Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10457

Projektin nimi: KEVÄT - Välityömarkkinoiden kehittäminen Keski-Suomessa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Osoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: 020 743 8100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jamk.fi/kevat

Vastuuhenkilön nimi: Eila Latvala

Asema: Yksikön johtaja

Sähköposti: eila.latvala(at)jamk.fi

Puhelinnumero: 040-7441748

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Toivakka, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. Teemakohtaisten hankkeiden toimijat ja niiden yhteistyökumppanit
2. Keskisuomalaiset sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoimatoimistojen, sosiaalisten yritysten henkilöstöt ja muu kunta-alan ja kolmannen sektorin työllistämiseen osallistuva henkilöstö
3.Yrittäjäjärjestöt
Ne keskisuomalaiset kunnat, jotka eivät vielä kuulu kehittämisohjelmaan, voivat liittyä siihen myöhemmin.
Projektin kustannuksista ja resursseista kohdentuu 12% Viitasaari-Saarijärven kehysalueeseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kehittämisyhtiöt, kuntayhtymät, yritykset, opiskelijat, koulutusorganisaatiot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Välityömarkkinoiden kehittäminen Keski-Suomessa KEVÄT-hanke rahoitetaan osana Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallista kehittämisohjelmaa 2007-2011: Välityömarkkinat/ siirtymätyömarkkinat, toimintalinja 2.

Tämä hanke koordinoi seuraavia välityömarkkinoiden kehittämisteemoja:
1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen
2. Kolmannen sektorin työllistämisen kehittäminen
3. Sosiaalisen yrittäjyyden ja yritysyhteistyön kehittäminen
4. Moniammatillisten palvelu- ja työllistämisprosessien tukeminen

Hankkeen välittömiä kohderyhmiä ovat teemoja toteuttavien hankkeiden (Työnhakijan polku avoimille työmarkkinoille/JAO; Duunari ja Välittäjä -hankkeet/KYT; TEHO2 - sosiaalisten yritysten perustamisneuvonta ja työllistöämisjärjestelmät, Witas; Yhteistyöllä tuloksiin -hanke, Saarijjärvi-Karstulan terveydenhuollon ky) toimijat ja näiden hankkeiden yhteistyökumppanit, kuten kuntien, työhallinnon, työllistämistä toteuttavien organisaatioiden ja työllistävien yritysten tässä kehittämisprosessissa olevat henkilöstö.

Välityömarkkinoiden toimintaa avoimille työmarkkinoille ohjaaviksi väyliksi kehitetään kokonaisuutena ja näin vältetään pirstaloituminen yksittäisiksi toimenpiteiksi. Koordinoinnin tavoitteena on eheyttää ja tukea kunta- ja seutukuntakohtaisten, joustavien, työllistymistä ohjaavien toiminta- ja ohjaustapojen kehittymistä. Näitä toimintatapoja kehitetään toimintaympäristön analyysien, projektiarviointien, asiakasseurannan ja toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin avulla. Yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa antaa uusia näkökulmia myös paikallisiin ja alueellisiin ratkaisuihin.

Hankkeen tavoitteita ovat
- tukea välityömarkkinoiden kehittämishankkeiden toimintaa siten, että niistä muodostuu yhtenäinen keskisuomalaista työllistämistä tukeva kehittämiskokonaisuus
- eheyttää välityömarkkinoiden toimintakenttää kunnissa ja seutukunnilla siten, että keskisuomalaisille välityömarkkinoille syntyy ammatillista osaamista tukevat ohjaamisen tavat ja käytänteet
- vahvistaa alueellisten, seutukunnallisten ja maakunnallisten toimintamallien kehittämistä tuloksellisuuteen perustuvien arviointien avulla
- tunnistaa sosiaalisten yritysten, uusien koulutuksellisten väylien ja kolmannen sektorin uusien toimintamallien suhde muihin välityömarkkinoiden työllistämistoimenpiteisiin

Hankkeen tulokset
- Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelmaan kuuluvat kehittämisprojektit saavuttavat määrittelemänsä tavoitteet
- välityömarkkinoilla toimivien kunta-, seutukunta- ja maakuntakohtaisten verkostojen yhtenäiset ohjauskäytänteet vakiintuvat ja parantavat työllistämisen tehokkuutta
- välityömarkkinoiden selkeä yhteistoiminta ja työnjako, joka vahvistaa ammatillisia reittejä välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi
- tunnistetaan rakennetyöttömyyttä ylläpitäviä ja työllistymistä edistäviä rakenteellisia ja toiminnallisia tekijöitä

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamista toteutetaan neljällä kehällä.
1. Kuntien- ja kuntayhtymien edustajille ja yrittäjille tiedottaminen (henkilökohtaiset kontaktit, yhteiset kehittämispäivät yms.), vuosittaiset kuntakierrokset, neljännesvuosittain kuntakohtaiset tilanneseurannat kuntien yhdyshenkilöille,
2. Verkostolle ja toimijoille tiedottaminen (OPTIMA-oppimisympäristö, yhteiset teema- ja hankepalaverit yms.), ohjausryhmtyöskentely,
3. Julkisuuteen tiedottaminen (julkaisut, www-sivut, artikkelit, raportit yms.).
Tiedottaminen hoidetaan keskitetysti koordinaatiohankkeen toimesta ja siitä laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma, KEVÄT-hankkeet tiedottavat omista hyvistä käytännöistään ja tuloskistaan omien kontaktien kautta (muistaen mainita kontekstina ESR-rahoitteisen KEVÄT-ohjelman).
4. KEVÄT-julkaisu JAMK:n julkaisusarjaan

