Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10465

Projektin nimi: Auraamo-muotoilun toimintakeskus

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun ammattikorkeakoulu, muotoilun koulutusohjelma

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Joukahaisenkatu 3

Puhelinnumero: 02 263 350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.turkuamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.auraamo.fi

Vastuuhenkilön nimi: Liisa Kairisto-Mertanen

Asema: koulutusjohtaja

Sähköposti: liisa.kairisto-mertanen(at)turkuamk.fi

Puhelinnumero: 050 385 4118

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pk-yritykset ja yrityksen perustavat muotoilun ammattilaiset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Korkeakoulujen opiskelijat sekä henkilökunta

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 57, joista naisia 24

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisten työpaikkoja 4

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten perustamia 3

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Auraamo - muotoilun toimintakeskus
Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian muotoilun koulutusohjelmissa perustetaan muotoilun palvelutoimintaan tähtäävä toimintayksikkö. Näin turvataan korkealaatuinen opetus ja muotoilun ja muotoilupalveluiden saatavuus Turun seutukunnan alueen yritysten tietoisuuteen ja käyttöön.

Auraamon toiminnan perusajatus on ammattikorkeakoulujen ja yritysten välisen konkreettisen yhteistyötoiminnan kehittäminen ja ylläpito. Yrityksille Auraamo on tutkimus- ja tuotekehitys -palvelukeskus. Opiskelijoille yksikkö on ammatillisen osaamisen oppimisympäristö sekä valmistuneille muotoilijoille yrityshautomo.

Toimintakeskus edesauttaa yritysten ja oppilaitoksen välistä yhteydenpitoa, tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden asettua joustavasti yritysmaailmaan ja lähentää yrityksiä muotoilun tuottajien kanssa.

Auraamon näkökulmat:
1. Alueellinen ja yrittäjyysnäkökulma, jonka tavoitteena palvella koko Varsinais-Suomen yrityselämää. Tarkoituksena jatkossa on yhteistyön lisääminen myös koko maan ja Suomen lähialueiden kanssa.
2. Monialainen näkökulma, poikkitieteellinen palveluympäristö, jossa korostetaan monialaisuutta ammattikorkeakoulujen sisällä sekä pyritään luomaan yrityksille työyhteisöjä, joihin osallistuvat muotoilun, kaupan, palveluntuottamisen ja tekniikan alan opiskelijat.
3. Pedagoginen oppimisympäristö, joka perustuu yritysmaailman ja muotoilun opiskelijoiden sekä monialaisten opiskelijaryhmien väliseen kontaktiin.


Tavoitteena on myös luoda muotoilualan uusille yrittäjille innostava, innovatiivisuuteen, tuotekehitykseen ja yrittäjyyteen kannustava toimintaympäristö. Vuokrattavine toimintoineen Auraamo alentaa vastavalmistuneiden muotoilijoiden kynnystä ryhtyä yrittäjiksi. Auraamo toimii muotoilun koulutusohjelmien yhteydessä.

Hankkeeseen sisältyy neljä eri toimenpidekokonaisuutta: 1. toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, 2. yritysten palvelukonseptit, 3. seminaatit ja koulutus 4. hautomotoiminta.


Hankkeen toiminta alkaa 1.10.2008 ja kestää 31.12.2012 asti. Toiminta pyritään vakinaistamaan molemmissa muotoilun koulutusta tarjoavissa korkeakoulussa.
Hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu mukana toteuttamassa hanketta on Turun ammattikorkeakoulun lisäksi Yrkeshögskolan Novia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan elinkeinoelämälle suunnatuilla seminaareilla, hankkeen omilla nettisivuilla, täsmäviestinnän avulla, järjestettävillä kontaktipäivillä, aktiivisilla yhteydenotoilla, sekä lehtiartikkeleilla. Hankkeesta tiedotetaan lisäksi organisaatioiden sisällä sekä sähköisesti että järjestetään info-tilaisuuksia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Jokaisen toimenpiteen aikana levitetään hyvien käytänteitä suunnitelman (kts. 9.1) mukaan. Samoin ulkoisten arviointien jälkeen, erityisesti loppuarvioinnin yhtydessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 436 950

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 430 268

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 533 950

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 527 613

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Auraamon toiminnan perusajatus on ollut ammattikorkeakoulujen ja yritysten välisen konkreettisen yhteistyötoiminnan kehittäminen ja ylläpito. Yrityksille Auraamo on tutkimus- ja tuotekehitys -palvelukeskus. Opiskelijoille Auraamo on ammatillisen osaamisen oppimisympäristö sekä valmistuneille muotoilijoille yrityshautomo.

