Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10430

Projektin nimi: Logistia Instituutti-oppimisympäristön toimintamallin käynnistäminen ja vakiinnuttaminen

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 30.4.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1078732-9

Osoite: Teknologiapuisto 1

Puhelinnumero: 06-24133800

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.suupohja.fi/sek

Projektin kotisivun osoite: www.logistia-instituutti.fi

Vastuuhenkilön nimi: Risto Kuutti

Asema: Elinkeinojohtaja

Sähköposti: risto.kuutti(at)suupohja.fi

Puhelinnumero: 040 5307680

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan

Kunnat: Kauhajoki, Karijoki, Isojoki, Teuva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti Etelä-Pohjanmaan, myös yritysverkoston Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan alueilla toimivien yrityksien henkilökunta sekä toimialan kouluttautumismahdollisuuksista kiinnostuneet opiskelijat verkoston kautta.
Koska verkoston toimijoiden ja yritysten partnereita sekä kumppani-/asiakasyrityksiä sijaitsee seudun rajojen ulkopuolella, valtakunnallisesti, osaamista on tuotettava laajasti yli seuturajojen.

Toimijaverkostoon, joka alustavasti koostuu Suupohjan ammatti-instituutista, Vaasan Yliopistosta (logististen järjestelmien tutkimusprofessuuri, TuTa-laitos ja Levon Instituutti), Seinäjoen ammattikorkeakoulun Tekniikan yksiköstä sekä Kauhajoen seudun Aluekeskusohjelman koordinaattorista, kuuluvien yhteyshenkilöiden ja opettajien jatkuva osaamisen kehittäminen.

Päähyödynsaajat ja -kohderyhmä ovat Manner-Suomen ESR ohjelman 2007-2013 Länsi-Suomen suuralueelta Etelä-Pohjanmaalta (Suupohjan seutukunnasta).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alan toimijoiden ja yritysten valtakunnallinen ja kansainvälinen verkosto.
Kansainväliset, tänne logistiikan opintoja ja tutkintoja suorittamaan tulevat opiskelijat ja tutkijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 55, joista naisia 11

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa luodaan ja käynnistetään logististen järjestelmien yritysverkoston ytimeen oppimisympäristö, Logistia-Instituutti, jonka tavoitteena olla:
kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu logistisen alan tutkimus-, koulutus- ja tuotekehitys-organisaatio.
Syntyvän Logistia-Instituutin päämääränä on:
-Kehittää logistisiin järjestelmiin liittyvää osaamista ja teknologian siirtoa alueen yrityksissä koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen kautta yritysten ja innovaatiotoimijoiden yhteistyön tuloksena.
-Edistää yritysten henkilöstön osaamista meklaroiden alan koulutustarjontaa instituutin kouluttajatahoverkostosta sekä kehittää alan kouluttajien osaamista.
-Edistää osaavan työvoiman saatavuutta toimialan yrityksissä.
-Kohottaa logististen järjestelmien toimialan houkuttelevuutta haastavana työ- ja innovaa-tioympäristönä.

Hankkeessa luodaan tehokas toimijaverkosto, joka tarjoaa koulutusta toisen asteen tutkinnoista ylempiin korkeakoulututkintoihin ja tutkijatasolla tohtoritutkintoon asti. Toimijaverkostoa yhdistää laajasti logistiikkaan liittyvät koulutustuotteet, kaikki toimivat tässä asiassa saman brändin alla, Logistia Instituutin.

Yhteistyössä yritysten kanssa järjestettävät kansainväliset vuotuiset seminaarit sekä tohtori- ja tutkijapäivät, joissa vahva vuorovaikutus yritysten kanssa, tuottavat julkisuuteen merkittäviä alan tutkimuksia, jotka vahvistavat osaamisympäristön kansainvälistä asemaa merkittävänä logistisen alan osaajana.

Oppimisympäristön toimijaverkosto hyödyntää toimintamallin luomisessa Corporate University-hankkeen kokemuksia, eOppimisen metodeja ja learning-cafe-mallia.

Hankkeen kohderyhmänä on logististen järjestelmien yritysverkosto henkilöstöineen, toimialasta kiinnostuneet opiskelijat, myös kansainväliset, lisäksi yritysverkoston asiakasyritykset tutkimuksen ja tuotekehityksen osalta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Yrityskäynnit projektin markkinoimiseksi
Toimijaverkoston viestintäjärjestelmän suunnittelu ja tapaamisien järjestelyjen hoitaminen
Esitemateriaalit kun koulutusohjelmat toimijaverkostossa suunniteltu.
Web-sivut, joissa mm. blogeja eri aihealueisiin, tehokas tiedonlevittäjä
Mediatilaisuudet toiminnan käynnistämisestä, merkittävistä tutkimuksista, merkittävistä koulutuksista, lehtimainonta kursseista ja tapahtumista jatkuvana.
Toimijaverkoston tiedotuskanavien hyödyntäminen meklaroitaessa koulutustarjontaa.
Alan huippuseminaarit ja tohtoripäivät merkittäviä mediatilaisuuksia.
Tutkimustuloksista artikkeilita web-sivuille.
Lopputuloksista mediatilaisuus.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

eOppimisen menetelmien sovulluksista ja virtuaalisesta learning-cafe-kokemuksista pyynnöstä käymme kertomassa kokemuksiamme, samoin tehtyjä arviointeja annetaan halukkaille.
Työllisyystilanteesta ja rekrytoinneista vuosikatsaus julkisuuteen ja yrityksille loppuvuodesta.
Seminaareissamme toimialaan liittyen tuomme esille hyviä tuloksia säännöllisesti.
Blogissa on jatkuvasti, viikoittain ajankohtaiskirjoituksia, joista voi seurata oppimisympäristömallin kehittymistä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 260 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 249 896

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 347 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 334 909

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lähtökohtatilanteessa materiaalinkäsittelyjärjestelmiä toimittavan klusterin yrityksissä kärsittiin työvoimapulasta sekä toimihenkilöiden että ammattitaitoisten työntekijöiden osalta. Hankkeen tarkoituksena oli tavoitella oppimisympäristön toimintamallia, joka tehostaa yritysten ja eri koulutusorganisaatioiden yhteistyötä, osaavan työvoiman saantia sekä toimii vetovoimatekijänä.

