Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10471

Projektin nimi: Elintarvikebiotekniikan maisterikoulutus ESR

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.3.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Biotekniikan laboratorio

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Osoite: Salmelantie 43

Puhelinnumero: 08-6332 1312

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/bio/def

Projektin kotisivun osoite: www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/node/13354

Vastuuhenkilön nimi: Virtanen, Vesa

Asema: johtaja

Sähköposti: vesa.virtanen(at)oulu.fi

Puhelinnumero: 040-8397023

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Kainuu

Seutukunnat: Ylä-Savon, Kuopion, Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Iisalmi, Paltamo, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Lapinlahti, Vieremä, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä ovat hankkeeseen rekrytoidut opiskelijat (20 kpl, joilla sopiva pohjakoulutus esim. alempi korkeakoulututkinto tai soveltuva AMK-tutkinto), joille tarjoutuu mahdollisuus uudentyyppiseen ammatilliseen pätevöitymiseen. Koulutus on suunnattu pääosin Kainuun alueelle mutta myös Ylä-Savon alueelle ja ensisijaisesti työssä oleville henkilöille, jotka tarvitsevat syventävää tietoa elintarvikebiotekniikasta.

Syksyllä 2010 toteutettava täydennyshaku kohdennetaan opiskelijoihin, joilla taustalla luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.


Hankkeessa Biotekniikan laboratorion toimenkuva laajenee merkittävästi koulutukseen. Samalla yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa vahvistuu. Tämä puolestaan soveltuu erinomaisesti Oulun, Kuopion ja Joensuun yliopistojen ns. "Idän kaari" toimintamalliin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hanke edistää välillisesti mm. Sotkamon ja Kainuun matkailuelinkeinoa, Snowpolis-hanketta sekä yleisesti koko Kainuun ja Ylä-Savon elintarvikesektoria (mukaanlukien alkutuotanto) sekä sosiaali- ja terveysalaa. Muita alueen toimijoita, joita hanke välillisesti sivuaa, ovat mm. MTT:n alueelliset yksiköt ja - koulutuksen vakiinnuttua - myös toisen ja kolmannen asteen oppilaitokset.

Välillinen kohderyhmä on Kainuun ja Ylä-Savon elintarvikesektori, varsinkin PK- ja mikroyritykset, joille projektissa tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää hankeessa suoritettavia opinnäyte- ja projektitöitä. Nämä yritykset on huomioitu kohdassa 6.4. Hanke luo myös alueelle elintarvikealan osaajien verkoston, mikä on jatkuvasti yritysten ja kuntien käytettävissä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30, joista naisia 25

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten tutkintoja 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14, joista naisten tutkintoja 12

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Itä-Suomen yliopiston biotieteiden laitoksen ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikan yksikön ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen biotekniikan laboratorion yhteisen elintarvikebiotekniikan maisterikoulutushankkeen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus Kainuun ja Ylä-Savon pää-asiassa työssä oleville ja muuntokoulutusta haluaville elintarvikebiotekniikan maisteriopintoihin ja sitä kautta hanke hyödyntää alueen elintarvikeyritysten toimintaa ja sen kehittämistä.

Hanke toteutetaan vuosina 2008-2013 yhteistyönä Itä-Suomen yliopiston ja Kajaanin yliopistokeskuksen välillä. Tutkinnot myöntää Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeeseen rekrytoidaan 20 opiskelijaa Kainuun ja Ylä-Savon alueelta pääsääntöisesti jo työelämässä toimivia tai työkokemusta omaavia henkilöitä, jotka tarvitsevat syventävää tietoa elintarvikebiotekniikasta. Hyväksyttävillä on vähintään uuden kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mukainen LuK-tutkinto tai vastaava opintopistemäärä, soveltuva AMK-tutkinto, FM-tutkinto tai muut soveltuvat opinnot. AMK-taustaisille koulutettaville suunnitellaan erityiset täydentävät opinnot kemiasta ja biokemiasta sekä kielistä ja viestinnästä. Täydennyshaku (max 10 opiskelijaa) suoritetaan syksyn 2010 aikana.

