Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10432

Projektin nimi: Maahanmuutto-ohjelmien tukirakenne MATTO

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.5.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö, työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2160307-0

Osoite: Mikonkatu 4, 00100 Helsinki

Puhelinnumero: 029 506 0000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tem.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tem.fi/matto

Vastuuhenkilön nimi: Jarmo Palm

Asema: yksikön päällikkö, työmarkkinaneuvos

Sähköposti: jarmo.palm(at)tem.fi

Puhelinnumero: 029 504 8065

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Suoranainen kohderyhmä on ohjelmasta 4 rahoitetut hanketoteuttajat ja tulevien ohjelmavuosien potentiaaliset hanketoteuttajat. Näitä ovat erilaiset julkiset organisaatiot ja kunnat, osin yrittäjät ja koulutusorganisaatiot, jotka kehittävät työvoiman maahanmuuton palveluita ja toimia yhteistyössä työnantajien, työmarkkinajärjestöjen, kouluttajien ja maahanmuuttajien kanssa. Itä-Suomen erillisen ESR-ohjelman kanssa tehdään sisällöllistä yhteistyötä. Kehitettävästä opastusjärjestelmästä hyötyvät Suomeen muuttoa suunnittelevat tai jo maahan muuttaneet työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, sekä ulkomailta rekrytoivat tai sitä suunnittelevat työnantajat.
Toissijaisesti kohderyhmänä ovat kaikki suomalaisen yhteiskunnan toimijat, joilla on yhtymäkohtia työvoiman maahanmuuton kanssa, sillä projektin tarkoituksena on lisätä tietoa ja kehittää työvoiman maahanmuuton mekanismeja ja yhteistyötä. Tietoa tarvitsevat niin viranomaiset, työnantajat, työmarkkinajärjestöt ja kunnat sekä edellä mainittujen yhteenliittymät sekä mm. koulutusorganisaatiot. Viime kädessä hankkeesta hyötyvät Suomen työmarkkinat, joiden toimivuus paranee hankkeen toimenpiteiden ansiosta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tukirakenne teettää selvityksen Suomen vetovoimatekijöistä, joiden pohjalta osana kansainvälisen työnvälityksen linjausten koordinointia tuotetaan yhtenäistä tietoa Suomesta ja työskentelyolosuhteista Suomessa.
Tärkeä kohderyhmä on muista maista työtä etsivät, joille tukirakenteen tuottaman materiaalin avulla pyritään markkinoimaan Suomea potentiaalisena kohdemaana.

Työskentely- ja elinolomahdollisuuksia esittelevistä aineistoista hyötyvät myös ne, joilta tiedustellaan usein työskentelymahdollisuuksista Suomessa kuten edustustot ja järjestöt. Aineistoja voivat hyödyntää kaikki yritykset, järjestöt ja kunnat, jotka etsivät ulkomailta työvoimaa; materiaali edesauttaa yhtenäisen tiedon levittämistä Suomen työskentelyolosuhteista ja sitä tehtäessä hyödynnetään olemassa olevia materiaaleja.

