Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10433

Projektin nimi: LUOVA - matka ammattiin

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä/Rannikkopajat

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1958694-5

Osoite: Kymenlaaksonkatu 29

Puhelinnumero: 010 3959000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.rannikkopajat.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Virpi Jonsson

Asema: työpajajohtaja

Sähköposti: virpi.jonsson(at)ekami.fi

Puhelinnumero: 010 3959800

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa, Kymenlaakso

Seutukunnat: Helsingin, Kotkan-Haminan

Kunnat: Espoo, Kauniainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Virolahti, Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Koulutukseen hakeutuvat ja koulutuksen keskeyttämisuhan alla tai opinnoissaan erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevat etelä-kymenlaaksolaiset ja uusimaalaiset nuoret.

Oppilaanohjaustyössä mukana olevat tahot Etelä-Kymenlaaksossa, Omniassa ja Hyvinkäällä

Nuorten työpajojen henkilökunta Rannikkopajoilla, Omniassa ja Hyvinkäällä.

Ammattiopiston (EKAMI) opiskelijahuollon henkilöstö ja ryhmänohjaajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työpajojen nuoret Rannikkopajoilla, Omniassa ja Hyvinkäällä
Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat Ekamissa, Omniassa ja Hyvinkäällä
Työvoimatoimistot ja työvoimanpalvelukeskukset hankkeen toteutuskunnissa
Omnian ohjauspalveluyksikkö
Työpajojen verkostot ja palveluita käyttävät tahot
Alueiden sosiaalitoimet ja päihde- ja mielenterveystyötä tekevät tahot
Alueiden elinkeinoelämä ja yritykset
Alle 18-vuotiaiden vanhemmat ja peruskoulut (Hyvinkää)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 274, joista naisia 166

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luova- matka ammattiin hankkeessa rakennetaan Rannikkopajojen, Hyvinkään nuorten työpajatoiminnan, Omnian nuorten työpajojen ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kanssa pysyviä toimintamalleja nuorten ohjauspalveluiden parantamiseksi, opintojen tukemiseksi ja koulunkeskeyttämisen vähentämiseksi. Kehittämistyö on välttämätöntä nuorten ongelmien moninaistumisen ja yhä tiukkenevien resurssien vuoksi.

Nykyiset opintojen tukimuodot ja opintotarjonta eivät ole riittäviä kaikille nuorille. Perinteisten opiskelumuotojen rinnalle tarvitaan entistä enemmän joustavia ja yksilöllisiä opetusmenetelmiä ja työpainotteisia opiskeluvaihtoehtoja.

Työpajojen vertaiskehittämisellä parannetaan työpajatoiminnan laatua, osaamista ja nuorille tarjottavien palveluiden määrää ja saatavuutta. Yhteistyössä kehitetään mm. Starttipajatoimintaa, työpajajakson opintoviikottamista, tuettua oppisopimustoimintaa, tuotteistamista, arviointia ja laatua.

Hankkeen kohderyhmänä ovat koulutukseen hakeutuvat ja koulutuksen keskeyttämisuhan alla tai opinnoissaan erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevat etelä-kymenlaaksolaiset ja uusimaalaiset nuoret, oppilaanohjaustyössä mukana olevat tahot,nuorten työpajojen henkilökunta Rannikkopajoilla, Omnian nuorten työpajoilla ja Hyvinkään nuorten työpajatoiminnassa sekä ammattiopiston opiskelijahuollon henkilöstö.
Tavoitteena on
1. osaamisen kehittäminen erityistä tukea tarvitsevien nuorten huomioimiseksi työpajatoiminnassa ja ammattioppilaitoksessa
2. työpajatoiminnan kiinnittyminen nivelvaiheen ohjaustyöhön
3. opintojen ohjaus- ja nuorten tuki- ja neuvontapalveluiden kehittäminen
4. joustavien ja työpainotteisten opiskelumuotojen kehittäminen
5. työpajatoiminnan laadun ja arviointimenetelmien parantaminen

Projektin tuloksena projektiin osallistuneiden työpaja- ja ammattioppilaitoksen henkilöstön pedagoginen ja menetelmällinen osaaminen lisääntyy huomioimaan työssään erilaisten oppijoiden tarpeet.

Opiskelijahuoltopalveluiden kehittämisellä, yhteisten käytäntöjen luomisella ja laatukäsikirjan rakentamisella nuorten ohjauspalveluiden laatu ja vaikuttavuus ammattioppilaitoksessa paranee.

