Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10456

Projektin nimi: MONIVERKKO - maahanmuuttajien työelämävalmiuksien ja työnantajien rekrytoinnin kehittäminen verkostoissa

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, pk-yksikkö

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0313471-7

Osoite: Nilsiänkatu 3 (PL 58)

Puhelinnumero: 09-191 54000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.helsinki.fi/palmenia

Projektin kotisivun osoite: www.palmenia.helsinki.fi/moniverkko/

Vastuuhenkilön nimi: Tuula Meres-Wuori

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: tuula.meres-wuori(at)helsinki.fi

Puhelinnumero: 09-191 54182, 050-5447607

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Verkostot rakennetaan kahden kohderyhmän välille:

1. Ammattitaidon ja työkokemuksen omaavat maahanmuuttajataustaiset työntekijät/työnhakijat, jotka muodostavat projektin maahanmuuttajien verkoston. Tavoitteena on, että vähintään puolet verkoston jäsenistä on naisia.

2. Työorganisaatioiden rekrytoijat ja rekrytointia tekevät esimiehet, jotka muodostavat oman verkostonsa. Työnantajaverkoston kohderyhminä on 7 yritystä ja yhteensä 3 kuntatoimijaa. Verkoston kohderyhmiksi on valittu Sodexo, Staffpoint, Lassila & Tikanoja Oyj, Itella Oyj, Sentteri Henkilöstö Oy, Palmia, Vantaan Energia sekä Porvoon kaupunki, Diakonia- ammattikorkeakoulu ja Arcada. Osassa yrityksistä työskentelee maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä.
Tämän lisäksi verkostokumppaneina ovat Helsingin työvoimatoimisto, Vantaan työvoimatoimisto, Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry, African Civil Society in Finland. Yhteistyökumppanit on valittu ensisijaisesti palvelusektorin (mm. huolinta-alan, hotelli- ja ravintola-alan, sosiaali-ja terveysalan) yrityksistä ja yhteisöistä. Projekti toimii siltana kahden kohderyhmän ja verkoston välillä järjestämällä ryhmien yhteisiä rekrytointi- ja verkostotapaamisia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat projektissa mukana olevat alan asiantuntijat, muut työorganisaatiot henkilöstöineen, maahanmuuttajat, maahanmuuttajien kanssa työskentelevät viranomaiset ja järjestöt, oppilaitokset, työelämän kehittäjät, poliitikot ja virkamiehet, tutkijat, päätöksentekijät, ns. suuri yleisö ja tiedotusvälineiden edustajat. Myös projektin välillisille kohderyhmille voidaan tarvittaessa järjestään rekrytointivalmennusta.

Projekti on myös osallistujamäärältään laajahko projekti. Hankkeessa työskennellään kahdessa verkostossa ja verkostojen välille on suunniteltu verkostotoimijoiden yhteisiä tilaisuuksia sekä ns. suurelle yleisölle suunnattuja tilaisuuksia. Projektissa aloittavien lukumäärä on noin 100 henkilöä. Tämän lisäksi mukaan tulevat projektin avoimiin tilaisuuksiin osallistuvat henkilöt ja opiskelijoiden tekemien, projektin pienimuotoisiin tutkimuksiin osallistuvat henkilöt. Heitä on alustavan suunnitelman mukaan noin 500 henkilöä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 100, joista naisia 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 176, joista naisia 96

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomessa maahanmuuttajat työllistyvät hitaasti, etenevät urallaan kantasuomalaisia hitaammin ja syrjäytyvät helposti työmarkkinoilta. Maahanmuuttajien työllistymisen esteitä ovat ennakkoluulot, vähäiset verkostot, vanhentunut tai puutteellinen koulutus, heikko tietämys työmarkkinoista ja heikot työnhakutaidot. Ikääntyvän Suomen on tulevaisuudessa otettava käyttöön nyt käyttämättä olevat työvoimareservit: ennen kuin rekrytoidaan työvoimaa ulkomailta paikkaamaan työvoimapulaa, on saatava täällä olevien maahanmuuttajien osaaminen täysimääräisesti käyttöön.

Yritysten rekrytointijärjestelmät eivät aina vastaa monikulttuurisen työvoiman vaatimuksia. Monimuotoisen työyhteisön rakentaminen ja monikulttuurisuuden hyödyntäminen työyhteisössä ovat haasteita, joiden hallintaan työorganisaatiot tarvitsevat käytännön työvälineitä. Monikulttuurisuus oikein hyödynnettynä on yrityksille ja yhteisöille kilpailuetu tämän päivän globaalissa toimintaympäristössä.

