Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10431

Projektin nimi: Lapin Opin ovi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Toripuistikko 5-7, 3.krs

Puhelinnumero: 020 7984000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.redu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinovi.fi/lappi

Vastuuhenkilön nimi: Seija Ovaskainen

Asema: Toimialajohtaja, Lapin ammattiopisto - Palvelualat

Sähköposti: seija.ovaskainen(at)lao.fi

Puhelinnumero: 020 7984611

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt, jotka toimivat opetushallinnon, työhallinnon ja työelämän organisaatioissa sekä kolmannella sektorilla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Lappilaiset elinkeinoelämän organisaatiot ja yritykset
Lappilainen työikäinen aikuisväestö

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 91, joista naisia 76

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin Opin ovi -projektin tavoitteena on kehittää Lapin alueellinen aikuisten opinto-ohjauksen ja koulutusneuvonnan strategia ja toimintamalli sekä muodostaa tiiviissä verkostoyhteistyössä Lapin alueellinen aikuisten ohjauksen ja koulutusneuvonnan toimijaverkosto.

Projektissa ovat mukana kaikki Lapin läänin keskeiset koulutuksen järjestäjäorganisaatiot, työvoimahallinto, yrityksiä ja vapaan sivistystyön organisaatioita. Projektissa muodostetaan neljä alueryhmää: Länsi-, Keski- ja Itä-Lapin alueet sekä Saamelaisalue. Alueryhmien tavoitteena on löytää aikuisten ohjauksen toimintaan lappilaiset erityispiirteet.

Projekti verkottuu yhtenä projektina valtakunnalliseen osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin valtakunnaliseen kehittämisohjelmaan sekä tekee yhteistyötä muiden Opin ovi -projektien kanssa.

Projektin ensisijaisina kohderyhminä ovat ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt, jotka toimivat opetushallinnon, työhallinnon ja työelämän organisaatioissa sekä kolmannella sektorilla.

Projektin toimenpiteinä tuotetaan verkostona toteutettavat ammatillisen- ja korkea-asteen opintojen ohjauksen, koulutusneuvonnan palvelut, joissa on huomioi erityisryhminä erilaiset oppijat, maahanmuuttajat ja matalan koulutustason omaavat henkilöt. Projektin aikana koulutetaan aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekeviä henkilöitä sekä aikuiskouluttajia.

Pitkällä tähtäimellä projektilla voidaan olettaa olevan myönteisiä vaikutuksia Lapin alueen työmarkkinoiden toimivuuteen, yritysten henkilöstörekrytointiin, työllisyystilanteeseen, kohtaantoon, yrittäjyyteen, tietoyhteiskuntaan ja/tai osaamisperustaan.

Lapin opin ovi muodostaa yhden alueellisen aikuisten ohjauksen ja neuvonnan verkoston, jonka kehittämistyön tulokset voidaan hyödyntää rakennettaessa valtakunnallista aikuisten ohjaus- ja neuvontastrategiaa ja toimintapolitiikkaa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotussuunnitelmassa, joka laaditaan projektin käynnistysvaiheessa, kuvataan tiedotustoimenpiteet koko projektin ajalle.
Tiedottamismenetelminä ovat tiedotelehdet, esitteet, www-sivut, seminaari- ja koulutustilaisuudet, julkaisut sekä alueelliset tiedotusvälineet.
Sisäisen tiedottamisen kohteena on projektin kohderyhmä ja toimijat koulutusorganisaatioissa. Lisäksi projektista, sen tuloksista ja hyvistä käytännöistä tiedotetaan ulkoisesti yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Projektissa kehitetyistä ohjauspalveluista tiedotetaan Lapin alueen aikuisväestölle.

2008 Projektin käynnistyminen Lapin läänin alueella
2009 Projektin toimintasuunnitelma ja toimenpiteet
2009-2011 Saadut kokemukset ja hyvät käytänteet
2009-2011 Asiakastyytyväisyys

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin käytäntöjä ja arvioinnista saatua palautetietoa jaetaan Lapin opin ovi toimijoiden, taustaorganisaatioiden ja muiden sidosryhmäkumppaneiden kesken koko projektin ajan järjestettävissä alueseminaareissa ja julkaisujen/tiedotteiden avulla. vv. 2009-2011

Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä levitetään muille alueellisille Opin ovi osaprojektien toimijoille valtakunnallisen Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin johdolla vv. 2009- 2011.

