Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10466

Projektin nimi: Oulun InnoMajakka

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, rehtorin toimisto

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: PL 222

Puhelinnumero: 010 27 21030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.oamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.oamk.fi/hankkeet/innomajakka/ , www.oamk.fi/blogi/innomajakka/

Vastuuhenkilön nimi: Jouko Paaso

Asema: Rehtori

Sähköposti: jouko.paaso(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 010 27 23819

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun, Ylivieskan, Raahen

Kunnat: Raahe, Oulainen, Oulu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat korkeakoulujen opetus/tutkimushenkilöt (Oulun seudun ammattikorkeakoulun opettajat Oulussa, Raahessa ja Oulaisissa sekä Oulun yliopistossa), joiden osaaminen lisääntyy, oman toiminnan kehittämisen sekä hankkeissa toimimisen ja sitä kautta opetuksen uudistamisen myötä.

Toissijainen kohderyhmä on työelämän toimijat alueen julkisella sektorilla ja pk - yrityksissä, joiden tarpeisiin hankkeella pyritään vastaamaan.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen muut hyödynsaajat: Lisäksi hyödynsaajina ovat opiskelijat, joiden ammatillisen osaamisen laatu syvenee ja urasuunnittelu paranee, koulun (opettajien) ja työpaikkojen yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääntymisen sekä uudistetun, työelämäläheisen opetuksen kautta. Muina hyödynsaajina voidaan pitää myös muita korkeakouluja, joissa hankkeen tuloksia ja kokemuksia voidaan hyödyntää.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 57, joista naisia 34

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulun InnoMajakka - hanke toteuttaa Oulu inspiroi - innovaatiostrategian 2007 - 2013 edistämistä. Pyrkimyksenä on vastata Oulu Triple Helix työryhmän (2007) korkeakouluille asettamiin haasteisiin yhteistyön sekä toimintakykyisen ja dynaamisen innovaatioympäristön kehittämiseksi alueelle sekä Osaava Pohjois-Suomi strategiaan (2005). Hankkeen tarkoituksena on luoda Oulun alueelle toimivia alueen strategian painoalojen mukaisia kansallisen ja kansainvälisen innovaatio- ja hankeosaamisen verkostoja, joilla on valmiudet innovaatioiden kaupallistamiseen sekä kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Verkostoja tukemaan rakennetaan Oulun korkeakoulujen (Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto) innovaatio- ja hanketoiminnan koordinointiin liittyviä yhteisiä toimintoja. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat työelämän toimijat alueen yrityksissä ja julkisella sektorilla, joiden tarpeisiin hankkeella pyritään vastaamaan. Hankkeen tavoitteina on: 1. ottaa käyttöön ja vahvistaa Oulun korkeakoulujen ja alueen muiden toimijoiden yhteiset painoalakohtaiset tutkimus- ja kehitystyön kansalliset ja kansainväliset kehittämisympäristöt, 2. suorittaa alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden innovaatiohuoltoa ja tuottaa siitä malli, 3. tuottaa malli korkeakoulujen yhteiseen innovaatio- ja hanketoiminnan koordinointiin, 4. kehittää malleja opetuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön integrointiin sekä 5. koostaa tietoa innovaatio- ja hankevalmisteluun liittyvistä hyvistä käytänteistä ja arvioida hankkeen vaikuttavuutta.
Tähän toimintatutkimuksen kaltaiseen hankkeeseen osallistuu opetus/tutkimushenkilöstöä Oamksta, Oysta sekä alueen yritysten ja julkisen sektorin edustajia. Heistä muodostuu kehittäjäverkostoja, jotka suunnittelevat, räätälöivät ja toteuttavat alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden kehittämiseen liittyviä tuotteita, palveluja ja kehitysprosesseja niiden tarpeiden pohjalta (-> yritysten innovaatiohuolto). Tukea toimintaansa he saavat toimintamallin muutosta tukevasta koulutuksesta ja tukipalveluista, joita korkeakoulut yhteistyössä järjestävät. Hankkeessa etsitään keinoja myös työelämäläheisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja opettajuuden uudelleen hahmottamiseen. Hankkeen tuloksena on otettu käyttöön ja vahvistettu Oulun korkeakoulujen ja alueen muiden toimijoiden painoalakohtaiset tk- työn kehittämisympäristöt, on tuotettu Oulun korkeakoulujen yhteiset mallit alueen innovaatiohuoltoon sekä innovaatio- ja hanketoiminnan koordinointiin. Lisäksi on tuotettu malleja opetuksen ja tutkimus- ja kehitystyön integrointiin ja koostettu uutta tietoa innovaatio- ja hankevalmisteluun liittyvistä hyvistä käytänteistä. Tuloksina saadaan uutta liiketoimintaa, uusia yrityksiä, tuotteita, palveluja ja työelämässä käynnistettyjä kehitysprosesseja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Viestinnässä noudatetaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston graafisia ohjeistoja ja viestintäohjeita sekä rahoittajan (Oulun lääninhallitus/ Euroopan sosiaalirahasto) viestintäohjeita.Tiedotuksen tavoitteena on hankkeen tavoitteiden saavuttamisen tukeminen viestinnän keinoin. Tähän luetaan myös vastuu korkeakoulujen julkisuuskuvasta ja sujuvasta yhteistyöstä rahoittajatahon eli Oulun lääninhallituksen (ESR) sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Viestinnän tavoitteena on hankkeen avaaminen ja jalkautus hallinnoivan ja organisoivien yhteisöjen jäsenten ja hankkeeseen osallistujien sisäisen sitoutumisen aikaansaamiseksi. Viestinnän tavoitteena on myös edistää hankkeesta saatavien tulosten laajempaa levittämistä sekä hyödyntämistä käytännöksi ja samaan aikaan pyrkiä ennakoivalla toiminnalla minimoimaan mahdolliset ongelmatilanteet ja sen yhteystyötahoille aiheutuvat haitat (esim. epäselvyystilanteet kohderyhmän työyksiköissä johtuen tietämättömyydestä jne.)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Aikataulutettu suunnitelma hankkeen hyvien käytäntöjen levittämisestä:
1. Hankkeen aloituksen tiedotustilaisuudet korkeakoulujen johdolle ja toimintayksiköille 12/08 - 03/08.
2. Lyhyt katsaus hankkeeseen Oamkn ja Oyn www-sivuille Uutisia-osioissa 02/09.
3. Hankkeen esitteiden jako hankkeen varsinaiselle kohderyhmälle, korkeakoulujen toimintayksiköihin; Oamkn ja Oyn sekä Oulun kaupungin johdolle ja muulle henkilökunnalle 03/08 - 06/08.
4. Juttuja hankkeesta Oamkn ja Oyn sisäisiin lehtiin sekä alueen sanomalehtiin vuosina 2008 - 2011.
5. Hankkeesta saatavien tulosten tiedottaminen ensisijaiselle kohderyhmälle, Oamkn ja Oyn sekä Oulun kaupungin yksiköiden johtajille sekä muulle henkilökunnalle ja rahoittajalle vuosina 2009 - 2011.
6. Hankkeen tulosten ja vaikuttavuuden esittäminen ulkopuolisille tahoille : julkaisut alan tieteellisiin ja ammattillisiin lehtiin vuosina 2010 - 2011.
7. Hankkeessa järjestetään kansallisia seminaareja yhdesti vuodessa (2009 - 2011) sekä kansainvälisiä konferensseja yhdesti vuodessa (2009 - 2011). Näissä tilaisuuksissa hankkeen toimijat esittelevät hankkeidensa tuloksia sekä suullisesti, että postereilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 899 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 888 460

