Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10437

Projektin nimi: Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Osoite: PL 35 (Rautpohjankatu 8 A)

Puhelinnumero: 014 260 1211 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/

Projektin kotisivun osoite: www.peda.net/veraja/tuvako/tuopro/ohty

Vastuuhenkilön nimi: Marjatta Lairio

Asema: Professori

Sähköposti: marjatta.lairio(at)edu.jyu.fi

Puhelinnumero: 050 4285 318

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat sekä korkeakouluissa työskentelevä henkilöstö, erityisesti opetus- ja ohjaustyötä tekevät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toisen asteen ja aikuisoppilaitosten ohjaus- ja neuvontahenkilökunta, julkista ja yksityistä
työvoimapalvelua tekevät henkilöt sekä työnantajaosapuolet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 465, joista naisia 345

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella -projektilla vastataan ohjausta kehittämällä keskeisiin korkeakouluopiskelijan opintopolun ongelmiin. Opintopolun kuluessa opintojen viivästyminen ja keskeyttäminen ovat usein yhteydessä opiskelijoiden puutteelliseen motivaatioon, heikkoon integroitumiseen korkeakouluyhteisöön sekä opiskeluun sitoutumattomuuteen. Opintopolun päätösvaiheessa vaikeudet työelämään siirtymisessä ilmenevät toisaalta akateemisena työttömyytenä, toisaalta sijoittumisena tutkinnon tasoa vastaamattomiin työtehtäviin. Joillakin aloilla työelämään siirtymisen ongelma on käänteinen: työelämän imu tai tarve turvata toimeentulo vie opiskelijat töihin jo opiskeluaikana jolloin valmistuminen viivästyy. Opintopolun eri vaiheissa ilmenevien ongelmien ratkaisemisen edellyttää opiskelijan tukemista laadukkaan ja oikea-aikaisen ohjauksen avulla. Pystyäkseen vastaamaan näihin haasteisiin korkea-asteen ohjausta tulee kehittää opiskelijakeskeiseen, kokonaisvaltaiseen ja moniammatilliseen suuntaan.

Opiskelijoiden ohjauksellisiin ongelmiin ja ohjausta toteuttavan henkilöstön osaamisvajeeseen vastataan kehittämällä uusia ohjauksen toimintamalleja ja koulutusta. Osa kehitettävistä ohjaustoiminnoista ulottuu koko opintopolun ajalle, toiset puolestaan ovat täsmävälineitä, joilla vastataan spesifeihin ongelmiin tietyissä opintopolun vaiheissa. Projektin tuotteet ja tulokset voidaan jaotella opintojen aloitusvaiheen sosiaalista integraatiota tukevaan ohjaukseen, opiskelijoiden vertaistuen kehittämiseen, opiskelijoiden urasuunnitteluun, tauon jälkeen opintoihin palaavien opiskelijoiden ohjaukseen, opinnäytetöiden ohjaukseen, jatko-opiskelijoiden ohjaukseen sekä opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen. Yhtenä keskeisenä tuoteryhmänä on innovatiivisten ohjauksen toimintamallien käyttöönottoa tukeva koulutus. Projektin tuloksia ja koulutusta hyödynnetään valtakunnallisesti ja sen avulla edistetään muutosta korkeakoulujen ohjaustoiminnassa ja laatuajattelussa.

Toimintamalleja kehitettäessä hyödynnetään olemassa olevaa tutkimus- ja selvitystietoa sekä projektin kuluessa kertyvää tietoa korkeakouluopiskelijoiden ongelmista sekä ohjauksen kehittämistarpeista. Lisäksi hankitaan kehitystyössä tarvittavaa uutta tutkimustietoa. Koska projektin osatoteuttajien edustamien yksiköiden koulutusalat, opiskelukulttuurit ja ongelmat poikkeavat osin toisistaan, syntyy projektissa monipuolista ohjausalan osaamista ja tuotekehittelyä. Kehitettäviä toimintamalleja pilotoidaan, jotta niiden toimivuutta ja vaikuttavuutta voidaan arvioida ennen laajempaa käyttöönottoa korkeakoulusektorille valtakunnallisesti. Ensisijaisina kohderyhminä ovat korkea-asteen opiskelijat sekä ohjaus- ja opetushenkilökunta.