Benchmarking toiminnan kautta kutsumalla koulutuksen järjestäjiä tutustumaan Lapin alueelliseen aikuisten ohjauksen ja koulutusneuvonnan toimintamalliin ja käytänteisiin v.2011

Tarkennettu levittämissuunnitelma täsmentyy projektin käynnistyessä ja sitä päivitetään vuositasolla huomioiden koordinoivan projektin toteuttamiskehys.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 378 131

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 349 632

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 455 579

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 424 437

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lapin Opin ovi -projektin tavoitteena oli valmistella Lapin alueellinen aikuisten opinto-ohjauksen ja koulutusneuvonnan strategia ja toimintamalli sekä muodostaa tiiviissä verkostoyhteistyössä Lapin alueellinen aikuisten ohjauksen ja koulutusneuvonnan toimijaverkosto.

Projektin tuloksena ovat syntyneet:
1) Menestyjäksi Lapissa, maakunnallinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia vuoteen 2020 ja toimintamalliehdotus. Jatkossa Maakunnallisen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategian toimeenpanosta ja toteutumisen seurannasta tulee vastaamaan Lapin elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä, joka on asetettu Lapin ELY-keskuksessa 12.10.2011.

2) Lapin ohjaajaverkostokartta, jossa on nimetty alueellisesti tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekevät henkilöt sekä yhteystiedot. Verkostokartta on tarkoitettu tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluun ohjaajan työn tueksi. Konkreettisena yhteistyön muotona pilotoitiin koulutusneuvontapalvelua, jossa ohjaajat antoivat koulutusneuvontaa puhelimitse ja sähköpostilla. Pilotoinnin arvioinnin mukaan verkostomaisen työskentelyn nähtiin olevan tärkeä osa ohjaustyötä ja mahdollistavan palveluiden uudenlaisen kehittämisen.

3) Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien ammattilaisten ohjausosaamisen kehittyminen mahdollistettiin ERKKERI- ja STUDIO-koulutuksiin ja benchmarking-vierailuihin osallistumisen myötä.

Projektissa olivat mukana kaikki Lapin maakunnan keskeiset koulutuksen järjestäjäorganisaatiot, työ- ja elinkeinohallinto, työyhteisöjä, säätiöitä ja vapaan sivistystyön organisaatioita. Projektissa muodostetettiin neljä alueryhmää: Länsi-, Keski- ja Itä-Lapin alueet sekä Saamelaisalue. Alueryhmät koottiin kehittämään alueellisia aikuisten ohjauksen- ja neuvonnan verkostoja. Samalla avattiin uusia mahdollisuuksia tutustua oman toiminta-alueen aikuisten ohjauksen toimijoihin ja toimintatapoihin.

Projekti verkottui yhtenä projektina Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan sekä teki yhteistyötä muiden Opin ovi -projektien kanssa, erityisesti Pohjois-Pohjanmaan Opin ovi hankkeiden kanssa yhteistyö oli aktiivista.

Projektin ensisijaisina kohderyhminä olivat ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt, jotka toimivat opetushallinnon, työhallinnon ja työelämän organisaatioissa sekä kolmannella sektorilla.

Pitkällä tähtäimellä projektin tuloksilla voidaan olettaa olevan myönteisiä vaikutuksia Lapin alueen työmarkkinoiden toimivuuteen, yritysten henkilöstörekrytointiin, työllisyystilanteeseen, kohtaantoon, yrittäjyyteen, tietoyhteiskuntaan ja/tai osaamisperustaan.

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämisestä Lapissa on julkaistu raportti Opin ovesta eteenpäin (2011). Siinä kerrotaan kuinka verkosto rakentui ja prosessi eteni Lapin Opin ovi projektin toimenpanemana. Tämä raportti ja muut projektin tuottamat dokumentit on julkaistu Internetissä www.opinovi.fi/lappi.