Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10467

Projektin nimi: Arbetslivskompetens

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Svenska Österbottens förbund för utbildning o kultur/Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0988182-8

Osoite: Wolffskavägen 27-31

Puhelinnumero: 06-324 2000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.yrkesakademin.fi

Projektin kotisivun osoite: www.yrkesakademin.fi/arbetslivskompetens

Vastuuhenkilön nimi: Kenneth Heimdahl

Asema: Rektor

Sähköposti: kenneth.heimdahl(at)yrkesakademin.fi

Puhelinnumero: 050-5523539

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens, kustregion, Jakobstadsregionen

Kunnat: Kruunupyy, Korsnäs, Maalahti, Luoto, Mustasaari, Närpiö, Kristiinankaupunki, Vöyri, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Pedersöre

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektets egentliga målgrupp är både nya och mer erfarna inlärningshandledare på arbetsplatserna samt övriga aktörer som bidrar till att utveckla samarbetet mellan utbildning och arbetsliv och vilka främjar kompetens. Konkreta exempel på vem dessa deltagare kan vara är arbetsplatshandledare i företag, organisationer, vid företagarföreningar, utvecklingscentrum, fackorganisationer, lärare, utbildare och yrkesmänniskor som är delaktiga i inlärningen mm.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Den indirekta målgruppen är studerande inom yrkesutbildningen. En del av verksamheten i projektet kommer att utgöras av att lärare och yrkesmän/kvinnor gör en kartläggning av sina egna utvecklingsbehov samt utreder var de kunskaper och färdigheter han/hon behöver kan erhållas. Detta kan resultera i att lärare och yrkesmän/kvinnor genomför utvecklingsarbete i arbetslivet under en viss period för att uppnå just de kunskaper som han saknar eller utreder möjligheter till underleverantörsarbeten eller utnyttjande av experter i undervisningen, vilket givetvis gagnar företagen. Ett annat resultat av kartläggningen kan vara att läraren utreder olika lämpliga utbildningsalternativ, såsom avläggande av yrkes- eller specialyrkesexamen, delar av dessa eller andra yrkesinsriktade studier. Detta gagnar utbildare eftersom efterfrågan av utbildning därmed synliggörs.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 403, joista naisia 224

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Under år 2008-2009 kommer den grundläggande yrkesutbildningen att ta i bruk nya examensgrunder. Dessa bygger på ett fungerande och nära samarbete med arbetslivet i och med att man strävar efter att studerande redan under utbildningen får fotfäste i arbetslivet. Detta leder till att genomförandet av inlärning i arbetet får en allt större betydelse och att utbilnidngen kan genomföras i nära samarbete med arbetslivet och på arbetsplatserna utredas. För att lärarna och annan inlärningspersonal skall kunna genomföra en arbetslivsinriktad utbildning bör deras substanskompetens och nätverk med arbetslivet utvecklas. Dessutom bör de erbjudas möjligheter att tillsammans med arbetslivet kartlägga vilka delar av utbildningen som kan genomföras på arbetsplatserna. För att arbetslivet skall kunna fungera som inlärningsplats bör de bli medvetna om innehållet i studierna och genomförandet, vad studerande skall lära sig inom vissa studiehelheter samt hur studerande de bör handledas och bedömas.

Projektet inleds med att utarbeta projektorganisationen och nätverk, att introducera de verksamma i sina roller i projektet samt att arrangera tematräffar och handledningstillfällen. Därefter inleder lärarna/yrkesmännen sitt kartläggnings- och utvecklingsarbete i arbetslivet där de väljer att fördjupa sig i ett eller flera av följande temaområden:

1. Utbilda eller fortbilda arbetsplatshandledare
Företagen där kartläggnings- och utvecklingsarbetet genomförs erbjuds möjlighet att utbilda nya arbetsplatshandledare (2sv) samt fortbilda redan utbildade/erfarna arbetsplatshandledare. Utbildningen genomförs i enlighet med hur branschernas examensgrunder förnyas och enligt branschens karaktär, arbetsplatsens storlek och behov, där tidigare utarbetade och testade modeller tas tillvara.

2. På basen av lärarens/yrkesmannens egen kunskapskartläggning utreder han/hon var de kunskaper och färdigheter han/hon behöver kan erhållas. Detta kan resultera i att läraren/yrkesmannen är verksam i arbetslivet under en viss period för att uppnå just de kunskaper som han saknar eller att han kartlägger olika utbildningsalternativ.

3. Kartlägger och koordinerar företagets möjligheter som inlärningsplats för(spets)kunnande
Läraren/yrkesmannen gör tillsammans med företaget upp en plan över vilka studiehelheter eller delar av helheter som kan avläggas i företaget. Vid behov kan han fördjupa samarbetet med företaget genom att utreda ytterligare samarbetsmöjligheter.