Nuorten elämänhallinnalliset taidot ja opiskeluvalmiudet paranevat joustavien, työpainotteisten opiskelukäytäntöjen ja lisääntyneen moniammatillisen yhteistyön tuloksena.

Työpajatoiminnan ammatillistumisella ja kiinnittymisellä moniammatilliseen nivelvaiheen ohjaustyöhön lisätään nuorille tarjottavien palveluiden määrää, saatavuutta ja laatua.

Työpajojen vertaiskehittämisellä parannetaan henkilöstön hyvinvointia ja osaamista, työpajatoiminnan laatua, palveluita ja menetelmiä Omniassa, Hyvinkäällä ja Rannikkopajoilla.

Hankkeessa luodut hyvät käytänteet ovat osa perustoimintaa ja mallit ovat levinneet muiden työpajojen ja yhteisyötahojen käyttöön

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

ALOITUSVAIHE:
Projektista tiedotetaan Omnian, Hyvinkään, Rannikkopajojen ja Ekamin omilla internetsivuilla ja projektista tehdään esite.
Yhteistyöverkostoille tiedotetaan verkostotapaamisissa ja erilaisissa yhteisissä tapaamisissa ja tilaisuuksissa.
Muulle henkilökunnalle tiedotetaan erilaisten sähköisten henkilöstötiedotteiden kautta sekä yhteisissä henkilöstökokouksissa.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan kumppaneiden erilaisten johtoryhmien ja päätöksentekoelimien kautta.

Hankkeen toimintaa esitellään valtakunnallisen työpajaverkostaon ja alueellisten työpajaverkostojen kautta (ALU-verkosto)

TOTEUTUSVAIHE:
Hankkeen kohderyhmät ja verkostot ovat tiedossa. Hankkeen edetessä heille tiedotetaan säännöllisesti mm. henkilökohtaisesti, sähköpostilla sekä erilaisissa verkostotapaamisissa.

TULOSTEN LEVITTÄMINEN:
Tuloksia levitetään mm. seuraavien kanavien kautta:
Päätösseminaari 2010.
Tuloksia levitetään myös valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja seudullisten työpajaverkostojen kautta (ALU-verkosto)
Koulutuskuntyhtymän johtoryhmät ja yhtymähallitus käsittelevät hankkeen loppuraportin kuten vastaavat toimijat Hyvinkäällä ja Omniassa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen hyviä käytänteitä levitetään valtakunnallisen työpajayhdistyksen verkostojen kautta mm. sähköisissä tiedotteissa, alueellisten työpajaverkostojen kautta (ALU-verkosto) sekä valtakunnallisten työpajapäivien yhteydessä.

Tiedottaminen ja käytäntöjen levittäminen tapahtuu prosessinomaisesti hankkeen aikana. Verkostoille, muille toimijoille ja työpajoille tiedotetaan hankkeen edetessä "väliaikatuloksia" , jolloin hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja on mahdollista poimia omaan toimintaan koko hankkeen ajan. Projektihenkilöstö ja kumppanit antavat tukea ja tietoa vastaavanlaisen toiminnan käynnistämiseen myös muissa kunnissa.

Kummppaneiden www-sivuille kootaan projektin aineistoa ja materiaalia hyvistä käytännöistä.
Hankkeen päätösseminaari järjestetään syksyllä 2010.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 765 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 756 991

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 908 357

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 902 912

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Luova- matka ammattiin projektissa haettiin uusia yhteistyömuotoja ja toimintamalleja työpajatoiminnan laadun ja palveluiden sekä työpajojen ja ammattioppilaitosyhteistyön kehittämiseksi. Hankkeessa keskityttiin perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa olevien nuorten tukitoimien ja palveluprosessien kehittämiseen alueen sivistystoimen, ammatillisen koulutuksen ja työpajojen kesken. Projekti toteutettiin ajalla 1.5.2008-30.6.2011. Hankkeen hallinnojana oli Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä/Rannikkopajat. Osatoteuttajina olivat Hyvinkään kaupungin työpajatoiminta ja Omnian nuorten työpajat sekä Ekami.
Koko hankkeen läpäiseväksi toteutustavaksi nousi vertaisoppimisen ja vertaiskehittämisen näkökulma.
Kehittämistyö rakentui viiden pääteeman ympärille, joita olivat:
1. Osaamisen kehittäminen erityistä tukea tarvitsevien nuorten huomioimiseksi työpajatoiminnassa ja ammattioppilaitoksessa
2. Työpajatoiminnan kiinnittyminen nivelvaiheen ohjaustyöhön
3. Opintojen ohjaus ja nuorten tuki- ja neuvontapalveluiden kehittäminen
4. Joustavien ja työpainotteisten opiskelumuotojen kehittäminen
5. Työpajatoiminnan laadun ja arviointimenetelmien kehittäminen