Projektin välittömiä kohderyhmiä ovat työorganisaation rekrytoijat ja rekrytointia tekevät esimiehet sekä hyvän ammattitaidon ja työkokemuksen omaavat maahanmuuttajat. Välillisiä kohderyhmiä ovat mm. projektissa mukana olevat alan asiantuntijat, muut työorganisaatiot henkilöstöineen, maahanmuuttajat ja heidän kanssaan työskentelevät viranomaiset ja järjestöt, oppilaitokset ja päätöksentekijät. Projektin tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyä ja integrointia yhteiskuntaan lisäämällä heidän työelämävalmiuksiaan valmennuksen ja verkostoitumisen avulla sekä edistää työorganisaatioiden myönteisempää asennoitumista maahanmuuttajiin, tukea niitä maahanmuuttajien rekrytoinnissa ja löytää uusia keinoja monikulttuurisuuden edistämiseksi ja hyödyntämiseksi työyhteisöissä.

Projekti muodostaa maahanmuuttajien sekä viranomaisten ja työorganisaatioiden verkostot, joiden tavoitteena on edistää maahanmuuttajien osaamista ja verkottumista työnantajien kanssa sekä rekrytointia ja urakehitystä työorganisaatioissa. Projekti järjestää verkostoille tarpeiden mukaan räätälöityä, osallistavaa valmennusta, toimii siltana verkostojen välillä järjestämällä verkostojen välisiä tapahtumia sekä tuottaa käytännön työvälineitä työorganisaatioiden käyttöön monikulttuurisen rekrytoinnin ja osaamisen kehittämiseksi.

Projekti tuottaa työorganisaatioiden käyttöön seuraavia monikulttuurisen rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen käytännön työvälineitä:
MONIOSAAMISEN mallin Osaamispyörä-työvälineen monimuotoisen osaamisen huomioimiseksi rekrytoinnissa, valinnassa ja urakehityksessä
MONIOSAAMISEN työkirja osana mallia
MONIMATRIISI maahanmuuttajien osaamisen kartoittamiseksi
MONIREKRY tapahtuman toimintamalli
Maahanmuuttajien valmennuksen mallintaminen (Palmenia)
CV-videointien jatkuminen, testaaminen ja edelleen kehittäminen sekä arviointi
Projektin tuloksia ja tuotteita levitetään laajasti edellä mainitun kumppanuusverkostojen ja toteuttajien omien yhteistyöverkostojen avulla koko projektin ajan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeella on tiedotus- ja levittämissuunnitelma, jonka mukaan hankkeesta tiedotetaan säännöllisesti koko toteutuksen ajan. Alussa, hankkeen rekrytointi- ja markkinointivaiheessa, panostetaan esitteeseen ja posteriin, jotka sisältävät tietoa tavoitteista, toiminnoista, kohderyhmistä sekä yhteystiedot osallistuvista tahoista.
Esitteitä jaetaan Palmenian ja Diversa Consultingin sidosryhmille, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Posterin merkitys korostuu messutapahtumissa ja tutkimusseminaareissa. Projektihenkilöstö kirjoittaa myös itse artikkeleita projektin tapahtumista. Toimintaa, tuloksia ja ajankohtaisia tapahtumia esitellään hankkeen www-sivuilla, joihin liitetään valokuvia, artikkeleita ja haastatteluja projektin tapahtumista. Sivuilta on linkit kehittämiskumppanien ja yhteistyötahojen sivuille.

Hankkeeseen rakennetaan avoimia rekrytapahtumia ja hankkeella on ns. suurelle yleisölle avoimet aloitus- ja päätösseminaarit , jotka mahdollistavat paitsi projektin esittelyn, myös yhteiskunnallisen keskustelun.

Tuloksista, kokemuksista ja innovaatioista tiedotetaan tiedotusvälineiden, Palmenian asiakaslehden sekä monipuolisesti aiheeseen liittyvien ammattilehtien välityksellä. Tuloksista kerrotaan toimialakohtaisesti ja työpaikkatasolla henkilöstölehdissä ja -tilaisuuksissa.

Hankkeen alku- ja loppukyselyn ja haastattelujen tulokset julkaistaan omana julkaisunaan. Julkaisuja ovat yliopisto- ja amk-opiskelijoiden tekemät pienimuotoiset tutkimukset.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisessä on hankkeen toteuttajan Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja osatoteuttajan Diversa Consultingin omilla yhteistyöverkostoilla keskeinen asema.
2008 Luodaan perusta ja toimintatapa tuotteiden ja aiemallien testaukselle ja mallintamiselle

2009 Tuotteiden, aiemallien testaus, mallintaminen ja levittämisen aloittaminen

Suoritetaan tuotteiden ja mallien testaus kumppaniyrityksissä –ja yhteisöissä.
Osa tuotteista valmistuu vuonna 2009, jolloin aloitetaan niistä tiedottaminen.
Keskeisessä asemassa tiedotuksessa ovat hankkeen yhteiset tilaisuudet (verkostofoorumit,
rekrytointitapahtumat jne.) ja tiedotussuunnitelman mukainen eteneminen.
Hankkeen toiminnasta, kehitellyistä työvälineistä ja niiden hyödynnettävyydestä kirjoitetaan säännöllisesti artikkeleita ammattilehtiin.

