Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10472

Projektin nimi: Woodpoliksen Venäjä-verkosto

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.8.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kuhmon kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186204-0

Osoite: Kainuuntie 82, PL 15

Puhelinnumero: 08-615 5521

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kuhmo.fi

Projektin kotisivun osoite: Woodpoliksen hankkeiden yhteinen internet-osoite www.woodpolis.fi.

Vastuuhenkilön nimi: Tuulikki Huusko

Asema: Hankepäällikkö

Sähköposti: tuulikki.huusko(at)woodpolis.fi

Puhelinnumero: 044-7255300

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Mekaanisen puunjalostuksen ja puurakentamisen yritykset Kainuussa ja myös muualla Itä-Suomessa.
- Mekaanisen puunjalostuksen ja puurakentamiseen liittyvää toimintaa suunnittelevat yritykset ja/tai henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet Venäjälle suuntautuvasta yritysyhteistyöstä. Kohdealueena erityisesti Kainuu sekä lisäksi Itä-Suomen alue.
- Venäläiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneet mekaaniseen puunjalostukseen ja puurakentamiseen liittyvästä yritysyhteistyöstä sekä ko. yritysten henkilöstö.
- Rajat ylittävästä yhteistyöstä kiinnostuneet oppi- ja tutkimuslaitokset, kehittämisorganisaatiot sekä kouluttaja- ja asiantuntijatahot Venäjällä ja Suomessa (kohdealueena ensisijaisesti Kainuu sekä lisäksi Itä-Suomen alue).
- Ruotsalaisen Robertsforsin alueen yritykset, alan oppi- ja tutkimuslaitokset sekä kehittämisorganisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan vastaavien kainuulaisten tahojen kanssa Venäjälle ulottuvassa yhteistyössä.
- Kainuussa asuvat venäläistaustaiset henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Luodaan yhteydet myös muualla Suomessa toimiviin alan yrityksiin, jotka ovat kiinnostuneita Venäjä-yhteistyöstä.
- Luodaan yhteydet myös muualla Suomessa toimiviin rajat ylittävästä yhteistyöstä kiinnostuneisiin oppi- ja tutkimuslaitoksiin, kehittämisorganisaatioihin sekä kouluttaja- ja asiantuntijatahoihin.
- Rakentamiseen liittyvät viranomaiset Suomessa ja Venäjällä.
- Välitetään Robertsforsin kunnan yhteyksien avulla tietoa myös muualla Ruotsissa toimiviin yrityksiin, oppi- ja tutkimuslaitoksiin, kehittämisorganisaatioihin sekä kouluttaja- ja asiantuntijatahoihin, jotka ovat kiinnostuneita Kainuu- ja Venäjä-yhteistyöstä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Woodpoliksen tarkoituksena on kainuulaisten puualan yritysten liiketoiminnan kehittyminen. Woodpoliksen ydintoiminnot ovat:

- tuotteistavan puurakentamisen pitkäkestoiset kehittämishankkeet
- yrityskohtaiset kehittämishankkeet
- koulutuspalvelut yrityksille ja oppilaitoksille
- koulutuksen kehittämishankkeet.

Tuotteistavassa puurakentamisessa painopisteenä on uusien innovaatioiden ja järjestelmätuotteiden kehittäminen puurakentamisen tarpeisiin. Koulutuksessa Woodpolis tarjoaa koulutuksen järjestäjille huippunykyaikaisen mekaanisen puunjalostuksen oppimisympäristöön liittyvät palvelut (koneet, laitteet, atk-ohjelmat) ja järjestää yrityksille koulutusta. Jatkossa Woodpolis fokusoituu energiatehokkaaseen puurakentamiseen.

Woodpoliksen tarkoituksena on ulottaa sekä tuotekehityksen että koulutuksen palvelut Venäjälle. Projektin tavoitteena on luoda edellytykset, että Kainuu ja kainuulaiset yritykset voivat hyödyntää sijaintiaan yhteistyön ulottamiseksi ja syventämiseksi venäläisten yritysten kanssa. Pyrkimyksenä on lisäksi hyödyntää Venäjän kasvavia asuntorakentamisen markkinoita. Projektin taustalla on myös suomalaisten yritysten pula ammattitaitoisesta työvoimasta niin puualalla kuin (puu)rakentamisessakin.

