Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10461

Projektin nimi: Woodpolis-osaamisverkosto

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kuhmon kaupunki, Woodpolis

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186204-0

Osoite: Puusepänkatu 3

Puhelinnumero: 08-615 5521

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.woodpolis.fi

Projektin kotisivun osoite: www.woodpolis.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tuulikki Huusko

Asema: Hankepäällikkö

Sähköposti: tuulikki.huusko(at)woodpolis.fi

Puhelinnumero: 044-7255 300

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Woodpoliksen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston henkilöstö sekä kainuulaiset puualan yritykset.

Erittely kohdasta 6.6. Aloittavista henkilöistä oppilaitosten henkilöitä on 8 ja yritysten 22.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat opetustilaisuuksiin osallistuvat henkilöt. Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat sekä puu- ja rakennusalan yritykset muualla Suomessa, erityisesti Itä-Suomessa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 94, joista naisia 14

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Varsinaisena kohderyhmänä ovat Woodpoliksen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston henkilöstö sekä kainuulaiset puualan yritykset.Välillisenä kohderyhmänä ovat opetustilaisuuksiin osallistuvat henkilöt. Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat sekä puu- ja rakennusalan yritykset Itä-Suomessa.

Projektin tavoitteena on, että Woodpolis on kansainvälisesti toimiva energiatehokkaan puurakentamisen innovaatio- ja oppimisympäristö ja että se tuottaa yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa monipuolisia asiantuntijoita ja toimii kansanvälisessä puuteknologian tutkimus-, kehitys- ja opetusympäristössä.

Tavoitteena on tuotannollisen osaamisen tason nostaminen ja energiatehokkaan rakentamisen, suunnittelun, muotoilun ja tuotekehityksen osaajista koostuvan asiantuntijaverkoston luominen. Pitemmän tähtäyksen pyrkimyksenä on edistää puurakentamisen osaamiskeskittymän syntymistä Kuhmoon.

Woodpoliksen osaamisverkoston avulla puualan yrityksillä on mahdollisuus saada korkeatasoista, nykyteknologiaan pohjautuvaa koulutusta. Tämä auttaa yrityksiä toimimaan sekä kansallisilla että kansainvälisillä markkinoilla.

Projektin myötävaikutuksella kainuulaiset oppilaitokset ovat tunnettuja korkeatasoisesta, huipputeknologiaan pohjautuvasta puurakentamisen ja puuteknologian koulutuksesta ja ne tuottavat monipuolisia asiantuntijoita alan tarpeisiin. Koulutuksessa hyödynnetään laajasti Woodpoliksen oppimisympäristöä ja asiantuntijaverkostoa. Alan koulutus on suosittua Kainuussa.

Projektin myötävaikutuksella aloitetaan kansainvälisen puurakentamiseen suuntautuvan insinöörikoulutusohjelman valmistelu, jossa opetuskielenä on englanti.

Woodpoliksen oppimisympäristö ja asiantuntijaverkosto tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

Projektin toimenpiteet

Luodaan toimintamalli puurakentamiseen liittyvän osaamisen tason nostamiseksi. Lisätään Woodpoliksen, kainuulaisten oppilaitosten ja kainuulaisten yritysten osaamista hankkimalla koulutusta ja opetusmateriaalia. Koulutus ja opetusmateriaalit liittyvät energiatehokkaaseen puurakentamiseen ja nykyaikaisen puuntyöstöteknologian hyödyntämiseen (erit. cad/cam).

Luodaan koulutuksen kansainväliset yhteydet. Kootaan kansainvälinen asiantuntijaverkosto, joka koostuu energiatehokkaan puurakentamisen, suunnittelun, muotoilun ja tuotekehityksen osaajista. Verkoston luomiseksi osallistutaan puu- ja rakennusalan messuille Suomessa ja ulkomailla.

Luodaan toimintamalli, jonka avulla Woodpoliksen oppimisympäristöä höydynnetään laajasti sekä kainuulaisten että muiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden opetuksessa. Toimitaan tiiviissä yhteistyössä alan tuotekehityshankkeiden kanssa.

Luodaan Woodpolis-verkostolle satelliittilaboratorion toimintamalli. Satelliittilaboratorioon saadaan osaamista ja resursseja mm. Oulun yliopiston Kajaanin mittalaitelaboratoriosta ja Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Tiedotetaan Woodpolis-verkoston mahdollisuuksista ja palveluista kansallisesti ja kansainvälisesti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan verkkosivuilla, postitse, sähköpostitse, puhelimitse, lehti-ilmoituksilla ja henkilökohtaisilla tapaamisilla. Projekti järjestää myös lehdistötilaisuuksia.

Projekti osallistuu omalla osastolla kansainvälisille puualan messuille Lahdessa 2008, Jyväskylässä (2009), Hannoverissa (Ligna-messut 2009) sekä Lahdessa tai muussa vastaavassa messutapahtumassa 2010. Lisäksi projekti osallistuu Kuhmon messuille 2008, 2009 ja 2010 sekä muille kainuulaisille messuille. Lisäksi projekti vierailee muilla kansainvälisillä puu- ja rakennusalan messuilla, joiden yhteydessä luodaan yhteyksiä alan toimijoihin ja tiedotetaan projektin tarjoamista mahdollisuuksista.