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 022 726

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 009 667

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa otettiin käyttöön ja tuotettiin paljon uusia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Eri toimijoiden yhteisillä kehitysprosesseilla tuotettiin myös paljon lisäarvoa erityisesti alueen pk-yrityksille ja opetuksen työelämäläheisyyteen. Hankkeessa tehtiin eri toimijoiden yhteisinä kehitysprosesseina yhteensä 110 työelämätoimeksiantoa. Kehitysprosesseissa oli mukana 150 yritys- ja työelämäkontaktia, joista varsinaisina toimeksiantajina 42 kpl. Kehitysprosesseissa oli mukana 339 opiskelijaa (Oamk 322, Oulun yo 13 ja muut 4). Hankkeen välittämistä toimeksiannoista seurasi välillisesti 22 harjoittelujaksoa, 75 opinnäytetyötä, 119 projektiopintoja ja 130 muita opintoja, joista kerättiin aineistoa työelämäyhteistyön kehittämistä varten. Kehitysprosessien osalta opettajille varattiin reusurssia yhtiestyön koordinointiin, kehittämiseen ja tiedosnkeruuseen. Varsinaista opintojen ohjausta mukana olevat opettajat tekivät tavanomaiseen opetukseen varatuilla resursseilla. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyi myös 3 uutta yritystä ja
13 uuden palvelun tai tuotteen kehitysprosessia

Hankkeen koulutuksissa ja erityisesti yhteistoiminnallisissa klinikoissa ratkottiin työelämän toimeksiantoja. Koulutuksia ja työpajoja järjestettiin yhteensä 27 kpl. Lisäksi järjestettiin mm. INTO- innovaatioita ja toimintaa- tapahtuma ja yhteistyössä Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston kanssa TIIM2011 (Technology innovation and industrial management)- konferenssi kesäkuussa 2011.

Hanke sai aikaan paljon innostuneisuutta erilaisissa yhteistyö-tilanteissa. Projekti onnistui siis kunnianhimoisiin tavoitteisiinsa nähden hyvin ja sillä edistettiin työelämäläheisen opetuksen ja innovaatioverkostojen kehittymistä sekä käytännön toimenpiteinä ja toimintamalleina, että myös kulttuurisena muutoksena kohti avoimempaa ja tehokkaampaa asiantuntijoiden verkottumista ja yhteistoimintaa Oulun alueella.