Työelämään siirtymisen ongelmia ja niihin soveltuvia ohjauksellisia ratkaisumalleja kehitetään edelleen yhdessä työelämän edustajien sekä julkista ja yksityistä työvoimapalvelua tekevien henkilöiden kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkuvaiheessa laaditaan yksityiskohtainen tiedotus- ja levittämissuunnitelma yhteistyössä osatoteuttajien ja koordinoivan projektin (TL2) kanssa.

Alkuvaiheen tehokas tiedotuskampanja:
- Projektille laaditaan verkkosivusto, joka linkitetään keskeisten sidosryhmien (esim. OPM, TEM, OPH, korkeakoulujen rehtoreiden neuvostot, opiskelijajärjestöt jne.) www-sivustoihin.
- Projektista tiedotetaan korkea-asteen toimintaa käsittelevissä aikakausjulkaisuissa, sähköisissä tiedotteissa ja lehdistössä.

Projektin kuluessa:
- Edellisten lisäksi järjestetään koulutustilaisuuksia, alan seminaareja ja yhteistyötapaamisia sekä osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin.

Projektin loppuvaiheessa:
- Edellisten lisäksi järjestetään päättö- ja kutsuseminaareja sekä laaditaan mediatiedotteita.
- Tuotetaan painetut ja verkkojulkaisut projektin keskeisistä tuloksista ja hyvistä käytännöistä.

Projektista tiedotetaan yhteistyössä koordinoivan projektin ja yliopiston viestintäyksikön kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin alkuvaiheessa laadituilla tiedotus- ja työsuunnitelmilla tuetaan myös hyvien käytäntöjen levittämistä projektin elinkaaren aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 537 586

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 529 465

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 746 130

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 762 866

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella (2008-2011) ESR-rahoitteisella hankkeella tuettiin korkeakouluopiskelun sujuvuutta, opintojen valmistumista ja opiskelijoiden työelämään siirtymistä tutkimalla opiskelijoiden ohjaustarpeita ja korkeakoulujen ohjausjärjestelyjä sekä kehittämällä ohjauksellisia toimenpiteitä. Tutkimus- ja kehittämistyön avulla avulla pyrittiin tuottamaan tietoa ja kehittämään toimintamalleja epätarkoituksenmukaisten keskeyttämisten ehkäisemiseen, opiskelijoiden työelämätietouden ja urasuunnitteluvalmiuksien lisäämiseen sekä tarkoituksenmukaiseen sijoittumiseen työelämään. Tavoitteena oli myös etsiä hyviä käytänteitä tauon jälkeen palaavien kiinnittämiseksi korkeakouluyhteisöön sekä vahvistaa opiskelijoiden vertaistukea ja opiskelijatutorointia.

Tutkimuksen avulla haettiin ratkaisuja niin opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen kuin työllistymiseen opintojen jälkeen. Huomio kohdentui siihen, miten koulutuksen aikana voidaan tukea opintojen etenemistä ja toisaalta työelämätaitoja. Ohjauksellisia ratkaisuja kehitettiin sekä opintojen viivästymisen että keskeytymisen ongelmiin. Opintojen viivästyminen ja keskeyttäminen sekä koulutusalojen vaihdot ovat usein yhteydessä opiskelijoiden puutteelliseen motivaatioon, heikkoon integroitumiseen korkeakouluyhteisöön sekä opiskeluun sitoutumattomuuteen. Nämä haasteet ovat yhteisiä monilla aloilla niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissakin.