Projektin päätavoitteena olleen Logistia-instituutin ydintoimijoiden verkoston syntyminen on toteutunut. Verkosto tuottaa palveluja kaikilla kolmella alunperin suunnitellulla sektorilla eli koulutusta, tutkimusta ja tuotekehitystä.

Logistia-instituutti toimii promoottorina koulutusorganisaatioiden ja yritysverkoston välillä aktivoiden tulevaisuuden tarpeisiin suuntautuvaa aikuiskoulutusta. Toteutettujen koulutusohjelmien arvioinnissa kuullaan mukana olleiden opiskelijoiden mielipiteitä, jotka yhdessä yrityksistä tulevien signaalien kautta ohjaa tulevien koulutuksien suunnittelua ja toteutusta.

Soveltava tutkimus kohdistuu logististen järjestelmien toimialaan ja sen toteuttamisesta vastaa pääosin logististen järjestelmien tutkimusprofessuuri. Tutkimus on joko julkaistavaa tai yrityskohtaisesti raportoitavaa. Tutkimustehtävät ovat usein myös osa tuotekehitysprosessia.

Tuotekehityspalveluun on kehittynyt konsepti, joka auttaa yrityksiä jalostamaan kehitysideoitaan tarvittaessa aina valmiiksi tuotteiksi asti.

Hankkeeseen ovat osallistuneet alueen kaikki merkittävät toimijat, joiden välille on kehittynyt hedelmällinen ja toimiva yhteistyö, jonka "takuumiehenä" Logistia-instituutti toimii. Toimijaverkostoon kuuluvat Vaasan yliopiston tuotannon laitos, Levón Instituutti, Vaasan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Suupohjan ammatti-instituutti, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä sekä LC Logistics Center Oy. Osapuolet allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Kauhajoella 1.2.2010.

Logistia-instituutin strategiaprosessi toteutettiin hankkeen alkuvaiheessa verkoston osapuolten keskinäisen yhteistyön kautta ulkopuolisen asiantuntijan avustamana. Samassa yhteydessä laadittiin toimintasuunnitelma. Strategian tueksi on luotu viestintäsuunnitelma ja toteutettu suunnitelman toimenpiteet. Arviointimenetelmä ja arvioinnin käytännön toteutus on suunniteltu ja testattu.

Toimijaverkosto on kokoontunut hankkeen aikana lukuisia kertoja erilaisilla kokoonpanoilla. Verkosto on antanut panoksensa strategiatyöhön ja toimintasuunnitelmaan. On toteutettu verkoston koulutusta lähinnä verkoston viestinnästä sosiaalisen median kautta. Yhteisten tapaamisten lisäksi on pidetty yhteyttä muilla tavoin toimijoihin henkilökohtaisten keskustelujen ja sähköisen verkostoviestin välityksellä. Uusia koulutusohjelmia on suunniteltu yhteisissä palavereissa eri osapuolien kanssa.

Logistia-instituutti on ollut mukana suunnittelemassa Logistiaan monikäyttöistä InnoLabra-tilaa, joka tarjoaa erinomaiset olosuhteet koulututilaisuuksille ja innovaatiotyöskentelylle.

Logistia-instituutti on mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt luomaan myös verkostosuhteita ydintoimijoiden ulkopuolisiin tahoihin.

On järjestetty kaikkiaan 5 kohderyhmään liittyvää teemaseminaaria.
Lisäksi on järjestetty kolme tietoiskutyyppistä videoseminaaria aiheina nanoteknologia ja innovaatio- ja kollaboraatiotyökalut.

Osaamisen kehittämisen neuvontajärjetelmän toimintaa on edistetty pitämällä lukiolaisille sekä aikuisopiskelijoille info-tilaisuus Logistia-instituutin toimijaverkoston korkeakouluasteen opiskelumahdollisuuksista.

Hankkeessa on kehitetty ja pilotoitu yritysten kanssa yhteistyössä tuotekehityskonsepti. Merkittävää tässä yhteydessä on ollut yhteistyö tutkimuksen-logististen järjestelmien professuurihankkeen kanssa.

Simulaatioperusteisen oppimisympäristön kehittämistä on edistetty tutustumalla joihinkin yrityspelimalleihin sekä www-sivujen kautta että käytännössä.

Toimijat ovat osallistuneet projektin toteuttamiseen monin eri tavoin, esimerkiksi verkoston kehittämiseen yhteisissä palavereissa ja koulutustilaisuuksissa. Lisäksi verkoston osapuolet ovat olleet aktiivisesti tuomassa omaa panostaan ja osaamistaan projektin eri toimintoihin kuten seminaareihin, tuotekehityskonseptin suunnitteluun, oppilaitosyhteistyöhön jne. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on toiminut hankkeen hallinnoijana ja LC Logistics Center Oy on toiminut projektin vetovastuussa.