Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10458

Projektin nimi: SYLI -projekti

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 30.4.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0875541-6

Osoite: Rautaruukintie 35

Puhelinnumero: 08 4393453

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.raahenaiku.fi/

Projektin kotisivun osoite: www.syli.eu

Vastuuhenkilön nimi: Eero Takkula

Asema: rehtori / toimitusjohtaja

Sähköposti: eero.takkula(at)raahenaiku.fi

Puhelinnumero: 044 4393449

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Siikajoki, Pyhäjoki, Raahe, Vihanti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

SYLI -projektin varsinaiset kohderyhmät ovat välityömarkkinoilla toimivat ja niihin vaikuttavat organisaatiot ja viranomaiset, sosiaalisesti työllistävät toimijat kuten yhdistykset. Projektin tavoitteena on luoda saumattomat toimenpide- ja työllistymispolut heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille ja sitä kautta yksi tavoitteista on työllistyä avoimille työmarkkinoille yrityksiin. Tämän vuoksi on tarpeen osallistaa yrityksiä projektin kaikissa vaiheessa: käynnistys- ja kehittämisvaiheessa sekä varmistusvaiheessa.

Projektin keskeisiä kohderyhmiä: strategisella ja taktisella tasolla tasolla työvoimahallinto, kuntien sosiaalitoimet, oppilaitokset, etujärjestöt ja operatiivisella tasolla työllistävät: yhdistykset, yritykset ja julkisorganisaatiot. Edellä mainituista toimijoista ja toimijaryhmistä muodostuu projektin toimija- ja kehittämisverkosto.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Päätöksentekijät eri organisaatioissa: kuntien luottamushenkilöt, aluevaltuusto, eri toimikunnat, työryhmät ja viranomaiset, jotka tekevät projektin toimenpiteisiin ja tavoitteisiin liittyviä päätöksiä ja linjauksia.

Projektin lopulliset hyödynsaajat ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, joiden työllistymis-, oppimis- ja koulutuspolkujen saumattomuus mahdollistaa heidän työllistymisensä (painopisteenä yritykset) ja edistää työmarkkinoilla pysymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SYLI-projektin tavoitteena on kehittää ja innovoida matalamman lähtötason työllistymis-, oppimis- ja kouluttautumismalleja välityömarkkinoille tiiviillä verkostoyhteistyöllä. Yhteisten toimintamallien avulla vähennetään passiivityömarkkinatuen piirissä olevien määrää luomalla saumattomia toimenpide- ja työllistymispolkuja. SYLI, sosiaalisen yrittäjyyden liiketoiminnan innovaatiot välityömarkkinoilla, ratkaisee mm. RAKET Equal -projektin aikanakin havaittuja ongelmia. SYLI -projekti varmistaa eri tasoilla kehittämisen jatkumisen. Välityömarkkinoilla tarvitaan monialaisia verkostoja ja ammatillisia täsmäkoulutuksia mahdollistamaan toimenpide- ja työllistymispolkujen onnistumisen.
Projektin hakija ja päätoteuttaja on Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy, jolla on alue- ja työelämän kehittämistehtävä. Aikuiskoulutuskeskus on monialainen koulutuksen järjestäjä ja koulutuspalveluiden tuottaja, jolla on pitkä kokemus heikossa työmarkkina-asemassa olevien kouluttajana. Haasteena kouluttajille ovat välityömarkkinat ja sieltä tulevat tarpeet, joihin vastaaminen edellyttää uudenlaista verkostomaista toimintamallia. Kouluttajan rooli ja osallisuus ulottuvat jo koulutusta edeltäviin toimenpiteisiin, joissa työnhakijan osaamista, ammattitaitoa, koulutustarpeita arvioidaan.
Projektin toteutuksessa sovelletaan Equal-projekteissa hyväksi todettua konseptia. SYLIä toteutetaan kumppanuus- ja yhteistyöverkostoprojektina. Pr RAKET Equal -projektissa kehitetty sosiaalisen yrittäjyyden keskus ja toimintamalli ovat kehittämis- ja levittämiskohteina (AKO/MAKO -painopisteinä) sekä voimavarana välityömarkkinoiden vaikuttavuuden kehittämisessä Raahessa ja lähikunnissa.
Projekti on vaiheistettu "lupaus-", "lunastus-" ja "varmistusvaiheisiin". Projekti sisältää temaattiset osiot, jotka tukevat välityömarkkinoiden sisällön kehittämistä. Teematyöryhmien aiheet päätetään yhdessä verkosto- ja kehittämiskumppaneiden kanssa projektin käynnistys- ja lupausvaiheessa.
Projektin tulokset: 1) Saumaton oppimis-, toimenpide- ja työllistymispolkumalli, 2) Raahen aikuiskoulutuskeskuksen toimintamalli kouluttajan roolissa välityömarkkinoilla, 3) Innovatiivinen työ- ja oppimispaja työikäisille, 4) Työllistävien toimintojen satelliittipisteet lähikuntiin 5) Välityömarkkinoiden kehittyminen toimialana - toimivat välityömarkkinat työvoimareservinä, 6) Välityömarkkinoiden vaikuttavuus työllisyyden edistäjänä kasvanut 40 %.
Projektin välillisinä tuloksina syntyy uusia aktiivitoimenpide- ja työpaikkoja sekä yrityksiä avoimille ja välityömarkkinoille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottaminen on osa valorisaatioprosessia. Tiedottamissuunnitelma laaditaan käynnistys- eli lupausvaiheessa, koska projekti on osallisuusprojekti. Projekti on jaettu kolmeen toteutusvaiheeseen. Jokaiselle toteutusvaiheelle laaditaan omat tiedotussuunnitelmat. Yleinen ja kohdennettu tiedottaminen rytmitetään seurantakausittain. Yleinen tiedottaminen sisältää kolme pääkohtaa: projektin aloittamisen tiedottaminen, toteutusvaiheessa kehittämistyöstä ja teematyöstä tiedotetaan prosessien ja tilanteiden mukaan ja levittämisvaiheessa tuotteista ja hyvistä käytännöistä tiedottaminen, joka huipentuu loppuseminaariin ja -raporttiin.