2010 Testattujen tuotteiden ja mallien levittäminen
Osa tuotteista valmistuu vuonna 2010, jolloin alkaa laajempi levittäminen.
Ohjausryhmän jäsenet vievät hyviä käytäntöjä omien sidosryhmiensä tietoisuuteen ja käyttöön. Tämän lisäksi osallistutaan teemaan liittyviin messutapahtumiin ja tutkimuspäiville, joissa esitellään hankkeessa kehiteltyjä työvälineitä henkilöstö- ja esimiestyön tueksi.
Hyvien käytäntöjen levittämisessä tärkeä osa on myös loppuraportilla, johon on koottu hankkeen keskeiset tulokset.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 332 787

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 320 910

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 469 123

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 364 467

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää maahanmuuttajien työelämä- ja työnhakutaitoja ja työnantajien monimuotoisen rekrytoinnin ja monimuotoisen esimiestyön taitoja. Asetetut tavoitteet ylitettiin molempien kohderyhmien osalta mm. ylimääräisillä toimenpiteillä ja aktiivisella verkostotoiminnalla. Hankkeessa oli mukana yhteensä 11 työnantajakumppania, kuntia ja suuria palvelualan yrityksiä sekä 126 maahanmuuttajaa.
Projekti on toiminut siltana yritys/yhteisöverkoston ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden verkoston välillä järjestämällä verkostojen jäsenille yhteisiä tapahtumia kuten rekrytointitapahtumat ja verkostofoorumit.
Hankkeen tavoitteet saavutettiin ja ylitettiin toteuttamalla seuraavia toimenpiteitä: työpajat maahanmuuttajille ja työnantajille, rekrytointitapahtumat, verkostofoorumit, muutostiimit, tiedotus- ja valmennustilaisuudet työnantajille, suomen kielen kerhot, työnhakuryhmät, yksilöllinen työnhaun/uraohjaus ja yritysvierailut maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien työpajoissa osallistujia valmennettiin mm. tehokkaaseen työnhakuun uusilla menetelmillä, suomalaiseen työkulttuuriin, kulttuurisiin vuorovaikutustaitoihin ja yrittäjyyteen uravaihtoehtona. Työnantajien työpajoissa kehitettiin yritysten/yhteisöjen rekrytointi-ja esimiestyön osaamista vastaamaan henkilöstön työhyvinvoinnin ja monikulttuurisen työyhteisön vaatimuksia. Työpajoissa käsiteltiin monimuotoista rekrytointia ja monikulttuurisessa työyhteisössä toimimista eri näkökulmista kuten: stereotypiat, konfliktinratkaisu, esimiestyö. Yritysten ja yhteisöjen asenteisiin vaikuttamalla löydettiin tehokkaita rekrytointi- ja työllistämistapoja ja kehitettiin yritysten ja yhteisöjen edustajien valmiuksia kohdata maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä.
Molemmmissa maahanmuuttajien suomen kielen kerhoissa tuettiin non-formaalilla ohjaustavalla menestyksellisesti suomen kielen kehittymistä ja toisessa niistä tuettiin myös työelämä- ja työnhakutaitoja osallistavilla menetelmillä hyödyntäen myös vertaistukea yhteisessä oppimisprosessissa.
Hankkeen tuloksena syntyi toimiva maahanmuuttajaverkosto, joka jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeenkin. Maahanmuuttajien työnhaun tueksi kehitettiin hankkeessa sosiaalinen innovaatio, Video-CV, jonka avulla maahanmuuttajat voivat tehostaa työnhakuaan. Video-CV on muutaman minuutin pituinen esittely itsestä painottuen perinteistä CV:tä täydentävään tietoon omasta osaamisesta ja kiinnostuksista omalla uralla etenemistä kohtaan. Videon erityinen hyöty maahanmuuttajille on se, että sillä voidaan todistaa suomen kielen (suullinen) taito paremmin ja ajantasaisemmin kuin esimerkiksi kielitaitotodistuksilla/arvosanoilla, jotka voivat olla vaikeita tulkittavia työnantajalle eivätkä välttämättä hakuhetkellä anna realistista kuvaa senhetkisestä kielitaidosta. Suomen kielen taito ja sen todentaminen työnhakuprosessin aikana on merkittävä tekijä maahanmuuttajien rekrytoinnissa. Videon tekeminen ja lataaminen Internetin ilmaiseen videopalveluun on yksinkertaista ja se on mahdollista toteuttaa itsenäisesti seuraamalla välineestä laadittua ohjetta, joka on saatavilla hankkeen kotisivuilta sekä lähetetty sähköisesti kaikkiin Suomen TE-toimistoihin.

Projektissa tuotetuista esimiestyöhön kehitetyistä työkaluista tärkeimpinä voidaan mainita monimuotoisuuden osaamispyörämatriisi ja suomen kielen osaamispyörä. Kehiteltyjen toimintamallien ja työkalujen avulla edistettiin monimuotoisuuden johtamista sekä henkilöstön monimuotoisuutta edistävää rekrytointia yrityksissä ja yhteisöissä.