Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10453

Projektin nimi: IKT-utbildning för förbättrad konkurrensförmåga [ICT CompEdge]

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Institute for Advanced Management Systems Research [IAMSR]/Åbo Akademi

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0246312-1

Osoite: Joukahainengatan 3-5

Puhelinnumero: 02-215 4196

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://iamsr.abo.fi/

Projektin kotisivun osoite: iamsr.abo.fi

Vastuuhenkilön nimi: Christer Carlsson

Asema: Professor, Direktör för IAMSR

Sähköposti: christer.carlsson(at)abo.fi

Puhelinnumero: 02-215 4196

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Åboland-Turunmaan

Kunnat: Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Småföretagare som sysselsätter 1-10 personer och som verkar i huvudsak i skärgården. Företagens näringsgren är (i) teknologibaserad service och tillverkning, (ii) jordbruk (växthus etc.), (iii) hotell- och restaurangverksamhet, (iv) transport och kommunikation, (v) turismtjänster och (vi) mångbranschverksamhet (typiskt för skärgården).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kommunala servicefunktioner inom VästÅboland och Kimitoön vars centrala uppgifter är att stöda småföretagens verksamhet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 86, joista naisia 40

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Småföretag i den Åboländska skärgården har ofta bekymmer med sin lönsamhet av flera orsaker. De vanligaste bekymren hänger samman med logistik och transportkostnader som försätter företagen i en ofördelaktig position i jämförelse med konkurrenter på fastlandet, speciellt om dessa finns nära centralorterna. Till detta kommer bekymmer med att förnya och utveckla produkter och tjänster eftersom umgänge och samverkan med andra företag inte är dagligt och nära utan sker över fysiska avstånd; av detta följer att de små skärgårdsföretagen småningom blir efter i utvecklingen trots att en ursprunglig affärsidé varit modern och bra då företaget startade. Slutligen har det visat sig att småföretag dras med dåligt utvecklade administrativa rutiner som tar onödigt mycket tid i anspråk, är dyra och gör att företaget trots goda föresatser inte sköts så som det borde. Sammantaget gör detta tillvaron onödigt strävsam för skärgårdens småföretag eftersom många detaljer kan utvecklas och förbättras med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknologi [IKT]; det är ofta så att en utveckling av enstaka detaljer till det bättre ger tid och utrymme för att genomföra en mera omfattande utvecklingsprocess som steg för steg förbättrar företagens konkurrensförmåga.
En utvecklad konkurrensförmåga ger ökande försäljning till bättre priser, vilket ger behov av att utveckla företaget med en ökande produktion av varor eller tjänster, vilket i sin tur kräver anställning av mera arbetskraft; om samtidigt kostnaderna hålls i styr genom en utvecklad infrastruktur för att sköta företagets funktioner är slutresultatet ofta en ökande lönsamhet.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

En informationsplan görs upp och godkänns av styrgruppen på dess första möte; därefter hålls informationstillfällen och pressinformation enligt planen; projektet kommer att ha en web-sida som kontinuerligt uppdateras med information om projektet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Inom projektet samlas erfarenheterna av skolningen med hjälp av avhandlingar pro gradu, genom enkäter bland deltagarna och genom forskningsprojekt som genomförs av doktorander och som syftar till att få fram hur konkurrensförmågan utvecklas genom IKT.skolning. I slutet av projektet arrangeras en workshop gemensam för alla deltagare och specialister (och för inbjudna) för att avrapportera och diskutera erfarenheterna. Under projektets gång företagen ger sina förbättringsförslag och kommentarer som beaktas i planering av följande undervisningspass och eller -modul. Projektets resultat avrapporteras på 1-2 internationella konferenser för att inhämta kritik och få förslag till utveckling av utbildningen under projektets gång; detta kombineras med samarbete med flera forskargrupper inom ramen för IAMSRs internationella nätverk. Erfarenheterna samlas i forskningsrapporter till internationella konferenser och facktidskrifter som kommer att publiceras både under projektet och sedan projektet avslutats.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 246 835