Tukirakenteen tehtävänä on lisäksi kehittää työvoiman maahanmuuton opastusjärjestelmää. Se rakennetaan jo olemassa olevien palvelujen varaan ja päälle täydentäen nykyistä palvelujärjestelmää ja neuvontaa asioilla, jotka ovat tärkeitä nimenomaan työhön tuleville ulkomaalaisille, mutta joita ei välttämättä ole huomioitu nykyisessä järjestelmässä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sisäasiainministeriön toimeenpaneman MATTO-tukirakenneprojektin lähtökohtana on koota ympäri maata toimivat työperusteisen maahanmuuton kehittämisohjelmasta rahoitettavat ESR-projektit yhteen, verkottaa ja tukea niiden toimintaa sekä kokemusten vaihtoa ja pyrkiä löytämään, kiteyttämään ja edelleen jalostamaan niiden toiminnasta koko kehittämisohjelman ja tukirakenteen tavoitteiden saavuttamista hyödyttäviä elementtejä.
Tavoitteena on työvoiman maahanmuuttoon liittyvien palveluiden, toimintojen ja prosessien kehittäminen, niiden näkyväksi tekeminen, sekä toimijoiden tiedon ja osaamisen lisääminen liittyen ulkomaisen työvoiman rekrytointiin. Konkreettisia tavoitteita ovat
1) opastusjärjestelmät ulkomaalaiselle työntekijälle ja ulkomailta rekrytoiville työnantajille,
2) työvoiman maahanmuuton vetovoimatekijöiden määrittely ja työkalujen valmistaminen, sekä
3) suomen kielen, kulttuurin ja työelämätietouden opintokokonaisuuden valmistelu työperusteisten maahanmuuttajien tarpeisiin.
MATTO-tukirakenteen (rahoittajana TEM) tehtävänä on tukea ja kannustaa eri puolilla Suomea toimivia projekteja tarjoamalla niille foorumi kokemusten, oppien ja mielipiteiden vaihtoon. MATTOn tehtävänä on varmistaa projekteissa kehitettyjen mallien ja käytäntöjen levittäminen ja näkyväksi tekeminen.
Kehittämisohjelman projekteja rahoittavat ELY-keskukset. Toimeenpanijoina ovat ELYjen lisäksi esim. alueelliset/seudulliset kehittämisyhtiöt, TE-toimistot ja oppilaitokset, koulutus- ja kuntaorganisaatiot.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotus on tukirakenteen yksi tärkeimpiä tehtäviä. Se pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön muun tiedotuksen kanssa. Tukirakenneprojektin käynnistymisestä ja hankehenkilöstön rekrytoinnista informoidaan ennen kaikkea sidosryhmiä. Projektille pyritään saamaan mahdollisimman pian omat nettisivut, jotka tiedottavat työvoiman maahanmuutosta yleensä, käynnissä olevista rahoitettavista hankkeista, koulutustilaisuuksista ja saatavilla olevista materiaalista. Toteutusvaiheen tapahtumista ja tuloksista tiedotetaan netin kautta ja hallinnon tiedotuskanavia hyväksi käyttäen suunnaten tiedotus ennen muuta sidosryhmille. Sikäli kun tarvetta esiintyy, laaditaan erillinen strategia työvoiman maahanmuuton tiedotuksesta medialle. Tiedotuksen koordinoinnista ja aloitteellisuudesta on vastuussa kehittämisohjelman hankepäällikkö.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

1. Vetovoimastrategia ja sen toimenpiteiden levitys 2012 - 2013
2. Kielen ja kulttuuriorientaation opintokokonaisuus 2011 - 2012
3. Opastusjärjestelmä 2012 - 2013.

Hyvien käytäntöjen levittämistä jatketaan v. 2014.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 553 327

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 417 831

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 553 327

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 417 831

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työvoiman maahanmuuton ESR-kehittämisohjelman tavoitteena oli työvoiman maahanmuuttoon liittyvien palveluiden ja toimintojen kehittäminen, sekä toimijoiden tiedon ja osaamisen lisääminen liittyen ulkomaisen työvoiman rekrytointiin. Konkreettiset tavoitteet liittyivät vetovoimaisuuteen, lähtömaayhteistyöhön, rekrytointeja tukeviin toimenpiteisiin ja viranomaisten palvelumalleihin, sekä työperusteisen maahanmuuton opastusjärjestelmään.

MATTO-tukirakenne kokosi eri puolilla toimivat työperusteisen maahanmuuton ESR-projektit yhteen, verkotti ja tuki niiden toimintaa sekä kokemusten vaihtoa ja pyrki löytämään ja edelleen jalostamaan niiden toiminnasta koko kehittämisohjelmaa ja tukirakennetta hyödyttäviä elementtejä. Tukirakenteen tehtävänä oli tukea ja kannustaa projekteja tarjoamalla niille foorumi kokemusten, oppien ja mielipiteiden vaihtoon sekä varmistaa kehitettyjen mallien ja käytäntöjen leviäminen. Kehittämisohjelmassa toteutettiin yhteensä 46 projektia. Projektien muodostaman MATTO-verkoston lisäksi tukirakenne rakensi toimivat ja kiinteät yhteistyösuhteet myös muiden työperusteisen maahanmuuton parissa toimivien tahojen kanssa.

MATTO-tukirakenteen toiminta oli aktiivista, tuloksellista ja projektisuunnitelman mukaista. Keskeisiä tavoitteita olivat: 1) www.workinfinland.fi -opastusjärjestelmä työntekijälle ja työnantajalle, 2) Suomen vetovoimaisuuden kehittäminen, ja 3) opintokokonaisuus suomen kielestä, työelämästä ja kulttuurista. Horisontaalisiksi tavoitteiksi asetetut yhdenvertaisen työelämän kehittäminen ja lainsäädännön muutostarpeiden tunnistaminen tulivat vahvasti huomioiduiksi MATTO-tukirakenteen toiminnassa. Kaikki tuotokset rakennettiin valmisteluvaiheesta lähtien osaksi pysyviä toimintoja.