Projektiin osallistuu Robertsforsin kunta Ruotsista, jonka kautta luodaan yhteydet ja saadaan tietoa rajat ylittävään yhteistyöhön kiinnostuneista ruotsalaisista yrityksistä, oppi- ja tutkimuslaitoksista sekä kehittämisorganisaatioista. Kuhmon kaupungilla ja Robertsforsin kunnalla on aikaisemmin ollut useita yhteisiä Venäjälle suuntautuneita hankkeita. Molemmat ovat lisäksi Kostamuksen kaupungin ystävyyskuntia.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat rajat ylittävästä yhteistyöstä kiinnostuneet mekaanisen puunjalostuksen ja puurakentamisen alalla toimivat tai niitä palvelevat yritykset, alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja kehittämisorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Hankkeen kohdealueena on ensisijaisesti Kainuu sekä lisäksi myös Itä-Suomen alue. Tärkeän kohderyhmän muodostavat Kainuussa asuvat venäläistaustaiset henkilöt. Ruotsissa kohdealueena on Robertsfors.

Luodaan yhteydet toimintaan liittyviin viranomaisiin.

Hankkeen tuloksena syntyy yhteenveto ja selvitys niistä toimenpiteistä, jotka mahdollisen jatkohankkeen aikana tulisi tehdä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotussuunnitelma:

Yhteydenpito Woodpoliksen yhteistyöverkostoon (yritykset ja muut yhteistyökumppanit) on jatkuvaa. Muotoina kirjeet, sähköposti, puhelin, tilaisuudet, henkilökohtaiset tapaamiset. Hyödynnetään Woodpoliksen www-sivuja.
Yhteydenpito venäläistaustaisiin Kainuussa asuviin henkilöihin, Monikaan ja Etnicaan on jatkuvaa. Muotoina kirjeet, sähköposti, puhelin, tilaisuudet, henkilökohtaiset tapaamiset. Hyödynnetään yhteistyötahojen kotisivuja.
Yhteydenpito muiden alojen koulutusta lähialueella tarjoaviin kouluttajiin projektin 2.-4. kuukausien aikana kokemuksien keräämiseksi.
Järjestetään lähialueella tiedotustilaisuus projektin 2. ja 8. kuukausien aikana.
Tehdään esite (suomi-ruotsi-venäjä) projektin 1.-2. kuukausien aikana.
Tiedotus mediassa (ilmoitukset, artikkelit), jatkuvaa toimintaa.
Ruotsiin suuntautuvassa tiedottamisessa hyödynnetään Robertsforsin kuntaa ja sen yhteistyöverkostoja. Yhteydenpito Robertsforsin kuntaan on jatkuvaa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti hyödyntää muilla aloilla (esim. eräopas, matkamuisto) koulutusta antaneiden koulutusorganisaatioiden kokemuksia ja käytäntöjä. Kokemukset ja arviot kerätään projektin 2.-4. kuukausien aikana.

Hyödynnetään Monikan ja Etnican kokemuksia. Välitetään vastaavasti niille tiedot omista kokemuksista ja käytännöistä. Vuorovaikutus jatkuvaa.

Hyödynnetään Venäjällä toimivien yritysten kokemuksia ja välitetään niille tietoa.

Hyödynnetään suomalaisten, ruotsalaisten ja venäläisten aikaisempien yhteistyöhankkeiden (Kuhmon ja Kostamuksen kaupungit, Robertsforsin kunta) ja ystävyyskuntatoiminnan kokemuksia ja välitetään niille tietoa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 87 291

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 82 636

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 102 695

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 97 219

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli kehittää kainuulaisten puualan yritysten liiketoimintaa luomalla niille mahdollisuus saada yhteyksiä venäläisten puualan yritysten kanssa. Lisäksi haluttiin lisätä yhteistyötä oppilaitosten, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja kehittämisorganisaatioiden kesken. Projektin lähtökohtana oli myös yhteistyöverkoston laajentaminen Ruotsiin, jossa yhteistyökumppanina oli Robertsforsin kunta.

Projekti oli esiselvitys, jonka tuloksena saatuja tietoja voidaan hyödyntää tulevissa hankkeissa.

Projektin aikana luotiin yhteydet yhteistyön kannalta keskeisiin viranomaisiin Karjalan tasavallassa (mm. opetus-, talouskehitys-, rakennus- ja työministeriöt, lähialueen paikallishallinto). Nämä yhteydet helpottivat huomattavasti yhteistyöstä kiinnostuneiden yritysten, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden etsimistä ja yhteyksien luomista niihin. Hanke loi jo alkuvaiheessa yhteyden Puurakentamisen liittoon sekä Petroskoin, ja Donin Rostovin Donskoin yliopistoihin. Nämä kontaktit auttoivat yritys- ja myös muiden yhteyksien luomista.

