Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10438

Projektin nimi: KOSKE/Kuitu-energia-elinkaari kärkihanke 2008-2010

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto/ FiberLaboratory, Savonlinna

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Osoite: Skinnarilankatu 34, PL 20

Puhelinnumero: 05-62111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lut.fi

Projektin kotisivun osoite: www.fiberlaboratory.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jari Käyhkö

Asema: Professori

Sähköposti: jari.kayhko(at)lut.fi

Puhelinnumero: 0400771157

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Metsäteollisuuden, toimialan laite- ja teknologiateollisuuden, mittausjärjestelmien yritykset erityisesti Savonlinnan seudulla ja Kaakkois-Suomessa sekä Varkauden seudulla. Hankkeen omarahoitukseen ovat sitoutuneet yrityksistä seuraavat: Andritz Oy (useita liiketoimintadivisioonia), Savonlinna Works Oy, Aquaflow Oy, Wetend Technologies Oy, Saimatec Engineering Oy, Control Express Oy, Mekateam Oy, Rautaseiska Oy, KET-MET Oy, Compusteel Oy, Ässätekniikka Oy, Management Systems Oy ja SP-Putki Oy.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Potentiaalisia kohderyhmiä ovat kaikki metsäklusterin yritys- ja tutkimusinstanssit joiden kanssa FiberLaboratorylla on meneillään tai suunnitteilla tutkimusyhteistyötä, kuten; UPM-Kymmene, Stora-Enso, Kemira Chemicals, Imerys, VTT Jyväskylä, Kuopion Yliopisto/Sovelletun fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto/Fysiikan laitos, Oulun yliopisto/MILA, Teknillinen korkeakoulu/ Paperitekniikka/Puunjalostuksen kemia/Prosessiteollisuuden ympäristötekniikka, EKAMK/Paperitekniikka.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 18, joista naisten työpaikkoja 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kohderyhmänä ovat metsäteollisuuden, alan laite- ja teknologiateollisuuden sekä mittausjärjestelmiä valmistavat yritykset erityisesti Savonlinnan seudulla ja Kaakkois-Suomessa sekä Varkauden seudulla. Hankkeen rahoitukseen ovat sitoutuneet yrityksistä seuraavat: Andritz Oy (useita liiketoimintadivisioonia), Savonlinna Works Oy, Aquaflow Oy, Wetend Technologies Oy, Saimatec Engineering Oy, Control Express Oy, Mekateam Oy, Rautaseiska Oy, KET-MET Oy, Compusteel Oy, Ässätekniikka Oy, Management Systems Oy ja SP-Putki Oy.

Potentiaalisia kohderyhmiä ovat kaikki metsäklusterin yritys- ja tutkimusinstanssit joiden kanssa FiberLaboratorylla on meneillään/suunnitteilla tutkimusyhteistyötä, kuten; UPM-Kymmene, Stora-Enso, Kemira Chemicals, Imerys, VTT Jyväskylä, Kuopion Yliopisto/Sovelletun fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto/Fysiikan laitos, Oulun yliopisto/MILA, Teknillinen korkeakoulu/ Puunjalostustekniikan laitos, EKAMK/Paperitekniikka sekä uudet innovatiiviset pk-yritykset erityisesti Itä-Suomen alueella.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa aktiivisen osaamisen tuottamisen, yritysyhteistyön ja toimintaympäristön kehittämiseen liittyvillä toimenpiteillä seuraavien kansainvälisesti kilpailukykyisten liiketoimintakokonaisuuksien kehittämistä Savonlinnan seudun ja laajemmin Kaakkois-Suomen/Uusiutuva metsäteollisuus-osaamisklusterin lähtökohdista:
- Nykyistä oleellisesti tehokkaampien (ympäristövaikutukset, taloudellisuus) kuitu-/sellu-/paperinvalmistusteknologioiden kehitys- ja liiketoimintaverkostot.
- Korkean teknologian metsäteollisuuden prosessilaitteiden tuotekehitys ja valmistusverkostot alihankkijoineen.
- Metsäteollisuuden uuden sukupolven energia- ja ympäristöjärjestelmiin integroituneet kehitys- ja liiketoimintaverkostot.
- Tehtaiden/tuotantolinjojen (sellu-/paperi/voimakattila) elinkaarituottoja optimoivat palveluliiketoimintaverkostot.

Hankkeessa palkataan LTY:n FiberLaboratoryn johtaja, paperitekniikan tutkimusprofessori ja tutkimusryhmä tukipalveluineen sekä MAMK/YTI-tutkimuskeskuksen sellutekniikan ja prosessien ympäristöteknologian tutkimuspäälliköt ja tutkijat.
Näillä vastuualana on tutkimuksen ja yritysten kanssa valmisteltavat ja toteutettavat yhteiset T&K-toimenpiteet Uudet kuitu- ja täyteainetekniikat sekä Niukkaresurssinen tuotanto- ja kuitutuotteiden tulevaisuuden tuotantokonseptit –tavoitteissa. Lisäksi rakennetaan tutkimuksen infrastruktuuria sekä verkottaudutaan Etelä-Savossa, kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla. Samalla generoidaan uusia soveltavan tutkimuksen hankkeita sekä rakennetaan kansainvälisiä yhteyksiä