Elintarvikebiotekniikan maisteriohjelmassa tavoitteena on elintarvikeanalytiikan, -prosessien ja ravitsemuksen perusteiden hallinta. Opetuksessa keskitytään elintarvikkeiden terveellisyyteen ja turvallisuuteen korostaen biotekniikan sovellutusmahdollisuuksia elintarvikkeiden tuotannossa ja jalostuksessa. Maisteriopinnoissa saadaan myös valmiudet toimia asiantuntijana elintarviketuotannon, jalostuksen ja elintarvikealaan liittyvän hallinnon tehtävissä. Opinnot painottuvat elintarviketuotantoon liittyviin bioteknisten prosessien syvälliseen tuntemiseen, elintarvikkeiden hygieniaan ja kemialliseen turvallisuutteen sekä alan erityislainsäädäntöön. Elintarvikebiotekniikan opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee mm. uusimmat molekyylibiologiset menetelmät, työskentelyn patogeenisillä ja geenimuunneluilla organismeilla, fermentaatiotekniikoiden periaatteet ja käytön, soluviljelyn, proteiinien biokemian, immunologiset perustekniikat, biokemialliset ja molekyylibiologiset valmiudet ja niiden soveltamisen käytännön elintarviketuotantoon ja tuotekehitykseen sekä alan hallinnon ja lainsäädännön.

Maisterikoulutus toteutetaan käyttäen pohjana Kuopion yliopiston ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikan perus- ja syventäviä opintoja siten, että samalla hyödyntäen Sotkamon biotekniikkalaboratorion tutkijoiden osaamista. Tavoitteena on, että suurin osa opinnoista voidaan suorittaa joko etäopintoina, luennoitsijavierailuina tai tarvittaessa lyhyinä, tiiviinä opintojaksoina Kuopion yliopistossa. Pääosa kursseista suoritetaan Sotkamon biotekniikan laboratoriossa.

Opinnäytetyöt suoritetaan pääsääntöisesti yhteistyössä Kainuun ja Savon alueen yritysten kanssa, joten hankkeella on myös suoranaisia elinkeinovaikutuksia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rekrytoinnin yhteydessä projektista tiedotetaan lehti-ilmoituksin, esittein sekä mahdollisesti oppilaitoskäynnein. Hankkeelle avataan myös nettisivu, jota säännöllisesti koordinaattorin toimesta päivitetään.

Hankkeesta tiedotetaan myös alueellisille viestimille (paikallislehdet, alueuutiset, alue-TV, paikallisradio), varsinkin hankkeen alkaessa ja sen päättyessä.

Elintarvikeyrityksille toteutetaan oma tiedotusohjelma, jossa hyödynnetään yritysvierailuja, ekskursioita ym. Elintarvikeyrityksiin ollaan aktiivisesti yhteydessa opinnäytetöitä suunniteltaessa ja niitä toteutettaessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kuopion yliopiston opetus on sertifioitu, ja näitä hyviä käytäntöjä sovelletaan myös tässä ohjelmassa. Samalla tarkennetaan niiden soveltuvuus tämän tyyppiseen koulutushankkeeseen. Hankkeen loputtua, vuonna 2012, kirjataan saadut kokemukset ja niitä hyödynnetään sekä vastaisessa, vakinaistetussa opetuksessa, Itä-Suomen yliopiston kampusten välisissä opetusohjelmissa että mahdollisesti muissa opetuksen yhteistyöhankkeissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 613 460

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 609 832

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 701 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 697 472