Kaikkiaan projektiin toimintaan osallistui 274 henkilöä, joista nuoria, alle 25-vuotiaita oli 100. Määrälliset tavoitteet osallistujien osalta ylitettiin 102 henkilöllä. Henkilötyöpäiviä hankkeessa suoritettiin yhteensä 6898.

Pajahenkilöstön pedagogisen ja menetelmällisen osaamisen lisäämiseksi projektin kohderyhmää osallistui 50 eri koulutukseen. Osallistujia oli yhteensä 261.

Hankkeessa kehitettiin pajatoimintaan uusia palveluita: Hyvinkäälle luotiin työpajakoulu peruskoulun oppivelvollisuuden suorittamiseksi ja Rannikkopajoille Starttipaja alle 17-vuotiaiden koulupudokkaiden opiskelujen mahdollistamiseksi ja sekä sosiaalinen pajatoiminta vaikeasti työllistyvien nuorten kuntouttamiseksi.

Starttipajalla nuoren on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen koulutustarjontaan ATTO- opintojen sekä sekä perustietojen ja -taitojen vahvistaminen -opintojen osalta. Nuoret voivat osallistua tutustumisjaksoille Ekamin eri koulutusaloille ja korottaa peruskoulun päättötodistuksen numeroita. Nuorelle kirjoitetaan starttipajan toimintasisällöistä todistus, jota voi hyödyntää tulevissa opinnoissa. Tietyin edellytyksin nuorelle voidaan kirjoittaa Starttipajalta todistus myös ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta. Kaikkiaan Starttipajalla opiskeli 28 koulutuksensa keskeyttänyttä tai ilman toisen asteen koulupaikkaa jäänyttä nuorta.

Työpajakoulussa yhdistettiin työpajatoiminnan työpainotteinen valmennusmalli ja peruskoulun tiedollinen opetus. Työpajakouluun luotiin tehokas oppimisympäristömalli erityistä tukea tarvitseville nuorille peruskoulun päättötodistuksen saamiseksi. Työpajakoulussa peruskoulun päättötodistuksen suoritti 16 nuorta. Työpajakoulun ohessa Hyvinkäällä toimi opintopiiri, jossa työpajojen harjoittelijat saivat korottaa numeroitaan tai suorittaa peruskoulun loppuun. Projektin aikana opintopiirissä opiskeli 13 harjoittelijaa.

Rannikkopajoilla kehitettiin sosiaalinen pajatoiminta kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Toiminta käynistyi alkuvuodesta 2010 ja siihen hankkeen aikane osallistui 18, alle 25 -vuotiasta pitkäaikaistyötöntä nuorta.

Kukin osatoteuttaja rakensi työpajalle osaamisen tunnustamisen käytännöt opintojen työpainotteiseksi suorittamiseksi pajaympäristössä. Rannikkopajojen pajalinjoille rakennettiin toteutussuunnitelmat, Omnian starttipajatoiminta opintoviikotettiin ja Hyvinkäällä työssäoppimisjakso pajoilla on hyväksiluettavissa joko työssäoppimisjaksoksi tai opiskelijoiden vapaasti valittaviin oppiaineisiin toisen asteen oppilaitoksissa

Työpajatoiminnan laadun ja arviointimenetelmien kehittämiseksi pajoilla luotiin rakenteet ja menetelmän pajatoiminnan jatkuvan laadunarvioinnin toteuttamiseksi ja vertaisarvioinnin toteuttamiseksi.

Projektin osatoteuttajien kesken luotiin rakenteet ja menetelmät työpajatoiminnan vertaisarviointiin. Vertaisarviointia toteutettiin mm. yhteisillä asiakaspalautekyselyillä ja laajennettiin koskemaan toimijoiden määrällisiä, taloudellisia ja valmennusprosessin arviointiin liittyviä osa-alueita.

Hankkeen myötä pajatoimintaan syntyi kolme uutta vakanssia