Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10440

Projektin nimi: Tutkinto valmiiksi ja töihin - koordinoiva projekti

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 31.7.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Osoite: PL 35

Puhelinnumero: (014) 260 1211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jyu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.hankemuisti.fi

Vastuuhenkilön nimi: Marjatta Lairio

Asema: Professori, dekaani

Sähköposti: marjatta.lairio(at)edu.jyu.fi

Puhelinnumero: 050 428 5318

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Koordinoivan projektin perustehtävänä on luoda perusta korkeakouluopintojen valmistumiseen ja työllistymiseen tähtäävälle hankekokonaisuudelle (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin ESR -kehittämisohjelman korkeakouluosio). Koordinoivan projektin varsinaiset kohderyhmä ovat:
a) em. hankekokonaisuuteen liittyvät projektit, niiden henkilöstö sekä niihin liittyvät asiantuntijat
b) muut korkeakoulujen kehittämishankkeet OKM:n kehittämisohjelmassa
c) korkeakoulujen strateginen johto sekä niiden opetus- ja ohjauspalveluja tuottava henkilöstö (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) erityisesti KOUTSI-hankkeen verkkopalveluun tuotettavan sisällön osalta
d) korkeakouluopiskelijat, jotka ovat syrjäytymisvaarassa

3.3 Välilliset kohderyhmät

TUVAKO:n varsinaisten kohderyhmien lisäksi projekti kohdistuu seuraaviin välillisiin kohderyhmiin ensisijaisesti sisällöllisten hankkeiden kautta:
a) kaikki korkeakouluopiskelijat
b) opintojen keskeyttämis- tai pitkittymisvaarassa olevat opiskelijat
c) opintonsa keskeyttäneet opiskelijat ja opiskelijat, joiden opinnot ovat jo pitkittyneet
d) korkeakoulutetut, joiden työllistyminen on ongelmallista
e) julkisissa organisaatioissa, järjestöissä ja yrityksissä vailla loppututkintoa työskentelevät henkilöt,
Lisäksi:
f) yritykset ja niiden organisaatiot
g) maakuntaliitot, elinkeinoelämä, työmarkkinajärjestöt, opiskelijoiden etujärjestöt,
työvoimatoimistot, TE-keskukset ja työ- ja elinkeinohallinto yleisesti

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 161, joista naisia 135

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OKM:n valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelman "Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin" (TL 2) alla toteutetaan erilaisia hankkeita, jotka muodostavat valtakunnallisen palvelukokonaisuuden vauhdittamaan korkeakouluopiskelijoiden valmistumista ja sijoittumista koulutusta vastaavaan työhön. Korkeakoulujen kehittämishankkeita toteutetaan myös "Osaajana työmarkkinoille" -kehittämisohjelmassa (TL 3).

Hankekokonaisuuteen kuuluu sisällöltään ja tulostavoitteiltaan erilaisia hankkeita. Vaarana on, että hankkeissa tehdään kokonaistavoitteista irrallista työtä, jolloin pitkäaikainen vaikuttavuus ja tuloksellisuus jäävät heikoiksi. Koordinoiva projekti on perustettu tämän hankekokonaisuuden tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi sekä tuloksellisen toiminnan takaamiseksi. Koordinoiva projekti tarjoaa hankkeille laajemman kontekstin, jonka kanssa dynaamisessa vuorovaikutuksessa olemalla hankekokonaisuudesta tulee enemmän kuin yksittäisten osiensa summa. Koordinoiva projekti tukee hankkeita hyvien käytäntöjen levittämistyössä (mm. varmentamalla hankkeiden tuotosten pitkäaikaisen säilytyksen ja tavoitettavuuden kaikkien käytettävissä olevilla verkkosovelmilla).

Koordinointiprosessit voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen, jotka limittyvät toisiinsa: 1) vaikuttavuuden ja levittämistyön tuki, 2) hankkeiden välinen yhteistyö, 3) tutkimustoiminnan koordinointi, 4) hankekokonaisuuden viestintä sekä 5) korkeakoulupolitiikka ja työelämäyhteys.

Kehittämisohjelman vaikutuksia ovat:
- korkeakouluopintojen keskeyttäminen on vähentynyt ja tavoiteajassa valmistuminen on lisääntynyt
- välitön sijoittuminen koulutusta vastaavaan työhön tai jatko-opintoihin on lisääntynyt
- korkeakoulujen perusopetuksessa on otettu käyttöön opintojen pitkittymiseen ja keskeyttämiseen liittyvien ongelmien varhaisen havaitsemisen toimintamalleja
- ohjausta antavan henkilökunnan osaaminen on lisääntynyt
- opiskelijoiden tietoisuus oman tutkinnon työelämäyhteydestä on lisääntynyt
- aikuisväestön mahdollisuudet osaamisen jatkuvaan kehittämiseen on lisääntynyt mm. joustavien opiskelumallien kautta
- korkeakouluopintojen työelämävastaavuus ja opiskelijoiden työelämätaidot ovat kehittyneet
- osaavan työvoiman saatavuus on lisääntynyt