Projektista tiedotetaan myös opinto- ja tutustumismatkojen yhteydessä.

Yhteydenpito yhteistyökumppaneiden kanssa on jatkuvaa.

Projektin toimenpiteenä toimitetaan Woodpoliksen koulutusuutiset pääosin verkkolehtenä kaksi kertaa vuodessa (tehdään myös paperiversio).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin hyvistä käytännöistä välitetään tietoa mm. ohjausryhmätyöskentelyn ja koulutustilaisuuksien sekä koko Woodpoliksen verkoston kautta. Samalla tavalla menetellään myös huonoiksi todettujen käytäntöjen kanssa. Projektin onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää levittää tietoa hyvistä käytännöistä yhteistyökumppaneille.

Hyvistä käytännöistä tiedottaminen on jatkuvaa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 435 181

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 416 828

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 497 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 476 375

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen yleistavoitteena on ollut energiatehokkaan puurakentamisen ja automatisoidun puuntyöstöteknologian osaamisen lisääminen Kainuussa ja Itä-Suomessa. Hanke on toteutettu Kuhmon kaupungin, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteistyönä. Kokopäivätoimisen hankehenkilöstön (projektipäällikkö ja koulutuksen asiantuntija) lisäksi hankkeessa on työskennellyt osa-aikaisesti viisi opettajaa Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja kaksi opettajaa Kainuun ammattiopistosta.

Hankkeessa on tuotettu aiheeseen liittyvää opetusmateriaalia ja järjestetty 34 aihepiiriin liittyvää koulutustapahtumaa. Hankkeessa on myös kehitetty automatisoitujen puuntyöstökoneiden ja suunnitteluohjelmien koulutusmateriaaleja ja laadittu koulutusohjelmia (esim. energiatehokkaan puuelementtirakentamisen koulutus)

Cad/cam -osaamista on kehitetty järjestämällä koulutuspäiviä Autocad ja hsbCad -ohjelmilla. Lisäksi hanke toteutti neljä algoritmiseen puuarkkitehtuuriin ja tietokoneavusteiseen puuntyöstöön liittyvää koulutuspäivää, joissa konkreettisena koulutuskohteena käytettiin puurakenteista Woodpolis-paviljonkia.

Hankkeen toimintaan on osallistunut 20 yritystä ja 94 henkilöä. Lisäksi hankkeen toimintaan on osallistunut muita puualan ja rakennusalan toimijoita kuten rakennustarkastajia, joilla on merkittävä rooli energiatehokkaan rakentamisen edistäjinä. Yritysedustajia on osallistunut erityisesti rakennusten rakennusfysikaalista toimivuutta käsitteleville koulutusjaksoille sekä cad-ohjelmilla toteutettuihin suunnittelijakoulutuksiin. Energiatehokkuuden työkalut -koulutuspäivä, jossa tarkasteltiin ammattilaisten kesken mm. energiatodistuksia ja rakennusvalvonnan ennakoivaa laadunohjausjärjestelmää, herätti laajaa kiinnotusta. Woodpolis-osaamisverkoston ja Woodpoliksen Venäjä-verkosto -hankkeiden yhteistyössä järjestämä Puurakentaminen Venäjällä ja Suomessa herätti laajaa kiinnostusta Itä-Suomen alueella. Seminaarissa kuultiin kaksi suomalaista ja kaksi venäläistä esitystä. Venäläiset esitykset pitivät Pietarissa toimiva Puurakentamisen liitto ja lähes tuhat työntekijää työllistävä venäläinen rakennusliike.

Hankkeella on ollut kansainvälistä toimintaa. Maailman suurimpaan puu-ja metsäalan messutapahtumaan, Hannoverin Ligna-messuille, hanke osallistui näytteilleasettajana keväällä 2009. Hannoveriin valmistettu puinen paviljonki siirrettiin messujen jälkeen Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston piha-alueelle, jossa se esiteltiin kansainvälisen Generate -from algorithm to structure -seminaarin yhteydessä syksyllä 2009. Paviljonki toimi ainutlaatuisena puurakentamisen referenssikohteena. Se rakennettiin 384 yksilöllisestä puusauvasta, jotka liitettiin toisiinsa puutapeilla.

Hankehenkilöstö on osallistunut valikoidusti Euroopan johtaviin puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen konferensseihin, kuten International Passiv House Conference 2008 ja 2009 sekä Holzbau Forum 2010. Hanke on myös ollut aktiivisesti mukana alan kotimaisissa seminaareissa ja työpaja-tyyppisissä tapahtumissa. Osallistumiset ovat lisänneet merkittävästi hankkeen taustaorganisaation tunnettavuutta alan toimijoiden keskuudessa.

Hanke järjesti kesällä 2010 viisi ranskalaista puuteknologian opiskelijaa harjoittelujaksolle Woodpolikseen ja Woodpoliksen kuhmolaisiin yhteistyöyrityksiin.