Tiedottaminen oli keskeinen osa hankkeen toimenpiteitä yhteistyöstä kiinnostuneiden tahojen kartoittamiseksi. Henkilökohtaiset kontaktit eli esittelyt eri tilaisuuksissa, neuvottelut, tapaamiset, sähköposti ja puhelin olivat hankkeen tiedottamisessa tärkeitä. Myös internetiä on hyödynnetty tiedottamisessa. Hankkeesta on myös julkaistu useita lehtiartikkeleita.

Hankkeeseen jouduttiin hakemaan jatkoaikaa, mikä johtui hankkeen käynnistymisen viivästymisestä sekä hankkeeseen varatun ostopalveluresurssin käyttöön liittyneistä järjestelyistä.

Hankkeen tuloksena syntyi mittava määrä lupaavia kontakteja useisiin eri tahoihin eri puolille Venäjää, erityisesti Luoteis-Venäjälle. Kontaktit koottiin tiedostoiksi, joiden käyttö on yhteyksiä etsivälle helppoa. Tiedostoissa on 106 yrityksen, 4 yliopiston ja tutkimuslaitoksen, 4 ammattikorkeakoulun, 4 ammattiopiston, 5 kehittämis- ja muun organisaation sekä 18 viranomaisen yhteystiedot. Yrityksistä 73 on kiinnostunut yhteistyön jatkamisesta. Kaikki oppi- ja tutkimuslaitokset, kehittämisorganisaatiot ja viranomaiset ovat halukkaita yhteistyöhön. Kontaktiaineisto on jaettu Woodpoliksen yhteistyöyrityksille ja muille kumppaneille ja se on mahdollista luovuttaa muillekin yhteyksiä hakeville.

Hankkeen aikaansaamia yhteyksiä ja kokemuksia voidaan hyödyntää Woodpoliksen jatkohankkeissa. Tarvittavia toimenpiteitä varten Woodpoliksen hankkeisiin on tarpeen varata riittävät henkilö- ja muut resurssit Venäjä-yhteyksiä varten.

Hankkeen tuloksia hyödynnetään Woodpoliksen koulutuspalveluiden tuottamisessa. Jo kesällä 2010 on tarkoitus käynnistää ulkoasiainministeriön lähialuemäärärahan rahoituksella kolme kuukautta kestävä ja 35 opetuspäivää käsittävä teollisen hirsirakentamisen koulutusjakso venäläisille henkilöille. Tämän kurssin kokemuksia ja Woodpoliksen Venäjä-verkosto -hankkeen yhteyksiä hyväksi käyttäen on tarkoitus tehdä vuoden 2011 alussa Karelia ENPI-ohjelmaan esitys laajasta ja pitkäkestoisesta puualan koulutushankkeesta. Woodpoliksen Venäjä-verkosto hanke toi esille eroja suomalaisten, venäläisten ja ruotsalaisten yritysten toimintatavoissa. Nämä erot ovat omiaan vähentämään kiinnostusta rajat ylittävään yritysyhteistyöhön. Tämä seikka lisää koulutuksen ja vuorovaikutuksen tarvetta. Hankkeen tulosten mukaan Venäjällä on kiinnostusta koulutuspalveluiden käyttöön.

Hanke sai myös yritysyhteistyön kehittämisen kannalta lupaavia yhteyksiä Venäjälle. Yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset voivat etsiä kontaktitietojen perusteella itselleen sopivia kumppaneita, mikä edellyttää kohdennettujen ja syvällisempien tietojen hankkimista mahdollisista kumppaneista.

Oman mielenkiintoisen ryhmänsä muodostavat ne toimijat, jotka tavoittelevat ja suunnittelevat rakennettavaksi mittavaa mekaanisen puun jatkojalostusta. Tavoitteena on länsimaisen laatutason saavuttaminen korkeatasoisen puurakentamisen tarpeisiin. Osalla näitä investointihankkeita suunnittelevilla on rahoitus investointien toteuttamiseen, osa toivoo ulkomaista yhteistyökumppania, joka voisi osallistua investointiin. Lähtökohtana hankkeissa on kuitenkin nopea eteneminen ja toiminnan sijoittaminen Venäjälle. Yhteistä näille investointeja suunnitteleville toimijoille on myös puutteet osaamisessa. Tämä antaa Woodpoliksen yhteistyöverkostolle mahdollisuuden, koska sillä on tarvittavaa osaamista. Woodpoliksen Venäjä-verkosto -hanke on saanut Venäjältä kontakteja, jotka ovat kytkettävissä tähän kokonaisuuteen. Tämä edellyttää kuitenkin voimavaroja suunnitelmien laatimiseen, suunnitelmia ja referenssejä koskevien esitysten laatimiseen, viestintään ja henkilökohtaiseen yhteydenpitoon ja vaikuttamiseen venäläisiin kumppaneihin.