Projekti toteutetaan Jyväskylän yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän (2008-2010) ja EduCluster Finland Oy:n (2011) yhteistyönä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotus toteutetaan vuoden 2010 tehdyn viestintäsuunnitelman mukaisesti. Tiedotus jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen tiedotukseen. Sisäisen tiedotuksen kohderyhmänä ovat kehittämisohjelmaan kuuluvat hankkeet. Ulkoisen tiedotuksen kohderyhmänä ovat sidosryhmät: korkeakoulujen (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) rehtorit, opetus- ja ohjaushenkilöstö, korkeakouluopiskelijat, valmisteilla olevat hankkeet, päättäjät, viranomaiset, työelämävaikuttajat, työantajat, asiakkaat/tilaajat (OKM, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), yhteistyötahot (mm. koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, YTHS, kuntien sosiaali- ja terveystoimen edustajat) sekä media, suuri yleisö.

Viestintäsuunnitelman painopistealueita, linjauksia ja operationaalisia toimenpiteitä arvioidaan ja täsmennetään koko toimintakauden ajan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankekokonaisuuden hyvien käytäntöjen levittäminen on keskeinen koordinaatiotehtävä, jota projekti tekee yhteisseminaarien, yhteistuotantojen koordinoinnin ja hankkeiden yhteisen viestinnän avulla. Käsikirja päättäjille -julkaisu tarjoilee TL2 ja TL3 korkeakouluosion hankeperheen tuotteita jäsennettyinä korkeakoulujen strategisen johdon näkökulmista. Hyviä käytäntöjä levitetään kohdennettuina viesteinä hankekokonaisuuden tuloksien säilyttämiseen tarkoitetuilla julkaisufoorumeilla (Korkeakouluosaajat.fi, Hankemuisti.fi, ja 1.4.2012 alkaen KOUTSI-hankkeen verkkopalvelu, mahdollisesti myös korkeakoulukirjaston digitaalinen julkaisuarkisto ja hajautettua käyttöä tukevat tietokantasovelmat). Lisäksi koordinoinnin hyviä käytäntöjä levitetään osallistumalla OKM:n ESR-ohjelmien Arviointi 10 seminaareihin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 806 017

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 801 848

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 805 644

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 801 848

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

TUVAKO luotiin koordinoimaan ja syventämään opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisen ESR-kehittämisohelman "Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin" korkeakouluhankkeiden välistä yhteistyötä sekä varmentamaan niissä saavutettujen tulosten ja tuotosten levittämistyötä. Projektin perustehtävänä oli luoda toimiva vuorovaikutussuhde ja sitä tukevat rakenteet korkeakouluopintojen valmistumiseen ja työllistymiseen tähtäävälle hankekokonaisuudelle.

Koordinoivan projektin ensisijainen kohderyhmä on edellä mainittu kehittämisohjelman hankekokonaisuus. Toisaalta sisällöllisten tavoitteiden toteutumista on edistänyt yhteistyö erityisesti Osaajana työmarkkinoille -ESR-kehittämisohjelman hankkeiden kanssa.

Koordinointiprosessit voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen, jotka limittyvät toisiinsa:
1) vaikuttavuuden ja levittämistyön tuki
2) hankkeiden välinen yhteistyö
3) tutkimustoiminnan koordinointi
4) hankekokonaisuuden viestintä sekä
5) korkeakoulupolitiikka ja työelämäyhteys.

TUVAKO loi rakenteet hankekokonaisuuden keskinäisen yhteistyön edistämiseen projektipäälliköiden kautta. Hankkeen alkuvuosina yhteistyö tiivistyi mm. projektipäälliköiden työnohjauksen ja projektipäälliköiden verkkokokousten kautta.

Painotus siirtyi hankkeen puolivälistä alkaen hankkeissa tuotettujen tulosten levittämiseen. Levittämiskanavista käytiin keskustelua ja vaihtoehtoisia kanavia oli esillä useita. Vasta hankkeen loppupuolella löytyi keino ja kanava saada tuotokset julki ja yleiseen käyttöön korkeakoulumaailmassa - KOUTSI-hankkeen kokoavaan verkkopalveluun. Tuvakon tuotokset ovat valtakunnallisen verkkosivuston kautta kaikkien korkeakoulumaailmassa työskentelevien opettajien saatavilla.

Yksi TUVAKO:n keskeisistä tuloksista oli hanketyön ja strategisen johtamisen välisen kytkennän merkityksen osoittaminen ja sen nostaminen hankkeidenvälisen keskustelun lisäksi korkeakoulujen strategisen johdon agendalle.