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 207 465

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 295 780

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 264 039

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Bakgrund
Småföretagare i den Åboländska skärgården har ofta bekymmer med sin lönsamhet av flera orsaker. De vanligaste bekymren hänger samman med logistik och transportkostnader som försätter företagen i en ofördelaktig position i jamförelse med konkurrenter på fastlandet, speciellt om dessa finns nära centralorterna. Till detta kommer bekymmer med att förnya och utveckla produkter och tjänster eftersom umgänge och samverkan med andra företag inte är dagligt och nära utan sker över fysiska avstånd; av detta följer att de små skärgårdsföretagen småningom blir efter i utvecklingen trots att en ursprunglig affärsidé varit modern och bra då företaget startade. Slutligen har det visat sig att småföretag dras med dåligt utvecklade administrativa rutiner som tar onödigt mycket tid i anspråk, är dyra och gör att företaget trots goda föresatser inte sköts så som det borde. Sammantaget gör detta tillvaron onödigt strävsam för skärgårdens småföretag eftersom många detaljer kan utvecklas och förbättras med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) - det är ofta så att en utveckling av enstaka detaljer till det bättre ger tid och utrymme för att genomföra en mera omfattande utvecklingsprocess som steg för steg förbättrar företagens konkurrensförmåga.

Målgrupper
Småföretagare som sysselsätter 1-10 personer och som verkar i huvudsak i skärgården.

Målsättningar
Med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknologi skapas bättre affärsrutiner som ger en utvecklad konkurrensförmåga, vilket ger ökande försäljning till bättre priser, vilket ger behov av att utveckla företaget med en ökande produktion av varor eller tjänster, vilket i sin tur kräver anställning av mera arbetskraft; om samtidigt kostnaderna hålls i styr genom en utvecklad infrastruktur för att sköta företagets funktioner är slutresultatet ofta en kontinuerligt bättre lönsamhet.

Avsikten med IKT-utbildning för förbättrad konkurrensförmåga var att under projektet genomföra 10 skolningshelheter med följande innehåll:
1. Utveckling av grundläggande färdigheter i att använda datorer
2. Skolning i affärskunnande som utnyttjar IKT-lösningar
3. Utveckling och rationalisering av epostrutiner
4. eFakturering och eHandelsrutiner
5. Höjning av MS Office kunskaper
6. Budgetering
7. Närvaro på internet
8. Affärsmodeller
9. Kostnadseffektiv verksamhet
10.Mobilteknologi

+ ICT-doktorn som stödtjänst för deltagarna så att de vanligaste problemen med mjukvara, nätkommunikation, hårdvara och IKT-baserade rutiner kan lösas utan stora kostnader och utan att mycket tid har gått till att vänta på stöd och hjälp.

Resultat
Företagare som kunnat utveckla sina affärsrutiner genom att lära sig använda moderna IKT-lösningar har fått mera tid att ägna sig åt sina egentliga uppgifter som företagare och har kunnat utveckla sin konkurrensförmåga. En utvecklad konkurrensförmåga har givit ökande försäljning till bättre priser, vilket
i) har givit behov av att utveckla företaget med en ökande produktion av varor eller tjänster, vilket i sin tur
ii) kommer att kräva anställning av mera arbetskraft;
iii) om samtidigt kostnaderna hålls i styr genom en utvecklad infrastruktur för att sköta företagets funktioner är slutresultat ofta
iv) en ökande lönsamhet. I slutändan kommer detta att bidra till att skärgårdens arbetsplatser först kan bibehållas och sedan ökas; en fortsatt utvecklig bidrar till att företagen kan bygga ut sin verksamhet med bibehållen lönsamhet.

EM-utbildningen i Informationssystem
Utbildningen i Informationssystem har kunnat dra nytta av en hel del av de erfarenheter som ICT CompEdge-projektet har gett,
i) inom User-Centred Design of Information Systems -kursen genomfördes de praktiska delarna i direkt samverkan med företagare från ICT CompEdge. Kursen har kontinuerligt utvecklats för att lära studerande hur inmformationssystem skall byggas för att vara anpassade till företagarnas IKT-kunskaper och behov
ii)ICT CompEdge-projektets undervisningsformer har återanvänts inom grundstudierna och ämnesstudierna
iii)vid planeringen av IS-kurserna sker nu en större satsning på att skapa färdigheter och på att inarbeta IKT-kunnande i ekonomernas substanskurser
iv)ekonomstuderande kan numera avlägga en 10 sp modul med praktisk projektverksamhet ute i företag