Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10462

Projektin nimi: Keski-Suomen Innovaatiomarkkinapaikka

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.10.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän yliopisto / Agora Center

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Osoite: PL 35

Puhelinnumero: (014) 260 1211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.jyu.fi/erillis/agoracenter/

Projektin kotisivun osoite: innotori.jyu.fi, www.ks-inno.fi

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Neittaanmäki

Asema: Professori

Sähköposti: pn(at)mit.jyu.fi

Puhelinnumero: 040-5507005

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset pk-yritykset, näillä näkymin erityisesti matalan tuottavuuden aloilta. Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle toiminnan kustannuksista arvioidaan kohdentuvan noin 3%.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toiminta kohdistuu lisäksi seuraaviin organisaatioihin:
- Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)
- Jyväskylän ammattioppilaitos (JAO)
- Keski-Suomen liitto
- Te-keskus
- Keski-Suomen yrittäjät
- Keski-Suomen kauppakamari
- Kehittämisyhtiöt (Jykes, Jämsek, Keulink, Witas, SSYP, Ääneseudun kehitys, Karstulanseutu)
- VTT (Jyväskylän ja Tampereen yksiköt)
- Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 81, joista naisia 33

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pk-yritysten, erityisesti matalan tuottavuuden yritysten haasteena on tutkimustiedon hyödyntäminen. Pk-yrityksissä ei tunneta korkeakoulusektorin mahdollisuuksia ja kynnys yhteydenottoon on korkea. Toisaalta korkeakouluissa ei tunneta pk-yritysten tarpeita. Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

Keski-Suomen Innovaatiomarkkinapaikka -projektissa kartoitetaan systemaattisesti pk-yritysten kehittämistarpeet ja luodaan avoin innovaatioympäristö tiedon tuottajien ja tiedon tarvitsijoiden välille. Projektissa tehdään yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattiopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, VTT:n ja seudullisten kehitysyhtiöiden kanssa.

Tavoitteena on pk-yritysten, erityisesti matalan tuottavuuden yritysten, aktivoiminen hyödyntämään nykyistä systemaattisemmin yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston osaamista tutkimus- ja kehitys- sekä henkilöstönkehittämistoimissaan. Tarkoituksena on aktivoida vähintään 50 yritystä. Avoin innovaatioympäristö tiedon tuottajien ja tarvitsijoiden välillä helpottaa yhteistyötä ja tiedonsaantia.

Projektissa on seuraavat toimenpiteet: (1) osallistuvien yritysten kartoitus, (2) innovaatiomarkkinapaikan IT-tekninen toteutus, (3) yhteistyötahojen informointi projektista, (4) osallistuvien yritysten valinta, (5) projektin tavoitteiden mukainen työskentely yritysten kanssa (6) raportointi rahoittajalle ja yhteistyökumppaneille, (7) hyvien käytänteiden levittäminen, tiedotustilaisuudet ja seminaarit.

Tuloksena saadaan aktivoitua vähintään 50 pk-yritystä Keski-Suomesta. Yrityksille syntyy yhteistyössä yliopiston, ammattikorkeakoulun tai ammattiopiston kanssa kehittämisohjelma. Oppilaitoksille rakennetaan projektin osaamisrekisteri, jota yritykset voivat hyödyntää. Rakennetaan IT-pohjainen innovaatiomarkkinapaikka pilottina Suomessa.

Projektin vaikutuksesta erityisesti matalan tuottavuuden alojen pk-yritysten tutkimus- ja kehitystoiminta lisääntyy. Projektiin osallistuvien pk-yritysten kilpailukyky paranee ja työpaikkojen määrä kasvaa. Oppilaitosten tietoisuus yritysten tarpeista (henkilöstökoulutus, kehitys- ja tutkimustarpeet) lisääntyy. Julkinen tutkimus- ja kehityspanostus Keski-Suomessa lisääntyy. Innovaatiomarkkinapaikka yhdistää systemaattisuustiedon tuottajia ja tiedon tarvitsijoita. Jyväskylän seudun ulkopuolella olevien yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö lisääntyy merkittävästi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan lehti-ilmoitusten, esitteiden sekä www-sivujen avulla. Projektista teetetään painettu projektiesite, jota voidaan jakaa tiedostusmateriaalina projektin tarkoituksesta. Yhteistyössä TE-keskuksen kanssa luodaan esite, jossa yhdistetään Innotori-ryhmään kuuluvien organisaatioiden osaamistarjoama TE-keskuksen pk-yrityksille suunnattuun innovaatiorahoitukseen ja siten luodaan step-by-step-prosessikuvaus, kuinka yrityksen innovaatiotoimintaan liittyvä ongelma on ratkaistavissa innovaatiomarkkinapaikan välityksellä.