Projektille luodaan värimaailma, logot, kirjepaperit, lomakkeet, av-esityspohjat, nettisivut, muu markkinointimateriaali ja markkinointistrategia. Tiedotuskanavina ovat projektin www-sivut, lehdistötiedotteet, seminaarit, kumppani- ja sidosryhmäverkostot, täsmäsuoramainokset, projektiesitteet ja -lehdet. Materiaalia käännetään osittain myös englanniksi ja italiaksi.
Projektin tuloksien levittämiseksi on heinäkuun lopulla 2011 haettu kansaivälistä Proseed-hanketta, joka mahdollistaa hyvien käytäntöjen levittämisen Italiassa, Kroatiassa ja Suomessa. Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy on mukana kansainvälisesssä LeGaQual-hankkeessa, joka mahdollistaa myös osittain hyvien käytäntöjen levittämistä. Kansallisella tasolla levittämistyötä jatketaan projektin päättymisen jälkeen resurssien puitteissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana syntyneitä hyviä käytäntöjä siirretään nonstop-periaatteella käytäntöön koko ajan. Projektin vaiheessa 3. toteutetaan varsinainen valorisaatioprosessin levittäminen ja juurruttaminen. Tämä vaihe kestää yli projektin toteutuksen, koska projektista syntyy pysyviä toimintoja ja vaikutuksia.

Toteutusvaiheessa 2. kehittämistyössä ja teematyössä syntyneitä hyviä käytäntöjä leviää ja levitetään prosessien, seminaarien ja foorumien sekä varsinaisen tiedottamisen kautta.
Varsinainen tietoinen ja aktiivinen hyvien käytäntöjen levittäminen ajoittuu 3. vaiheeseen eli juurruttamis-, levittämis- ja varmistamisvaiheeseen, koska hyvät käytännöt on testattu, arvioitu, tuotteistettu ja niille on tehty markkinointimateriaali sekä -suunnitelma. 01.11-31.12.2011 päivitetään kaikki projektituotteet ja hyvät käytännöt. Laaditaan alustava lista paikoista ja organisaatioista joissa projektituotteita ja toimintamalleja esitellään.
Tammikuu 2012
Koostetaan sähköiset ja paperiesitteet sekä muu esitysmateriaali. Päivitetään projektin www-sivut ja siirretään sinne kaikki olennainen materiaali. Sovitaan esittelytilaisuudet.
Helmikuu-maaliskuu 2012
Jatketaan kohdennettuja levittämis- ja juurruttamistoimenpiteitä alue-, maakunta- ja kansallisella tasolla.
Järjestetään päätöstilaisuus "Kiitosjuhla 2013"
Huhtikuu
Varmistetaan että kaikki esitys- ja markkinointimateriaali on käytettävissä projektin jälkeenkin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 346 475

