Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10474

Projektin nimi: ULA - Ungdom/Lärande/Arbete

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Resurscentret Föregångarna / Svenska Studiecentralen / Svenska Folkskolans Vänner

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0200129-3

Osoite: Handelsesplanaden 12 B 15

Puhelinnumero: 0103211370

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.foregangarna.fi / www.sfv.fi / www.ula.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ula.fi

Vastuuhenkilön nimi: Daniel Åkermark

Asema: Verksamhetsledare, Resurscentret Föregångarna

Sähköposti: daniel.akermark(at)foregangarna.fi

Puhelinnumero: 050-913 1133

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Personalen vid de svensk- och tvåspråkiga ungdomsarbetsverkstäderna i Finland samt centrala samarbetspartners, t.ex. TE-byråer, utbildningsarrangörer, social- och hälsovårdsväsendet samt missbrukarvården. Målgruppen växer fr.o.m. 2011 då projektet fördjupar sitt samarbete med bl.a. EDU-vuxen, de regionala ALU-nätverken och andra nationella utvecklingsprojekt. ULA-projektet kommer alltså under åren 2011-2013 att involvera flera aktörer nationellt jämfört med perioden 2008-2010.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Via en utveckling av verksamheten och personalen vid ungdomsverkstäderna kommer också deltagarna vid verkstäderna att dra stor nytta av verksamheten. Således beräknas ca 400 ungdomar i året kunna dra nytta av projektet. På det här sättet kan också de svenskspråkiga verkstäderna på ett bättre och mer effektivt sätt knyta samman sina tjänster och verksamheter vilket gör att färre ungdomar riskerar att trilla igenom. Dessutom beräknas antalet unga som tar kontakt utan remiss stiga som ett resultat av att projektet bidrar till en bättre marknadsföring och profilering av ungdomsverkstäderna.

Övriga som kommer att dra nytta av projektet är verkstädernas samarbetsnätverk i form av t.ex. arbetskraftsbyråer, socialbyråer, ungdomsarbetare, utbildningsarrangörer, missbrukarvården, polisväsendet, kyrkan, försvarsmakten, integrationsorganisationer och privata sektorns företag.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 76, joista naisia 55

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektet ULA - Ungdomar/Lärande/Arbete utvecklar nätverket av svensk- och tvåspråkiga ungdomsverkstäder i Finland (ULA-nätverket). Ungdomsverkstäder vägleder unga till studier och arbete samt bidrar till att motverka marginalisering bland unga. Den alltmer prestationsinriktade samhällsutvecklingen med högre krav på individen har skapat ett behov av individuell handledning för unga, och ungdomsverkstäderna svarar mot denna efterfrågan. Verkstäderna förebygger ungdomsarbetslöshet, förhindrar skolavbrott och bidrar till att trygga tillgången på framtida arbetskraft.

Projektet förverkligar kompetens- och kvalitetshöjande åtgärder för ULA-nätverket. Fortbildning för verkstadspersonalen är ett effektivt sätt att konkret öka kvaliteten på själva handledningen och träningen vid verkstäderna. Ett annat område för kvalitetsutveckling är utvärdering och uppföljning. Verksamheten vid verkstäderna växer stadigt och antalet deltagare blir fler, vilket ställer högre krav på systematik och tillförlitlig dokumentation. Också materialproduktion har en kvalitetshöjande effekt. Genom att producera och översätta befintligt material till svenska kan vi sprida ut best practice till verkstäderna och deras samarbetsnätverk. Dessa lärdomar kan handla om t.ex. olika processer och handledningsmetoder vid verkstäder eller det sektorövergripande samarbetet som bedrivs med verkstädernas samarbetsnätverk och övriga nationella utvecklingsprojekt.

Projektet startar hösten 2011 upp ett ULA-kompetenscenter som främjar ULA-verkstädernas sektorövergripande nätverksbildande och som fungerar som en plattform för utveckling och spridning av best practice för verkstäder och samarbetspartners.

Projektet stöder ULA-verkstädernas deltagande i utvecklandet av informations- rådgivnings- och vägledningstjänster inom ramen för principen om livslång handledning i Finland. Projektet främjar också ULA-nätverkets intressebevakning nationellt och internationellt.

ULA-projektet strävar efter att utveckla samarbetet till andra nationella aktörer och utvecklingsprojekt för att ytterligare skapa förutsättningar att motverka marginalisering bland unga. Projektet utvecklar även verkstädernas internationella samarbete med fokus på nordiskt samarbete.

Projektet stöder utvecklingen av det uppsökande ungdomsarbetet inom ULA-nätverket och samarbetet mellan verkstäder och de kommunala styr- och servicenätverk som upprättas för att verkställa den nya ungdomslagen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Genom informationskampanjer i de svensk- och tvåspråkiga medierna samt genom deltagarorganisationernas hemsidor.

ULA-kompetenscenter startas upp 2011 och blir en gemensam plattform för utveckling och spridning av best practice för ULA-nätverket och dess samarbetsnätverk. ULA-kompetenscenter kommer också att informera om projektet och marknadsföra ungdomsverkstäderna i ULA-nätverket. ULA-kompetenscenter kommer att ha en egen hemsida på Internet med bl.a. elektronisk databank.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Under första halvan av år 2009 kommer största delen av tiden att gå åt till att samla in material.

Från och med slutet av år 2009 kommer projektledaren att genom personliga besök till ungdomsarbetsverkstäderna att sprida redan befintliga god praxis som sedan under mitten av år 2010 och 2011 sprids vidare.

Spridningen av best practice inom ULA-nätverket och till samarbetsnätverk effektiveras hösten 2011 i samband med ULA-kompetenscenters lansering på Internet. Spridningen kommer att fortgå under hela projekttiden men också i framtiden eftersom ULA-kompetenscenters verksamhet blir permanent.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 336 840

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 333 063

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 348 840

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 345 106

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

ULA projektet har genomförts utan större problem. En del små utgifter har förkastats vid rekvireringarna. 52% av budgeten har använts till lön för projektledaren. 26% har använts till upphandlingar för att översätta material till svenska och ersätta föreläsare. 12% har gått till att täcka reseutgifter och övernattningar för föreläsare, deltagare och projektledaren i utbildningsdagarna. 6% har använts till material och förnödenheter och resten 4 % har använts till övriga utgifter.