Innovaatiomarkkinapaikan kautta tarjotaan projektin aikana ajantasaista tietoa projektin tavoitteista, etenemisestä, organisaatioista ja henkilöistä. Internet-sivuille lisätään myös tarpeen mukaan projektissa syntyvää materiaalia, kuten esimerkiksi korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten toiminnasta kertovaa tietoa.

Kaikessa hankkeen tiedottamisessa noudatetaan EU:n viestintäohjeistusta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Jos toimintamalli todetaan tiedontuottajien ja yritysten pilottivaiheen aikana antamassa palautteessa onnistuneeksi, tuotetaan innovaatiomarkkinapaikasta vuonna 2011 materiaalia, johon tiivistetään toimintamallista pilotin kautta saadut kokemukset niin organisoivan tahon, tiedontuottajien kuin yritysten näkökulmasta. Materiaalia käytetään esiteltäessä toimintamallia ja Innotori-ryhmän toimintaa Keski-Suomen ulkopuolella ja keskustellessa innovaatiomarkkinapaikka-toimintamallin laajentamisesta laajemmalle Suomeen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 258 997

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 256 290

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 316 923

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 314 706

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Keski-Suomen innovaatiomarkkinapaikka –projektin tavoitteena oli aktoivoida keskisuomalaisia pk-yrityksiä oppilaitosyhteistyöhön (JY, JAMK, JAO) ja rakentaa sähköinen markkinapaikka tukemaan tätä yhteistyötä. Projektin määrällisenä tavoitteena oli saada mukaan oppilaitoisyhteistyöhön 50 yritystä.

Projektin toteutus perustui aktiiviseen yritysten kontaktointiin. Projektin aikana tavattiin yli 100 pk-yritystä, joiden kehittämistarpeet kartoitettiin ja joille kerrottiin oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksista. Näistä mukaan projektin toimintaan lähti 57 yritystä, joille lähdettiin suunnittelemaan kehittämisprojektia. Kehittämisprojekteihin etsittiin sopivimmat tekijät oppilaitosten henkilökunnasta tai opiskelijoita. Projektiryhmä toimi myös apuna koko kehittämisprojektien ajan. Yritysten kehittämisprojekteja oli toteuttamassa kaikkiaan yli 250 opiskelijaa ja 30 henkilökunnan jäsentä eri oppilaitoksista.

Projektista tiedotettiin useiden erilaisten yrityksille jaettujen esitteiden kautta. Lisäksi projekti oli mukana järjestämässä paikallisten kehittämisyritysten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa erilaisia yrityksille suunnattuja tapahtumia. Viimeisen vuoden aikana projektin tuloksia esiteltiin useiden lehtijuttujen kautta maakunnan sanomalehdissä.

Projektin tuloksina syntyi yrityslähtöinen yhteistyömalli, jonka Jyväskylän yliopisto tulee ottamaan osaksi sidosryhmäyhteistyötään. Yhteistyömallin toteuttamisen kautta yritysyhteistyön mahdollisuudet yliopisto-opinnoissa otettiin tehokkaampaan käyttöön tuomalla yritysprojekteja olemassa oleville opintojaksoille. Tätä kautta saatiin tuotua lisää työelämärelevanssia opintoihin. Projektin aikana muodostettiin myös kattavat kuva pk-yritysten käsityksistä ja tarpeista oppilaitosyhteistyöhön liittyen. Tämän yhteistyömallin ja erilaisten yritystapahtumien kautta yliopiston tunnettuus ja tieto yhteistyömahdollisuuksista paikallisten pk-yritysten keskuudessa lisääntyi.

Lisäksi projektin aikana kehitettiin ja pilotoitiin Monitieteinen työelämäprojekti, joka oli kaikkien tiedekuntien opiskelijoille yhteinen opintojakso. Opintojaksolla opiskelijat pääsivat harjoittelmaan työelämälähtölistä projektitoimintaa, monitieteistä tiimityötä ja todellisen asiakkaan kanssa työskentelemistä. Yrityksille opintojakso puolestaan tarjosi ”matalan kynnyksen” väylän yliopistoyhteistyöhön tutustumiseen sekä uusia ideoita ja näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen.

Sekä yrityksiltä että opiskelijoilta saatu palaute projektin toiminnasta oli hyvää. Noin 80% yrityksistä oli tyytyväisiä projektin toimintaan ja sama määrä suosittelisi projektia myös muille yrityksille. Opiskelijoista 85% koki yritysprojekteista olleen hyötyä oman osaamisen kehittämisessä ja liki 90% olisi kiinnostunut olemaan mukana yhteistyöprojekteissa myös jatkossa.