Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10470

Projektin nimi: VERKKO, nuorten työpajojen laajeneva yhteistyöverkosto

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulaisten kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186852-2

Osoite: Oulaistenkatu 12

Puhelinnumero: 08-47931

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oulainen.fi

Projektin kotisivun osoite: Jelppiverkon toiminnasta kertova sivuston internetosoite on www.jelppiverkko.fi,

Vastuuhenkilön nimi: Eini Jylänki

Asema: vs. sivistystoimenjohtaja

Sähköposti: eini.jylanki(at)oulainen.fi

Puhelinnumero: 044 4793 243

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on Ylivieskan seutukunnan työpajat ja niiden henkilöstö. Kohderyhmään kuuluvat myös alueen yrittäjät sekä oppilaitosten henkilöstö.
Lisäksi hankkeen toimia esim. tiedottamista tullaan laajentamaan valtakunnalliseksi. Tarvittaessa verkostomuotoisen pajatoimintamallin käyttöön ottoa muualla voidaan edistää yhteistyöpalavereilla sekä järjestämällä koulutusta ja esittelytilaisuuksia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työpajapalvelua käyttävät nuoret
Yhteistyö yritykset
Yhteistyössä toimivat oppilaitokset
yhteistyöhön mukaan tulevat työpajat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 45, joista naisia 34

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Verkko hanke toteutetaan Ylivieskan seudun alueella, jossa toimijoina ovat alueen kunnat Ylivieska, Oulainen, Merijärvi, Sievi, Alavieska ja Kalajoki. Projektia hallinnoi Oulaisten kaupunki, joka palkkaa hankkeeseen projektipäällikön.

Ylivieskan seudulla nuorten työpajatoiminta on kehittynyt muusta Suomesta poiketen seinättömäksi työpajapalveluiksi, jossa toimitaan ilman fyysistä työpajaa. Yksilövalmentajien työskentely perustuu tiiviiseen yhteistyöhön muiden nuorten parissa työskentelevien tahojen kanssa. Työtä tehdään siis moniammatillisena yhteistyönä.

Projektin tavoitteena on kehittää seinätön työpajamalli yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden ja asiantuntijoiden kanssa. Pääkehittämisalueena on oppilaitos- ja kouluyhteistyön tiivistäminen niin, että uusien yhteistyömuotojen kautta opiskelijoiden ja koululaisten negatiivisten keskeytysten määrä vähenee sekä työpajojen ja oppilaitosten välinen yhteistyö tiivistyy. Yhteistyön tuloksena tuotetaan seinättömän nuorten työpajan kouluyhteistyömalli. Seinätön paja tarjoaa tukipalveluita koulujen opiskelijoille.

Kehittämisalueena on myös yritysten kanssa tehtävä yhteistyö. Yritysyhteistyön tarkoituksena on löytää monipuolisia harjoittelupaikkoja huomioiden erilaisten nuorten tarpeet. Luodaan yhteistyöyritys malli, sekä koulutus- ja tiedotuspaketti yrityksille nuorten työpajapalveluista sekä nuoren ohjaamisesta yrityksissä. Tavoitteena on, että yrityksissä on tietämystä erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaamisesta. Yhteistyöyritysten kanssa on myös yhteisesti sovitut pelisäännöt ja toimintatavat ongelmatilanteiden varalle.

Työntekijöiden ammatillista osaamista lisätään koulutuksella. Laadullisesti työpajapalveluissa on avain tekijänä ohjaushenkilöstön ammatillinen osaaminen ja ammatillisen osaamisen päivittäminen. Työssäjaksamisen kannalta on tärkeää järjestää henkilöstölle työnohjausta sekä virkistäytymistoimintaa.

Työpajapalveluista tiedottaminen, tunnettavuuden ja saavutettavuuden lisäämiseksi ovat myös asioita, joihin Verkko hanke kehittää yhteistä linjaa. Toimenpiteenä tehdään tiedottamissuunnitelma, jota toteutetaan tulevaisuudessa. Tiedottamiseen liittyy olennaisesti yhtenäisten tiedottamismateriaalien tuottaminen sekä yhteisten www-sivujen luominen.

Ylivieskan seudun seinätöntyöpajamalli on otettavissa käyttöön muuallakin Suomessa. Seinätön työpajamalliin liittyy Verkko -hankkeessa kehitettävät oppilaitos- sekä yritysyhteistyötoimintamallit.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin yhtenä tavoitteena on tiedotussuunnitelman tekeminen. Tiedotussuunnitelmassa otetaan huomioon myös projektista tiedottaminen. Projektista tiedotetaan alueen paikallislehdissä sekä työpajapalveluille luotavilla www-sivuilla. Palveluista tuotetaan myös jaettava esite.
Ylivieskan seudun nuorten työpajapalveluita esitellään yhteistyökumppaneille, uusille kohderyhmille, muille työpajoille, pajatoimintaa aloittaville sekä pyydettäessä eri koulutustilaisuuksissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tarkoituksena on verkostomuotoisen työpajamallin levittäminen. Jelppiverkkon toimintamalliin liittyy Verkko-hankkeessa tuotettavat pajakoulumalli sekä kummiyritysmalli.
Työpajapalvelun tunnettavuutta ja saavutettavuutta pyritään lisäämään ja tavoitteen saavuttamiseksi tehdään tiedotussuunnitelma, joka edesauttaa tätä tavoitetta. Projektin aikana syntyneitä tuotteita markkinoidaan eri kohderyhmille.
Projektin avulla tiedotetaan verkostomuotoisen nuorten työpajapalvelun tuottamisesta sekä sen perustamisen vaiheista.
Vuonna 2008 rakennetaan yhteistyötä Valtakunnallisiin yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin. Luodaan yhteistyö muotoja lähialueiden kuntiin, joissa vielä ei ole nuorten työpajapalveluita sekä jo toimiviin työpajoihin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 202 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 201 799