Kehittämisohjelman ja MATTO-tukirakenteen parhaita käytäntöjä on kuvattu "Työvoimaa ulkomailta? MATTO-verkoston hyvä käytäntöjä työperusteiseen maahanmuuttoon" -julkaisussa (2014). MATTO-tukirakenne tuotti runsaasti erilaisia julkaisuja. Erilaisilla selvityksillä, raporteilla ja strategioilla edesautettiin toiminnan suunnittelua ja toimenpiteiden suuntaamista:
- "Tarpeesta toimeen työperusteisen maahanmuuton opastus- ja palvelujärjestelmän kehittämisessä" (2010)
- "Työvoiman maahanmuuton vetovoimastrategian esiselvitys" (2010)
- "EURES viestintästrategia" (2012)
- "Työvoiman maahanmuuton valvonta-asioiden selvitys" (2013)
- "Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu - selvitys ulkomailta rekrytoitavien koulutusjärjestelyistä" (2014)

Oppaiden, hyvät käytännöt -koosteiden ja suunnitelmien avulla jaettiin MATTO-tukirakenteen ja projektien tuloksia työperusteisen maahanmuuton parissa toimivien tahojen hyödynnettäväksi:
- "Kokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen" -opas (2012)
- "Työvoiman maahanmuuton vetovoimatekijät - viestintäsuunnitelma" (2013)
- "Suomeen opiskelemaan, Suomeen töihin! Työvoiman maahanmuuton ESR-kehittämisohjelman (2007-2013) kansainvälisten opiskelijoiden integrointiin tähtäävien projektien hyviä käytäntöjä" (2014)
- "Suomeen työhön" -opas (2014)
- "Mentoroinnilla menestykseen! Opas ulkomaalaisten terveydenhuoltoalan ammattilaisten mentorointiin" (2014)

MATTO-tukirakenne vastasi www.workinfinland.fi -opastussivuston sisällön tuottamisesta ja rakentamisesta. Sivusto kokoaa yhden osoitteen taakse sekä ulkomaiselle työntekijälle suunnatun opastuksen (osana www.te-palvelut.fi -kokonaisuutta), että ulkomailta työvoimaa rekrytoivalle työnantajalle suunnatun opastuksen (osana www.yrityssuomi.fi -kokonaisuutta).

Osana OPH:n ylläpitämää www.kotisuomessa.fi -kokonaisuutta MATTO-tukirakenne tuotti "Tervetuloa töihin!" -opintokokonaisuuden (2012), joka on etenkin työperusteisille maahanmuuttajille suunnattu itseopiskelumateriaalikokonaisuus suomen kielestä, suomalaisesta työelämästä ja kulttuurista.

MATTO-tukirakenteen tuottamassa "workinfinland" -videosarjassa (2014) neljä Suomeen töihin muuttanutta ulkomaalaista kertoo näkemyksiään ja kokemuksiaan elämästä ja työskentelystä Suomessa. Videot on tarkoitettu etenkin ulkomailta työvoimaa rekrytoiville tahoille, ja ne ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Projekteja hyödynnettiin laajasti MATTO-tukirakenteen tuotosten valmistelussa. Esimerkiksi opastusjärjestelmien, erilaisten oppaiden ja vetovoimaisuuteen liittyvien tuotosten, viranomaisten toimintamallien epäkohtien kirjaamisen ja opintokokonaisuuden valmistelussa verkoston kontribuutio oli keskeinen.

Hyvien käytäntöjen levittämis- ja juurruttamistyötä tehtiin yhteistyössä EURESin kanssa. Useat projektit olivat jo lähtökohdiltaan tekemisissä EURES-toimijoiden kanssa, ja tämä tarjosi luontaisen kanavan kehittämisohjelman tulosten levittämiselle ja hyödyntämiselle. ESR-rahoitteisen EURESin laajennettuun palveluvalikoimaan mukaan otetut lähtömaakoulutus, työpaikkasuomi/-ruotsi, monikulttuurisuuskoulutukset sekä ammattitaidon testaus lähtömaissa ovat kaikki verkoston projekteissa kehitettyjä ja hyväksi havaittuja toimintamalleja.