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2010 - verkostopäivät , eri projekteissa ja seutukunnilla syntyneet käytännöt tai ratkaisut (väliarviointi)
- koulutukset ja verkostopäivät
2011 - koulutukset ja verkostopäivät kunnat ja seutukunnat Keski-Suomessa
- kansalliset ja kansainväliset ammatilliset foorumit, artikkelit
- esitelmät ja artikkelit kansallisissa tapaamisissa , ammatillisisa ja tieteellisissä julkaisuissa
- loppuraportti
- esitelmät kansallisissa ja kansainvälisissä ammatillisissa ja tieteellisissä tapaamisissa

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 455 706

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 424 668

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 475 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 441 879

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Välityömarkkinat tarjoavat tuettuja työ- ja aktivointipaikkoja, joilla parannetaan työnhakijoiden osaamista ja työkykyä. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) koordinoi valtakunnallista välityömarkkinoiden kehittämisohjelmaa ja kehittämisohjelmaa toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinjassa 2. Toimintalinjan keskeisenä tavoitteena on alentaa rakenteellista työttömyyttä, jolloin toimenpiteitä suunnataan erityisesti pitkittyneen työttömyyden ja sen seurausvaikutusten lievittämiseen. KEVÄT-koordinaatiohanke koordinoi Keski-Suomen maakunnassa 14 ESR-hankkeen muodostamaa Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelmaa (KEVÄT-ohjelma).

KEVÄT-koordinaation tavoitteena oli:
1. tukea KEVÄT-ohjelmassa mukana olevien välityömarkkinoiden kehittämishankkeiden toimintaa siten, että niistä muodostuu yhtenäinen keskisuomalaista työllistämistä tukeva kehittämiskokonaisuus
2. eheyttää välityömarkkinoiden toimintakenttää kunnissa ja seutukunnilla siten, että keskisuomalaisille välityömarkkinoille syntyy ammatillista osaamista tukevat ohjaamisen tavat ja käytänteet
3. vahvistaa alueellisten, seutukunnallisten ja maakunnallisten toimintamallien kehittämistä tuloksellisuuteen perustuvien arviointien avulla
4. tunnistaa sosiaalisten yritysten, uusien koulutuksellisten väylien ja kolmannen sektorin uusien toimintamallien suhde muihin välityömarkkinoiden työllistämistoimenpiteisiin ja tukea teemallista kehittämistyötä

Keski-Suomessa välityömarkkinoiden koordinointi ulkoistettiin ELY-keskuksesta ja hankkeistettiin ESR-hankkeeksi. KEVÄT-koordinaatiohankkeen tehtävänä oli turvata KEVÄT-ohjelmassa mukana olevien kumppanihankkeiden toimintaedellytykset. Hallinnollisesti merkittävin oli koko KEVÄT-ohjelman hankkeiden vastinrahan neuvotteleminen keskisuomalaisten kuntien kanssa sekä KEVÄT-ohjelman yhteisen ohjausryhmätyöskentelyn johtaminen. Operatiivisesti tärkeää oli vuosittaiset kuntakierrokset, joiden myötä varmistimme kumppanihankkeiden toimintojen tarvelähtöisyyden. Koordinaatio järjesti kolmen viikon välein hanketapaamisia, joissa sovimme työtehtävistä ja toisaalta seurasimme yhteistoiminnan etenemistä. Koordinaatio raportoi neljännesvuosittain KEVÄT-ohjelman yhteistyön tuloksista kuntakohtaisin tilannekatsauksin.

KEVÄT-koordinaation tuloksena:
1. Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelmaan (KEVÄT-ohjelma) kuuluvat kehittämisprojektit saavuttivat määrittelemänsä tavoitteet. Määrällisissä tulokset ylittyivät kumppanihankkeisiin osallistuneiden henkilöasiakkaiden ja organisaatioiden lukumäärän, lyhytkestoisten ohjaustilanteiden sekä tiedotustilaisuuksien lukumääriä tarkasteltuna. Vastaavasti uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja syntyi tavoitteita vähemmän, hankkeiden toteutusaikan vallinnut taloudellinen taantuma ei mahdollistanut näiden tavoitteiden saavuttamista.
2. Selkeyttää välityömarkkinoilla toimivien kunta-, seutukunta- ja maakuntakohtaisten verkostojen ohjauskäytänteitä ja parantaa työllistämistoimien tehokkuutta esimerkiksi paikallisin työllisyyssopimusten myötä.
3. Välityömarkkinoiden selkeä yhteistoiminta ja työnjako, jolloin vahvistetiin ammatillisia reittejä välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille ja osaltaan turvaasimme tulevaisuutta varten osaavan työvoiman saanti. Tuettiin paikallistasolla työllisyystoimijoiden yhteistoimintaryhmien toimintaa ja työryhmätyöskentely jatkuu edelleen hankkeen jälkeenkin.
4. Tunnistetiin rakennetyöttömyyttä ylläpitäviä ja työllistymistä edistäviä rakenteellisia ja toiminnallisia tekijöitä, joista Koordinaatio toimitti `Työtä, osaamista ja osallisuutta Keski-Suomessa` -raportin (ns. KEVÄT-raportti).

https://publications.theseus.fi/handle/10024/32508