Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10468

Projektin nimi: StudieFlex - handledning för ungdomar i Åboland

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 30.9.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Axxell utbildning Ab

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2064886-7

Osoite: Nils Grabbegatan 5

Puhelinnumero: 0290 0170

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.axxell.fi

Projektin kotisivun osoite: www.axxell.fi

Vastuuhenkilön nimi: Marko Winter

Asema: Skolkurator

Sähköposti: marko.winter(at)turkuai.fi

Puhelinnumero: 0405679834

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Åboland-Turunmaan, Turun

Kunnat: Turku, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ungdomar i riskzonen för utslagning
- vars studieframgång i grundskolan är svag och yrkesvalet oklart
- de i riskzonen att falla genom i övergångskedet mellan de olika stadierna
- de som riskerar avbryta sina studier, eller redan har avbrytit studierna
- vars studiegång riskerar fördröjas avsevärt

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oragnisationer och instanser med beröringspunkter till den verksamhet som nämns ovan samt lärarna, studiehandledarna och övrig personal inom ungdomsstödverksamheten.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

STUDIEFLEX - handledning för ungdomar i Åboland.
Målgruppen för projektet är ungdomar i risk för utslagning eller vars studieframgång i grundskolan är svag och yrkesvalet oklart. Även de som riskerar avbryta sina studier, eller redan har avbrutit studierna hör till målgruppen.
Projektet anställer en koordinator som påbörjar sitt arbete 1.1.2009. Själva projektet är treårigt som startar 1.10.2008 och slutar 30.9.2011. StudieFlex-projektet strävar till följande resultat:
- fler studerande som annars riskerar utslagning hittar lämplig studie- eller arbetsplats
- stödmodeller görs upp som kan användas efter avslutad projekttid
- ett nätverk utvecklas mellan olika aktörer i Åboland. Nätverket kvarstår

Huvudmannen för projektet StudieFlex är Axxell Utbildning Ab och som samarbetspartners fungerar Aktiva, grundskolorna inom området, Ungdomsverkstaden Troja, representant från Väståbolands stad och Kimitoöns kommun (tidigare Region Åboland) och Åbo Yrkesinstitut (Handel och Data). Projektet är ett ESF-projekt.

Som projektansvarig fungerar Marko Winter tfn 044 739 7798

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Först och främst informeras kontinuerligt samarbetspartnerna som i sin tur tillsammans med projekthuvudmannen informerar om projektet för målgruppen, dvs. ungdomarna. Extern information sker vid behov via media, samt de informationskanaler som för ändåmålet verkar lämpligast. I samband med en fortbildningsdag den 8.11.2008 informeras lärare och personal vid Åbolands Yrkesinstitut om projektet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Goda förfaringssätt informeras om efterhand de ibruktagits och konstaterats vara fungerande och till nytta. I slutskedet av projektet ligger betoningen på att sprida informationen vidare även utom samarbetsnätverket. Under hela projektet eftersträvas implementering av goda förfaringssätt i de redan tidigare existerande verksamhetsramarna.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 144 570

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 123 520

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 173 484

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 148 259

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

För både projektkoordinatorn och projektledaren har det varit frågan om det första projektet vi har jobbat i och förväntningarna var svåra att sätta fingret på. Så här i efterhand kan konstateras att projektarbete är ett mycket fritt arbete som kräver stort ansvar för att uppdragna riktlinjer och rapportering sköts enligt överenskommelse. Arbetet med StudieFlex har också medfört en frihet att forma arbetet utifrån projektbeslutets bestämmelser. Arbetssättet har varit ett annat än vad som ursprungligen menades (handledning av studerande och istället fokus på utvecklandet av arbetssätt som ska finnas kvar efter projekttidens slut) och det här tror vi har varit viktigt för att få bestående resultat.

Då projekttiden nu är slut ser vi inte många saker som vi upplever har gjorts felaktigt men det finns naturligtvis saker som hade kunnat göras på andra sätt. Men alla de erfarenheter som projektarbetet har gett har lett till att förfaringssätten har utvecklats och nya tänkesätt har väckts.

Genom att ta fram konkreta stödmodeller som kan användas av huvudmannens organisation samt andra intresserade kommer man att kunna arbeta förebyggande för ungdomars välmående. Vi har stora förhoppningar om att vårt best practice-material skall leva vidare så länge som huvudmannen också tar ett ansvar för att följa upp hur det används.