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 325 263

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 395 971

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 372 000

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti aloitti 2008, kun taantuma alkoi näkyä myös Suomessa. Jatkumon varmistaminen on ollut tärkeä, kehittämistyö ei ole keskeytynyt, vaan on voitu jatkaa välityömarkkinoiden kehittämistä ensin Pohjoinen Equal-, sitten RAKET Equal- ja siitä jatkaneella Syli-projektilla. Koulutusorganisaation mukaanpääsy verkostoon heti prosessien alkuvaiheeseen on ollut tärkeä. Toiminnan sisältöä on saatu heti ammatilliseen suuntaan. Vahvuuksien tunnistaminen on mahdollistanut oikeita töitä oikeaan aikaan oikeissa paikoissa.

Syli-projektin kehittämistavoitteet ja tulokset: 1) Saumaton oppimis-, toimenpide- ja työllistymispolkumalli, 2) Raahen aikuiskoulutuskeskuksen toimintamalli kouluttajan roolissa välityömarkkinoilla, 3) Innovatiivinen työ- ja oppimispajamalli työikäisille sekä 4) Työllistävien toimintojen satelliittipisteet lähikuntiin ja 5) Välityömarkkinoiden kehittyminen toimialana, toimivat välityömarkkinat työvoimareservinä ja 6) Välityömarkkinoiden vaikuttavuus työllisyyden edistäjänä kasvanut 40 %. Projektin välillisinä tuloksina syntyy uusia aktiivitoimenpide- ja työpaikkoja sekä yrityksiä avoimille työmarkkinoille.

Syli-projektissa oli lupaus-, lunastus- ja varmistus- ja levittämisvaiheet. Syli on lunastanut lupauksensa. Se on myös voinut varmistaa, juurruttaa ja levittää tuloksia. TEM:n raportin mukaisesti Syli on ongelmien sijaan kiinnittänyt huomion vahvuuksiin ja kehittänyt menetelmiä, joissa vahvuudet ja voimavarat pääsevät esille ja ne hyödynnetään asiakkaan saumattomien toimenpide-, oppimis- ja työllistymispolun reitityksessä. Verkosto on laajentunut, mutta samalla se on tiivistymässä, koska kuntakokeilu-hankeen tiivis valmistelu nosti yhteiset tarpeet tietoisuuteen, kehittämisen kohteiksi, hyvät toimintamallit käyttöön ja edelleen parannettaviksi.

Yhteistyökumppanina ja oppilaitoksena Raahen Aiku on tarvinnut oppimisympäristöjä, joissa on ohjausosaamista ja aitoa kiinnostusta opiskelijoiden polkujen tukemiseen. Syli-projektin päättyessä Raahen Aikun toimintamalli tukeutuu verkostoon ja korostaa matalaa kynnystä työhön ja oppimiseen.

Matalan kynnyksen valmennuksessa vaikuttavuuden V5-malli on seuraava:

1. Vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen käynnistää asiakkaan motivoitumisen. Yhtenä menetelmänä on yksilön toimintavalmiuskartoitus (YTK), joka lisää itsetuntemusta ja itseluottamusta. Tunnistamisprosessi on jatkuva.
2. Valmiudet kehittyvät, kun toimintavalmiuksia tarkastellaan ammatin tai työtehtävien vaatimuksiin peilaten (YTK/ammattipeili) ja niitä kehittäen.
3. Valmennus matalan kynnyksen periaatteella etenee vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisesta ja hyödyntämisestä. Valmennusosaaminen kehittyy, kun opettajat ja työnjohtajat tunnistavat myös toistensa vahvuudet sekä ohjattaviensa oppimistyylin, kykyprofiilin sekä ammatin työtehtävien vaatimukset. Tämä on hyvä tuki polkujen henkilökohtaistamisprosessissa.
4. Verkosto saa YTK-analyysista lähtökohdan oppimis-, työllistymis- ja kouluttautumispolkujen suunnitteluun.
5. Välityömarkkinoiden vaikuttavuus näkyy innovatiivisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittymisenä, yritysyhteistyön lisääntymisenä, kolmikanta-periaatteen toteutumisina ja asiakkaiden kouluttautumisena ja työllistymisenä.

Projektin tuloksista saa lisätietoa Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy:stä