Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10475

Projektin nimi: VisioLab 08-11

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2059910-2

Osoite: Jakobstadsvägen 24

Puhelinnumero: +358(0)6 7815911

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.novia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.visiolab.fi

Vastuuhenkilön nimi: Birgitta Forsström

Asema: Prorektor/FoU Chef

Sähköposti: birgitta.forsstrom(at)novia.fi

Puhelinnumero: +358(0)19 224 8400

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens, kustregion, Kyrönmaan, Kaustisen, Jakobstadsregionen, Kokkolan

Kunnat: Kruunupyy, Korsnäs, Maalahti, Luoto, Mustasaari, Närpiö, Kristiinankaupunki, Vöyri, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Kaskinen, Pedersöre, Kokkola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Små, medelstora och mikroföretag i Österbotten
- Studerande vid Yrkeshögskolan Novia och Mellersta Österbottens yrkeshögskola / Jakobstadsenheten
- Utbildningsansvariga och undervisningspersonal vid kultursektorn vid Yrkeshögskolan Novia och Mellersta Österbottens yrkeshögskola / Jakobstadsenheten

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Övrigt näringsliv inom målområdet
- Yrkesverksamma i kulturbranschen
- Andra yrkeshögskolor i landet

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 90, joista naisia 31

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Målgrupper:
- Små, medelstora och mikroföretag i Österbotten
- Studerande, utbildningsansvariga och undervisningspersonal vid YH Novia, och Mellersta Österbottens yrkeshögskola / Jakobstadsenheten.

Mål:
- Stärka yrkeshögskoleutbildningens samverkan med näringslivet, för att möjliggöra en högre
grad av möte med de nationella behoven i ett samhälle i stark förändring.
- Öka kunskapen om och erfarenheten av användning av kulturbranschens tjänster hos målföretagen, via försöksprojekt som utbildningen och studeranden är involverade i.
- Bredda och utveckla studerandes möjligheter till praktik och projektbaserad utbildning, samt näringslivsbeställda lärdomsprov via stärkt företagsamhetsfostran.
- Genomföra och dokumentera pilotverksamhet för stärkning av undervisningspersonalens säkerhet och kompetens mot ett projektbaserat lärande på yrkeshögskolenivå.

Åtgärder:
- Via företagskontakter skapa kunskap om de Österbottniska sm-företagens nuvarande och framtida behov gällande kulturella tjänster.
- Via "best practice"-exempel i form av projekt med studerande och företag initiera företagare till användning av kulturella tjänster. Sprida information och kunskap till företag gällande effekter i form av konkurrensfördelar med professionell produktformgivning och samarbete med andra kulturella aktörer.
- Genomföra handledda företagsprojekt inom studierna.
- Samla erfarenhet och kunskap om verkningarna av näringslivskopplad undervisning, samt
sprida dessa.
- Utreda och testa de pedagogiska möjligheterna med projektbaserad undervisning och skapa exempel kring detta.
- Vid behov kooordinera företagsuppdrag vidare till yrkesverksamma inom kulturbranschen.

Nya produkter och metoder:
- Nya produktmodeller och -skisser för deltagarföretag.
- Informations- och marknadsföringsmaterial, bl.a. publikation med exempel och handledning för företags användning av kulturella tjänster.
- Handbok för studerande och företag gällande deltagande i företagsprojekt inom studierna.
- Avtalsmodell gällande immateriella rättigheter för studerandeuppdrag.
Beräknade resultat och verkningar:
- Erfarenhet av reella arbetsuppdrag inom studietiden, samt "best practice"-exempel för marknadsföring av kulturbranschens tjänster till företag i Österbotten.
- Publikation om pilotverksamheten, innehållande bl.a. exempel och handledning för företags användande av professionella kulturella tjänster för ökning av konkurrenskraften.
- Dokumenterat försöksarbete med stärkning av undervisningspersonalens säkerhet och kompetens mot ett projektbaserat lärande på yrkeshögskolenivå.
- Alternativt studieupplägg och -innehåll för studerande och erfarenhet av företagskontakter inom studietiden, som ett led i utveckling av en förkuvös inom utbildningen.
- Målet för VisioLab är att utgöra en gränsyta och ett informationscenter mellan utbildningen och näringslivet / samhället, samt medverka i koordineringen av kultursektorns olika aktörer.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

I projektets början, info:
- pressinfotillfälle
- yrkesverksamma, amatörer och övriga intressenter i kulturbranschen via projekt Kreativa Företag.
- personal och studerande vid deltagande yrkeshögskolor
- VisioLabs och yrkeshögskolornas webbsidor
- Jakobstadsregionens näringslivscentral Ab Concordia Oy, speciellt till nystartade företag
- KETEK Oy (specialavdelning för båtbranschen vid Mellersta Österbottens teknologicentrum, http://www.ketek.fi)
Under projektets gång:
- Utskick av infomaterial till målområdets företag, företagsorganisationer, kommuner, näringsombud och näringscentraler
- övriga yrkeshögskolor i landet vid olika gemensamma sammankomster
- Via seminarier och möten utanför organisationerna
- Kontinuerligt erfarenhets- och informationsutbyte med ProduForum i Helsingfors
- Via projektets webbsidor, samt via upprätthållarens projektportal
- YH Novias hemsida
- KETEK Oy (specialavdelning för båtbranschen vid Mellersta Österbottens teknologicentrum, http://www.ketek.fi)
- Jakobstadsregionens näringslivscentral Ab Concordia Oy, speciellt till nystartade företag
I projektets slutskede delgivning av resultat via:
- Projektets webbsidor, samt via upprätthållarens projektportal
- Yrkeshögskolornas webbsidor
- Pressinfo med inbjudna intressenter
- Yrkeshögskolornas publikationer
- Vid behov särdistribuering av material till intressenter
- De finländska yrkeshögskolornas gemensamma organ, t.ex. Kulttuurialan kehittämistyöryhmä