Projektissa tehdyn tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta, että korkeakouluilla on paljon mahdollisuuksia tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksia jo opintojen aikana sekä opetuksessa että ohjauksella. Meta-analyysi osoitti, että tutkimus- ja kehittämistyössä kokonaisvaltainen näkökulma opiskelijan arkeen toisi uutta tietoa opintojen edistämiseen. Vertaistuen ja ryhmäohjauksen tutkimustulokset korostavat sitä, että opiskelija tarvitsee ohjattua vertaistukea opintojen kaikissa vaiheissa, se ei synny itsestään opintojen aikana. Myös opinnäytteiden valmistumista voidaan tukea ohjatuilla vertaisryhmillä. Lisäksi vertaistutorointia tulisi kehittää yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Sosiaalisen median käytöstä ohjauksessa voidaan todeta, että Internetin ja sosiaalisen median käytön yleistyessä ohjaus tulee mitoittaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Erot opiskelijoiden valmiuksissa ovat kasvaneet. Modernin teknologian käyttötaidot tulisi integroida kiinteäksi osaksi ohjaajien koulutusta.

Opintopolun taukoja ja opiskelemaan paluuta tarkasteltaessa havaittiin, että opinnot etenevät opiskelijoiden omassa tavoitetahdissa huolimatta yhteiskunnan odotuksista tai mutkista opintopolulla. Opinnot eivät myöskään näyttäisi kärsivän varusmiespalveluksesta. Opiskelijat ovat tyytyväisiä opiskelutahtiinsa, vaikka viivästyisivät yhteiskunnan asettamista tavoiteajoista. Lisäksi työssäkäynnistä on opinnoille sekä hyötyä että haittaa.

Opiskelijan työelämäorientaatiota voidaan vahvistaa kokonaisvaltaisesti ohjauksella ja pedagogisilla ratkaisuilla. Työelämätaitojen, yksilöllisen työelämäsuhteen sekä työllistymisvalmiuksien tukemisessa voidaan hyödyntää opetuksen ja ohjauksen lisäksi opiskelijan työelämä- ja vapaa-ajan kokemuksia. Pedagogiikan avulla voidaan tukea oivaltamaan yliopistossa opitun käyttökelpoisuus työelämässä. Yliopistossa opitaan monipuolisesti työelämätaitoja, mutta opiskelija ei välttämättä miellä työelämätaitoja käytännössä hyödynnettävänä osaamisena, vaikkakin työelämätaitojen konkretisoitumiselle on paikkoja yliopistokoulutuksessa. Edelleenkin tieteellinen ajattelu luo perustan akateemisen koulutuksen tuottamille työelämävalmiuksille. Toisaalta tutkimuksessa havaittiin, että korkeakoulut ovat omaksuneet rakenteellisilta ja pedagogisilta lähtökohdiltaan erilaisia malleja työelämäsuhteiden ja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen.

Projektissa huomioitiin myös maisteriopintojen jälkeinen opintopolku. Tutkimustietoa kerättiin jatko-opintoihin hakeutumisen motiiveista ja rekrytointikäytänteistä sekä urasuunnittelun ja työllistymisen huomioon ottamisesta jatko-opinnoissa. Tohtoriopiskelijoiden ohjauksen kehittämistä tarkastelleessa tutkimuksessa korostetaan sitä, että opiskelijoiden lähtökohtien erilaisuus tulee huomioida koulutuksen kehittämisessä.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi projektissa järjestettiin koulutusta korkeakoulujen henkilöstölle. Avaintoimintaa opiskelijoiden opintopolun tukemisessa on henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja sitouttaminen käytäntöjen kehittämiseen. Koulutuksissa pyrittiin edistämään tutkimustietoon pohjautuvaa pedagogiikan ja ohjauksen kehittämistä. Tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä levitettiin valtakunnallisesti erilaisissa ryhmäohjauksen ja työelämäpedagogiikan koulutuksissa ja seminaareissa sekä konsultoitiin henkilöstöä heidän oman työnsä kehittämisessä. Tavoitteena oli tukea henkilöstön ohjauksellista asiantuntijuutta ja vahvistaa myös valtakunnallista yhteistyötä korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen kehittämisessä.