavista tilaisuuksista ja toimenpiteistä tiedotetaan suoraan kohderyhmien asiakkaille. TE-keskuksen Sähkäri ja muu tiedottaminen organisaatioiden kanssa käytävässä yhteistyössä on myös mahdollista.
Loppukäyttäjille eli pk-yrityksille tiedostusta tapahtuu neuvontapalvelujen tultua käytännössä toimiviksi.

Projektin sidosryhmätiedotteessa on kerrottu mm. alkavista yritysneuvojakoulutuksista ja koulutukseen osallistuneille lähetetään suoraan tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

Alkavista koulutuksista on lähetetty suoraan tietoa mahdollisille osallistujille / osallistujaorganisaatioille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa kehitettävät uudet ja toimivat sekä lisäarvoa asiakkaille tuottavat toimintatavat otetaan välittömästi ja niistä myös tiedotetaan pk-yrityksille.
Yritys-Suomi-palveluja kehitetään valtakunnallisessa, suuralue- ja alueellisissa toimijaverkostoissa ja näillä on yhteistyötä TEMin kanssa rahoituksen ja muun ohjauksen kautta, joten hyvien käytäntöjen levittämiseksi on olemassa hyvät verkostot.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 178 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 164 678

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 189 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 182 588

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin toteutus käsitti kaksi eri päätehtävää, joilla oli sama ylätavoite eli yritysneuvonnan kehittäminen ja Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän jalkauttaminen yritysneuvontaorganisaatioihin Pohjois-Karjalassa.

Yritysneuvojakoulutus oli työ- ja elinkeinoministeriön kilpailuttama kokonaisuus, johon Pohjois-Karjalassa toteuttajaksi valittiin Balentor Oy. Koulutuksen kohderyhmänä olivat yritysneuvojat ja vastaavissa yritysneuvonnan tehtävissä toimivat henkilöt Pohjois-Karjalan alueella toimivissa julkisen yritysneuvonnan organisaatioissa. Koulutukseen osallistui yhteensä 88 henkilöä 19 organisaatiosta. Osallistujista 64 % oli naisia. Koulutuksen keskeytti 7 henkilöä. Koulutusryhmät alkoivat vuonna 2009 touko- ja syyskuussa sekä vuonna 2010 tammi- ja toukokuussa. Kunkin ryhmän koulutus sisälsi 14 koulutuspäivää ja kesti noin puoli vuotta. Yhteensä projektin aikana kertyi 943 koulutus- ja henkilötyöpäivää. Sekä osallistumismäärillä että koulutus- ja henkilötyöpäivien määrillä mitattuna projektille asetetut tavoitteet ylittyivät.

Kaikki ryhmät kävivät läpi saman valmennusohjelman. Jaksojen teemoina olivat yritysneuvojan työssä onnistuminen, liiketoimintaosaamista ja talouden suunnittelua, liiketoimintaosaamisen harjoitteleminen case-yrityksien avulla, työelämän laatu ja tuottavuus sekä alueellinen yrityspalveluverkoston ja yhteistyön. Koulutukseen sisältyi myös kaksi teemapäivää: Yritys-Suomi-päivä ja immateriaalioikeuksia käsitellyt IPR-päivässä.

Vuosien 2009-2010 aikana koko maassa yritysneuvojakoulutukseen osallistui 34 ryhmässä kaikkiaan 693 koulutettavaa. Pohjois-Karjala neljällä ryhmällään oli tuossa vaiheessa aktiivisin maakunta. Ryhmien aloittaessa tehtiin alkukartoitus (oma osaaminen ja koulutustarpeet). Loppukyselyillä selvitettiin mielipiteitä mm. koulutuksen onnistumisesta. Lisäksi jokaisella koulutusjaksolla kerättiin osallistujakohtainen palaute.

Alku- ja loppukartoituksen kautta saatujen tulosten perusteella, koulutuksen tavoitteisiin on koettu päästyn yhtälailla Pohjois-Karjalassa ja koko maassa. Pohjoiskarjalaiset osallistujat ovat oman arvionsa mukaan panostaneet koulutukseen selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin ja he myös kokivat saaneensa koulutuksesta voimia ja jaksamista työhön muita vähemmän.
Koulutuksen vaikutukset osallistujien osaamiseen koettiin poikkeuksetta myönteisiksi. Osaamisen tason koettiin nousseen jopa 33 % koulutuksen alkutasoon verrattuna (neuvontapalveluiden tunteminen). Korkeimmille osaamistasoille päästiin asiakaspalvelussa, neuvontapalvelut ja -järjestelmät -osiossa sekä alueellisten toimijoiden tuntemuksen osalta. Palautteiden perusteella koulutus näyttäisi antaneen Pohjois-Karjalassa enemmän valmiuksia yritysneuvojien työhön kuin maassa keskimäärin. Koulutus sai kokonaisuudessaan pääsääntöisesti hyvää palautetta.
Yritysneuvojakoulutuksen jatkoksi järjestettiin kolme infotilaisuutta keväällä 2011. Tilaisuuksien teemoina olivat pk-yritysten tuottavuus, ELY-keskuksen rahoitukseen liittyvät asiat ja yritysten omistajanvaihdosasiat.
Projektin toinen päätehtävä oli Pohjois-Karjalan seudullisten yrityspalveluiden kehittämistyö. Yrityspalveluverkoston yhteistyön kehittämisellä tavoitellaan parempia palveluja yrityksille pienenevillä resursseilla. Kohderyhmänä olivat maakunnassa toimivat yritysneuvonnan organisaatiot.

Seudullisten yrityspalveluiden kehittämistyön taustalla oli aikaisempi yrityspalvelutoimijoiden kesken solmittu sopimus ja vuosien varrella aiemmin tehty kehittämistyö. Projektin näkökulmasta kehittämistyö aloitettiin 08/2010 pidetyssä seminaarissa, jossa sovittiin työn eteenpäin viemisestä aina tavoitteeseen eli koko Pohjois-Karjalan kattavan yrityspalvelusopimuksen solmimiseen saakka. Kehittämistyötä vei eteenpäin pienryhmä, johon nimettiin henkilöitä 7 organisaatiosta. Lisäksi mukaan kutsuttiin asiakkaiden eli yrittäjäjärjestön edustaja. Valtakunnallisen, työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman SeutuYP-hankkeen puolesta ryhmässä oli mukana projektipäällikkö Paavo Tikkanen SEKES ry:stä. Hänen osuutensa rahoitettiin tältä projektilta ja hän toimi kokouksien vetäjän roolissa ja kirjasi ylös sovitut toimenpiteet. Ryhmän tavoitteena oli saada aikaan Pohjois-Karjalan Seudullisten yrityspalveluiden sopimus. Ryhmässä suunniteltiin erilaisia yhteisen kehittämistoiminnan malleja ja hiottiin sopimusrunkoa, sen liitteeksi tulevaa pidemmän aikavälin toimintasuunnitelmaa sekä lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmaa.

Keväällä 2011 järjestettiin seminaari, jonka päätarkoituksena oli käydä läpi Yritys-Suomi-konseptia Pohjois-Karjalan näkökulmasta eli mitä tuleva sopimus tarkoittaa sen piirissä työskenteleville henkilöille.
Pohjois-Karjalan yrityspalvelusopimus hyväksyttiin työ- ja elinkeinoministeriössä 20.6.2011 ja sen myötä seudulle myönnettiin Yritys-Suomi-tunnusten käyttöoikeus. Sopimuksen allekirjoitti 10 organisaatiota elokuussa 2011 ja yksi liittyi mukaan lokakuussa 2011.