Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10480

Projektin nimi: Välke - Välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008-2010 / Työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.7.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Käsityökatu 41

Puhelinnumero: 020 63 60080

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Minna Koljonen

Asema: Ylitarkastaja

Sähköposti: minna.koljonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 481 776

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Sisä-Savon, Kuopion

Kunnat: Tervo, Rautalampi, Siilinjärvi, Kuopio, Vesanto, Suonenjoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Katso hakemusnumero 700234 Välke-hanke.

Hankkeen välittömän kohderyhmän muodostavat TE-toimistossa työttömänä olevat henkilöt, joiden työttömyys on pitkittynyt tai on vaarassa pitkittyä tai jotka ovat muutoin vaikeassa työmarkkinatilanteessa. Kohderyhmään kuuluvilla henkilöillä on realistinen näkymä työllistymisestä, mutta he tarvitsevat työllistymispolun rakentamiseen syvennettyä palvelutarvearviota ja sen pohjalta räätälöityjä tuki-, ohjaus- ja valmentavia palveluja tai koulutuspalveluja. TE-toimistot määrittelevät tapauskohtaisesti hankkeeseen ohjautumaan ne asiakkaat, joille syvennetty palvelutarvearvio ja sen mukaisesti räätälöidyt hankkeen toimenpiteet voivat merkittävästi edistää työllistymisen edellytyksiä. Lisäksi Sisä-Savossa välittömään kohderyhmään kuuluvat erityisin perustein myös työttömät, jotka kuuluvat kuntien sosiaalitoimen palvelujen piiriin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Katso hakemusnumero 700234 Välke-hanke.

Hankkeen toiminta kohdistuu verkostoyhteistyön kautta suoraan tai välillisesti myös Kuopion ja Sisä-Savon seutujen yrityksiin, kuntiin, työhallinnon yksiköihin ja oppilaitoksiin sekä eri sosiaalisen työllistämisen toimijoihin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 275, joista naisia 130

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hakemus on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Kuopion kaupungin hallinnoimalle Välke-projektille.

Tässä hankkeessa toteutetaan työvoimapoliittiset toimet (työvoimakoulutus ja palkkatuki) em. hankkeelle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kts. hakemusnumero 700234 Välke-hanke.
Projektista tiedotetaan yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kts. hakemusnumero 700234 Välke-hanke.
Hyvien käytäntöjen levittäminen toteutetaan yhteistyössä hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 918 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 805 012

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 135 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 070 843

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti toteutettiin ajalla 1.10.2008 – 31.7.2011.
Välke / työvoimapoliittiset toimet -hankkeen tarkoituksena oli hallinnoida Välke -hankkeen työvoimapoliittisia toimia (sisältäen palkkatuki ja työvoimakoulutus). Hanke delegoi palkkatukeen
käytettävät varat toiminta-alueella toimivien TE- toimistojen käyttöön ja seurasi varojen kulumista. Hankkeessa aloittavien henkilöiden tavoitemäärä koko hankkeen ajalta oli 275 työtöntä, mutta tavoite alittui 88 henkilöllä. Lähiopetuspäivien kertymistavoite hankkeessa oli 7 060 lähiopetuspäivää, mutta tavoite alittui 51 päivällä. Tukityöllistämispäivien kertymistavoite oli 16 548 tukityöllistämispäivää, mutta tavoite alittui 6 345 henkilötyöpäivää. Vuosina 2009- 2011 järjestettiin 9 työvoimakoulutusta Välke hankkeen aikana. Kaikkien koulutusten yleisarvosanaksi muodostui 3,88 (ka). Palkkatukijakson oli vuosina 2009- 2011 aloittanut 97 henkilöä, jotka työskentelivät yksityisellä sektorilla, kunta sektorilla ja valtiolla.