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Itä-Suomen yliopiston biotieteiden laitoksen ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikan yksikön ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen CEMIS-Oulun Sotkamon tutkimusryhmän yhteisen elintarvikebiotekniikan maisterikoulutushankkeen tarkoituksena on ollut tarjota Kainuun ja Ylä-Savon työssä oleville ja muuntokoulutusta haluaville mahdollisuus elintarvikebiotekniikan maisteriopintoihin ja sitä kautta tukea alueen elintarvikeyritysten toimintaa ja kehittymistä. Hanke toteutettiin vuosina 2008-2013 yhteistyönä Itä-Suomen yliopiston ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen välillä. Tutkinnot myöntää Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeeseen rekrytoitiin 20 opiskelijaa pääsääntöisesti Kainuun ja Ylä-Savon alueelta. Heistä suurin osa oli työelämässä toimivia tai työkokemusta omaavia henkilöitä, joilla oli tarve saada syventävää tietoa elintarvikebiotekniikasta. Hyväksytyillä oli vähintään uuden kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mukainen LuK-tutkinto tai vastaava opintopistemäärä, soveltuva AMK-tutkinto, FM-tutkinto tai muut soveltuvat opinnot. AMK-taustaisille koulutettaville suunniteltiin erityiset täydentävät opinnot mikrobiologiasta, kemiasta ja biokemiasta sekä ravitsemustieteestä. Täydennyshaku suoritettiin syksyn 2010 aikana ja uudet 10 opiskelijaa aloittivat opiskelunsa vuoden 2011 alusta.

Elintarvikebiotekniikan maisteriohjelmassa tavoitteena on ollut elintarvikeanalytiikan, -prosessien ja ravitsemuksen perusteiden hallinta. Opetuksessa on keskitytty elintarvikkeiden terveellisyyteen ja turvallisuuteen, korostaen biotekniikan sovellutusmahdollisuuksia elintarvikkeiden tuotannossa ja jalostuksessa. Maisteriopinnot ovat antaneet opiskelijoille valmiudet toimia asiantuntijana elintarviketuotannon, jalostuksen ja elintarvikealaan liittyvän hallinnon tehtävissä. Opinnot ovat painottuneet elintarviketuotantoon liittyvien bioteknisten prosessien syvälliseen tuntemiseen, elintarvikkeiden hygieniaan ja kemialliseen turvallisuutteen sekä alan erityislainsäädäntöön. Elintarvikebiotekniikan opinnot suorittaneet opiskelija hallitsevat mm. uusimmat molekyylibiologiset menetelmät, työskentelyn patogeenisillä ja geenimuunnelluilla organismeilla, fermentaatiotekniikoiden periaatteet ja käytön, soluviljelyn, proteiinien biokemian, immunologiset perustekniikat, biokemialliset ja molekyylibiologiset valmiudet ja niiden soveltamisen käytännön elintarviketuotantoon ja tuotekehitykseen sekä alan hallinnon ja lainsäädännön.

Maisterikoulutus toteutettiin käyttäen pohjana Kuopion yliopiston (nykyään Itä-Suomen yliopisto) ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikan perus- ja syventäviä opintoja sekä hyödyntäen Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskeskuksen CEMIS-Oulun Sotkamossa työskentelevien tutkijoiden osaamista. Tavoitteena on ollut, että suurimman osan opinnoista opiskelijat ovat voineet suorittaa joko etäopintoina, luennoitsijavierailuina tai tarvittaessa lyhyinä, tiiviinä opintojaksoina Itä-Suomen yliopistossa. Pääosa kursseista on suoritettu Sotkamossa.

Opinnäytetöitä on pyritty suorittamaan yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin hankkeella on myös suoranaisia elinkeinovaikutuksia. Projektin loppuun mennessä koulutuksesta on valmistunut 14 elintarvikealan maisteria. Osa opiskelijoista jatkaa vielä opintojaan Itä-Suomen yliopistossa projektin päättymisen jälkeen. Valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään, joko edeten tehtävissään entisellä työpaikalla tai löytäen uuden työn.