Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10444

Projektin nimi: Konetekniikan rakennesuunnittelun ja rakentamistekniikan DI koulutus. KONRAKSU II

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 30.9.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun yliopisto,konetekniikan osasto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Osoite: Linnanmaa

Puhelinnumero: 08-553 1011

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.oulu.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Juhani Niskanen

Asema: Oksaston johtaja,professori

Sähköposti: juhani.niskanen(at)oulu.fi

Puhelinnumero: 08 553 2081

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Oulun, Ylivieskan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Nivala, Oulu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Konraksu projektiin valitut insinöörit ja teknikot. Osallistujat valittiin Oulun yliopiston konetekniikan osaston toimesta. Valintaperusteissa otettiin huomioon ESR -ohjelman mukaiset ehdot kuten: hakijan ikä, toimiiko yksityisellä vai julkisella toimialalla, onko kysymys PK- tai suuremmasta yrityksestä. Millä ESR -aluejaottelun mukaisella alueella on hakijan työ- tai kotipaikka.

Opintomenestys otettiin huomioon hakemusten perusteella painottaen yleistä opintomenestystä, Suomen kielen ja matematiikan taitoja. Hakijoina olivat insinöörit ja teknikot. Hakijoista laadittiin pisteytysmalli, jota sovellettiin kaikkiin ESR säännösten mukaiset ehdot täyttäviin hakijoihin. Hakijoiden tuli olla julkisen sektorin ikääntyviä työntekijöitä tai PK -yrityksistä. Hakijat valittiin pistemäärien mukaisessa järjestyksessä.

Opiskelijoille on laadittu henkilökohtaiset opintosuunnitelmat v. 2006. Tutkinto-opintojen laajuus on 300 op. AMK insinöörien opintojen laajuus on n 155-165 op. Teknikkojen opintojen laajuus on n. 180 - 200 op.

Aktiivisten täysin työn ohessa opiskelevien opintosaavutukset ovat n. 20-30 op/v. Paras saavutus oli 40 op/v.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Suomen yritykset, julkisten toimialojenteknilliset toimalat, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja Oulun yliopisto

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 18, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhmänä ovat Pk -yritykset ja julkisten toimialojen työntekijät. Tavoitteena on n. 18 Diplomi- insinöörin ja tekniikan kandidaatin tutkintoa, opintojen suunnittelu ja kurssien perustaminen rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian opintoihin .
Kurssien suunnittelu ja toteutus tehdään Oulun yliopiston eurooppalaisten ja amerikkalaisten projektipartnereiden ja Oulun seudun ammattikorkeakouluun sekä Pohjois-Suomen rakennusklusterim ry:n kanssa.

Keskeiset toimenpiteet jäsentyvät viideksi kokonaisuudeksi:

1) Oulun yliopiston teknillisen tiedekunta antaa tutkintoon johtavaa luento-opetusta, ohjaa harjoitus- ja opinnäytetöitä muunto- ja jatkokoulutuksessa oleville opiskelijoille ja suunnittee asiaan kuuluvat kurssit.

2) Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry:n jäsenyritykset ja muut alan toimijat antavat harjoittelumahdollisuuksia ja opinnäytetöiden aiheita opiskelijoille.

3. Yhteisten kurssien suunnittelu ja toteutus kotimaisten ja ulkomaisten partnereiden kanssa rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian alueelta.

Uusina tuotteina ovat opintoisuunnitelma, laitoskohtainen Wikipediatyyppinen oppimateriaali, uudet kurssit ja oppiimateriaali OCI tietopalveluissa sekä osapuolten muodostama innovaatioverkosto rakentamisen alueelta.

Laadulliset ja pitkäkestoiset vaikutukset sisältävät kaksi pääkokonaisuutta

1. Opetus suuntautuu aluksi ammatilähtöisesti edeten loppuvaiheessa teoreettisempaan ja tutkimukselliseen suuntaan. Hankkeessa lisätään työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä luomalla jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen perinnetta alan opintoihin parantamalla työelämän uusien teknologioiden arviointia ja tutkimuksen innovaatioiden vuorovaikutusta.