Grundutbildningen och fortbildningen av arbetsplatshandledare arrangeras också som enskilda utbildningstillfällen vid skolan eller på arbetsplatsen.

Projektet förverkligas regionalt i huvudsak inom teknik (maskin- och metall, el, bil, logistik) och gällande fortbildning av arbetsplatshandledare inom social & hälsovårdsbranschen i Österbotten av YA! och OPTIMA. Projektet kommer genom sitt upplägg att bygga upp ett mycket starkt och funktionellt nätverk mellan de deltagande skolorna och arbetslivet.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Informationsspridningen inom detta projekt kommer främst att ske inom och via de deltagande skolorna och är främst inriktat på Österbotten. Information om projektet, vad som produceras och erfarenheter förs in på projektets webbsida. I projektets inledningsskede användes dessutom en portal för information om projektets genomförande. Efter kartläggnings- och utvecklingsarbetet i arbetslivet informerar läraren/yrkesmannen sina kollegor och förman om vad han/hon utvecklat samt i mån av möjlighet åskådliggör informationen i skoladministrationsprogrammet Primus.

Erfarenheter och information förmedlas mellan de deltagande skolorna i samband med de träffar som de aktiva inom projektet arrangerar kontinuerligt. Information till personal som inte direkt berörs av utvecklingsarbetet i projektet, sker via projektets webbsida.

Informationsmaterial om projektet och dess genomförande trycks upp i mindre skala och sprids vidare till läroanstalter inom grundläggande yrkesutbildningen och företag i Österbotten. Till medverkande företag och organisationer riktas, i projektets slutskede, ett tackbrev med kort info om utfallet av projektet.

Projektet kommer dessutom att medverka i olika slag av mässor och tillställningar (tex Know How och Fisyldagar) och utbildningar mm.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Information om projektet och vad som åstadkoms delges under hela projekttiden. I början av projekttiden koncentreras informationen kring projektets mål och genomförande och mot slutet baseras informationen främst kring erhålla resultat och goda erfarenheter, tex i form av ett arbetsseminarium.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 240 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 239 658

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 288 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 288 346

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

De nya examensgrunderna betonar samarbete mellan utbildning och arbetsliv. Detta gör att betydelsen av genomförandet av inlärning i arbetet och att studerande redan under utbildningen får ett bra fotfäste i arbetslivet, blir allt större.

Projektet hade två mål; att förbättra samarbetet mellan arbetsplatserna och de två medverkande skolorna samt att utbilda och fortbilda arbetsplatshandledare. I projektets inledningsskede var målgruppen blivande eller redan fungerande handledare främst på arbetsplatser inom teknik (maskin och metall, el, bil, logistik) i Österbotten. När projektet pågått en tid utvidgades målgruppen till att också omfatta handledare inom social- och hälsovårdsbranschen.

Metoden att nå de uppsatta målen har varit att lärare och yrkesmän erbjudits möjligheter att genomföra kartläggnings och utvecklingsarbete under sk utvecklingsperioder i företag och på arbetsplatser. Utifrån sin inriktning, kartläggning av kompetensbehov och egna önskemål, valde lärarna/yrkesmännen själva temat för perioden och de arbetsplatser där de genomförde utvecklingsperioderna. 21 lärare och yrkesmän har genomfört utvecklingsperioder som varierat från 1-9 veckor. Samtliga har varit mycket nöjda med sina perioder.

Samtliga lärare och yrkesmän har varit mycket nöjda med sina utvecklingsperioder. De har i sina rapporter påpekat arbetsplatsernas positiva respons på att läraren utvecklar/ökar sin kompetens och att arbetsplatserna fått en bättre kontakt till utbildningen. Vidare påpekar lärarna i rapporterna goda erfarenheter och uppslag till hur de kan ändra och förbättra sin undervisning och handledning samt den möjlighet de haft att kartlägga inlärning i arbetet och yrkesprovsuppgifter i företagen, vilka kan vara uppgifter som företaget kanske inte själv tidigare uppfattat skulle kunna vara lämpliga uppgifter för våra studerande.

I genomförandet av arbetsplatshandledarutbildningarna och fortbildningarna har vi under projektets gång prövat på olika modeller och metoder att genomföra utbildningarna. Vi har haft utbildningar på skolan, i företagens utrymmen, kombinerat dessa två, genomfört dem i grupp, enskilt, kombinerat genomförandet med bedömarutbildning inom fristående examenssystemet mm. Vårt mål har varit att arrangera genomförandet av utbildningarna flexibelt enligt målgruppens behov och möjligheter. Detta anser vi vara en av delorsakerna till att vi fortbildat 401 handledare och mycket bra respons.