Projektin tuloksena on Etelä-Savon maakunnan kärkiosaamisalalla sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston keihäänkärkialan osaamisen voimakas kasvu Savonlinnan alueella. Tuloksia ovat myös uudet innovaatiot, kehittynyt liiketoiminta (uudet työpaikat ja yritykset) sekä FiberLaboratoryn toiminnan pysyväistäminen mukaan lukien kansallisen tutkimusrahoituksen osuuden selkeä lisäys.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tutkimustuloksista tiedotetaan alan lehdissä, konferensseissa sekä opinnäytetöissä. Lisäksi projektista tiedotetaan mm. sanomalehdissä, alan messuilla sekä FiberLaboratoryn kotisivuilla. Hankkeelle valmisteellaan omat www-sivut. Hankkeesta tehdään viestintäsuunnitelma, jossa huomioidaan hyvien käytäntöjen levittämisen ohjeistus Europan komission asetuksen (EY) N:o 1828/2006 artikloiden 2-10 mukaisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tavoitteet
Tiedotuksen tavoitteena on kertoa kohdryhmille hankkeen keskeisimmästä toiminnasta ja tuloksista.
Kohderyhmät
Sisäinen tiedottaminen hankkeen toimijoille käynnistetään jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Hankkeen edistyessä hankkeen tilanteesta ja tuloksista tiedotetaan mukana oleville tahoille, rahoittajiille sekä osallistujayrityksille.
Ulkoinen tiedottaminen kohdistetaan mediaan, ensisijaisesti alueen sanomalehdille, jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, osaamiskeskustiedotuslehtiin sekä potentiaalisille hyödynsaajille mm. alan messujen ja tapahtumien yhteydessä. Tutkimustuloksia esittellään niiden valmistuttua alan konferensseissa, seminaareissa sekä tieteellisissä julkaisuissa.
Välineet ja työkalut
Hankkeen tiedottamisen pääasialliset välineeet ovat esitteet ja hankkeen www-sivut, joiden avulla voidaan jakaa tietoa laajasti ja/tai yksityiskohtaisesti. Seminaarien poster-esitykset suunnataan potentiaalisille hyödynsaajille. Tieteellisten konferenssien esitelmät sunnataan alan toisille tutkimuslaitoksille ja tutkijoille.
Hankkeen asiakirjoille, lomakkeille ja PowerPoint-kalvoile suunnitellaan yhteinen ilme.
Tiedostustoimien aikataulu ja vastuuhenkilöt
Tiedostustoiminta aloitetaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tiedottamisen eri vaiheet suunnitellaan myöntesien rahoituspäätöksen jälkeen. Rahoituspäätöksen laajuus vaikuttaa myös tiedotukseen käytettävien resrssien laajuuteen.
Raportointi
Tiedotuksesta raportoidaan väli-ja loppuraporttien yhteydessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 899 973

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 899 973

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 156 743

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 230 013

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli edistää Fiberlaboratoryn toimintaa ja yhteistyötä etupäässä alueella toimivien yritysten kanssa sekä samalla kehittää ja luoda edellytyksiä kyseessä olevan teollisuusalan kehitykselle paikallisesti ja laajemminkin.

Erilaisia toimintamuotoja olivat pääasiassa tutkimusprojektien/tutkimusalueiden toiminnan tukeminen sekä uusien tutkimusavausten suunnittelu, laboratorion laiteresurssien parantaminen, palvelutoiminnan kehittäminen sekä muu toimintaan liittyvä yritys- ja yliopisto/korkeakouluyhteistyö. projektissa työskenteli koko- tai osa-aikaisesti yhteensä 13 henkilöä ja työmäärä oli yhteensä n. 15 htv.

Projektin tulokset lyhyesti:
- Oltu mukana seuraavien kuitulaboratoriossa toteutettujen tai meneillään olevien Tekes hankkeiden synnyttämisessä: Filler-i, Qvision, PulpVision, Fubio/hemiköyhät kuidut, CO2-talteenotto. Hankkeiden kokonaisbudjetti on noin 2,5 M€.
- Valmisteltu useita erilaisia TEKES tutkimushankkeita joille rahoitusta ei myönnetty tai hakemusvalmistelu keskeytynyt mutta joiden pohjalta jatkossa voisi syntyä uusia hankkeita. Tällaisia hankkeita olivat mm. PUMA - Pakkausmateriaalien muodonanto-ominaisuuksien parantaminen sekä Fibtre - Kuitujen muokkaus.
- Kehitetty Kuitulaboratorion palvelutoimintaa ja laiteresursseja
- Osallistuttu metsäklusterin tutkimustoimintaan lähinnä alueellisesta perspektiivistä esim. ohjaamalla väitös- ja Di-töitä.
- Tiedotettu Kuitulaboratorion toiminnasta ja verkottoiduttu useissa kansaivälisissä messutapahtumissa sekä muutenkin edistetty kansaivälistä tutkimusyhteistyötä etupäässä Venäjän suuntaan