Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10459

Projektin nimi: Oppien osalliseksi

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2304308-9

Osoite: Lampikatu 5

Puhelinnumero: 03 84800

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.educode.fi

Projektin kotisivun osoite: www.onnistuvanoppimisenkeskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Eija Lilleberg

Asema: Asiantuntija

Sähköposti: eija.lilleberg(at)educode.fi

Puhelinnumero: 0500 919052

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Helsingin, Porvoon

Kunnat: Espoo, Helsinki, Kerava, Porvoo, Hämeenlinna, Janakkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat työpajojen ohjaajat, yläasteiden ja ammatillisen koulutuksen oppilaitosjohto, opettajat, opinto-ohjaajat, monialaiset oppilashuollon toimijat sosiaali- ja terveystoimesta sekä vankiloiden ja nuorisotoimen ohjaajat.


Välillisesti kohderyhmää ovat lisäksi pilottikokeiluihin osallistuvat nuorten työpajojen asiakkaat, vankiloiden asiakkaat (nuoret), ammatillisen ja valmentavan koulutuksen opiskelijat ja yläasteen oppilaat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Opettajat, opinto-ohjaajat, opiskelijahuoltohenkilöstö ja työpaikkaohjaajat valtakunnallisesti.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 113, joista naisia 96

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OPPIEN OSALLISEKSI - HANKE
2008 -2011
Hankkeen tavoitteena on aktivoida syrjäytymisuhan alla olevia nuoria kehittämällä heidän
oppimisvalmiustaitojaan kognitiivisen harjoitusohjelman avulla neljässä eri pilottikokeilussa, johoin sisältyy myös tutkimus. Projektilla pyritään lisäämään nuorten osallistumista aktiivisesti yhteiskunnan toimintoihin.

Projekti tuottaa opettajille ja ohjaajille uudenlaisen toimivan oppimisvalmiustaitoja kehittävän
harjoitusohjelman sekä dynaamisen arviointimenetelmän. Lisäksi projektin aikana kehitetään kansallinen ja kansainvälinen tukiverkosto, jonka avulla on mahdollisuus reflektoida oppimiskokemuksia ja saada uutta tietoa tai uusia näkökulmia opettamiseen ja ohjaamiseen.

Projektin tuotteena syntyy Onnistuvan oppimisen keskus, joka tulee olemaan verkostoperiaatteella toimiva resurssikeskus kaikille oppimisvalmiuksien kehittämisestä kiinnostuneille. Keskuksen tehtäviin kuuluu koulutus, konsultointi, ohjaus, materiaalien tuottaminen, tutkimus sekä kansallinen että kansainvälinen verkostoituminen.

Tavoitteena on tuottaa palveluja valtakunnallisesti oppilaitoksille ja työpajoille onnistuvan
oppimisen saavuttamiseksi, koulutuksesta syrjäytymisen vähentämiseksi ja elämänhallinnan lisäämiseksi.
Yhtenä keskeisimmistä tavoitteista on tuoda tunnetuksi erilaisia kognitiivisia harjoitusohjelmia sekä arviointimenetelmiä, jotka pohjautuvat oppimisen taustalla olevaan uusimpaan neurologiseen tutkimukseen.Neurokognitiivinen oppimiskäsitys on pohjana uudistettaessa koulujen ja oppilaitosten toimintaa, järjestettäessä opetus ja ohjaustyötä sekä edistettäessä voimavarojen tarkoituksenmukaista kohdentumista.

Pyrkimyksenä on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön ammattitaitoa tunnistaa oppimisen ja
oppimisvaikeuksien taustalla olevia tekijöitä sekä ohjaus- ja opetusmetodeja, kouluttamalla heidät
käyttämään Instrumental Enrichment (IE) harjoitusohjelmaa oppimisen tukena. (Liite 1)
Professori Reuven Feuersteinin suunnittelema oppijan kognitiivisen prosessoinnin kehittämisohjelma kehittää ja parantaa oppijan kognitiivisia toimintatapoja, kehittää oppimisvalmiustaitoja, keskittää oppijan tarkkaavuuden tiedon prosessoinnin olennaisiin tekijöihin opettamalla tarvittavat käsitteet, kehittämällä kognitiivisia operointitapoja, tuottamalla suunnittelevaa, harkitsevaa ja oivaltavaa ajattelua.

Opetusalan koulutuskeskuksella on Feuersteinin kanssa tehty sopimus, joka mahdollistaa IE ohjelman kouluttamisen ainoana Suomessa. Hankkeen toteuttajalla on kaksi kansainvälisesti koulutettua kouluttajaa, joilla on lupa toimia harjoitusohjelman kouluttajana Suomessa. Hankkeen kehittävästä arvioinnista vastaa SosiaalikehitysOy.
Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Eija Lilleberg
eija.lilleberg@educode.fi

