Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10442

Projektin nimi: Välityömarkkinat I

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2160307-0

Osoite: PL 32

Puhelinnumero: 01060600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tem.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tem.fi/index.phtml?s=2317

Vastuuhenkilön nimi: Kerminen Päivi

Asema: hallitusneuvos, ryhmäpäällikkö Rakennetyöttömyys ja toimeentulo

Sähköposti: paivi.kerminen(at)tem.fi

Puhelinnumero: 01060 49011

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Koordinaatiohankkeessa varsinaisena kohderyhmänä ovat välityömarkkinat kehittämiohjelman alueelliset hankkeet, sosiaaliset yritykset, sosiaalista yritystoimintaa suunnitteleva tahot, yritysneuvontaa tarjoavat tahot, aktiivitoimenpiteiden järjestämispaikat sekä koulutuksen järjestäjät. Lisäksi kohderyhmäksi voidaan lukea myös työvoimapolitiikan ja aktiivisen sosiaalipolitiikan kansallisesta kehittämisestä vastaavat tahot.

Hankkeen varsinaisessa kohderyhmässä eivät ole ESR:n Itä-Suomen alueosion hanketoimijat, mutta koordinaation yhteydessä seurataan myös Itä-Suomen alueosion hankkeiden tilannetta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työvoimatoimistojen henkilöasiakkaat (työttömät ja aktiivitoimenpiteissä olevat).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 40, joista naisten työpaikkoja 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten perustamia 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työmarkkinoiden toimivuuden turvaaminen ja työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät työvoimareservien saamista työmarkkinoille. Työttömien osalta tämä tarkoittaa mm. aktiivitoimenpiteiden vaikuttavuuden parantamista. Vaikuttavuuden parantamisessa keskeinen asia on palvelutuotteiden ja aktiivitoimenpiteiden sekä toimintatapojen kehittäminen. Hallitusohjelman mukaan hallituskaudella kehitetään välityömarkkinoita. Jotta välityömarkkinoilla (palkkatuki, työmarkkinatoimenpiteet) olevista asiakkaista mahdollisimman suuri osa siirtyisi avoimmille työmarkkinoille tarvitaan siirtymätyömarkkinoiden vaikuttavuuden parantamista, eri toimijatahojen toiminnan kehittämistä ja koordinointia. Koordinaatihankkeessa voidaan aluehankkeissa saatuja hyviä toiminnan tuloksia levittää tehokkaasti ja vaikuttaa luotujen toimintamallien vertaiskehittämiseen (levittämissuunnitelma ja sen toteuttaminen, mahdollisesti teemoittainen käsittely). Koordinaatio tuottaa kokonaiskuvan välityömarkkinoiden alueellisesta kehittämisestä sekä välityömarkkinoiden palveluita tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeista. Koordinaatio välittää tietoa kansalliseen, ministeriössä tehtävään, kehittämistyöhön. Tarkastelukulmina ovat kohderyhmät, välityömarkkinatoimijat ja jatkokehittämistä vaativat toimet kuten työpoolimalli sekä työvoimakoulutuksen ja palkkatukityön yhdistäminen. Muissa EU-maissa toteutettujen välityömarkkinaratkaisujen kartoittaminen täydentää kansallista kehittämistä.

Sosiaalisen yritystoiminnan neuvonta lisää sosiaalisten yritysten määrää ja parantaa toimivien sosiaalisten yritysten toimintaedellytyksiä. Erilaiset sosiaalista yritystoimintaa suunnittelevat organisaatiot kuten kolmannen sektorin toimijat ja kunnat saavat tietoa sosiaalisen yritystoiminnan mahdollisuuksista. Sosiaaliseen yritystoiminnan neuvonnan osiossa selvitetään myös kehittämismahdollisuuksia ja kehittämisen esteitä. Kolmannen sektorin yhdistysten työllistämispotentiaalista saadaan koottua tietoa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti laatii tiedotussuunnitelman syksyn 2008 aikana.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen keskeinen sisältö on hyvien käytäntöjen levittäminen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 629 891

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 494 609

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 629 891

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 494 609

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Valtakunnallisen välityömarkkinat kehittämisohjelman toimeenpano organisoitiin siten, että ELY-keskukset tekevät rahoituspäätökset ja koordinoivat alueellista hanketoimintaa. Laaja kehittämisohjelma tarvitsi erillisen koordinaatiohankkeen.
Tavoite ELY-keskusten hankkeiden verkostoitumisen ja vertaiskehittämisen edistämisestä toteutui. Aluehankkeille suunnattuja työkokouksia järjestettiin 7. Kokouksia järjestettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen Fyyra -hankkeen, Uudenmaan UusiTaito -hankkeen ja Hämeen Välke -hankkeen kanssa. Järjestettiin kaksi seminaaria, johon kutsuttiin hankkeita, yhteistyökumppaneita ja kansallisia asiantuntijoita. Järjestettiin työkokous hankkeille, joissa on romaneja asiakkaina tai työntekijöinä.