Neljä vuotta kestäneen EU-hankkeen tavoitteena on ollut ottaa lähtökohdaksi yritysmaailman ja yhteiskunnan tarpeet, joita täyttämään pystytään kouluttamaan oikeanlaisen osaamisyhdistelmän saaneita opiskelijoita. Hankkeeseen on osallistunut tuotannollista toimintaa harjoittavia yrityksiä ja palveluyrityksiä, joille on tarjottu kehittämispalveluita, koulutusta, seminaareja, yrityskäyntejä ja yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Palveluita toteuttamassa on ollut laaja joukko opiskelijoita eri koulutusaloilta. Hankkeessa oli mukana muotoilualan hautomoyrittäjiä, joille on tarjottu yrittäjyyteen kannustava toimintaympäristö. Hanketta on rahoittanut pääosin Euroopan sosiaalirahasto ja Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hanke koostui yrityksille tarjottavista palveluista, joista kehittämishanke nousi tärkeimmäksi toimintamuodoksi koko hankkeessa. Hankkeessa oli tarjolla erilaisia palvelupaketteja, joiden avulla yritysten oli helpompi löytää tarpeensa mukainen palvelu. Ammattikorkeakoulujen opiskelijat toteuttivat yritykselle kehittämishankeen; tuotekehitykseen, yrityskuvasuunnitteluun tai kestävän kehityksen ja ympäristöosaamisen tarpeista lähtevän kehittämisprojektin ohjaavien opettajien opastuksella.

Hankeen aikana korostuivat voimakkaasti moniammatillisuus ja työelämälähtöiset oppimisympäristöt kehittämishankkeiden toteutuksessa. Eniten hyötyä yritykset saivat useista koulutusohjelmista koostuvien opiskelijatiimien työpanoksesta. Projekteihin pyrittiin saamaan opiskelijatiimi eri koulutusohjelmista ja mahdollisuuksien mukaan vielä molemmista ammattikorkeakouluista. Työskentely tapahtui yritysten kehitystarpeiden pohjalta. Tiimit kokoontuivat itseohjautuvasti ja näin ollen opettajan rooli oli olla työskentelyssä taustalla ohjaajana ja mentorina.
Kehittämishankkeiden lisäksi hankkeessa järjestettiin ajankohtaisia seminaareja sekä tarvekartoituksen perusteella suunniteltuja koulutuksia. Seminaarien tarkoituksena oli ajankohtaisen aiheen lisäksi tiedottaa Auraamon toiminnasta. Koulutuksen tarkoituksena oli kasvattaa yritysten tietoisuutta asiantuntijapalveluiden käytöstä yrityksissä. Auraamon toimenpiteisiin kuului myös ylläpitää yrityshautomoa, joka tarjosi vastavalmistuneille muotoilijoille toimisto- ja työtilaa.

Tiedottamisen apuna toimivat hankkeen kotisivut, Facebook -sivut ja blogi. Niitä päivitettiin hankkeen edetessä lisäämällä uutisia tapahtumista, seminaareista ja koulutuksista.

Yritykset olivat ammattikorkeakoulujen kanssa tehtyyn yhteistyöhön varsin tyytyväisiä.
Opiskelijoiden mielestä moniammatillinen tiimi toi selkeää lisäarvoa sekä oppimiselle että yritysprojektin toteutukselle. Varsin hyvin todellisuutta kuvastaa erään yrityksen edustajan antama palaute, jonka mukaan parasta oli "sellaisen osa-alueen vieminen loppuun asti, johon ei olisi ollut yrityksessämme muuten resursseja". Positiivista oli myös se, että lähes 50 %:ssa tapauksista yritykset tekivät edelleen jonkinlaista yhteistyötä ainakin osan opiskelijoista kanssa.
Opiskelijoiden näkökulmasta yritysprojektit ovat kokonaisuudessaan palvelleet oppimista erittäin hyvin, keskiarvo oli lähes kiitettävää tasoa. Kiitosta sai normaaliin luokkaopetukseen verrattuna mielekäs oppimistapa. Sen henki huokuu palautteessa, jonka mukaan yritysprojektin suorittaminen oli "konkreettista tekemistä, eikä hatusta vedetty harjoitusprojekti".

Eri osapuolille koitunut lisäarvo on arvioinnin perusteella ollut kiistatonta ja se puoltaa toiminnan jatkamista ja edelleen kehittämistä. Erityisesti moniammatillisten opiskelijatiimien hyödyntämisessä piilee potentiaalia, joka hyvin tuotteistettuna voi johtaa merkittäviin tuloksiin sekä oppimisnäkökulmasta että ammattikorkeakoulujen lakisääteisen kolmannen tehtävän suorittamisen kannalta. Alueen elinkeinoelämä on saatava nykyistä paremmin tietoiseksi tiimien hyödyntämisen mahdollisuuksista. Tämä edellyttää kiinteää yhteistyötä sekä yrittäjäjärjestöjen, kehittäjä- ja välittäjäorganisaatioiden mm. alueellisten kehittämiskeskuksien ja median edustajien kanssa. Eri koulutusohjelmien opettajien ja oppilaitosten TKI-henkilöstön panos on ratkaiseva sekä toimeksiantojen aikaisessa opiskelijoiden ohjauksessa että uusien mielekkäiden toimeksiantojen hankinnassa.