2.Opetuksessa ja tutkimuksessa pyritään elinkaaritalouden hallintaan ja elinkaarilaskennan menetelmien tuntemiseen. Menettely ohjaa pitkäkestoisiin ja energiataloudellisiin tuotteisiin, mitkä ovat kestävän kehityksen tunnusmerkkejä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin kuluessa järjestetään tiedotustilaisuuuksia ja kurssin etenemisestä tiedotetaan OCI (Oulu Construction Innovation) kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvät käytännöt ja oppimimenetelmä kuvataan laitoksen sisäisessä Wikipedia-tyyppisesssä järjestelmässä ja julkistetaan OCI tiedotteiden kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 285 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 226 990

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 353 992

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 257 204

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoite
Tavoitteena oli tuottaa 18 diplomi-insinöörin ja tekniikan kandidaatin tutkintoa, suunnitella ja perustaa kurssit yhteistyössä opintosuunnan ja osaston yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toteutus
Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan viranhaltijat antoivat tutkintoon johtavaa luento-opetusta ja ohjasivat harjoitus- ja opinnäytetöitä muunto- ja jatkokoulutuksessa oleville opiskelijoille. Opettajat
suunnittelivat asiaan kuuluvat kurssit, järjestivät opetusmateriaalin digitaaliseen muotoon Optima oppimisympäristössä. Opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua Rakentamisteknologian tutkimusryhmän ja Oulun kaupungin yrityspalvelukeskuksen (Business Oulu), rakennusklusterin ja kansainvälisten tutkimuspartnereiden järjestämille innovaatiopäiville, joilla esiteltiin rakentamisen teknologian uusia saavutuksia ja toimialan rakennushankkeita.Tiedot ja aineisto taltioitiin OCI tietopalveluun ja laitoskohtaisiin tiedostoihin
Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry:n jäsenyritykset ja muut alan toimijat osallistuivat erikoisopetuksen antamiseen ja tarjosivat opinnäytetöiden aiheita opiskelijoille.

Projektissa seurattiin Luleå Tekniska Universitetin ja ulkomaisten
projektipartnereiden tutkimus- ja koulutustoimintaa projektisuunnitelman puitteissa.

Koulutusyhteistyön käynnistyi Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry:n ja Oulun yliopiston välillä siten että rakennusklusterin jäsenyritysten ja -yhteisöjen kautta rekrytoitiin luennoitsijoita erikoisopintoihin kuten sillanrakentamisen, rakennusfysiikan, korjausrakentamisen ja maan tiivisrakentamisen kursseille.
Opinnäytetyöt kohdistuivat osallistujayritysten ja -yhteisöjen antamiin tutkimusaiheisiin.
Koulutuspaikka oli Oulun yliopiston käytössä olevat tilat. Koulutus tapahtui päiväsaikaan , viikonloppuisin ja iltaisin. Osallistujat käyttivät osittain työaikaansa koulutukseen ,mutta korvasivat sen työnantajilleen eri sopimusten puitteissa.Projektin kohderyhmänä oli pääosin Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta ja hankkeen valmistelussa avustivat Pohjois-Suomen rakennusklusterin jäsenyhteisöt. Osallistujat valittiin Oulun yliopiston konetekniikan osaston laatiman opintomenestystä indikoivien tekijöiden ja ESR -säännösten perusteella. Valintaperusteissa otettiin huomioon ESR -ohjelman mukaiset ehdot kuten: hakijan ikä,toimiiko yksityisellä vai julkisella toimialalla, onko kysymys PK- tai suuremmasta yrityksestä. Millä ESR -
aluejaottelun mukaisella alueella on hakijan työ- tai kotipaikka.
Hakijoina olivat insinöörit ja teknikot. Hakijoista laadittiin pisteytysmalli, jota
sovellettiin kaikkiin ESR säännösten mukaiset ehdot täyttäviin hakijoihin.

Tulokset

Konraksu II projektin kaikki kurssit ja harjoitukset vastasivat 150-170 opintopisteen opintoja.

Projektissa suoritettiin kahdeksan DI- tutkintoa . Projektin aikanan käynnistettiin lisäksi viiden diplomityön (30 op) ohjaus.

Konetekniikan osasto huolehtii loppuvaiheessa olevien valmistumisesta muun toiminnan ohessa projektin päättymisen jälkeen.

Projektipalautteen mukaan luentojen videointi ja verkko-opetus koettiin myönteiseksi ja sen määrää toivottiin lisättäväksi.
Opiskelu työn ohessa todettiin rajoittaneen opintosuorituksia .
Pääosa projektissa ilman tutkintoa jäänyt olisi halukas saattamaan opintonsa loppuun