asiantuntija, IE -kouluttaja Päivi Hartman
paivi.hartman@gmail.com
050 917 1621

Projektisihteeri Marja Niemi
marja.niemi@educode.fi
050 408 8306

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamisesta vastaa projektipäällikkö. Suunnitteluvaiheessa hankkeesta tiedotettiin laajasti hallinnoijan verkostoissa. Rekrytointivaiheessa on käytetty suoria kontakteja ja sähköisiä tiedotteita.Hankkeen virallinen tiedotuskanava on Onnistuvan oppimisen keskuksen www-sivusto . Sisällöntuotantoa ja kehittämistä jatketaan myös hankkeen jälkeen. Www-sivusto on toimivin kanava tiedottamiselle johtuen hankkeen laajasta ja myös kansainvälisestä verkostosta. Sivusto linkitetään kansainvälisten toimijoiden verkostoille, ja osa sisällöstä tuotetaan englanninkielisenä. Hankkeen pilottioppilaitoksille rakennetaan oma intra sivustolle. Tiedotusta on myös Opetusalan koulutuskeskuksen julkaisuissa, kuten koulutuskalentereissa sekä organisaation yhteisesiintymississä erilaisissa markkinointi- ja tiedotustapahtumissa, esim. Educa-messuilla tai Rehtoreiden kesäpäivillä.
Hankkeesta ja sen toiminnoista pyritään saamaan juttuja opetus-, sosiaali- ja rikosseuraamusalan ammattilehtiin. Harkinnan mukaan voidaan myös osallistua yhteisiin julkaisuihin toisten hankkeiden kanssa. Hankkeen tuloksia esitellään päätösseminaarissa syksyllä 2011 sekä julkaisussa, jota jaetaan valtakunnallisesti oppilaitoksiin ja merkittäville yhteistyötahoille.
Projektista tiedotetaan kansainvälisesti ICLP:n ja Inclues -verkoston konferensseissa.
DVD- julkaisun valmistuminen siirtyy pääosiltaan vuoden 2012 alkuun. Hankkeen tuloksia esitellään valtakunnallisilla Educa 2012-messuilla 27.-28.1.2012.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa syntyviä hyviä käytänteitä esitellään Onnistuvan oppimisen keskuksen www-sivustolla jo hankkeen aikana. Tavoitteena on, että sivustolla on aina saatavissa päivitettyä aineistoa hankkeen etenemisestä.
Varsinaisesti hyvät käytänteet ovat keskiössä hankkeen julkaisussa, joka ilmestyy syksyllä 2011. DVD-muotoisessa julkaisussa kuvataan pilottikokeilujen tuloksia sekä avataan oppimisvalmiuksien kehittämisen merkitystä laajemminkin asiantuntijoiden haastatteluissa tai artikkeleissa.. Julkaisua jaetaan Opetusalan koulutuskeskuksen laajalle verkostolle oppilaitoksia ja muita alan toimijoita sekä hankkeen seminaareissa.
Opetusalan viranomaisille järjestetään syksyllä 2011 asiantuntijapaja, jossa esitellään hankkeen aikana syntyneitä hyviä käytänteitä ja pohditaan niiden hyödynnettävyyttä opetusalan suunnittelussa, esim. opetussuunnitelman perusteiden laadinnassa tai joustavien opetusjärjestelyiden kehittelyssä.
Projektin hyviä käytänteitä esitellään projektin päätösseminaarissa loppusyksyllä 2011 ja kansainvälisesti ICLP:n ja Inclues -verkoston konferensseissa kesällä 2011.
Educa 2012 messut Helsingissä 27.-28.1.2012

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 362 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 351 442

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 429 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 419 465

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on saatu laajalti kokemusta IE-menetelmän koulutuksen järjestämisestä ja menetelmän käyttöönotosta erilaisissa kohderyhmissä.

Hankkeen toteutus on rakentunut seuraavista keskeisistä osa-alueista: 1) koulutus, 2) pilotointi, konsultointi ja muut tukipalvelut sekä 3) verkostoituminen. Hankkeen tuloksia ja hyviä kokemuksia tarkastellaan seuraavassa osa-alueittain.
1. koulutus
Hankkeessa on toteutettu viisi kohderyhmälle suunnattua IE-menetelmäkoulutusta. Koulutusmallia on kehitetty hankkeen aikana ja osallistuen arviot koulutuksen laadusta ja hyödyllisyydestä ovat olleet kauttaaltaan positiivisia parantuen hankkeen loppua kohti. Osallistujat ovat kokeneet saaneensa mielekkään, käytännönläheisen ja omaan työympäristöön hyvin sovellettavan menetelmän ja riittävän ohjeistuksen sen käyttöön.
2. Pilotointi
Hankkeessa on pilotoitu IE-menetelmää erilaissa toimintaympäristöissä vaihtelevin kokemuksin. Pilotoinneissa kokeiltiin erilaisia toimintamalleja, joista parhaaksi osoittautui malli, jossa IE-koulutuksen osallistuja on saanut kouluttajan konsultatiivista tukea omaan ohjaukseensa.
Osana pilotointia selvitettiin IE-menetelmän vaikuttavuutta välillissä kohderyhmissä eli eri oppilaitosten opiskelijoiden ryhmissä. Selvityksessä käytetyt alku- ja lopputestaukset antavat viitettä siitä, että menetelmä on hyödyllinen, mutta varsinaisesti vaikuttavuutta ei voida osoittaa johtuen ryhmien hajanaisuudesta, lyhyestä interventiosta ja mahdottomuudesta sulkea muiden tekijöiden vaikutusta pois.
3. verkostoituminen
Hankkeen tuloksena on rakennettu sähköinen foorumi IE-ohjaajille ja ohjattu vuorovaikutusta siellä. Foorumin käyttö on alkuvaiheissaan, mutta käynnistynyt joidenkin aktiivisten osallistujien johdolla.
Hankkeessa käynnistettiin myös verkostopäivä-käytäntö, jossa vuosittain järjestetään IE-ohjaajien yhteinen tapaaminen, jossa päivitetään osaamista, vaihdetaan kokemuksia ja jaetaan osaamista.