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Se punkt 11.1

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 227 287

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 222 296

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 280 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 255 158

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ett av VisioLabs syften var att via studerandeprojekt uppmuntra företag att använda kulturbranschens tjänster och öka förståelsen mellan den kreativa branschen och företagen i Österbotten. Som resultat av de utförda VisioLabs studerandeprojekt kan man se att alla deltagande parter lärt sig något. Studerande fick praktik inom sitt framtida yrke och samarbetsföretagen fick en introduktion i användningen av den kreativa branschens tjänster samt även idéer och/eller produkter som utvecklade eller förde framåt deras egen företagsverksamhet. De utomstående av VisioLab anställda handledarna som medverkade i studerandeprojekten fungerade som ett bra stöd för framför allt de studerande men också företagen upplevde handledarnas arbete ytterst positivt. Vid utvärderingen av studerandeprojekten kom det fram att handledarna själva upplevde sitt arbete mycket givande och att handledningen fungerade som ett bra komplement till den normala yrkesrollen som näringsidkare inom kulturbranschen.

I studerandeprojekten måste man hitta en balans mellan frihet och ansvar för de studerande. En lärare eller en handledare måste kunna styra och stöda de studerande under projektens gång. Då studerandena lär sig i ett tidigt skede att själva ta ansvar och initiativ under projektarbetet får de mycket nyttiga kunskaper som gynnar dem senare i arbetslivet efter studierna.

Ett syfte med VisioLabs verksamhet var att uppmuntra företag att använda kulturbranschens tjänster. Genom att de deltagande företagen berättar om sina egna upplevelser kan nya företag bli intresserade av att anlita kulturbranschens tjänster. Här strävar man till att både word-of-mouth men även de konkreta studerandeprojektens resultat fungerar som kunskapsspridare i regionen. Novia och VisioLab skall också berätta om de goda erfarenheterna man samlat in inom VisioLab och på detta sätt kan kunskapen komma flera till nytta.

De mest konkreta slutresultaten av projekt VisioLab 08-11 är de två publikationer som projektet producerade och som blev färdiga i mars 2011 inför projektets slut:

Publikationen 'Projekt VisioLab 08-11. Slutrapport och framtidsvisioner' är en slutdokumentation av arbetet i VisioLab. Diskussionen i rapporten förs främst med fokus på Novias avdelning för bildkonst, media och design i Nykarleby, eftersom alla studerandeprojekt inom VisioLab utfördes inom ramen för dessa utbildningar. Rapporten är också en reflektion över de utmaningar som VisioLabs typ av verksamhet medför och rapporten ger även rekommendationer för hur en fortsatt VisioLabs typ av verksamhet kunde fungera i framtiden. Man har i rapporten strävat till att ta upp VisioLabs verksamhet ur alla deltagarnas synvinklar och diskuterat de problem som oundvikligen uppstår vid projektarbete då flera aktörer är inblandade. Slutrapporten är främst riktad till läraren på Novia, men även läraren på övriga yrkeshögskolor i landet, Novias studerande och studerande på övriga yrkeshögskolor samt handledaren, samarbetsföretag och -organisationer kan ha en nytta av att läsa rapporten.

Publikationen 'Samarbetsguide för studerandeprojekt inom konst och kultur. Information och handledning för samarbetspartner, studerande, lärare och handledare' är avsedd att fungera som en basintroduktion och vägledning i hur man utför kreativa studerandeprojekt. Guiden ger konkreta, lättfattliga råd och exempel om studerandeprojektens planering, hantering och dokumentering. Den är riktad främst till samarbetspartner och studerande, men fungerar också som ett hjälpmedel för lärare och handledare som behöver lämpligt introduktionsmaterial inför kreativa studerandeprojekt. Man har strävat inom VisioLab att göra samarbetsguiden så tidlös som möjligt så att den är användbar i flera år framåt. Samarbetsguiden har översatts till finska för att man i framtiden skall kunna utföra studerandeprojekt även med finska företag och organisationer. Eftersom samarbetsguiden tilldelas företag och organisationer i regionen fungerar den även som marknadsföringsmaterial för VisioLabs framtida verksamhet inom Novia och regionen.

VisioLab har också arbetat för att skapa ett utvidgat nätverk för Novia i den egna regionen. Detta har man gjort med syftet att skapa en bestående kontaktyta mellan näringslivet i regionen, yrkeshögskoleundervisningen och regionens yrkesverksamma inom kulturområdet. I framtiden kunde också en breddning av VisioLabs verksamhetsområde bädda för nya samarbetsformer bl.a. inom arbetshälsa, välbefinnande, sjukvård, skolväsende och äldreomsorg.