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 242 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 243 657

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohta oli saada verkostomuotoisen työpajapalvelun asiakkaille (15-29.vuotiaat nuoret) sopivia fyysisiä työtehtäviä yritysyhteistyön kautta sekä tarpeen vaatiessa antaa työpajan kautta ohjausta työpaikalla työtehtäviin, jos yrityksellä tätä mahdollisuutta ei ole. Oppilaitosten ja työpajojen välillä yhteistyö on vielä rakentumatonta ja hyvin satunnaista, tarkoitus oli löytää tähän toimiva yhteistyömalli. Projektin tavoite oli myös luoda seinätön työpajamalli, joka on mahdollista monistaa pieniin kuntiin. Jelppiverkossa on toiminut mukana kaikki Ylivieskan seutukunnan kunnat; Alavieska, Ylivieska, Sievi, Oulainen, Merijärvi, Kalajoki sekä etsivän työn osalta Nivala (vuoden 2012 loppuun). Projekti oli valtakunnallinen, joten mallia on levitetty useissa erilaisissa tilaisuuksissa ympäri Suomea.

Tärkeimpänä tuloksena on Jelppiverkon käsikirja, jossa on mallinnettu koko toiminta. Se on toimiva käsikirja sellaiselle, joka suunnittelee vastaavan toiminnan aloittamista. Käsikirjassa on mallinnettu Jelppiverkon toimintamalli sekä yritysyhteistyö. Malli on helposti siirrettävissä pieniin kuntiin ja muutettavissa tarpeita vastaavaksi. Käsikirja löytyy Jelppiverkon nettisivuilta www.jelppiverkko.fi.

Yritysyhteistyöverkosto on laajentunut alueella koko ajan, Jelppiverkon työhönvalmentaja on jalkautunut vuosi vuodelta enemmän yrityksiin. Hän on tehnyt myös yritysten toivomaa työvalmennusta muutamia kertoja, jotta nuori pääsee paremmin työn alkuun yrityksessä. Yritysyhteistyössä työhönvalmentaja on kehittänyt muun Jelppiverkon työyhteisön kanssa yritysyhteistyölomakkeen (aiemmin kummiyrityslomake), jossa yritys sitoutuu olemaan Jelppiverkon yhteistyöyrityksenä ja ottaa vastaan harjoittelijoita. Hyviä käytäntöjä yritysyhteistyössä ovat myös alueellinen yritysyhteistyöverkosto sekä mahdollisuus myydä työhönvalmentajan palveluita esimerkiksi oppilaitoksiin tai muihin kuntiin.

Jelppiverkossa on päätetty painopistealueet jokaiselle työntekijälle. Kaikilla nuorten ikähaarukka on ollut 15-29v. Etsivät vastaavat nuorista, jotka ovat hukassa (eli eivät ole viranomaisten kirjoissa) sekä oppilaitoksissa ohjatuista; he tekevät motivointia ja alkukaaoksen selvittelyä. Yksilövalmentajat keskittyvät opiskelu- ja työpolkujen suunnitteluun sekä arkielämän taitojen tukemiseen ja motivointiin. Työhönvalmentaja tekee yritysyhteistyötä ja ohjaa nuoria, jotka ovat työharjoitteluissa tai vastaavassa. Nuoret liikkuvat työntekijöiden välillä ryhmätoimintojen kautta. Jokaisessa kunnassa toimii tai on toiminut Jelppiverkon "kahvila". Ylivieskassa ja Oulaisissa ryhmässä on tehty ruokaa nuorten kanssa. Muuten toiminta on keskustelua, vierailuja, pelailua, yhdessä ja tukena olemista. Nuoret oppivat sosiaalisia taitoja ja oppivat suvaitsemaan erilaisia ihmisiä.

Työtapa perustuu moniammatilliseen verkostoon, liikkuvuuteen sekä joustavuuteen. Työntekijöillä on mokkula, läppäri, puhelin ja kalenteri, he voivat liikkua kätevästi paikasta toiseen ja eivät näin ole sidottuja toimistoon.

Hyvä käytäntö tällaisessa laajan alueen projektissa on työmaakokoukset kahden viikon välein. Koska työntekijät ovat levällään alueella ja ovat harvemmin yhteisesti koolla, työmaakokoukset ovat oivia paikkoja käydä asiakkaita läpi, purkaa tuntojaan, kehittää toimintaa, sopia yhteisiä käytäntöjä yms.

Oppilaitosyhteistyössä on kehitetty yhteistyössä oppilaitosten kanssa yhteiset kopparipalaveri; näissä etsivät nuorisotyöntekijät käyvät oppilaitoksen henkilöiden kanssa läpi nuoria, jotka ovat keskeyttäneet, eivätkä ole aloittaneet opintoja tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä.

Jelppiverkko jatkaa toimintaansa Verkko-hankkeen aikana kehitetyn mallin mukaan. Ostopalveluita ja oppilaitosyhteistyötä kehitetään edelleen. Uusia toimintamalleja mietitään jatkossakin, alueen tarpeiden mukaan.