Tavoitteena oli tiedon välittäminen kansalliseen kehittämiseen. Tähän tarjoutui hyvä mahdollisuus Rakennetyöttömyyden alentamista koskevien kehittämislinjausten valmistelussa. Hankkeita kutsuttiin esittelemään toimintaansa valmisteluryhmään. Lisäksi hankkeille (ja muille toimijoille) järjestettiin kolme kutsuseminaaria (työkokousta) teemoista siirtymät välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille, työmarkkinoille kuntouttavat palvelut ja ESR:n mahdollisuudet tehtyjen linjausten toimeenpanossa. Kiinteä yhteys kansalliseen kehittämiseen on hankkeen hyvä käytäntö, jota edesauttoi hankkeen sijoittuminen organisaatiossa työllisyys- ja yrittäjyysosastolle.

Kokonaiskuvan luominen välityömarkkinoiden alueellisesta kehittämisestä oli yksi projektin tavoitteista. Koordinointia olisi voitu suunnata jo hankkeen alussa enemmän kehittämisen eri osa-alueisiin (esim. alueellinen koordinointi, yritysyhteistyö), mutta alueellisten hankkeiden määrä (noin 50 kpl) rajoitti koordinoinnin järjestämistä. Alueellisiin hankkeisin oltiin yhteydessä. Sähköinen uutiskirje toimi mm. välityömarkkinahankkeiden välisen tiedon levittämisessä (seminaarit, julkaisut, muut ajankohtaiset asiat).

Aluehankkeiden tulosten levittäminen (teemoittain) toteutettiin rahoittamalla tutkimus, jossa selvitetään ELY-keskusten hankkeissa toteutettujen toimintamallien siirrettävyyttä TE-hallinnon peruspalveluihin. Tutkimus Pitkänen ym.: ' Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR -välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus' julkaistiin TEM julkaisusarjassa (17/2012) ja sitä jaettiin eri toimijoille (600 kpl).

Tavoitteena oli selvittää sosiaalisen yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittämistä ja työmahdollisuuksien lisäämistä sosiaalissa yrityksissä. Toisena tehtävänä oli kehittää sosiaalista yritystoimintaa koskeva neuvontajärjestelmä. Tehtävä toteutettiin ostopalveluna Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Yhteinen yritys -hankeessa ( 3.7.2009-31.12.2011.) Hanke teki tilaajalle selvitysraportteja. Hankkeen loppuraportti julkaistiin ja painettiin (Grönberg, Kostilainen: ' Sosiaalisten yritysten tila ja tulevaisuus' TEM julkaisu 12/2012). Sosiaalisten yritysten neuvontapalvelua varten perustettiin internet -sivusto www.yhteinenyritys.fi. Sivuston jatkokäytöstä päättää työ- ja elinkeinoministeriö. Uusyrityskeskusten roolia sosiaalisen yritystoiminnan neuvonnan järjestämisessä vahvistettiin.

Projekti toteutti myös muut suunnitelmaan sisältyneet toimet:
Toppis- mallin (työtä ja koulutusta yhdistävä malli) käytön lisäämiseksi projekti rahoitti ko. mallia koskevan perustietoa sisältävän tiedotteen/esitteen, joka on suunnattu työnantajille ja koulutuksen järjestäjille. Tavoitteensa mukaisesti projekti selvitti palkkatuetun työn arviomiseen soveltuvia palaute- ja arviointijärjestelmiä. Tässä tarkoituksessa tilattiin selvitys, jonka tulokset ovat sähköisessä julkaisussa Valtakari ym.: 'Selvitys palkkatuetun työn laatua ja vaikuttavuutta mittavista arviointijärjestelmistä (TEM raportteja -sarja, www.tem.fi -> ajankohtaista-> julkaisut-> TEM -raportteja).

Rahoitettiin tutkimus Arnkil ym.: 'Selvitys heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluista Pohjoismaissa sekä Alankomaissa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa' (TEM julkaisu 10/2012). Tietoa välityömarkkinoille ohjattavien asiakkaiden yhdestä kohderyhmästä saatiin projektin rahoittamasta tutkimuksesta Aho, Mäkitalon ' Pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistymisen esteet ja julkisiin työvoimapalveluihin osallistuminen'. Tutkimustuloksia käytettiin rakennetyttömyyden alentamiseen liittyvien kehittämislinjausten valmistelussa. Romanien työllistymisen edistämiseksi rahoitettiin uusintapainos opppasta 'Palkkaisinko romanin'.

Hankkeen internet sivut ovat www.tem.fi -> työ -> työvoiman saatavuus. Aineistoa toimitettiin myös www.rakennerahastot.fi -sivuille. 2.5.2011 pidetyn seminaarin 'Hankkeiden mahdollisuudet ja lähtökohdat romanien työllistymisen edistämisessä' alustukset nauhoitettiin ja laitettiin internet sivulle.

Koordinointihanke esitteli toimintaansa aluehankkeiden seminaareissa ja rakennerahastoimintaa esittelevissä ministeriön järjestämissä tilaisuuksissa.